دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

تاریخ انتشار: 1398/01/18 12:24 ب.ظ

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم تیر ماه 1398 در مشهد مقدس برگزار می گردد. این همایش در پی آن است که ضمن بررسی آخرین پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم انسانی بویژه در حوزه فلسفه، دین، مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی به بررسی تاثیرگذاری امور فراعلمی بر جریان علم در این حوزه ها بپردازد. شایان ذکر است که پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی از جمله حامیان معنوی این همایش است.​ 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت http://elmconf.ir/fa مراجعه نمایید.


 

پوستر همایش علم و فراعلم.jpg 
 

محورهاي عام:

 •      نقد و بررسي پيشينة پژوهش در زمينة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •   چالش‏هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      نظريه‏ پردازي و الگوسازي در زمينة پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

 

محورهاي ويژه:

 • پيگيري بنيان‏ها و مباني علمي و فراعلمي نظريات علمي حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
 •   پژوهش‏هاي نوين در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
 •    راهبردها و چگونگي كاربرد ارزش‏هاي ديني و فرهنگ بومي در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین

 

مديريت

 •  ديريت كارآفريني و بنيان‏هاي فراعلمي آن
 •    مديريت مالي و بنيان‏هاي فراعلمي آن
 •     مديريت توليد و بنيان‏هاي فراعلمي آن
 •     مديريت بازرگاني و بازاريابي و بنيان‏هاي فراعلمي آن
 •      مديريت دولتي ، بنيان‏ها و ارزش‏ها
 •    مديريت صنعتي، بنيان‏ها و ارزش‏ها
 • آينده‏پژوهي در مديريت و مباني فراعلمي آن
 • تحول فرهنگي و اخلاق در سيستم‏هاي مديريت اطلاعات
 • مديريت و كارآفريني در دانشگاه كارآفرين و ارزش‏آفرين
 •  مباني فلسفي مديريت اسلامي
 • روش‏هاي غني‏سازي فرهنگ سازماني
 • مباني فلسفي سازمان ها و نظريه هاي سازماني
 • نقد و بررسي مباني فلسفي و ارزشي در نظريه هاي مديريت
 • اخلاق سازماني
 • مديريت اسلامي، تجربه هاي موفق
 • مديريت سبز
 • انگيزش و روش‏هاي آن
 • مباني انسان شناختي در نظريه هاي مديريت

 

اقتصاد

 • خصوصي سازي و توسعه پايدار، مباني و ارزش‏ها
 • سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه‏ي اقتصادي
 • راهنكارهاي امنيت سرمايه‏گذاري درالگوي بومي ـ‌ارزشي
 • بنيان‏ها و مباني سلامت نظام اداري و نقش آن در توسعة اقتصادي
 • راهنكارهاي مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مباني فراعلمي آن
 • آسيب‏شناسي توسعه اقتصادي با رويكرد بومي ـ ارزشي
 • بسترهاي فرهنگي توسعه اقتصادي پايدار
 • اخلاق حرفه اي و توسعه پايدار
 • رابطه نظريه‏هاي اجتماعي اـ اقتصادي با قضاوت‏هاي ارزشي
 • ماهيت رفتارهاي اقتصادي
 • رابطه آموزه هاي اسلامي با علم و اقتصاد
 • مباني فلسفي ارزشي نظريه هاي اقتصادي
 • چارچوب هاي كلان نظريه هاي اقتصاد اسلامي
 •   تأثير ديدگاه‏هاي انسان‏شناختي در نظريه‏هاي اقتصادي
 • نقش پيش‏فرض‏هاي ارزشي در نظريات اقتصادي
 • ارزش و عقلانيت در رفتارهاي اقتصادي
 •  ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد
 •      ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد كلان
 •      ارزش ها در كاركردهاي علم اقتصاد
 •      انسان اقتصادي
 •      مباني رفتارهاي اقتصادي در اقتصاد خرد و كلان
 •      عدالت اقتصادي
 •      روش هاي نهادينه سازي
 •      فرهنگ محيط زيست
 •  پيش شناخت ها نسبت به انسان و تأثير آن بر نظريات اقتصادي
 •  اهداف و غايات نظريات اقتصادي
 •     بنيان هاي فلسفي و فراعلمي نظريه هاي اقتصادي معاصر
 •      پژوهش هاي نوين در حوزة اقتصاد و مباني فراعلمي آن

علوم تربيتي

 •      پيشينة فلسفة تعليم و تربيت
 •      مباني انسان شناختي نظريه هاي تعليم و تربيت
 •      ماهيت نظرية تربيتي
 •      نقد و بررسي مباني تعليم و تربيت ماركسيستي علوم تربيتي
 •      اهداف تعليم و تربيت در مكاتب مختلف تربيتي
 •      تفكر شرقي و فلسفة تعليم و تربيت
 •      مباني نظريات پراگماتيستي در تعليم و تربيت
 •      بنيادهاي فلسفي رفتارگرايي
 •      مباني فلسفة ي نظرية بازسازي در تعليم و تربيت
 •      نظريات پديدارشناسانه در تربيت و مباني آن
 •     نقش فلسفة تعليم و تربيت در تحول نظام آموزش و پرورش
 •     ترسيم چشم انداز تحول از ديدگاه فلسفة تعليم و تربيت
 •      برنامه ریزي آموزشي
 •      اصول تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام
 •      اهداف تعليم و تربيت اسلامي
 •    مباني فلسفي نظريه هاي يادگيري
 •      عوامل موثر در تربيت
 •      مباني درمان ناهنجاري ها
 •      نقش تعليم و تربيت ارزش ها در توسعه پايدار
 •      تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پايدار

 

فلسفه و دين

 •  پيشينه پژوهش پيرامون پيوندهاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •   ويژگي هاي علم شناسي پوزيتويستي
 •  ديدگاه پوزيتويست ها پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •  ويژگي‏هاي علم نزد پوپر و عقلانيت انتقادي
 • ديدگاه پوپر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      علم شناسي كوهن
 •     ديدگاه كوهن پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •     پيشينۀ پژوهش در پيوند جامعه و معرفت
 •     بررسي انديشه‏هاي ماركس، ديلتاي، نيچه، شلر و مانهايم در جامعه‏شناسي معرفت
 •      نقد و بررسي برنامه قوي در جامعه شناسي معرفت
 •     بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در هرمنوتيك
 •      هرمنوتيك
 •      بررسي انديشه‏هاي شلايرماخر و ديلتاي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در ديدگاه گادامر
 •     بررسي انديشه‏هاي نيچه پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      بررسي انديشه‏هاي هايدگر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      بررسي انديشه‏هاي هوركهايمر، آدورنو و فيلسوفان نظرية انتقادي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      ديدگاه هابرماس پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      ديدگاه فوكو پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      ديدگاه ليوتار پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      بررسي مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ از ديدگاه سنّت گرايان
 •     چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •     نسبي گرايي در فلسفۀ علم
 •       نسبي گرايي در جامعه شناسي معرفت
 •       نسبي گرايي هرمنوتيك
 •       نسبي گرايي پست مدرن
 •      خودستيزي
 •   گفتمان گريزي
 •      پسروي علمي
 •      ديگر چالش‏هاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •     راهكارهاي برون رفت از چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •      تفكيك ميان علوم در بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •     اعتقاد به اصل مشترك
 •      اعتقاد به روابط غيرعلّي ميان علم و ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •     بازنگري در اهداف علم
 •     برهم كنش دوسويه علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •     حوزه‏ هاي مجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 •    حوزه‏ هاي غيرمجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: همایش، علوم انسانی، فراعلم
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 6,065
اخبار : برگزاری دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی