دانشگاه شهید بهشتی
همه محتویات سایت
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

NewsGroups NewsGroups    7 5 ماه قبل
NewsSources NewsSources    104 5 ماه قبل
اخبار اخبار    16523 یک دقیقه پیش
پیوند ها پیوند ها    6 5 ماه قبل
تشکیلات سازمانی تشکیلات سازمانی    171 11 روز پیش
راهنمای تلفن پردیس شهید عباسپور راهنمای تلفن پردیس شهید عباسپور    419 5 ماه قبل
راهنمای تلفن دانشگاه راهنمای تلفن دانشگاه    1876 2 هفته پیش
گزارش ها درباره محتوا و ساختار گزارش ها درباره محتوا و ساختار  لیست گزارش ها جهت پیکربندی درخواست های قابل نمایش در نما های ابزار "محتوا و ساختار" استفاده می شود  7 5 ماه قبل
محتوا جهت استفاده مجدد محتوا جهت استفاده مجدد  آیتم ها در این لیست حاوی HTML یا محتوای متنی است که می تواند در صفحات وب درج شده باشد. اگر یک آیتم خودکار بروز انتخاب شد ، محتوا در صفحات وب به عنوان یک مرجع فقط خواندنی درج خواهد شد ، و محتوا بروز خواهد شد اگر آیتم تغییر پیدا کرده باشد. اگر آیتم خودکار بروز انتخاب نشده باشد ، محتوا به عنوان یک نسخه در صفحه وب درج خواهد شد ، و محتوا بروز نخواهد شد اگر آیتم تغییری پیدا کرده باشد.  3 5 ماه قبل
مراکز مراکز    6 5 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 5 ماه قبل
کنفرانس ها و همایش ها کنفرانس ها و همایش ها    5 5 ماه قبل
نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت. Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی