رد کردن تا محتوای اصلی
بخش فارسي سايت دانشگاه

پارسی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی  

Location

Modify settings and columns
آزمایشگاه‌ها ، کارگاه‌ها  و ديگر واحدهای سازمانی و محل های خدمت
  
نما: 
ویرایش
بسط/تجمیع نوع مکان : آزمایشگاه ‎(59)
 juytiuyآزمایشگاه
1,390
 آزمايشگاه PLCآزمایشگاهافضلیان، علی اکبرگروه کنترل و ابزار دقیقدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
 آزمایشگاه ارتعاشات و بالانسينگآزمایشگاه256تقی زاده ، مصطفیگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه هم کف
 آزمایشگاه الكترونيكآزمایشگاهفردی، رسولگروه کنترل و ابزار دقیقدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه الكترونيك قدرتآزمایشگاه1فردی، رسولگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه هم کف
 آزمایشگاه انتقال حرارت و مبدل‌هاي حرارتيآزمایشگاهموسی میالی، محمد جوادگروه نیروگاه های حرارتیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 آزمایشگاه اندازه‌گيري الكتريكيآزمایشگاهسلیمانی اقدم ، حسنگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه اندازه‌گيري غير الكتريكيآزمایشگاهنجیمی، ابراهیمگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه ترموديناميكآزمایشگاه258صادقيان، مسعودگروه نیروگاه های حرارتیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 آزمایشگاه تست‌هاي غير مخربآزمایشگاه254نیکجو، عبدالحسینگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 آزمایشگاه خوردگيآزمایشگاه147رحمانی، خسروگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 آزمایشگاه رباتيكآزمایشگاهجعفری، ابوالفضلگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه رله و حفاظتآزمایشگاه10حق جو، فرهادگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
 آزمایشگاه روباتیکآزمایشگاهتقی زاده ، مصطفیگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 آزمایشگاه زبانآزمایشگاهعظیمی، هادیگروه زبانمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 آزمایشگاه سوخت و روغنآزمایشگاه154موسوی، سید احمدگروه نیروگاه های حرارتیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 آزمایشگاه سيستم‌هاي قدرتآزمایشگاهعاملی، محمدتقیگروه کنترل و ابزار دقیقدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه سیستم قدرتآزمایشگاه108دانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتریآزمایشگاهمهدیانی، حمید رضاگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه شيمي عمومیآزمایشگاه145موسوی، سید احمدگروه نیروگاه های حرارتیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 آزمایشگاه فشار قوي (عايق)آزمایشگاهرضایی، احمدگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه فشار قویآزمایشگاه109دانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 آزمایشگاه فشارقوي پيشرفتهآزمایشگاهرضایی، احمدگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه فيزيك الكتريسيته و مغناطيسآزمایشگاهگروه علوم پایهمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 آزمایشگاه فيزيك حرارتآزمایشگاهگروه علوم پایهمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 آزمایشگاه فيزيك عموميآزمایشگاهگروه علوم پایهمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 آزمایشگاه كنترل خطيآزمایشگاه5فرخیان، سعیدگروه کنترل و ابزار دقیقدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
 آزمایشگاه كنترل ديجيتالآزمایشگاهرمضانی، محمدحسینگروه کنترل و ابزار دقیقدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه كنترل صنعتيآزمایشگاهجعفری، ابوالفضلگروه کنترل و ابزار دقیقدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه ماشين‌هاي الكتريكي 2آزمایشگاه1ترکمن، حسینمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه هم کف
1,346
 آزمایشگاه ماشين‌هاي الکتریکی 1آزمایشگاه1ترکمن، حسینمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه هم کف
1,346
 آزمایشگاه ماشين‌هاي مخصوصآزمایشگاهنقاشان، محمد رضاگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه متالورژيآزمایشگاه144موسوی ترشیزی، سید ابراهیمگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 آزمایشگاه مدار منطقيآزمایشگاهعسگری حداد، شفیقگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه مدارهاي الكتريكيآزمایشگاهتوفیق سعادتی، یعقوبگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه معماري كامپيوترآزمایشگاهمهدیانی، حمید رضاگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه مقاومت مصالحآزمایشگاه141سدیفی، مجیدگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 آزمایشگاه مكانيك سيالات و پمپ‌هاآزمایشگاهنجفی، امیر فرهادگروه سیالات و ماشین های دواردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 آزمایشگاه مهندسي نرم‌افزارآزمایشگاهمیرزایی دم آبی، اسماعیلگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه ميكرو كنترلرآزمایشگاهغرویان، داودگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه ميكروپروسسورآزمایشگاهعسگری حداد، شفیقگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آزمایشگاه نيروگاه بخارآزمایشگاه140روشندل، خسروگروه نیروگاه های حرارتیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 آزمایشگاه هيدروليك- پنيوماتيكآزمایشگاه258یزدی زاده، علی رضاگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 بتن و مصالح ساختمانآزمایشگاهوزين رام، فرشادگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,367
 پژوهشی آب و فاضلابآزمایشگاهشاكري فرد، پروينگروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,383
 تستآزمایشگاه
1,390
 توربين و ماشين‌هاي آبيآزمایشگاهبهشتی، سیدسعیدگروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,368
 رسوبآزمایشگاهعيدي، هوشنگگروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,391
 سيالات و هيدروليكآزمایشگاهبهشتی، سیدسعیدگروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,371
 شيمي آب و فاضلابآزمایشگاهميرابي، مريمگروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,372
 فرآيندهاي واحد تصفيهآزمایشگاهسلماني، نادرگروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,381
 مكانيك خاكآزمایشگاهحاجي‌ستوده، محمدگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,370
 مكانيك سنگآزمایشگاهحاجي‌ستوده، محمدگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,370
 منابع آبآزمایشگاهبخشي، يوسفعليگروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,369
 ميكروبيولوژي آب و فاضلابآزمایشگاهشاكري فرد، پروينگروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,372
 کارگاه تأسیساتآزمایشگاه159گروه سیالات و ماشین های دوارطبقه 1
1,390
 کارگاه لوله کشی و تأسیساتآزمایشگاه
1,390
 کارگاه لوله کشی و تأسیساتآزمایشگاه
1,390
 کارگاه مدلسازی و ریخته گریآزمایشگاه
1,390
بسط/تجمیع نوع مکان : اتاق ‎(260)
 آبدارخانه آمفي تئاتراتاقحوزه ریاستدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
 آبدارخانه ْآموزشاتاقمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیطبقه 1
 آبدارخانه اداریاتاق17راستگو، علیمعاونت مالی و منابع انسانیاداره تدارکاتنیم طبقه 1
 آبدارخانه برقاتاق
 آبدارخانه چمراناتاق
 آبدارخانه دانشكده انرژياتاقدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 آبدارخانه رياستاتاق46وظیفه ، قبله علیحوزه ریاستاداره تدارکاتطبقه 2
 آبدارخانه ساختمان آزمايشگاه ضلع غربياتاق
 آبدارخانه مركز زباناتاق
 آبدارخانه مرکز محاسباتاتاقمعاونت پژوهشی و فناوری
 آرايشگاهاتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور دانشجویی
 آژانساتاقمعاونت مالی و منابع انسانیاداره تدارکات
 آمفي تئاتراتاقحوزه ریاستدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
 آموزشهاي راه دوراتاقمرکز آموزش های تخصصی
 اتاقاتاق2گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق3گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق4گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق6گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق8گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق12گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق13گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق18گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق17گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق15گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق14گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق12گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق13گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق21گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق33گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق24گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق22گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق23گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق25گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق26گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق34گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق34گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق35گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق36گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق36گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق37گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق52گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق42گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق46گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق47گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق48گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق54گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق54گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق55گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق53گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق50گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق111دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق112دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق113دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق114دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق115دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق116دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق117دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق118دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق119دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق120دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق123دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق128دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق131دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق132دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاقاتاق270شاکری ، بیان ا...معاونت دانشجوییطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق2دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق3دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق4-5دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق6دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق7دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق8دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق9دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق12دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق13دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق14دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق15دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق18دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق19دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق20دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق21دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق24دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق25دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 2
1,390
 اتاقاتاق110دانشکده مهندسی آب و محیط زیستطبقه 1
1,390
 اتاق 1اتاق101گروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 اتاق ICTاتاق105نسرین پور، عباسمعاونت پژوهشی و فناوریمدیریت فناوری اطلاعاتطبقه 1
1,390
 اتاق تزریقات درمانگاهاتاق1نظری فر، مرتضیمعاونت دانشجوییمرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجوییطبقه هم کف
 اتاق دانشجویان تحصیلات تکمیلیاتاق127خرقانی، اکبردانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اتاق مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلیاتاق106طبقه 1
1,390
 اتاق نجماتاقمعاونت پژوهشی و فناوریمدیریت فناوری اطلاعات
 اتاق کنفرانس دانشکده مکانیک و انرژیاتاق129یادآور نیک روش، سید مجیددانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1,390
 اداره امور پذیرش ،ثبت نام و دانش آموختگان اتاقمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1,390
 اداره امور قراردادها و نظارت بر پیمانکاران اتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
1,390
 اداره امور مالی مرکز اتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
1,390
 اداره امور هیات علمی اتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
1,390
 اداره امور کارکنان اتاق15-1شويدي، عباسمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت منابع انسانیطبقه 1
1,390
 اداره برنامه ریزی آموزشی وآزمون ها اتاقمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1,390
 اداره پذیرش، ثبت نام وصدور گواهی نامه اتاقمرکز آموزش های تخصصی
1,390
 اداره پشتیبانی آموزش های تخصصیاتاقمرکز آموزش های تخصصی
1,390
 اداره تربیت بدنی اتاقمعاونت دانشجویی
1,390
 اداره تنظیم حساب و رسیدگی به اسناد اتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
1,390
 اداره دریافت ،پرداخت و اعتبارات اتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
1,390
 اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی اتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
1,390
 امو مالی واحد درآمد اتاق22گرشاسبی، پریسامعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
1,390
 امور تحصيلات تكميلياتاقمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمدیریت تحصیلات تکمیلی
 امور دانش آموختگاناتاق263فیروزشیرکوهی ، جبارمعاونت دانشجوییطبقه 2
1,390
 امور دانشجویان شاهداتاق256معاونت دانشجوییگروه امور دانشجویان شاهدطبقه 2
1,390
 امور دانشجویان شاهد و ایثارگر اتاقحوزه ریاست
1,390
 امور رفاهياتاقمرکز آموزش های تخصصی
 امور رفاهي تخصصياتاقمرکز آموزش های تخصصی
 امور فرهنگي و فوق برنامهاتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 امور مالياتاق23معاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
1,390
 امور مالي تخصصياتاقمرکز آموزش های تخصصی
 امور مالي واحد صدور چكاتاق28گرشاسبی، پریسامعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
 امور مالی اداره اعتبارات و تنظیم حساباتاق25گرشاسبی، پریسامعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
1,390
 امور مالی واحد رسیدگی اتاق27گرشاسبی، پریسامعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
1,390
 امور هماهنگي آموزشهاي تخصصياتاقمرکز آموزش های تخصصیمدیریت هماهنگی و ارتباط با شرکتها
 امورمالی حقوق و دستمزد اتاق26گرشاسبی، پریسامعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
1,390
 انتشارات صبااتاقمعاونت مالی و منابع انسانیاداره تدارکات
 انجمن اسلامياتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 انجمن علمي برقاتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 انجمن علمي سازمان برق كشوراتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 انجمن علمي عمراناتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 انجمن علمیاتاق104گروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوترطبقه 1
1,390
 انجمن كامپيوتراتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 انجمن مكانيكاتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 بانك ملياتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
 بایگانی اتاق20نوری، داودمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالینیم طبقه 1
1,390
 بایگانی اتاق30معاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
1,390
 بحران هاي طبيعياتاقمعاونت پژوهشی و فناوری
 بسيج دانشجويياتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 بی ناماتاقطبقه هم کف
 پشتیبانی نوآوری و کارآفرینی اتاقمعاونت پژوهشی و فناوری
1,390
 پيمانكار فضاي سبزاتاقمعاونت مالی و منابع انسانیاداره تدارکات
 تدارکات اتاق11شعبانی ازدینی ، محمدرضامعاونت مالی و منابع انسانیاداره تدارکاتنیم طبقه زیرین
1,390
 تعاونياتاق
 تعميرات تلفناتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
 حراستاتاق8بهشتی، سیدسعیدحوزه ریاستدفتر حراستطبقه هم کف
 حراست و امور محرمانهاتاق7بهشتی، سیدسعیدحوزه ریاستدفتر حراستطبقه هم کف
 حسابداری اموال اتاق29گرشاسبی، پریسامعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
1,390
 حوزه مرکز آموزش ها ی تخصصی اتاقمرکز آموزش های تخصصی
1,390
 حوزه معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی اتاقمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1,390
 حوزه معاونت پژوهشياتاقمعاونت پژوهشی و فناوری
 حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی اتاقمعاونت دانشجویی
1,390
 حوزه معاونت مالی و منابع انسانی اتاقمعاونت دانشجویی
1,390
 خشكشويياتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور دانشجویی
 خوابگاه پسران 1اتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور دانشجویی
 خوابگاه پسران 2اتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور دانشجویی
 خوابگاه خواهراناتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور دانشجویی
 دانش آموختگاناتاقحوزه ریاست
 دانشکده مهندسی آب و محیط زیست اتاق
1,390
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اتاق
1,390
 دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی اتاق
1,390
 دبیرخانه اتاق16یزدانیخواه ، علی اکبرمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت منابع انسانینیم طبقه 1
1,390
 دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمیاتاقحوزه ریاست
1,390
 دبیرخانه هیات امنا اتاق37نیکجو، عبدالحسینحوزه ریاستدبیرخانه هیات امناطبقه 2
1,390
 دفتر انباراتاقمعاونت مالی و منابع انسانیاداره تدارکات
 دفتر حراستاتاق05بهشتی، سیدسعیدحوزه ریاستدفتر حراستطبقه هم کف
 دفتر حراستاتاق03بهشتی، سیدسعیدحوزه ریاستدفتر حراستطبقه هم کف
 دفتر دانشكده انرژياتاق
 دفتر دانشكده برقاتاقدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دفتر ریاست،روابط عمومی وا مور بین الملل اتاقحوزه ریاست
1,390
 دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطاتاتاقمعاونت پژوهشی و فناوریمدیریت فناوری اطلاعات
 دفتر كانتيناتاق
 دفتر گروه آموزشي مهندسي برقاتاق
 دفتر مسجداتاق
 دفتر مطالعات ديناميكياتاق
 دفتر معاونت آموزشياتاق
 دفتر معاونت دانشجوییاتاق271سدیفی، مجیدمعاونت دانشجوییطبقه 2
1,390
 دفتر منابع آباتاق
 دفتر نهاداتاقحوزه ریاست
 دفتر نهاد مقام معظم رهبری - واحد خواهران اتاق02نبوی، سیدمحمودنهاد مقام معظم رهبریطبقه هم کف
1,390
 رستوران آموزش تخصصياتاق
 رفاه و بازنشستگی اتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
1,390
 رياست دانشگاهاتاق44افضلیان، علی اکبرحوزه ریاستدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللطبقه 2
 ریاست دانشگاه اتاق45افضلیان، علی اکبرحوزه ریاستدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللطبقه 2
1,390
 رییس دفتر ریاست دانشگاه اتاق39پورصابر، محمد رضاحوزه ریاستدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللطبقه 2
1,390
 رییس مرکز آموزش های تخصصیاتاق40رشيدي مهرآبادي، عبدالله مرکز آموزش های تخصصیطبقه 2
1,390
 زير بنايي-دانشجويياتاق
 سالن زير مسجداتاقمعاونت پژوهشی و فناوری
 سالن ورزشياتاق
 سمعي بصرياتاقحوزه ریاستدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
 سوله نيروگاهاتاق
 شركت همكاراتاق
 شعروادباتاق
 شوراي صنفياتاق
 شوراي ورزشاتاق
 صندوق جنتاتاق01حیدریان، یعقوب علیطبقه هم کف
 غذا خوري كارمندياتاق
 كارگاه ترانساتاقگروه قدرت
 كارگاه جوشكارياتاقگروه نیروگاه های حرارتی
 كانون قران و عترتاتاق
 كانون موسيقياتاق
 كانون هلال اهمراتاق
 كتابخانه مرکزی اتاقمعاونت پژوهشی و فناوریمدیریت امور پژوهشی
 كوهنوردياتاق
 كيوسك نگهباني پاركينگ ادارياتاقحوزه ریاستدفتر حراست
 گروه آب و فاضلاب اتاق
1,390
 گروه آموزش و فارغ التحصيلاناتاق
 گروه انرژی اتاق
1,390
 گروه بودجه و تشکیلاتاتاق37عبدالله زاده، بیتامعاونت مالی و منابع انسانیگروه بودجه و تشکیلاتطبقه 2
1,390
 گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور اتاق21معاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
1,390
 گروه سازه و ژئوتکنیک اتاق
1,390
 گروه سیالات و ماشین های ادوار اتاق
1,390
 گروه طراحی ،پایش و نگهداری اتاق
1,390
 گروه قدرت اتاق
1,390
 گروه محیط زیست اتاق
1,390
 گروه منابع آباتاق
1,390
 گروه نیروگاه های حرارتیاتاق
1,390
 گروه کامپیوتر و الکترونیک اتاق
1,390
 گروه کنترل و ابزار دقیق اتاق
1,390
 گفتگوي تمدن هااتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 لابراتوار زباناتاق
 مالي تخصصياتاقمرکز آموزش های تخصصی
 مدیر امور دانشجوییاتاق266هرسینی‌، علی اکبرمعاونت دانشجوییطبقه 2
1,390
 مدیر امور عمومی و تدارکات اتاق14شعبانی ازدینی ، محمدرضامعاونت مالی و منابع انسانیاداره تدارکاتنیم طبقه زیرین
1,390
 مدیر امور فرهنگی و فوق برنامهاتاق250معاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامهطبقه 2
1,390
 مدیر امور مالياتاق24معاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 1
 مدیر امور کارکنان اتاق15شويدي، عباسمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت منابع انسانینیم طبقه 1
1,390
 مدیر امور کارکناناتاق15-2شويدي، عباسمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت منابع انسانینیم طبقه 1
1,390
 مدیر تربیت بدنیاتاق251ابوالقاسم پور، محسنمعاونت دانشجوییاداره تربیت بدنیطبقه 2
1,390
 مدیریت امور آموزشی اتاقمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1,390
 مدیریت امور پژوهشی اتاقمعاونت پژوهشی و فناوری
1,390
 مدیریت امور دانشجوییاتاقمعاونت دانشجویی
1,390
 مدیریت امورفرهنگی و فوق برنامه اتاقمعاونت دانشجویی
1,390
 مدیریت برنامه ریزی و اجرای دوره ها اتاقمرکز آموزش های تخصصی
1,390
 مدیریت تحصیلات تکمیلی اتاقمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1,390
 مدیریت طرح های عمرانیاتاق12معاونت مالی و منابع انسانیمدیریت طرح های عمرانینیم طبقه زیرین
1,390
 مدیریت منابع انسانی اتاقمعاونت مالی و منابع انسانی
1,390
 مدیریت هماهنگی و ارتباط با شرکت ها اتاقمرکز آموزش های تخصصی
1,390
 مذیر امور دانش آموختگاناتاق265جهانیانفر، محمدعلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمدیریت امور دانشجوییطبقه 2
1,390
 مركز محاسباتاتاقمعاونت پژوهشی و فناوریمدیریت فناوری اطلاعات
 مركز مطالعات ديناميكي شبكه برقاتاقآقا محمدی، محمد رضامعاونت پژوهشی و فناوریگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی اتاقمعاونت دانشجویی
1,390
 مرکز شبکه دانشگاه - اتاق سرورهااتاق202نسرین پور، عباسمعاونت پژوهشی و فناوریمدیریت فناوری اطلاعاتنیم طبقه 1
1,373
 مسئول دفتر اتاق41افضلیان، علی اکبرحوزه ریاستدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللطبقه 2
1,390
 مشاور رییس دانشگاه اتاق38ایزدی نجف آبادی، محمودحوزه ریاستدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللنیم طبقه 2
1,390
 معاون مالی و منابع انسانی اتاق42میرزایی دم آبی، اسماعیلمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت امور مالیطبقه 2
1,390
 ناظر تاسیسات و فضای سبزاتاق10معاونت مالی و منابع انسانیمدیریت طرح های عمرانینیم طبقه زیرین
1,390
 نانوايياتاقمعاونت مالی و منابع انسانیاداره تدارکات
 نظافت و خدمات اتاق33اداره تدارکاتنیم طبقه 2
1,390
 نگهباني پاركينگ ادارياتاقحوزه ریاستدفتر حراست
 نگهباني درب جنوبياتاقحوزه ریاستدفتر حراست
 نگهباني درب خوابگاهاتاق
 نگهباني ساختمان چمراناتاقحوزه ریاستدفتر حراست
 نگهباني شرقياتاقحوزه ریاستدفتر حراست
 نگهباني شمالياتاقحوزه ریاستدفتر حراست
 نگهباني كانكس خوابگاه هاي پسراناتاقمعاونت دانشجوییاداره تدارکات
 نوارخانه فرهنگياتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 هنرهاي تجسمياتاقمعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 هيئت مميزهاتاق31رضوي، احمد حوزه ریاستگروه نظارت و ارزیابینیم طبقه 2
 هیئت جذب اتاق32رضوي، احمد حوزه ریاستگروه نظارت و ارزیابینیم طبقه 2
1,390
 هیات گزینش استاد اتاق34عظیمی، هادیمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت منابع انسانینیم طبقه 2
1,390
 واحد درمان اتاق13شويدي، عباسمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت منابع انسانینیم طبقه زیرین
1,390
 کارشناس ارشد تربیت بدنیاتاق252روشن اخگر، مریممعاونت دانشجوییاداره تربیت بدنیطبقه 2
1,390
 کارشناس امور دانشجوییاتاق260شریفی منش ، محمدمعاونت دانشجوییطبقه 2
1,390
 کارشناس امور فرهنگیاتاق255معاونت دانشجوییطبقه 2
1,390
 کارشناس امور فرهنگیاتاق249باغستانی، حمیدرضامعاونت دانشجوییمدیریت امور فرهنگی و فوق برنامهطبقه 2
1,390
 کارشناس مسئول امور دانش آموختگاناتاق248نبوی، سیدمحمدرضامعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمدیریت تحصیلات تکمیلیطبقه 2
1,390
 کارگزینیاتاق19شويدي، عباسمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت منابع انسانینیم طبقه 1
 کارگزینیاتاق18شويدي، عباسمعاونت مالی و منابع انسانیمدیریت منابع انسانینیم طبقه 1
بسط/تجمیع نوع مکان : دفتر ‎(5)
 حراست و امور محرمانه دفتر4بهشتی، سیدسعیدحوزه ریاستدفتر حراستطبقه هم کف
1,390
 دفتر مدیریت فناوری اطلاعاتدفتر200شمشیرگران ، سيد رضامعاونت پژوهشی و فناوریمدیریت فناوری اطلاعاتنیم طبقه 1
1,373
 روابط عموميدفتر9جعفرآباد، داودحوزه ریاستدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللطبقه هم کف
 گروه نظارت و ارزیابیدفتر36خرازي فرد، محمد حسينحوزه ریاستگروه نظارت و ارزیابینیم طبقه 2
 نهاد مقام معظم رهبریدفتر5نهاد مقام معظم رهبریطبقه هم کف
1,390
بسط/تجمیع نوع مکان : سالن ‎(3)
 اتاق کنفرانس حوزه ریاست دانشگاهسالن43افضلیان، علی اکبرحوزه ریاستطبقه 2
1,390
 سالن اجتماعاتسالناکبرنیا، بابکدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللطبقه هم کف
 سالن غذاخوریسالنطبقه هم کف
بسط/تجمیع نوع مکان : واحد تخصصی ‎(59)
 آموزش از راه دور واحد تخصصیمرکز آموزش های تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 اصلاح و توسعه تاسيسات آب و فاضلابواحد تخصصیبدليانس قلي كندي، گاگيك گروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 الكترونيك قدرت و محركه‌هاي الكتريكي سرعت متغيرواحد تخصصیگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 انرژي‌هاي نوواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 ايمني برقواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 بازار برقواحد تخصصیمعاونت پژوهشی و فناوریگروه کنترل و ابزار دقیقدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 بازبيني و كنترل نتايج پروژه‌هاي سيستم‌هاي قدرتواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 برنامه‌ريزي مديريتي واحد تخصصیدانشکده مدیریت و اقتصاد
 پردازشگرها و سخت افزارهاي صنعتي و مخابراتواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 تأسيسات آب و فاضلابواحد تخصصیفاضلي، مجتبيگروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 تأسيسات مكانيكي صنعت آب و فاضلابواحد تخصصیبدليانس قلي كندي، گاگيك گروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 تحليل خرابي واحد تخصصی145موسوی ترشیزی، سید ابراهیمگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 تخمين عمر باقيمانده قطعات نيروگاهي واحد تخصصی159گروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 ترانسفورماتورواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 تعميرات پيش‌گيرانه واحد تخصصی159نیکجو، عبدالحسینگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 تكنولوژي‌هاي پيشرفته در مهندسي آب‌ و فاضلابواحد تخصصیمطيعي، همايونگروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 توسعه نرم افزارهاي صنعتيواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 توليد همزمان برق و گرماواحد تخصصی159عامری، محمدگروه انرژیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 حسگرها در سيستم‌هاي اندازه‌گيري و كنترلواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 حفاظت، كنترل و نظارت شبكه‌هاي قدرتواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 خوردگي واحد تخصصی147رحمانی، خسروگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 رباتيك و شبيه سازي واحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 زمين شناسي و آب‌هاي زيرزمينيواحد تخصصیگروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 ژئوتكنيك و بناهاي زيرزمينيواحد تخصصیقربان بيگي، سعيدگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 سازه‌هاي هيدروليكيواحد تخصصیعطاري، جلالگروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 سدهاي خاكي و بتنيواحد تخصصیمحبوبی اردکانی، احمدرضاگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 سنجش از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافياييواحد تخصصیرضوي، احمد گروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 سيستم‌هاي تحريك ژنراتور و رگولاتور ولتاژواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 شبكه‌هاي آبرساني و فاضلاب شهريواحد تخصصینظام آبادي، علي اكبر گروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 شيمي صنعتي واحد تخصصی159موسوی، سید احمدگروه نیروگاه های حرارتیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 صوت و ارتعاشات صنعتي واحد تخصصی141یادآور نیک روش، سید مجیدگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 3
 طراحي، ساخت و تست تجهيزات الكتريكيواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 طراحي، نصب و تعميرات ايستگاه‌هاي فشار قويواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 عايق‌ها و تكنولوژي فشار قويواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)واحد تخصصینسرین پور، عباسمعاونت پژوهشی و فناوریگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 فن آوري كنترل هوشمند در صنعت آب و برق واحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 كاليبراسيون و اندازه‌گيريواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 كنترل كيفي و آزمايشگاه‌هاي آب و فاضلابواحد تخصصیرشيدي مهرآبادي، عبدالله گروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 كنترل و ابزار دقيق نيروگاه واحد تخصصیمعاونت پژوهشی و فناوریدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 ماشين‌هاي دوارواحد تخصصی159فصیح فر، احمدگروه سیالات و ماشین های دواردانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 مبدل‌هاي حرارتي واحد تخصصی159صادقيان، مسعودگروه نیروگاه های حرارتیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 مديريت تحقيقاتواحد تخصصیخرازي فرد، محمد حسينگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 مديريت مصرف و بارواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 مديريت نگهداري از سيستم‌هاي ديناميكي واحد تخصصی159ذبیحی، علیگروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 مدیریت فناوري اطلاعات (ITM)واحد تخصصی134هاشمی یگانه ، حسنمعاونت پژوهشی و فناوریگروه کامپیوتر و الکترونیکدانشکده مهندسی برق و کامپیوترنیم طبقه 1
1,384
 مدیریت فناوری اطلاعاتواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 مدیریت نگهداری از سیستمهای دینامیکی واحد تخصصی0گروه نیروگاه های حرارتیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 مستند سازي فنيواحد تخصصیحسني، نعمتگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 مطالعات توزيعواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 مطالعات سيستم و بهره‌برداريواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 مطالعات شاخص‌هاي كيفي شبكه‌هاي الكتريكيواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 مكانيك سيالات، انتقال حرارت و احتراق محاسباتي (CFD)واحد تخصصی159نجفی، امیر فرهادگروه سیالات و ماشین های دواردانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
 منابع آبواحد تخصصیموسوي ندوشني، سيد سعيد گروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 مهندسي رودخانه و سواحلواحد تخصصیمجدزاده طباطبايي، محمد رضا گروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 مهندسي زلزله و شريان‌هاي حياتيواحد تخصصیحسني، نعمتگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 مواد الكتريكيواحد تخصصیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 مواد، مصالح و بتنواحد تخصصیحاجي‌ستوده، محمدگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 مونيتورينگ و سيستم‌هاي كسب اطلاعاتواحد تخصصیمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 نيروگاه‌هاي آبي واحد تخصصی159توکلی، داوودگروه نیروگاه های حرارتیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
بسط/تجمیع نوع مکان : کارگاه ‎(28)
  کارگاه تابلو وتاسیسات کارگاهگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 ادوات هيدرومتري و هواشناسيکارگاهعيدي، هوشنگگروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,391
 تجهيزات آب و فاضلابکارگاهنظام آبادي، علي اكبر گروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,391
 زمين شناسي و ژئومورفولوژيکارگاهخورسندي آقايي، احمدگروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,391
 ژئوفيزيكکارگاهخورسندي آقايي، احمدگروه منابع آبدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,391
 كارگاه اجزاي نيروگاهکارگاهگروه سیالات و ماشین های دواردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 لوله كشي و تأسيسات شبكهکارگاهجليلي قاضي زاده، محمد رضا گروه آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,391
 نقشه برداري و فتوژئولوژيکارگاهگروه سازه و ژئوتکنیکدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
1,391
 کارگاه اجزای پست کارگاهگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 کارگاه اجزای کنترل صنعتی کارگاهگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 کارگاه تخصصی ترانس کارگاهگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 کارگاه توزیع زمینی کارگاهگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 کارگاه توزیع هواییکارگاهگروه قدرتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 کارگاه جوشکاری تخصصی کارگاه239گروه طراحی، پایش و نگهداریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژیطبقه 1
1 - 400 بعدی