رد کردن تا محتوای اصلی

گروه قدرت

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه قدرت  

 
پايان نامه هاي دانشجويي گروه
 

ليست پايان نامه هاي کارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجويان

 پايان نامه هاي تحصيلي

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
استاد راهنما
بسط/تجمیع مقطع تحصیلیكارشناسي ‎(230)
  انجام آزمايشات جهت تشخيص اتصال حلقه در سيم پيچ تحريك مولد سنكرون انسيه قنبرينقاشان
  بررسي كيفيت توان( power quality)در توربين هاي بادي نيرو گاه بينالود محمد  نجف زادهدیان
  تعيين ميزان تخفيف حريم در فيدرهاي هوايي 20 كيلوولت با توجه به بخشنامه وزارت نيرو معصومه حاتم خانياسداللهی
  راهكارهاي حفظ تعادل ولتاژ نقطه خنثي در اينورترهاي سه سطحي محمد حلاجسالم نیا
  ارزيابي وضعيت موجود مصرف برق کارخانه سيمان درود از طريق اندازه گيري محمد عنبريخدرزاده
  اندازه گيري پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از مدلسازي اجزاء محدود علي اصغر صداقتي  نقاشان
  بررسي رفتار حرارتي موتورهاي الكتريكي و انتخاب بهترين مشخصه رله حرارتي محافظ موتور محمدصادق سلطاني مقدمرضایی
  بررسي شيوه هاي رتبه بندي پيشامدهاي حوزه توان اکتيو سيستم هاي قدرت جواد کريميستایش نظر
  بررسي و مدلسازي آماري هارمونيکهاي موجود در جريان هجومي ترانسفورماتور و تاثير عوامل مختلف بر روي آن سجاد ياحقي فرمشکوه الدینی
  تحليل و شبيه سازي افت ولتاژ ناشي از برقدار کردن ترانسفورماتور هاي قدرت و پاک کردن خطاها نفيسه قاسميخدرزاده
 آتش سوزي در پست هاي فشار قوي و روش هاي پيشگيري و مقابله با آنجواد قلي نژاداحمدی
 آزمايش سيكل حرارتي اتصالات مياني و انتهايي خطوط انتقال نيرو و مقايسه ارزيابي آنها در استانداردهاي ASTM , IECمحمد حسين عشتاقيرضایی
 آزم‍ای‍ش‌ ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌ و م‍دار م‍ج‍ازی‌ آزم‍ای‍ش‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ق‍درت‌ه‍ادی‌ پ‍ور،آت‍وس‍ا
 آشنايي با اصول تستهاي ديناميکي رله هاي ديستانس و بررسي نتايج حاصله بر روي يک شبکه نمونهمهدي غلامزادهجوادی
 آماده سازي يك مجموعه آزمايشگاهي ژنراتور آسنكرون با تحريك سه فازبهنام امين زادهنقاشان; قاضی زاده
 اتوماسيون شبکه هاي توزيع از ديدگاه حفاظت بهرام قره باغيخدرزاده
 ارائه روش هوشمند براي بارزدايي با استفاده از شاخص ميانگين df\dt و تعيين مقدار آن به كمك شبكه عصبيمهتاب ميكائيليعاملی
 ارايه ي الگوريتم بارزدايي هوشمند درسيستم هاي قدرت با استفاده از شاخص df/dtعليرضا رقميعاملی
 ارزيابي آماري نحوه بهره برداري تجهيزات حامل جريان در شبكه هاي توزيع با استفاده از تصوير برداري حرارتي طمورث سلگيسپاسیان
 ارزيابي اقتصادي اثرات زيست محيطي توليد پراكندهرضا صدقيشفیعی
 ارزيابي پايداري گذراي سيستم هاي قدرت با استفاده از داده هاي PMUغزاله آجرلوعاملی
 ارزيابي تلفات انرژي در شرايط عدم قطعيت با استفاده از منطق فازي در شبكه هاي توزيععارف صالحياسداللهی
 ارزيابي تلفات و مقايسه روشهاي محتلف در شبکه توزيع برق طبس امير اسماعيل اخوان صفاراسداللهی
 ارزيابي قابليت اعتماد سيستم هاي توزيع با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو آبتين کيااسداللهی
 ارزيابي كيفيت توان نيروگاههاي بادي در شرايط اتصال به شبكهحسين افتخاريعاملی
 استخراج پارامترهاي ماشين سنكرون آزمايشگاه ماشين بروشهاي مختلف محمد احسان كارگهي نقاشان
 استفاده از حفاظت هاي ويژه در افزايش تبادل توان ناحيه خراسان با توجه به ديناميك بار و توليدزهرا منصور كياييسپاسیان
 استفاده از ماشين هاي القائي با تغذيه دوبل ( DFGI) در نيـروگاه ها و مزارع باديمرتضي ميرزاوندعاملی
 امكان سنجي اتصال مستقيم يك نيروگاه توليد پراكنده به پست فوق توزيعزهرا اخلاقيرفیعی
 امكان سنجي استفاده از نانوتكنولوژي در سنعت برق ايران، با توجه به كاربرد اين فناوري در عايق ها و كاهش تلفاتفرناز صفدرياناسداللهی
 امكان سنجي تغذيه يك خانه مسكوني با تراز انرژي صفر در يك منطقه كويري(طبس)سيد محمد طالبيسالم نیا
 امكان سنجي حريم الكتريكي استوانه اي خطوط انتقال و بررسي عوامل موثر بر آن عليرضا مبرهنيجوادی
 انتخاب تركيب مناسب از منابع توليد پراكنده جهت تغذيه يك شبكه محلي نيما امامي شفیعی
 انتخاب مجدد برقگيرهاي موجود در شبكه با در نظر گرفتن اضافه ولتاژ ناشي از فرورزونانسمهدي گودرزيشفیعی
 انتخاب مناسب اينورتر جهت اتصال واحدهاي پراكنده فتوولتائيك به شبكهحسن نامورانشفیعی
 انجام آزمايش و استخراج يک آلگوريتم جهت شناسايي محل تخليه الکتريکي جزئي در ژنراتور موجود در سوله نيروگاهاحمد صفري پور  نقاشان
 انجام آزمايشات جهت تشخيص ترك ميله روتور در موتور آسنكرون حسنعلي مقدمنقاشان
 انجام مطالعات هماهنگي حفاظتي براي يك نيروگاه توليد از نوع ژنراتور سنكروننرگس طالب نژادرفیعی
 اندازه گيري تخليه الكتريكي جزيي بر روي شينه ژنراتور حاوي نشتي آب محمدحسن مطهرياننقاشان
 باز آرائي شبکه توزيع با کمک منطق فازي مجيد ذوالعليرمضانپور
 باز طراحي پست هاي توزيع زميني براي اضافه كردن ژنراتور گازسوز معين منبع چي  قاضی زاده
 برآورد بار شبكه هاي توزيع با استفاده از بانك اطلاعات مشتركين و سيستم اطلاعات مكاني (GIS)محسن كلانتري  شفیعی
 بررسي آثار خطوط انتقال نيرو بر روي خطوط لوله گاز و تعيين حريم بهينه احسان نعمتي  دیان
 بررسي آسيب پذيري پستهاي فوق توزيع تهران در برابر زلزلهعليرضا احمديشفیعی
 بررسي اثرات منابع توليد پراكنده در كاهش تلفات شبكه توزيع در يك شبكه نمونه واقعي (شهر نيشابور نيما دادفر  رمضانپور
 بررسي اثرات منفي خازن گذاري در شبكه هاي توزيعحميد حامدنياشفیعی
 بررسي اضافه ولتاژ ها در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكندهحامد رمضان پورشفیعی
 بررسي اضافه ولتاژهاي كليد زني در خطوط انتقال400kv و230kv عوامل موثر بر كاهش آن به كمك شبيه سازي از طريق نرم افزار ATPآرين مدديمشکوه الدینی
 بررسي امكان افزايش سرعت حل مساله پخش بار اقتصادي مفيد به قيود امنيت OPF به وسيله خلاص سازي شبكه عطاالله مقيم خاوريقاضی زاده
 بررسي انواع تكنولوژي نيروگاه هاي مقياس كوچك زباله سوز و امكان سنجي احداث آن در دانشگاهآويشن غلامرضايي ثانيرفیعی
 بررسي پايداري يك شبكه قدرت پس از بكار گيري جبرانسازsssc جهت افزايش توان انتقالي مهدي حسينيان  توفیق سعادتی
 بررسي پديده درختي شدن در عايق هاي جامد و مدلسازي و مطالعه آماري آن هادي افكارمشکوه الدینی
 بررسي تاثير تغيير ساختار شبكه توزيع در شبكه موجود و پيشنهادي فشار متوسط در كاهش تلفات با استفاده از روش ژنتيكسيد مجتبي شجاع الساداتياسداللهی
 بررسي تاثير جايگزيني ترانسفورماتورهاي توزيع در كاهش تلفات انرژي شبكه احسان پورسليميشفیعی
 بررسي تاثير جريان هجومي ترانسفورماتورها در اتصال واحدهاي بادي به شبکه سمانه فريد مقدمشفیعی
 بررسي تاثير ذخيره سازهاي انرژي بر كيفيت توان در حضور توربين هاي باديابراهيم صادقيشفیعی
 بررسي تاثير سيم گارد در ميدان الكتريكي خطوط انتقال دو مداره و استخراج معادله محاسبه ماكزيمم ميدان بر حسب پارامترهاي فيزيكي و هندسه برجهاي متداول فرهاد صديقيجوادی
 بررسي تاثير كاهش كيفيت توان برروي موتورهاي القايي سه فازهپانيذ شبگرد فومنيسالم نیا
 بررسي دلايل وقوع شرايط نامتعارف ولتاژ در تابستان 1385 در شبکه انتقال برق منطقه اي تهرانامير حقيقتسپاسیان
 بررسي راه هاي توزيع ولتاژ ضربه به نحو مناسب بر روي سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت مهدي كرمي  مشکوه الدینی
 بررسي راهکارهاي افزايش امکان انتقال توان از نيروگاه ري صبا قياميسپاسیان
 بررسي ساختار خطوط 765كيلو ولت از نقطه نظر ميدان الكتريكي در سطح هادي ها ، پارامترهاي الكتريكي خط و ضرورت ترانسپوزه نمودن فازها سيد مصطفي مهدوي جوادی; قاضی زاده
 بررسي سيستم هاي تغذيه داخلي AC پست هاي فشار قوي و مطالعه مورديسعيد شهبازياحمدی
 بررسي علل بروز خطا در واحدهاي 2& 4 بخار نيروگاه منتظر قائم و ارائه راه حلبهزاد حاجي حسينلو و روح اله نصيري رادنقاشان
 بررسي علل تركيدن CT پست فشار قوي ازگلسميرا بابايي رادشفیعی
 بررسي عملکرد و تاثير نصب نشان دهنده هاي خطا در منطقه برق بهمن شرکت توزيع برق جنوبغرب تهران محمود رجبياسداللهی
 بررسي فني و اقتصادي و طراحي يك نمونه آزمايشگاهي دنبال كننده خورشيد ي جهت افزايش راندمان انرژتيك ماژولهاي فتو ولتاييك مهدي خالوندي – امير عزيزيشفیعی; رمضانی
 بررسي كاربرد اعداد فازي در IS G شبكه هاي توزيعهرمز علي تبار ملكشاهيرمضانپور
 بررسي مزاياي فني و اقتصادي شبكه هاي توزيع dcامير عباس مطلبي فينيشفیعی
 بررسي مكان يابي نصب برقگير و امكان سنجي حذف بعضي از برقگيرها در فيدرهاي فشار متوسط هوايي شركت توزيع برق تهراناحمد مرتضوياسداللهی
 بررسي ميدان مغناطيسي خط 765 كيلوولت تكمداره افقي و ارزيابي تلفات سيم گارد بر اثر القا جريان فازهاسجاد مراديجوادی
 بررسي نتايج حاصله از اجراي اتوماسيون در شركت توزيع جنوب شرق تهران و اثرات آن بر شاخص هاي بهره برداريمحمدرضا نقيبي زادهاسداللهی
 بررسي نتايج حاصله از اجراي اتوماسيون در شركت توزيع جنوب شرق تهران و اثرات آن بر شاخص هاي بهره برداريمحمدرضا نقيبي زادهاسداللهی
 بررسي و امكان سنجي استفاده از عايق ها با كلاس حرارتي بالا در ترانسفورماتور هاي قدرتميترا رضا خانلومشکوه الدینی
 بررسي و تعيين كيفيت توان شبكه شهيد عباسپورمحمد مهدي دادجوشفیعی
 بررسي و حذف مولفه صفر توان راكتيو شبكه 3 فاز نامتقارن با تعميم روش مينيمم سازي و ارائه راهكار عمليمحمد آختهتوفیق سعادتی
 بررسي و شبيه سازي ترانسفورماتور هاي و سيستم زمين مولد هاي پراكنده DG از نوع ژنراتور سنكرون بر عملكرد آنهامريم حسينيرفیعی
 بررسي و شبيه سازي عملكرد ترانسفورماتور هاي الكترونيك قدرت توزيع( PET)مهدي درياييسالم نیا
 بررسي و شبيه سازي كاركرد ميكروتوربين در مدهاي كاري تنها و متصل به شبكه در محيط Simulinkاحسان محموديستایش نظر
 بررسي و شناخت راههاي كاهش مصارف داخلي نيروگاه گازي دماوند حميدرضا نادرياسداللهی
 بررسي و شيوه هاي تعديل بازار برق و شبيه سازي فرآيند هاي آن براي يک شبکه نمونهندا حاجي بندهستایش نظر
 بررسي و مدلسازي كنترل سرعت موتور القايي با استفاده از روش برگشت قدرت به شبكه زهرا جلالينقاشان
 بررسي و مقايسه ترانسفورماتور هاي روغني هرمتيك و معموليامين رهبر رضا خانلورفیعی
 بررسي و مقايسه رفتار برقگير Zno با محفظه چيني و محفظه سيليكون رابر و انرژي قابل جذب در برقگيرمرواريد جبلي جوان و فاطمه پاليزبانرضایی
 بررسي و مقايسه رفتار مقره هاي كامپوزيت يكپارچه و مدولار(بشقاب جدا)ميلاد خدريرضایی
 بررسي و مقايسه عملكرد محدود ساهاي جريان خطاي نوع ابر رسانايي super conducting و نوع حالت جامدsolid state FCLمحمد حسين خزاعيجوادی
 بررسي و مقايسه كرونا و RIV در مقره هاي سوزني معمولي، راديوفري و سيليكون رابرخشايار اكبريرضایی
 برنامه ريزي بهينه منابع توليد پراكنده مبتني بر توليد هم زمان توان و حرارت CHP در ريز شبكه هاسيده مهناز ابراهيميوحيدي نسب
 برنامه ريزي توسعه ظرفيت توليد در سيستم هاي قدرت جهت تعيين همزمان نوع، ظرفيت و محل واحدهاي توليدي با استفاده از تركيب الگوريتم ژنتيك و فازيثامير احمديعاملی
 برنامه ريزي كوتاه مدت نيروگاه هاي آبي و حرارتيبهناز صفريوحيدي نسب
 به كار گيري ژنراتورهاي DFIG استفاده شده در نيروگاههاي بادي به عنوان كندانسور سنكرون در ساعات بدون انرژي بادسعيد صالحي نجف آبادياحمدیان
 بهبود كيفيت توان ريز شبكه ها با استفاده از انتقال ولتاژ سيستم VSC-HVDCوحيد اصغريانخدرزاده
 بهره برداري بهينه از ريز شبكه ها با هدف حداقل سازي تابع هزينه منابع توليد پراكنده انرژيمحمد مهدي موحدي منفردوحيدي نسب
 بهره برداري بهينه از ريز شبكه ها با هدف حداقل سازي تابع هزينه منابع توليد پراكنده انرژيمحمد مهدي موحدي منفردوحيدي نسب
 بهينه سازي پارامتريک مصرف انرژي الکتريکي مشترکان خانگي از ديدگاه منافع مصرف کنندگان و شبکهفاخته دينيستایش نظر
 بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي روشنائي مسعود امام عليزادهرضایی
 پياده سازي سخت افزاري روش حذف مولفه DC از سيگنال جريان ورودي النازالسادات يعثوبيخدرزاده
 پيش بيني بار در بازار خرده فروشي با استفاده از شبكه هاي هايبريد فازي عصبيعادل حديديستایش نظر
 پيش بيني توان توليدي واحدهاي بادي به كمك روش شبكه هاي عصبي مصنوعيحسين رضايي فرشهوحيدي نسب
 پيش بيني قيمت برق در بازار خرده فروشي با استفاده از شبكه هاي عصبي كوهنن و پروسپترونسعيده حسينيستایش نظر
 پيش بيني قيمت برق در بازار خرده فروشي با استفاده از شبكه هاي عصبي كوهنن و پروسپترونسعيده حسينيستایش نظر
 پيشنهاد الگوريتم حضور بارهاي قطع پذير صنعتي در بازار توزيع برقمطهره صفا  ستایش نظر
 تاثير روش پيش بيني بار بر نتايج محاسبات قابليت اطمينان شبکه های توزيعمهشيد ابتياعرمضانپور
 تاثير محدود سازهاي جريان خطا بر هماهنگي رله هاي جريان زياد در شبكه هاي توزيعافشين آذريجوادی; خدرزاده
 تاثير هارمونيکها بر عملکرد موتورهاي القائيمرتضي امينيخدرزاده
 تجزيه و تحليل خطاهاي گذرا در فيدرهاي بحراني فشار متوسط هوايي در منطقه برق تهرانپارسمجتبي هاشمي طاهرياسداللهی
 تحقيق در روابط تجربي محاسبه ميدان الكتريكي براي الكترودهاي ناهمگنحميد ابراهيميجوادی
 تحقيق در ميدان الكتريكي خطوط 765 كيلوولت تكمداره افقي از نقطه نظر نوع و تعداد هادي باندل و تاثير آن بر تلفات كرونا و نيوز صوتيزهرا رنجبرجوادی
 تحليل امپدانس هارمونيكي شبكه برق خراسان در يك افق پنج ساله ( 1393)محسن  حاجياناحمدیان
 تحليل تغييرات تخليه جزئي يك شينه ژنراتور حين پيرسازي الكتريكي حرارتي انداره گيري شده توسط يك حسگر غير الكتريكيسياوش احمدينقاشان
 تحليل شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه هاي فوق توزيع شهرستان كاشان سيدمحمد هاشميرمضانپور
 تخصيص منابع تعميراتي بر اساس ريسك خرابي تجهيز در شركتهاي توزيعمهدي زنگنهشفیعی
 تخليه جزيي دربرقگيرهاي اكسيد روي و بدست آوردن الگوي تخليه جزيي جهت تشخيص عيب در برقگيرفاطمه نهضتي – الهام عليرضاييرضایی
 ترانسفورمر فرکانس متغير ( VFT) گزينه جديد اتصال شبکه هاي غير سنکرون سارا صبرآموزسپاسیان
 تستها و تعميرات پيشگيرانه در كابلهاي فشار قويوحيد صرفي  شفیعی
 تشخيص اتصال حلقه در ترانسفور ماتور قدرت بر اساس تغييرات شارپراكندگيحسين محمودي منش  خدرزاده
 تشخيص خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي توزيع با استفاده از تبديل موجك Waveletمحمد روشن عليخدرزاده
 تعيين سهم تلفات الكتريكي اجزاي شبكه در شركت توريع برق قم محمد علي خواصاسداللهی
 تعيين شاخص كيفيت توان در حضور يك بار متفير با زمان (احتمالي)پيام محمديرمضانپور
 تعيين ضريب توسعه فيدرهاي فشار ضعيف به منظور حفظ افت ولتاژ مجاز و جريان نامي هادي با توجه به رشد شبكه در توزيع نيروي برق يزدمحسن صيادياسداللهی
 تعيين ضريب همبستگي شاخص هاي درصد تلفات و افت ولتاژ در شبكه توزيع در حضور DC توحيد آصفيرمضانپور
 تعيين ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده در ريز شبكه ها در حالت بهره برداري مستقل از شبكه سراسري با استفاده از الگوريتم ژنتيكمرتضي ترابيعاملی
 تعيين ميزان ذخيره چرخان بهينه در شبكه با استفاده از شاخص هاي قابليت اطمينانمحمد علي باقرزادهعاملی
 تعيين نواحي كنترل انتقال توان در خطوط مجهز به IPFC با توجه به محدوديت هاي عملي شبكه قدرت و IPFCپرهام كريمي زارعخدرزاده
 تفکيک تخليه جزئي بدون پالس شينه هاي ژنراتور نيروگاه حسين نجارزادهنقاشان
 تقسيم توليد بين واحدهاي توليدي ، بر اساس سرعت پاسخ دهي واحدها به سيستم ، با توجه به حاشيه هاي امنيت استاتيكي ولتاژآتوسا سادات فلاح يكتاعاملی
 تهيه دستورالعمل ملاحظات پدافند غير عامل درپستهاي انتقال نيرو روح الله مقدسي رستمي  احمدی
 تهيه نرم افزار ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از سطوح ولتاژ مياني شبكه هاي توزيع بهرام حبيبيستایش نظر
 تهيه نرم افزار جايابي خازن هاي رگولاتوري در شبکه هاي توزيع علي اسکندريستایش نظر
 تهيه نرم افزار نمايش و تحليل سيگنال هاي تخليه جزئي در شينه هاي ژنراتور محسن نيريرفیعی
 توزيع اقتصادي بار با در نظر گرفتن ظرفيت خطوط انتقال در سيستم هاي قدرتهادي رمضاني   عاملی
 توسعه نرم افزار مدلسازي ميدان مغناطيسي اطراف خطوط انتقالسياوش پرکارجوادی
 توليد انرژي الكتريكي از امواج درياآرش فره وشيشفیعی; توکلی
 تکنيک هاي پيک سايي در مديريت مصرف و صرفه جويي انرژي در روشنايي معابر محمدرضا زفتيتوفیق سعادتی
 ثبت تغييرات ظرفيت خازني شينه بر حسب زمان در اثر نشت آبمصطفي فرخينقاشان
 جايابي بهينه پست هاي توزيع با استفاده از روش شاخه و كران حميد کرميستایش نظر
 جايابي بهينه واحدهاي توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم PSOسيد امير هاشمي جزيعاملی
 جايابي رله هاي حذف بار ولتاژي در شبكه برق تهرانسلما ن محمد ي     سپاسیان
 جايابي منابع توليد پراكنده به منظور بهينه سازي تلفات و پروفيل ولتاژ در شبكه هاي توزيع مهدي زارعبهادر نژاد
 جايابي نيروگاههاي کوچک گاز سوز ( D.G) در منطقه غرب استان مازندرانحسين قاسم پور آقاملکيقاضی زاده
 جبران سازي شبکه هاي توزيع با بارهاي نامتعادل متغيير با زمان محمد حسن سنائيرمضانپور
 جبران فرورفتگي ولتاژ(Voltage Sag) با استفاده از جبران سازي سريريحانه نفرسالم نیا
 جبرانسازي نامتعادلي ولتاژ با استفاده از DSTATCOMمصطفي فلاح رودپشتيسالم نیا
 حذف بار بهينه جهت جلوگيري از ناپايداري ولتاژ در سيستم هاي قدرتبابك ديانتيعاملی
 حفاظت توربين ها و نيروگاه هاي بادي در برابر صاعقهاحد فتاحيشفیعی
 حفاظت نقطه خنثاي ترانسفورماتورهاي قدرت در مقابل قطع شدن اتصال آن به زمينميلاد بهروز پناه مشکوه الدینی
 حفاظت هاي ويژه جرياني و كاربرد عملي آن در افزايش تبادل توان شمال / جنوبساناز شاه حيدريسپاسیان
 در مدار قرار دادن واحدهاي نيروگاهي با استفاده از روش برنامه ريزي خطي صحيح آميخته ( MILP ) با در نظر گرفتن واحد هاي آبيشهروز عطري روز بهانيعاملی
 در مدار قرار دادن واحدهاي نيروگاهي با استفاده از روش برنامه ريزي خطي صحيح آميخته ( MILP ) با در نظر گرفتن واحد هاي باديمجتبي ملك دار  عاملی
 دسته بندي امپدانس مولفه صفر خطوط انتقال هوائي در انواع دكلهاي استفاده شده در ايران ريحانه عابديجوادی
 دستورالعمل تعيين ظرفيت حرارتي اضطراري (STE) خطوط انتقال هواييزينب بخشي محمديسپاسیان
 دستورالعمل تعيين ظرفيت حرارتي خطوط انتقال هواييعلي ذوالفقاريسپاسیان
 رفع مشكلات حفاظت شبكه‌هاي توزيع فشار متوسط زميني با استفاده از رله هاي ديجيتاليپويا مسعوديخدرزاده
 روش هاي تعيين نقش مصرف كننده و شبكه تغذيه درهارمونيك هاي ايجاد شده در شبكه الهه شاكريسالم نیا
 ساخت مدل حرارتي شينه خنك شونده با آب با استفاده از روش اجزاء محدودعلي خوش خلقنقاشان
 ساخت نمونه ي آزمايشگاهي مبدل استاتيكي مبتني بر پردازش سيگنال ديجيتال جهت تبدل توان با شبكهمهدي سيف كريمي – محمد مهدي جودويقاضی زاده
 شبيه سازي حضورواحدهاي نيروگاهي مجازي ( virtual power plant)در بازار برق در محيط Matlab حسين نظامآباديستایش نظر
 شبيه سازي دورفن و پمپ يك پالايشگاه گاز با استفاده از كنترلر فازي در محيط Matlabحامد توسليستایش نظر
 شبيه سازي رفتار ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه در مقابل كاهش ولتاژ موقت متقارن Voltage Sagمحمود سعيديرفیعی
 شبيه سازي عملكرد SVC-TCR براي تحليل هارمونيك هاي توليديمسعود دوستيرمضانپور
 شبيه سازي كنترل دور موتور القايي به روش FOCمحمدمهدي اشتريسالم نیا
 شبيه سازي و تحليل ميدان الكتريكي در خطوط توزيع معمولي و با هادي روكش دار و ارزيابي حريم الكتريكي آنهافائزه ناظريجوادی
 شبيه سازي و تحليل ميدان مغناطيسي خطوط توزيع با كابل خودنگهدار و مقايسه آن با خطوط هواييحسام گودرزيجوادی
