دانشگاه شهید بهشتی

ثبت حساب تجارت در سیستم گلستان توسط دانشجو جهت دریافت تشویق مقالات

تاریخ انتشار: 1398/09/02 05:36 ب.ظ

​با عنایت به انجام فرایند تشویق مقالات در سیستم گلستان و لزوم ثبت شماره حساب دانشجویان همکاری کننده در مقالات در این سیستم و عدم وجود شماره حساب تعداد زیادی از دانشجویان در گزارشات مربوطه، الزامی است که دانشجویان جهت دريافت تشويقی مقالات نسبت به ثبت شماره حساب تجارت خود در سیستم گلستان در اسرع وقت اقدام فرمايند.
در صورت بروز هر گونه خطا در ثبت شماره حسابها در سیستم گلستان توسط دانشجو مراتب با فناوری دانشگاه (داخلی 3219 آقای علینقیان) بررسی و بر طرف شود.


معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، اب و محيط زيست

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ثبت حساب تجارت دانشجو در سیستم گلستان، دریافت تشویق مقالات
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,162
اخبار : ثبت حساب تجارت در سیستم گلستان توسط دانشجو جهت دریافت تشویق مقالات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی