دانشگاه شهید بهشتی
  
  
  
  
اطلاعات تماس
ریاست دانشگاهدکتر سعداله نصیری قیداری
1
0
president@sbu.ac.ir<br />22431601-3<br />29902222<br />
مشاوران رئیس دانشگاه
2
1
معاونت پشتیبانی،مالی و مدیریت منابعدکتر جواد اطاعت
3
1
29902225<br /><br />
مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه
4
2
Leg.finvp@mail.sbu.ac.ir<br />29902210<br /><br />
معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات
5
1
مدیریت پشتیبانیدکتر احمد صادقی
6
3
Sup.finvp@mail.sbu.ac.ir<br />29902550<br /><br />
رئیس اداره انبار مرکزییونس کاظمپور
7
6
<br />29902016<br />29902015<br />
واحد محاسبات و حضوروغیابمجید تنکمانی
8
6
<br /><br />29902901<br />
رئیس اداره تدارکات و کارپردازیمحسن اسماعیل لو
9
6
<br />22431793<br />29902549<br />
اداره حسابداریمسعود شیخعلی
10
6
<br />29902168<br />29902548<br />
رئیس اداره فضای سبزمحمد منصوری
11
6
<br /><br />29902539<br />
اداره نقلیهسید محمد جعفر پور
12
6
<br />29902545<br />29902544<br />
مدیریت مالیفاطمه اخوان
13
3
Fam.finvp@mail.sbu.ac.ir<br />29902162<br /><br />
مدیریت امور اداری و منابع انسانیدکتر علی جلالی
14
3
 a_jalali@sbu.ac.ir<br />29902180<br /><br />
اداره تعاون و رفاهافشین سلیمی نوری
15
14
29902782</br>
22431623 </br> </br>
اداره کارگزینی کارکنانلیلا سلیمانی مهرور
16
14
<br /><br />29903085<br />
اداره کارگزینی هیئت علمیفهیمه سماعی
17
14
<br /><br />29902181<br />
معاونت آموزشي دکتر افضلیان
18
1
Afzalian@sbu.ac.ir<br />29902110<br />22431846<br />
مدیریت خدمات آموزشیدکتر علیرضا سالمکار لنگرودی
19
18
Eam.eduvp@Mail.sbu.ac.ir<br />29902111<br />22431847<br />
مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشیدکتر محسن ابراهیمی مقدم
20
18
Pln.eduVP@mail.sbu.ac.ir<br />29902133<br />22431585<br />
اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانیدکتر محمد رضا قلمبران
21
18
Int.education@sbu.ac.ir
<br>
29902761
<br>
22431585
اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشاندکتر مریم دولو
22
18
GENIUS.EDUVP@mail.sbu.ac.ir <br />29902158<br /><br />
مدیر سیستم رایانه ای آموزش
23
18
info.eduvp@mail.sbu.ac.ir <br />29902749<br /><br />
معاونت پژوهشي و فناوريدکتر بابک شکری
24
1
Resvp@mail.sbu.ac.ir<br />29902236<br />22431621<br />
مدیریت پشتیبانی پژوهشی و فناوریسيده مهري حميدي سنگدهي
25
24
29902066
مدیریت همکاری های پژوهشی و ارتباط با صنعتدکتر حسن حقیقی
26
24
29902066
<br >
معاونت دانشجوییدکتر علیرضا فارسی
27
1
a_farsi@sbu.ac.ir​<br />
29902150<br />
22431824​<br />
کتابخانه مرکزی و مرکز نشر و اسنادخانم دکتر نیلوفر رضوی
28
24
n.s.razavi@gmail.com<br />29902810<br />29902084<br />
مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلیدکتر مصطفی زندیه
29
24
29902066
معاونت فرهنگي،  اجتماعی دکتر اصغر واعظی
31
1
 Culvp@Mail.sbu.ac.ir  <br />29902150<br />22431824<br />
مدیریت امور فرهنگی واجتماعیآقای عباس نعیمی
32
31
<br />29902660<br />22431591<br
a_naeimi@sbu.ac.ir
مرکز مشاوره آموزش های اجتماعی، بهداشت و درماندکتر حسین پور­شهریار کلشتری
33
31
<br /><br />29902667<br />
مدیر خدمات دانشجوییمحمدرضا برومند دولق
34
27
<br /><br />29902151 -  22431823<br /> m_boroumand@sbu.ac.ir
مدیریت امور خوابگاههامحمد رضا نیک بین
36
34
 m.nikbin@mail.sbu.ac.ir

<br />22431694<br />29902090<br />
معاون مدیریت امور خوابگاهها
37
36
<br />29902091<br /><br />
اداره امور خوابگاهها(خواهران)شیدا ملاشریفی
38
36
<br />29902041<br /><br />
اداره امور خوابگاهها(برادران)داوود باقری
39
36
<br />22431698<br />29902560<br />
رئیس اداره خدمات دانشجوییمیر محمد اصغریان
41
40
<br /><br /><br />
اداره بهداشت و مشاورهدکتر ويدا ودودی مفيد
42
33
hc.stuvp@mail.sbu.ac.ir<br />29902666<br />22431829<br />
مرکز تربیت بدنیدکتر عماد حسینی
43
27
<br /><br />29902546<br />
کمیته انضباطی دانشجویانآقای حسین گمار
44
35
reg.stuvp@mail.sbu.ac.ir<br /><br /><br />
مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطاتدکتر عليرضا شاملي سندي
45
5

29903217<br />
22431733<br />
مدیریت مرکز  آموزش الکترونیکيدکتر اسلام ناظمی
46
45
El.ictvp@mail.sbu.ac.ir<br />29903229<br />22431728<br />
مدیریت آموزش های عالی آزاد دانشگاه شهید بهشتی
47
45
معاون شبکه و مرکز دادهمهندس محمد حسین حمیدی فرد
48
45
<br />22431733<br />29903217<br />
مدیریت فنی
49
45
Tec.ictvp@mail.sbu.ac.ir<br />29903217<br />22431733<br />
گروه سخت افزار و نرم افزارمهندس فریده ملکی
50
49
<br />29902522<br /><br />
سیستم اتوماسیون اداری و مالیمهندس افسانه رنجبران
51
50
<br />29903218<br /><br />
سیستم آموزش و پژوهش (گلستان)مهندس فاطمه منجی
52
50
<br />29903219<br /><br />
شبکه و نگهداری داده هامهندس محمدحسین حمیدی فرد
53
49
<br />29903224<br /><br />
وب سایتمهندس نازنین قره چه داغی
54
45
info@sbu.ac.ir<br />29902518<br /><br />
مدیریت برنامه، بودجه، بهره وری سازمانی و نظارتدکتر غلامعلي طبرسا
56
5
g_tabarsa@sbu.ac.ir<br>
29902196
مدیریت امور فنی و عمرانیمهندس داودبیات
57
3
Prj.Office@mail.sbu.ac.ir<br />29902020<br />22431862<br />
روابط عمومی و اطلاع رسانیدکتر امیررضا اصنافی
58
1
Pr.office@mail.sbu.ac.ir<br />29902233<br />22431919<br />
مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومیدکتر حجت رسولی​
59
2
29902222
اداره کل حراستمختار کاظم زاده
60
1
<br />22431924<br />29902830<br />
اداره امور شاهد و ایثارگرخانم زهرا رحیمی
61
31
<br />22431883<br />29902201<br />
دانشکده ها
63
1
دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر محمد­علی اکبری، 
64
63
>تلفن:22431707-29902473 <br />دورنگار: 22431706 <br />
معاونت آموزشیدکتر حمیدرضا ولی پور
65
64
<br />22431707<br />دورنگار: 22431706 <br />
معاونت اجراییدکتر شهریار منصوری
66
64
>تلفن:22431706-29902500 <br />دورنگار: 22431708 <br />
معاونت پژوهشیدکتر محمدرضا عنانی سراب
67
64

22431707-29902493<br />دورنگار: 22431706
<reza_ananisaran@yahoo.co.uk
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر سجاد احمدی زاد
68
63
29902940
معاونت آموزشیدکتر مصطفی زارعی
69
68
29902942<br /><br />
معاونت اجراییسید محمد رضا موسوی
70
68
<br />299029333<br /><b
معاونت پژوهشيدکتر  افشار جعفری
71
68
<br>29902931<br />
afshar.jafari@gmail.com
دانشکده حقوقدکترباقر انصاری
72
63
29902846</>
B_Ansari@sbu.ac.ir
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمیر شهبیز شافع
73
72
mirshahbiz@hotmail.com
<br />2990٢٧٤٤<br />٢٢٤٣١٧٦٠<br />

معاونت پژوهشیدکتر اسداله ياوري
74
72
yavariamir@hotmail.com<br />29903045<br />22431762<br />
دانشکده فیزیکدکتر نعمت الله رياضي
75
63
N_riazi at sbu.ac.ir<br />22431670-29902710<br />29902712<br />
مدیر اجرایی فاطمه خسروی
76
75
29903103<br />29903090<br />
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر روح اله كريم زاده سورشجاني
77
75
<br />29902712<br /><b
معاون پژوهشی دکتر شانت شهبازیان
78
75
<br />29902712<br /><b
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسیدکتر منصور میراحمدی 
79
63
29902951
<br>
M_Mirahmadi@sbu.ac.ir
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر مرتضی تهامی پور زرندی
80
79
29902951
<br>
m_tahami@sbu.ac.ir
معاونت پژوهشیدکترسيد محمدعلي حسيني زاده
81
79
دانشکده علوم ریاضیدکتر حسین حاجی ابوالحسن
82
63
hhaji@sbu.ac.ir<br /><br /><br />
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر چنگیز اصلاحچی
83
82
Ch-Eslahchi@sbu.ac.ir<br />29902927<br /><br />
معاونت پژوهشیدکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی
84
82
 amirtpayandeh@sbu.ac.ir<br />29902909<br />29902911<br />
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدکتر محمد علی مظاهری
85
63
m-mazaheri@sbu.ac.ir<br />22431687<br />29902400<br />
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر فریبا زرانی
86
85
29905305
<br />
f_zarani@sbu.ac.ir
معاونت پژوهشیدکتر مرتضی رضایی زاده
87
85
<br />
29905305
دانشکده علوم و فناوری زیستیدکترمسعود شيدائي
88
63
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر داریوش مینایی
89
88
d_mtehrani@sbu.ac.ir</br>29903144</br> </br>
معاونت پژوهشيدکتر عباس سعیدی
90
88
29902721
مدیر اجراییپگاه سرامی                       
91
88
<br /><br />29902701
<br />
دانشکده علوم زمیندکتر جمیله توکلی نیا
92
63
29902626</br>
29902808</br> </br>
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر منیژه قهرودی
93
92
M-ghahroudi@sbu.ac.ir​</br>
29902626</br</br>
معاون پژوهشیدکتر فریبرز مسعودی
94
92
F_Masoudi@sbu.ac.ir</br>29902626</br></br>
دانشکده مدیریت و حسابداریدکتر فدائی نژاد
95
63
a-rezaeian@sbu.ac.ir <br />22431842<br />نمابر:22431645<br />
معاونت آموزشی دکتر مریم دولو
96
95
معاونت پژوهشیدکتر عالم تبریز
97
95
دانشکده معماری و شهرسازیدکتر محمدرضا حافظي
98
63
mr-hafezi@sbu.ac.ir<br />22431631<br /><br />
معاونت آموزشیدکتر محمد تحصيلدوست
99
98
معاونت پژوهشیدکترمتين علاقمندان
100
98
m.alaghmandan@gmail.com<br /><br />22431631<br />
دانشکده مهندسی فناوری های نویندکتر حمیدرضا رودی
101
63
rrudi2000@gmail.com
<br /> 42451094-011<br />  29903244-021<br />
معاونت آموزشیدکتر حمیدرضا رودی
102
101
hrrudi2000@gmail.com  
<br>
29903244-021
<br>
 42451094-011
دانشکده مهندسی برقدکتر رضا قادری
103
63
<br />29904125<br /><br />
r_ghaderi@sbu.ac.ir
معاونت آموزشیدکتر حسين كاظمي كارگر
104
103
<br>
29904126
معاونت پژوهشی دکتر حسین ترکمن
105
103
h_torkaman@sbu.ac.ir<br />73932525<br /><br />
1 - 100بعدی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی