رد کردن تا محتوای اصلی

دفتر حراست

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > حوزه ریاست > دفاتر، کمیته ها و ادارات > دفتر حراست > كاركنان  

 

 

معرفی کارکنان دفتر حراست

 یکی از همکاران

رحمانی، هادی

» بیش آشنایی...

 لیست کارکنان

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentحسناسدپورمرکیه
 Attachmentجمالبابایی
 Attachmentیوسفبختیاری
 Attachmentهوشنگبیرامی
 Attachmentمجیدتفکری
 Attachmentعلی اصغرتیموری
 Attachmentاردشیرجعفری نژاد
 Attachmentامیرجمال
 Attachmentزهراجورکش بلوچی
 Attachmentبایرامعلیحبیبی
 Attachmentصغراحیدریheydari@pwut.ac.ir
 Attachmentهادیرحمانی
 Attachmentابوالفضلرحیمی
 Attachmentشهریاررحیمی شالكه
 Attachmentمعصومهریحانی وانق سفلی
 Attachmentعلیشکری
 Attachmentغلامشکری
 Attachmentعباسعلیصالحی فرد
 Attachmentحسنغلام نژاد جورکویه
 Attachmentامیرغلامشاهی
 Attachmentزیارتعلیفروزان
 Attachmentاصغرفلاحتی شاه نشین
 Attachmentغلامعباسماندگار
 Attachmentعلیرضاملکی
 Attachmentکبریمهدوی آبندانسری
 Attachmentایوبمهدیان نسب
 Attachmentفریبرزمیرزایی اله بخش محله
 Attachmentهوشنگنظرخواه
 Attachmentعسگرنورپور
 Attachmentمرتضینیلاشی
 Attachmentیاورنیلاشی
 Attachmentناصروافی
 Attachmentعلییزدانی کجویی