دانشگاه شهید بهشتی
  
  
  
  
6Cluster_Corona.jpg
  
1399/02/15 11:09 ق.ظ12 KB
Dr.Farsi.3gp
  
1399/01/25 08:14 ق.ظ12132 KB
Dr.Hajjabari.3gp
  
1398/12/21 09:27 ب.ظ10144 KB
Dr.Mazaheri.3gp
  
1398/12/21 09:27 ب.ظ15184 KB
Dr.Mirdamadi.mov
  
1398/12/21 09:36 ب.ظ30868 KB
Dr.NasiriGhidari.3gp
  
1398/12/21 09:25 ب.ظ10975 KB
Dr.Talebpour.mp4
  
1399/02/02 12:41 ب.ظ27792 KB
Dr.Vadoodimofid.MOV
  
1398/12/21 09:27 ب.ظ21923 KB
DrFarsi2.jpg
  
1399/01/25 08:13 ق.ظ27 KB
drHajjabari2.jpg
  
1398/12/23 07:40 ب.ظ20 KB
DrMazaheri2.jpg
  
1398/12/23 07:36 ب.ظ17 KB
DrMirdamadi2.jpg
  
1398/12/23 07:36 ب.ظ35 KB
DrNasiri2.jpg
  
1398/12/23 07:36 ب.ظ33 KB
DrRoshan.3gp
  
1398/12/23 07:12 ب.ظ9037 KB
DrRoshan2.jpg
  
1398/12/23 07:43 ب.ظ17 KB
DrTalebpouri2.jpg
  
1399/02/03 07:18 ب.ظ21 KB
DrVadoodi2.jpg
  
1398/12/23 07:38 ب.ظ35 KB
NabzDaneshjoo.mp4
  
1398/12/28 01:35 ب.ظ13071 KB
Poyesh_Corona.jpg
  
1399/01/02 08:21 ب.ظ14 KB
پیام های ویدئویی مدیران دانشگاه در خصوص شیوع ویروس کرونا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی