رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز علوم پایه و زبان های خارجی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > مرکز علوم پایه و زبان های خارجی > اعضاي هیات علمی  

 

 

 

آشنایی با اعضای هیات علمی دانشكده

عظیمی، هادی
گروه علوم پایه

» بیش آشنایی..

 اساتید دانشكده

ویرایشتصویرفیلتر
بسط/تجمیع نام گروه‏(1)
 آقایمحسنابوالقاسم پورabolghasem@pwut.ac.irابوالقاسم پور،  محسن
بسط/تجمیع نام گروهگروه زبان ‏(1)
 آقایرمضانعلیفلاح رفیعفلاح رفیع،  رمضانعلی
بسط/تجمیع نام گروهگروه علوم پایه ‏(3)
 آقایحمیدروانبخشravanbakhsh@pwut.ac.irروانبخش،  حمید
 آقایهادیعظیمیعظیمی،  هادی
 آقایشهراممنصوریmansoury_g@pwut.ac.irمنصوری،  شهرام