دانشگاه شهید بهشتی

برنامه مصاحبه معرفي شدگان دوره دكتري گرايش زلزله، ژئوتکنيک و منابع آب

تاریخ انتشار: 1398/03/20 07:12 ب.ظ

مصاحبه معرفي شدگان دوره دكتري مهندسی عمران گرايش های زلزله، ژئوتکنيک و منابع آب روز چهارشنبه مورخ بيست و دو خرداد 1398 ساعت 9 صبح در محل دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتی واقع در پرديس فنی و مهندسی شهيد عباسپور برگزار میگردد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه مصاحبه معرفي شدگان دوره دكتري، گرايش های زلزله، ژئوتکنيک و منابع آب
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,446
اخبار : برنامه مصاحبه معرفي شدگان دوره دكتري گرايش زلزله، ژئوتکنيک و منابع آب
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی