رد کردن تا محتوای اصلی

دفاتر

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دفاتر  

خانه 

ase.sbu.ac.ir > پارسی > دفاتر
 

 

دفاتر موجود در دانشگاه

 دفاتر دانشگاه

ویرایشعنوانمدیر مسوولشماره تلفن داخلیشماره تلفن مستقیمeMail Address
 حراست و امور محرمانه بهشتی، سیدسعیدherasat@pwut.ac.ir
 دفتر مدیریت فناوری اطلاعاتشمشیرگران ، سيد رضاinfo@pwut.ac.ir
 روابط عموميجعفرآباد، داودpr@pwut.ac.ir
 گروه نظارت و ارزیابیخرازي فرد، محمد حسينnezarat@pwut.ac.ir
 نهاد مقام معظم رهبری