رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی برق

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق  

 

 

معرفی کارکنان دانشكده

سلیمانی اقدم ، حسن
گروه کامپیوتر و الکترونیک

» بیش آشنایی...

 کارکنان دانشكده

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع نام گروه‏(7)
 Attachmentسرکار خانمالهاماسدزاده زنجانیasadzadeh_e@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانمآذرجوهرچیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایحسنخداییدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانمافتخارالساداتدیانefdayyan@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحسنزهره ونددانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایشاپورصفری کله سرsafari@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلینادرپوردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بسط/تجمیع نام گروهدفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ‏(1)
 Attachmentآقایعباسنسرین پورnasrinpour@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتردفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
بسط/تجمیع نام گروهگروه قدرت ‏(17)
 Attachmentآقایغلامرضاجعفرآبادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایبهرام علیچگینیShahid1354@yahoo.comدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایعبدالعلیحسن زاده شیرکوهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایشاهپورحسنیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایمحسنخدابخش mkhodabakhsh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایعباسدوروزهdoroozeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایحمیدرضارشیدیrashidi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایامیرهوشنگریحانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentسرکار خانمزهراصادقپور سمنانی sadeghpour@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentسرکار خانممریمعزیزaziz@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایکامرانعضدی قاجاردانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایاکبرقادری سارانasalghsaran@yahoo.comدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایابراهیممشهدی فراهانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایمسیبنیکبخت مالواجردیnicbakht@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایعلی اکبرهرسینی‌دانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایابراهیمکردمانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 Attachmentآقایمصطفیکریمی سرشگیmkarimi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
بسط/تجمیع نام گروهگروه کامپیوتر و الکترونیک ‏(5)
 Attachmentآقایداودرحیمی نیادانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایحسنسلیمانی اقدم soleymani@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایامیدظهوریانomid_zohourian@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایرسولفردیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کامپیوتر و الکترونیک
 Attachmentآقایمحمد جعفرکاویانی kaviani@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کامپیوتر و الکترونیک
بسط/تجمیع نام گروهگروه کنترل و ابزار دقیق ‏(4)
 Attachmentآقایابوالفضلجعفریajafari@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایعلی اصغرعرب عامریarabameri@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایسعیدفرخیانfarrokhian@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 Attachmentآقایحسنهاشمی یگانه yeganeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق