رد کردن تا محتوای اصلی
بخش فارسي سايت دانشگاه

پارسی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی  

PhonBook

Modify settings and columns
دفتر تلفن
  
نما: 
ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
نام استفاده کننده
 دانشکده مهندسی آب و محیط زیست نظام آبادي، علي اكبر 2469معاونت مالی و منابع انسانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 تدارکات راجیان، حسینعلی2328معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی سیدنژاد، سیدمهدی2311معاونت مالی و منابع انسانی
 عظیمی، مریم; وظیفه ، قبله علی2300حوزه ریاستدانشکده مدیریت و اقتصاد
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی ریحانی، حمید2817معاونت مالی و منابع انسانی
 اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ربانی، مسلم2331معاونت مالی و منابع انسانی
 اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی تیرداد، محمدرضا2332معاونت مالی و منابع انسانی
 اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ابراهیمی، نادر2335معاونت مالی و منابع انسانی
 اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی برخورداری، الهه2370معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی شمشیرگران ، سيد رضا2810معاونت مالی و منابع انسانی
 اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی شارقی بنام، محمدرضا; ظروفی، سعیدرضا11معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی شمشیرگران ، سيد رضا77312551معاونت مالی و منابع انسانی
 اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی پورمحمدی، رحیم2233معاونت مالی و منابع انسانی
 اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی برخورداری، الهه2371معاونت مالی و منابع انسانی
 تدارکات اسدیان، امیر2326معاونت مالی و منابع انسانی
 تدارکات کوچکی ، رضا2330معاونت مالی و منابع انسانی
 تدارکات فردی، رسول2333 معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی افضلیان، علی اکبر; عبدالله زاده، بیتا2200حوزه ریاست
 معاون مالی و منابع انسانی کردلو، بهرام2315معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی کلاته، علی اصغر2312معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی گرشاسبی، پریسا2302معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی تاجیان، حسن2308معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی توسل هندوآبادی، مجتبی2316معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی بمبئی، نسرین2359معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی مهدیان نسب یعقوب، يعقوب2343معاونت مالی و منابع انسانی
 حراست و امور محرمانهنورپور، عسگر2399معاونت مالی و منابع انسانی
 حراست و امور محرمانهجمال، امیر2391معاونت مالی و منابع انسانی
 دفتر حراستخلج، شهرزاد2390معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی 2871معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 امور رفاهي تخصصيصادقی، فریدون2000معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 حوزه معاونت پژوهشيمحمدهاشم، سمیرا2111معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت پژوهشيهاشم خانی، زینب2113معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت پژوهشيمحبوبی اردکانی، احمدرضا2114---2410معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت پژوهشيفاضلي، مجتبي2461----2117معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت پژوهشيخدایی، حسن2120معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت پژوهشيمحمدهاشم، سمیرا2119معاونت پژوهشی و فناوری
 دفتر معاونت دانشجوییقاسمپور فراهانی، محترم2150معاونت دانشجویی
 دفتر معاونت دانشجویی2151معاونت دانشجویی
 دفتر معاونت دانشجوییمصوری منش، اکرم2152معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی فروزان، مریم2154معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2159معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی ابوالقاسم پور، محسن2160معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی اسداللهی، سید محمد حسین2166معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی ابراهیم زاده، ایرج2171معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2173معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی عزیزی، نوربخش2162معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی روشن اخگر، مریم2163معاونت دانشجویی
 2118مرکز آموزش های تخصصی
 آبدارخانه چمران2170معاونت دانشجویی
 آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتریرمضانی، محمدحسین2215مرکز آموزش های تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 2117معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی ابوالقاسم پور، محسن2165معاونت دانشجویی
 2119مرکز آموزش های تخصصی
 صندوق جنتحیدریان، یعقوب علی2226معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی 2227معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی 2228معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2235معاونت فرهنگی و اجتماعی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2261معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی میرزایی اله بخش محله، فریبرز; رحیمی شالكه، شهریار2272
 دفتر معاونت دانشجوییشریفی منش ، محمد2273معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی پورفرج، مرتضی2274معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2275معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2279معاونت فرهنگی و اجتماعی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2280معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2281معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2282معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی 2283معاونت دانشجویی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی فلاحتی شاه نشین ، علی2284معاونت دانشجویی
 دفتر نهادحاجتمند، حسن2285نهاد مقام معظم رهبری
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی زارعی، زهرا2309معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی سلیمی، حسن2320معاونت مالی و منابع انسانی
 هیات گزینش استاد عظیمی، هادی2324معاونت مالی و منابع انسانی
 آبدارخانه اداریراستگو، علی2325معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی 2334-----2836معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی 2345معاونت مالی و منابع انسانی
 2255
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی عربی حصارامیر، اکرم2364معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی 2369معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت پژوهشينیکی، محمدجواد2373----2377معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت پژوهشيشریفی، آزاده2374معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت پژوهشيشعبان ایزکی، آمنه2376معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت پژوهشيرضازاده، افسانه2378معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت پژوهشي2379معاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی 2381معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی 2382معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی 2383معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی ملکی، علیرضا2384معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی 2385معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی 2386معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی 2387معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی 2388معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی 2389معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی جمال، امیر; نورپور، عسگر2392معاونت مالی و منابع انسانی
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی ریحانی وانق سفلی، معصومه; جورکش بلوچی، زهرا2393معاونت دانشجویی
 معاون مالی و منابع انسانی 2395معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی 2396معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی 2398معاونت مالی و منابع انسانی
 معاون مالی و منابع انسانی نورپور، عسگر2399معاونت مالی و منابع انسانی
 دفتر منابع آب2401-----2402معاونت مالی و منابع انسانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 دانشکده مهندسی آب و محیط زیست عيدي، هوشنگ2403معاونت مالی و منابع انسانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1 - 100 بعدی