دانشگاه شهید بهشتی
  
  
  
پوشه: en-us
  
1390/11/10 02:34 ب.ظ
پوشه: fa-ir
  
1390/11/10 02:34 ب.ظ
پوشه: Images
  
1390/11/10 02:35 ب.ظ
پوشه: Media Player
  
1390/11/10 02:34 ب.ظ
پوشه: XSL Style Sheets
  
1390/11/10 02:34 ب.ظ
استفاده از مجموعه سبک ها برای نگهداری جداول سبک ها همانند فایل های CSS یا XSL . جداول سبک ها در این مجموعه برای سایت حاضر و زیرسایت هایش قابل دسترس هستند.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی