رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده‌ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها  

 
فعالیت‌های بلند مدت آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشكده ها

 دوره هاي بلند مدت

ویرایش
بسط/تجمیع نام دانشکده‎(4)
 دكتريدوره کارشناسی
 عمران - آب و فاضلابدوره کارشناسی
 عمران - مهندسي آبدوره کارشناسی
 عمران - مهندسي آب و فاضلابدوره کارشناسی
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مدیریت و اقتصاد ‎(1)
 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژیدوره کارشناسی ارشدگروه اقتصاد و بهره وری
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‎(22)
 مهندسي عمران - مكانيك خاك و پيدوره دکتراگروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي آبدوره دکتراگروه منابع آب
 مهندسي عمران - مهندسي زلزلهدوره دکتراگروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي ژئوتكنيكدوره دکتراگروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آبدوره دکتراگروه منابع آب
 مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلابدوره دکتراگروه آب و فاضلاب
 عمران - آب و فاضلابدوره کارشناسیگروه آب و فاضلاب
 عمران - ساختمان‌هاي آبيدوره کارشناسیگروه سازه و ژئوتکنیک
 عمران- سد و شبكهدوره کارشناسیگروه منابع آب
 مهندسی عمراندوره کارشناسیگروه سازه و ژئوتکنیک
 ​ ​ مهندسي عمران - مهندسي زلزلهدوره کارشناسی ارشدگروه سازه و ژئوتکنیک
 مديريت در سوانح طبيعي (سيل و زلزله)دوره کارشناسی ارشدگروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - آب هاي زيرزمينيدوره کارشناسی ارشدگروه منابع آب
 مهندسي عمران - آب و فاضلابدوره کارشناسی ارشدگروه آب و فاضلاب
 مهندسي عمران - مكانيك خاك و پيدوره کارشناسی ارشدگروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي آبدوره کارشناسی ارشدگروه منابع آب
 مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكيدوره کارشناسی ارشدگروه منابع آب
 مهندسي عمران - مهندسي ژئوتكنيكدوره کارشناسی ارشدگروه سازه و ژئوتکنیک
 مهندسي عمران - مهندسي محيط زيستدوره کارشناسی ارشدگروه آب و فاضلاب
 مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آبدوره کارشناسی ارشدگروه منابع آب
 مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلابدوره کارشناسی ارشدگروه آب و فاضلاب
 مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلابدوره کارشناسی ارشدگروه آب و فاضلاب
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ‎(12)
 دكتري مهندسی برقدوره دکترا
 مهندسي برق-قدرتدوره دکتراگروه قدرت
 دوره کارشناسی مهندسی علمی کاربردی برق - شبکه‌های انتقال و توزیعدوره کارشناسیگروه قدرت
 مهندسي برقدوره کارشناسی
 مهندسي برق (كنترل - قدرت)دوره کارشناسی
 مهندسي كامپيوتر ( سخت‌افزار-نرم‌افزار)دوره کارشناسیگروه کامپیوتر و الکترونیک
 مهندسي برق - قدرت - الكترونيك قدرت و ماشين‌هاي الكتريكيدوره کارشناسی ارشدگروه قدرت
 مهندسي برق - قدرت - حفاظت شبكهدوره کارشناسی ارشدگروه قدرت
 مهندسي برق - قدرت - مديريت و كنترل شبكه‌هاي قدرتدوره کارشناسی ارشدگروه قدرت
 مهندسی برق - قدرت دوره کارشناسی ارشدگروه قدرت
 مهندسی برق - قدرت گرایش تجدید ساختاردوره کارشناسی ارشدگروه قدرت
 مهندسی برق -کنترلدوره کارشناسی ارشدگروه کنترل و ابزار دقیق
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ‎(10)
 دكتري مهندسي مكانيك - تبديل انرژيدوره دکتراگروه انرژی
 دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدوره دکتراگروه طراحی، پایش و نگهداری
 دوره کارشناسی مهندسی علمی - کاربردی مکانیک - نیروگاهدوره کارشناسی
 مهندسي مكانيكدوره کارشناسی
 مهندسي انرژي‌هاي تجديدپذيردوره کارشناسی ارشدگروه انرژی
 مهندسي ايمني و بازرسي فنيدوره کارشناسی ارشدگروه طراحی، پایش و نگهداری
 مهندسي سيستم‌هاي انرژيدوره کارشناسی ارشدگروه انرژی
 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دوره کارشناسی ارشدگروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -مدیریت انرژی الکتریکیدوره کارشناسی ارشدگروه نیروگاه های حرارتی
 کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدوره کارشناسی ارشدگروه سیالات و ماشین های دوار