هسته پژوهشی دینامیک سیالات محاسباتی
اعضای هیات علمی
دکتر علی جهانگیری
دکتر علی دیباجیان
دکتر امین رسام
دکتر محمدحسین سورگی
دکتر محمد عامری
دکتر سهند مجیدی
دکتر آرمان محسنی
دکتر مجید مصباح​
دکتر نگار نباتیان
دکتر پویان هاشمی طاری 
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی