رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده‌ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها  

 

 

 

آشنایی با اعضای هیات علمی دانشكده ها

یکی از این همکاران به صورت تصادفی در شکل مقابل دیده می شود. برای آشنایی با دیگران به لیست زیر مراجعه گردد

بهشتی، سیدسعید
دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
مربی آموزشیار

» بیش آشنایی..

 اساتید دانشكده

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع نام دانشکده‏(2)
 Attachmentآقایرضاشیخ زادهدارای مجوز تدریس
 Attachmentآقایرامینصادقیramin_sadeghi@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مدیریت و اقتصاد ‏(11)
 دکتر محمود حقانیAttachmentآقایمحمودحقانیhaghani@pwut.ac.irاستادیارگروه مدیریت و منابع انسانی
 Attachmentآقایغلام رضاحیدریاستادیارگروه مدیریت و منابع انسانی
 محمد خارستانیAttachmentآقایمحمدخارستانیkharestani_mkh@yahoo.comمربی آموزشیارگروه اقتصاد و بهره وری
 دکتر محمد خدابخشیAttachmentآقایمحمدخدابخشیmohkhodabakhsh@yahoo.comاستادیارگروه مدیریت و منابع انسانی
 دکتر احمد صادقیAttachmentآقایاحمدصادقیasadeghi@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه اقتصاد و بهره وری
 Attachmentآقایحسینصادقی سقدلSadeghih@modares.ac.irاستادیارگروه اقتصاد و بهره وری
 زین العابدین طبرزدیAttachmentآقایزین العابدینطبرزدیدارای مجوز تدریس
 دکتر رضا محسنیAttachmentآقایرضامحسنیMohseni_re@yahoo.com, Mohseni_re@pwut.ac.irاستادیارگروه اقتصاد و بهره وری
 Attachmentآقایامیر حسینمزینیmozayani@modares.ac.irاستادیارگروه اقتصاد و بهره وری
 دکتر محمد نصیریAttachmentآقایمحمدنصیریmoh_nasi@yahoo.com استادیارگروه حسابداری صنعتی
 دکتر سید رضا نظری هاشمیAttachmentآقایسید رضانظری هاشمیnazarihashemi@pwut.ac.irاستادیارگروه مدیریت و منابع انسانی
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‏(43)
 Attachmentآقایعلي محمد آجرلوajorloo@pwut.ac.ir مربیگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentسرکار خانمآرزوامدادیاستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایاسد اله اکبریان اقدمakbarian@pwut.ac.ir مربیگروه منابع آب
 Attachmentآقایيوسفعليبخشيbakhshi@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه منابع آب
 Attachmentآقایگاگيك بدليانس قلي كنديbadaliance@pwut.ac.irدانشیارگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایسیدسعیدبهشتی beheshti@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه منابع آب
 Attachmentآقایمصطفيتيزقدمmtizghadam@pwut.ac.irاستادیارگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایمحمد رضا جليلي قاضي زادهjalili@pwut.ac.irاستادیارگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایمحمدحاجي‌ستودهhaji2@pwut.ac.irاستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقاینعمتحسنياستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایمحمد حسينخرازي فردkharazifard@pwut.ac.ir    مربیگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایسعيدخرقاني استادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایاحمدخورسندي آقاييمربیگروه منابع آب
 Attachmentآقایرضاراستي اردكانيrasti@pwut.ac.irاستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایعبدالله رشيدي مهرآباديA_Rashidi@pwut.ac.irاستادیارگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایاحمد رضويمربیگروه منابع آب
 Attachmentآقاینادرسلمانيsalmani@pwut.ac.irمربیگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایميرحسنسيدسراجيh_seraji@pwut.ac.irاستادیارگروه منابع آب
 Attachmentسرکار خانمپروينشاكري فردshakeri@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه آب و فاضلاب
 آقایمجتبیشوریانshourian@pwut.ac.irاستادیارگروه منابع آب
 Attachmentآقایعباسشويديshevidi@pwut.ac.irمربیگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایمحمودرضاشیراوندshiravand@pwut.ac.irاستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایمحمدصافيmsafi@pwut.ac.irاستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایجلالعطاريattari@pwut.ac.irاستادیارگروه منابع آب
 Attachmentآقایابوالقاسمعلي قارداشيalighardashi@pwut.ac.irاستادیارگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایسعيدعليمحمديalimohammadi@pwut.ac.irاستادیارگروه منابع آب
 Attachmentآقایهوشنگعيديaidi@pwut.ac.ir  مربی آموزشیارگروه منابع آب
 Attachmentآقایاحمد رضا غواصيهGhavasieh@pwut.ac.irاستادیارگروه منابع آب
 Attachmentآقایمجتبيفاضلي fazeli@pwut.ac.irاستادیارگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایسعيدقربان بيگيs_ghorbanbeigi@pwut.ac.irاستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایسيد حسين قريشي نجف آباديghoreishi@pwut.ac.irاستادیارگروه منابع آب
 Attachmentآقایمحمد رضا مجدزاده طباطبايياستادیارگروه منابع آب
 Attachmentآقایاحمدرضامحبوبی اردکانیmahbobi@pwut.ac.irدانشیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایعلي‌ اصغر مرتضويmortazavi@pwut.ac.irاستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایسيد عمادالدين مرعشيmarashi@pwut.ac.ir استادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایهمايونمطيعياستادیارگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایعباسمهدوياناستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایسيد سعيد موسوي ندوشنياستادیارگروه منابع آب
 Attachmentسرکار خانممريمميرابيmirabi@pwut.ac.irاستادیارگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایعلي اكبر نظام آباديnezamabadi@pwut.ac.ir   مربیگروه آب و فاضلاب
 Attachmentآقایعلينورزاداستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایفرشادوزين رامvazinram@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه سازه و ژئوتکنیک
 Attachmentآقایعلیرضاوفائی نژادa_vafaei@pwut.ac.irاستادیارگروه سازه و ژئوتکنیک
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ‏(60)
 Attachmentآقایسید محمد حسینآقا شعبانیshabani@pwut.ac.irمربیگروه قدرت
 Attachmentآقایمحمد رضاآقا محمدیAghaMohammadi@pwut.ac.irدانشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمحمد جواداحمدیahmadi@pwut.ac.irمربیگروه قدرت
 AttachmentآقایمحمداحمدیانAhmadian@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایسید محمد حسیناسداللهیasadulahi@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایهادیاشعریونasharioun@pwut.ac.irمربیگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایعلی اکبرافضلیانAfzalian@pwut.ac.irدانشیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایجوادبریجانیانberijanian@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمومنبهادر نژادbahadornejad@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمهدیپورقلیpourgholi@pwut.ac.irاستادیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 آقایحسینترکمنTorkaman@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقاییعقوبتوفیق سعادتیsaadati@pwut.ac.irمربیگروه قدرت
 Attachmentآقایابوالفضلجعفریajafari@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 AttachmentآقایحمیدجوادیJavadi@pwut.ac.ir  و javadih@yahoo.com دانشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمجتبیحسینی تودشکیtodeshki@ec.iut.ac.irاستادیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایفرهادحق جوHaghjoo@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقاییعقوب علیحیدریانHeydarian@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایمحسنخدابخش mkhodabakhsh@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه قدرت
 AttachmentآقایمجتبیخدرزادهKhederZadeh@pwut.ac.irدانشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایعباسدوروزهdoroozeh@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه قدرت
 Attachmentآقایسید محسندیانdayyan@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایاکبررئوفیraofee@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایحمیدرضارشیدیrashidi@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه قدرت
 Attachmentآقایاحمدرضاییahmadrezaii@pwut.ac.irمربیگروه قدرت
 Attachmentآقایمنصوررفیعیm_rafii@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایپرویزرمضانپورramezanpour@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمحمدحسینرمضانیmh_ramezani@sbu.ac.irاستادیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایاحمدسالم نیاsalemnia@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمحمدصادقسپاسیانsepasian@pwut.ac.irدانشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمهردادستایش نظرmsnazar@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایحسنسلیمانی اقدم soleymani@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایمحمدآقاشفیعیshafiyi@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایهادیطباطبایی ملاذیtabatabaee@pwut.ac.irاستادیارگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایامیدظهوریانomid_zohourian@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایمحمدتقیعاملیameli@pwut.ac.irدانشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایشفیقعسگری حدادasgari@pwut.ac.irمربیگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایداودغرویانgharavian@pwut.ac.irاستادیارگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایسعیدفرخیانfarrokhian@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایمحمدصادققاضی زادهGhazizadeh@pwut.ac.irدانشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایغلامرضالطیف شبگاهیG.Latif@pwut.ac.irاستادیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 آقایرضامحمديrmohammadi@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمحمد رضامشکوه الدینیاستادیارگروه قدرت
 AttachmentآقایبیژنمشکینیMeshkini@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایعلیمصلی نژادMosallanejad@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 AttachmentآقایمحسنمنتظریMontazeri@pwut.ac.irاستادیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایحمید رضامهدیانیmahdiani@pwut.ac.irاستادیارگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایسید حسینموسوی خوانساریمربی آموزشیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایسید حجت اللهمکبریMokaberi@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه قدرت
 Attachmentآقایاسماعیلمیرزایی دم آبیMir2004@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایابراهیمنجیمیnajimi@pwut.ac.ir  ; enajimi@yahoo.comاستادیارگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایعباسنسرین پورnasrinpour@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
 Attachmentآقایمحمد رضانقاشانnaghashan@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمسیبنیکبخت مالواجردیnicbakht@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه قدرت
 Attachmentآقایحسنهاشمی یگانه yeganeh@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایعلی اکبرهرسینی‌دارای مجوز تدریسگروه قدرت
 Attachmentآقایوحيدوحيدي نسبvahidinasab@pwut.ac.irاستادیارگروه قدرت
 Attachmentآقایمحمد جعفرکاویانی kaviani@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایمصطفیکریمی سرشگیmkarimi@pwut.ac.irدارای مجوز تدریسگروه قدرت
 Attachmentآقایفوادکیانپورf-kianpour@pwut.ac.irمربیگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایعلی رضایزدی زادهalireza@pwut.ac.irدانشیارگروه کنترل و ابزار دقیق
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ‏(33)
 Attachmentآقایابوالفضلاحمدیاستادیارگروه نیروگاه های حرارتی
 Attachmentآقایجوادامینیانaminian@pwut.ac.ir استادیارگروه نیروگاه های حرارتی
 Attachmentآقایمختاربیدیmbidi@pwut.ac.irاستادیارگروه نیروگاه های حرارتی
 Attachmentآقایمصطفیتقی زاده taghizadeh@pwut.ac.irاستادیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
 AttachmentآقایداوودتوکلیTavakoli@pwut.ac.irمربیگروه سیالات و ماشین های دوار
 Attachmentآقایحمیدجان نثاری لادانیhjannesari@pwut.ac.irاستادیارگروه انرژی
 Attachmentسرکار خانمفاطمهجداfa_joda@pwut.ac.irاستادیارگروه انرژی
 Attachmentآقایمصطفيجهانگيريjahangiri@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentآقایرامینحقیقی خوشخوKhoshkhoo@pwut.ac.irاستادیارگروه انرژی
 Attachmentآقایعلیذاکریدارای مجوز تدریس
 Attachmentآقایعلیذبیحیzabihi@pwut.ac.irاستادیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایخسرورحمانیkhrahmani@pwut.ac.irاستادیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایداودرنجبردارای مجوز تدریس
 Attachmentآقایعباسرهیabbasrahi@pwut.ac.irاستادیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایعباسروحانی بسطامیabbas.rohani@gmail.comاستادیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایخسروروشندلroshandel@pwut.ac.irمربیگروه نیروگاه های حرارتی
 Attachmentآقایعلیزارعی تل آبادیalizarei@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه نیروگاه های حرارتی
 Attachmentآقایمجیدسدیفیsodeifi@yahoo.comمربیگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایمحمودسمیع زادهm_sameezadeh@sbu.ac.irاستادیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایمسعودصادقيانsadeghian@pwut.ac.irمربیگروه نیروگاه های حرارتی
 AttachmentآقایمحمدعامریAmeri_m@yahoo.comدانشیارگروه انرژی
 Attachmentسرکار خانممریمفانیاستادیارگروه انرژی
 Attachmentآقایاحمدفصیح فرfasihfar@pwut.ac.irاستادیارگروه سیالات و ماشین های دوار
 Attachmentآقایآرمانمحسنیarman_mohseni@pwut.ac.irاستادیارگروه سیالات و ماشین های دوار
 Attachmentآقایمحمد جوادمحمودیmjmahmoodi@aut.ac.ir        mj_mahmoudi@sbu.ac.irاستادیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایمهديمهديزاده كفاشmehdizadehk@pwut.ac.irمربیگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایسید احمدموسویseyyedahmadmousavi@yahoo.comمربی آموزشیارگروه نیروگاه های حرارتی
 Attachmentآقایسید ابراهیمموسوی ترشیزیemoussavi@pwut.ac.irدانشیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایمحمد جوادموسی میالیjavadmusakalf@yahoo.co.ukمربیگروه نیروگاه های حرارتی
 Attachmentآقایسید جوادمیر رضایی رودکیj.roudaki@pwut.ac.irاستادیارگروه نیروگاه های حرارتی
 Attachmentآقایامیر فرهادنجفیafnajafi@pwut.ac.irدانشیارگروه سیالات و ماشین های دوار
 AttachmentآقایعبدالحسیننیکجوNikdjou@pwut.ac.irمربی آموزشیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
 Attachmentآقایسید مجیدیادآور نیک روشnikravesh@pwut.ac.irاستادیارگروه طراحی، پایش و نگهداری
بسط/تجمیع نام دانشکدهمرکز علوم پایه و زبان های خارجی ‏(5)
 Attachmentآقایمحسنابوالقاسم پورabolghasem@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentآقایحمیدروانبخشravanbakhsh@pwut.ac.irمربیگروه علوم پایه
 Attachmentآقایهادیعظیمیمربیگروه علوم پایه
 Attachmentآقایرمضانعلیفلاح رفیعاستادیارگروه زبان
 Attachmentآقایشهراممنصوریmansoury_g@pwut.ac.irاستادیارگروه علوم پایه