رد کردن تا محتوای اصلی
بخش فارسي سايت دانشگاه

پارسی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی  

Projects

Modify settings and columns
پروژه‌ها و تحقیقات
  
نما: 
ویرایش
پژوهشگر
بسط/تجمیع وضعیت پروژه‎(22)
بسط/تجمیع وضعیت پروژهپایان یافته ‎(33)
بسط/تجمیع وضعیت پروژهپذیرفته شده ‎(1)
بسط/تجمیع وضعیت پروژهجاری ‎(62)
بسط/تجمیع وضعیت پروژهدر دست تعریف ‎(2)