دانشگاه شهید بهشتی
  
  
  
  
  
<Where><Eq><FieldRef Name="CheckoutUser" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
تمام اسناد و صفحات تحویل داده شده به من در این سایت و زیرسایت ها
  
<Where><Eq><FieldRef Name="Editor" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
تمام اسناد و صفحاتی که آخرین بار در این سایت و زیرسایت ها توسط من اصلاح شد
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">2</Value></Eq></Where>
تمام اسناد و صفحات ارسال شده توسط من و منتظر تایید در این سایت و زیرسایت ها
  
<Where><Or><Eq><FieldRef Name="AssignedTo" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID /></Value></Eq><Membership Type="CurrentUserGroups"><FieldRef Name="AssignedTo"/></Membership></Or></Where><OrderBy><FieldRef Name="DueDate"/></OrderBy>
تمام وظایف واگذار شده به من در این سایت و زیرسایت ها
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">3</Value></Eq></Where>
هنوز تمام اسناد و صفحات در این سایت و زیرسایت ها منتشر نشده است
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
تمام اسناد و صفحاتی که در هفت روز آینده در این سایت و زیرسایت ها منتشر خواهد شد و برای خوانندگان قابل رویت خواهد بود
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
تمام اسناد و صفحاتی که فقط برای کاربران مجاز در هفت روز آینده در این سایت و زیرسایت ها قابل رویت هستند
لیست گزارش ها جهت پیکربندی درخواست های قابل نمایش در نما های ابزار "محتوا و ساختار" استفاده می شود
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی