رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی برق

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق  

 

 

 

آشنایی با اعضای هیات علمی دانشكده

هرسینی‌، علی اکبر
گروه قدرت

» بیش آشنایی..

 اساتيد دانشكده برق (گروه قدرت)

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentسید محمد حسینآقا شعبانیshabani@pwut.ac.irمربی
 Attachmentمحمد رضاآقا محمدیAghaMohammadi@pwut.ac.irدانشیار
 Attachmentمحمد جواداحمدیahmadi@pwut.ac.irمربی
 AttachmentمحمداحمدیانAhmadian@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentسید محمد حسیناسداللهیasadulahi@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentجوادبریجانیانberijanian@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentمومنبهادر نژادbahadornejad@pwut.ac.irاستادیار
 حسینترکمنTorkaman@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentیعقوبتوفیق سعادتیsaadati@pwut.ac.irمربی
 AttachmentحمیدجوادیJavadi@pwut.ac.ir  و javadih@yahoo.com دانشیار
 Attachmentفرهادحق جوHaghjoo@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحسنخدابخش mkhodabakhsh@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 AttachmentمجتبیخدرزادهKhederZadeh@pwut.ac.irدانشیار
 Attachmentعباسدوروزهdoroozeh@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentسید محسندیانdayyan@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentحمیدرضارشیدیrashidi@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentاحمدرضاییahmadrezaii@pwut.ac.irمربی
 Attachmentمنصوررفیعیm_rafii@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentپرویزرمضانپورramezanpour@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentاحمدسالم نیاsalemnia@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحمدصادقسپاسیانsepasian@pwut.ac.irدانشیار
 Attachmentمهردادستایش نظرmsnazar@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحمدآقاشفیعیshafiyi@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحمدتقیعاملیameli@pwut.ac.irدانشیار
 Attachmentمحمدصادققاضی زادهGhazizadeh@pwut.ac.irدانشیار
 رضامحمديrmohammadi@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحمد رضامشکوه الدینیاستادیار
 Attachmentعلیمصلی نژادMosallanejad@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentسید حجت اللهمکبریMokaberi@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentمحمد رضانقاشانnaghashan@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمسیبنیکبخت مالواجردیnicbakht@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentعلی اکبرهرسینی‌دارای مجوز تدریس
 Attachmentوحيدوحيدي نسبvahidinasab@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمصطفیکریمی سرشگیmkarimi@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس

 اساتيد دانشكده برق (گروه كنترل)

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentآقایعلی اکبرافضلیانAfzalian@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایمهدیپورقلیpourgholi@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایمجتبیحسینی تودشکیtodeshki@ec.iut.ac.ir
 Attachmentآقایمحمدحسینرمضانیmh_ramezani@sbu.ac.ir
 Attachmentآقایغلامرضالطیف شبگاهیG.Latif@pwut.ac.ir
 AttachmentآقایبیژنمشکینیMeshkini@pwut.ac.ir
 AttachmentآقایمحسنمنتظریMontazeri@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایسید حسینموسوی خوانساری
 Attachmentآقایابراهیمنجیمیnajimi@pwut.ac.ir  ; enajimi@yahoo.com
 Attachmentآقایفوادکیانپورf-kianpour@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایعلی رضایزدی زادهalireza@pwut.ac.ir

 اساتید دانشكده برق( گروه كامپيوتر و الكترونيك)

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentهادیاشعریونasharioun@pwut.ac.irمربی
 Attachmentیعقوب علیحیدریانHeydarian@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentاکبررئوفیraofee@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentحسنسلیمانی اقدم soleymani@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentهادیطباطبایی ملاذیtabatabaee@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentامیدظهوریانomid_zohourian@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentشفیقعسگری حدادasgari@pwut.ac.irمربی
 Attachmentداودغرویانgharavian@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentحمید رضامهدیانیmahdiani@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentاسماعیلمیرزایی دم آبیMir2004@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentمحمد جعفرکاویانی kaviani@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس