رد کردن تا محتوای اصلی
بخش فارسي سايت دانشگاه

پارسی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی  

LocationPics

 
تصویر آزمایشگاه ها، کارگاه ها، کلاسها و دیگر اماکن
  
نما: 
ویرایشفیلدهای مورد نیازاندازه عکسبندانگشتی
 
amozeshi
jpg14 KB150 x 150بندانگشتی
 
AZ_AbFazelab
jpgجامع آب و فاضلاب 40 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_AndazeGiriEleckteriki
jpg اندازه گیری الکتریکی 34 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_AndazegiriQeireEleckteri
jpgاندازه گیری غیر الکتریکی 30 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_Elacktronik
jpgالکترونیک 31 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_Elecktronik1
jpgالکترونیک 34 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_Elecktronik2
jpgالکترونیک  قدرت 37 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_FesharQavi
jpgفشار قوی پیشرفته 41 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_FesharQavi1
jpgفشار قوی عایق47 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
AZ_Hidrolik
jpgسیالات و هیدرولیک 38 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_Hidrolik-Penyomatik
jpg هيدروليک _ پنيوماتيک34 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_KontrolDigital
jpgکنترل دیجیتال 33 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
AZ_KontroleSanati
jpgکنترل صنعتی 34 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_KontroleSanati1
jpgکنترل صنعتی 29 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_KontrolKhati
jpgکنترل خطی 40 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_KontrolKhatiDigital1
jpgکنترل خطی و دیجیتال 38 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_MadarhayeEleckteriki
jpgمدارهای الکتریکی35 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_MadarhayeEleckteriki1
jpgمدارهای الکتریکی 33 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
AZ_ManabeAb
jpgمنابع آب 37 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_MashinhayeElecktriki
jpgماشین های الکتریکی 134 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_MashinhayeElecktriki2
jpgماشین های الکتریکی 225 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
AZ_MicroProssesor1
jpgمیکروپروسسور 35 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
AZ_MikrobiologiABUni
jpgمیکروبیولوژی آب و فاضلاب 32 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
AZ_MikroProssesor
jpgمیکروپروسسور30 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_ReleVaHefazat
jpgرله و حفاظت 30 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
AZ_ShimiAbUni
jpgشیمی آب و فاضلاب32 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
Az_SystemQodrat
jpgسیستم های قدرت 29 KB500 x 300بندانگشتی آزمایشگاه
 
aza-com
png25 KB1032 x 181بندانگشتی
 
aza-control
png26 KB1032 x 181بندانگشتی
 
aza-ece
png26 KB1032 x 181بندانگشتی
 
aza-power
png24 KB1032 x 182بندانگشتی
 
BB
jpg718 KB2122 x 1415بندانگشتی
 
chart2
jpg14 KB150 x 150بندانگشتی
 
CLIPART_OF_15195_SM_2_1
jpg45 KB640 x 480بندانگشتی
 
cnt-lab
png26 KB1032 x 193بندانگشتی
 
com-lab
png26 KB1032 x 182بندانگشتی
 
Dr.t
jpg3 KB113 x 139بندانگشتی
 
E_TozieHavaee
jpgتوزیع هوایی36 KB500 x 300بندانگشتی محوطه
 
ECE-lab
png25 KB1032 x 193بندانگشتی
 
Forml
jpg15 KB97 x 150بندانگشتی
 
group-control2
png26 KB1032 x 181بندانگشتی
 
Jamee
pdfبرنامه زمانبندی آزمون جامع دکترای 90 (اردیبهشت ماه 92)64 KB
 
PICT0071
jpgزمستان دانشگاه1639 KB2976 x 2232بندانگشتی
 
Power-group
pngpowergroup12900 KB1614 x 1115بندانگشتی
 
power-lab
png24 KB1032 x 182بندانگشتی
 
project
jpg17 KB150 x 150بندانگشتی
 
qavaninil
jpg13 KB113 x 150بندانگشتی
 
W_ Tajhizat AoFazelab
jpg تجهیزات آب و فاضلاب 55 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_AjzayePost1
jpgاجزای پست 45 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_AjzayePost2
jpgاجزای پست 48 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_EybYabi
jpgعیب یابی کابل 47 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_KhateGarm
jpgخط گرم 45 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_KhototeEnteqal
jpgخطوط انتقال 42 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_LoleKeshiTasisate
jpgکارگاه لوله کشی و تاسیسات شبکه 31 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_MadarFarman
jpgمدار فرمان 46 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_Naghshebardari
jpgنقشه برداری و فتوژئولوژی34 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_OmomiBarq
jpgعمومی برق 45 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_TabloVaTasisat
jpgتابلو تاسیسات 47 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_Terans
jpgتخصصی ترنس 46 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_TeransMashin
jpg تخصصی ترنس 44 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_TeransMashin2
jpgتخصصی ترنس 41 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_TozieHavaee
jpgتوزیع هوایی41 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_TozieZamini
jpgتوزیع زمینی 48 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه
 
W_ZaminShenasi
jpgزمین شناسی و ژئومورفولوژی34 KB500 x 300بندانگشتی کارگاه