رد کردن تا محتوای اصلی

حوزه ریاست

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > حوزه ریاست > ریاست كنوني و پیشین  

 
افضلیان، علی اکبر
رئيس پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور

در سال 1349 مركز آموزش‌هاي تخصصي برق بمنظور ارائه آموزش‌هاي مورد نياز مهندسين‌ و تكنسين‌هاي برق تاسيس شد.  اين مركز متناسب با نياز صنعت برق و سپس صنعت آب به سرعت در قالب مجتع عالي آموزشي و پژوهشي شهيد عباسپور، دانشكده صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) و دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) گسترش يافت.  در چهارچوب سياستـ‌هاي‌ كلان آموزش عالي و تجديد ساختار در صنعت آب و برق، و همچنين تعميم آموزش و پژوهش از بخش‌هاي مهندسي به حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و مديريتي، شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه 24 فروردين 1392 دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) را تحت عنوان پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور به دانشگاه شهيد بهشتي الحاق نمود.
ماموريت توليد، تدوين و ارائه دانش‌فني صنعت آب و برق و تربيت متخصصين متعهد اكنون پس از الحاق با دانشگاه شهيد بهشتي به هدف نيل به جايگاه معتبرترين دانشگاه و مرجع علمي-فناوري اصلي در زمينه‌هاي مرتبط با آب، آبفا، برق، انرژي و محيط زيست تبديل شده‌است. 
عملکرد دانشگاه صنعت آب ‌و ‌برق (شهيد‌عباسپور) در گذشته و نقش برجسته آن در توسعه آموزش‌هاي تخصصي و تربيت مهندسين کارآمد، و سرمايه‌گذاري عظيم انجام شده در توسعه منابع انساني و امکانات اين دانشگاه، و همچنين ارتباط نزديک آن با صنعت آب و برق کشور از يك سو، و اعتبار علمي و گسستره فراگير فعاليت‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، از سوي ديگر، شرائط مساعدي را فراهم آورده‌است تا پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي بتواند در راستاي ايجاد قطب‌هاي آموزشي، علمي و پژوهشي در حوزه‌هاي حياتي آب، آبفا، برق، انرژي و محيط زيست حركت نمايد.


ایمیل:Afzalian@pwut.ac.ir

» بيشتر. . .

 مديران پيشين

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 رييس دانشگاهیادآور نیک روش، سید مجید16/07/138425/01/1389nikravesh@pwut.ac.ir
 رییس دانشگاهنقاشان، محمد رضا16/07/138016/07/1384naghashan@pwut.ac.ir
 رییس دانشکدهیادآور نیک روش، سید مجید16/07/137716/07/1380nikravesh@pwut.ac.ir
 رییس دانشکدهقاضی زاده، محمدصادق16/07/137416/07/1377Ghazizadeh@pwut.ac.ir
 رئیس دانشکدهاحمدیان، محمد10/09/137215/07/1374Ahmadian@pwut.ac.ir