 شناخت فن آوري‌هاي توليد برق و كاربرد آن در برنامه ريزي توسعه ظرفيت توليدغياث الدين عباسي نودهاحمدیان
 شناسايي عيوب ترانسفورماتور با استفاده از روش PDCAعلي صالحي صدقياني  مشکوه الدینی
 شيوه هاي نوين مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع و انتقال نيرو با استفاده از GISزهرا کلهريرفیعی
 طراحي (ساخت ) مبدل چند پالسه به منظور كاهش هارمونيكهاي ورودي و خروجي مبدل AC به DC بهزاد جندقي سالم نیا
 طراحي خطوط انتقال نيرو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي Gisمهدي جوكاري دیان
 طراحي كنترل كننده فازي براي كنترل سرعت موتورهاي جريان مستقيم تحريك مستقلعطيه محمد طاهريپورقلی
 طراحي كنترل كننده نروفازي براي كنترل سرعت موتورهاي القاييسعيد ولي نياكان شهريپورقلی
 طراحي و تحليل سيستم زميني پست هاي فشار قوي با توجه به استانداردهاي جديد و با استفاده از نرم افزارهاي Cymgrd E trop و مقايسه نتايج آن با يكديگرخاطره معتمدي كوچكسرايياحمدی; نیکبخت مالواجردی
 طراحي و ساخت باتري شارژر خورشيديحامد باستاني بکياني و علي اصغر رضايي تزنگيشفیعی
 طراحي و ساخت سامانه كنترل و مانيتورينگ و حفاظت پست هاي توزيع از طريق پيامك و GPRSنيما فلاحدیان
 طراحي و ساخت سخت افزار مورد نياز براي بررسي تجربي پديده تخليه جزئي در موتورهاي القايي تغذيه شده با درايومصطفي فريدونياننقاشان
 طراحي و ساخت سيستم سنجش سرعت موتور آسنکرون به روش هارموني شيارمجيد سعادت پورنقاشان
 طراحي و ساخت سيستم شبيه ساز عملكرد پست ، در پستهاي ( DCS ) در بخش كنترل با استفاده از plcمحسن حميدزادهاحمدی
 عيب يابي موتورهاي القايي از طريق تحليل عيب بر روي سيگنال جريانرضا طالعيخدرزاده
 كاربرد ادوات FACTS در مقابله با اضافه بار خطوط و كاهش ولتاژ باسها ناشي از پيشامد هاماهان يوسفيخدرزاده
 كاربرد اينورتر چند سطحي براي حذف هارمونيك هاسروش حسن آباديسالم نیا
 كاربرد اينورتر منبع امپدانسي(‌Z source inverter) در بازياب ديناميكي ولتاژ DVRسيد كمال حسينيسالم نیا
 كاربرد پخش بار DC در شبكه هاي مجهز به ترانسفورماتورهاي انتقال دهنده فاز مريم طارميخدرزاده
 كاربرد محدود ساز جريان خطا براي مقابله با اثر نامطلوب تزريق جريان خطا توسط واحدهاي توليد پراكندهمهتاب خليلي فرخدرزاده
 كنترل بهينه APLC به منظور كاهش هارمونيكهاي ولتاژ در شبكه صابر قاضي پورسالم نیا; یزدی زاده
 كنترل دور القايي به روش كنترل مستقيم گشتاورDTCحسين رضاييسالم نیا
 كنترل دور موتور DC با اينورتر و حذف هارمونيسمير دين پرست رمضانپور
 كنترل فركانس ريز شبكه در هنگام قطع از شبكه اصليعلي توكلي زادهخدرزاده
 كنترل ولتاژ راكتيو در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده القايي با استفاده از روش كنترل محلي و غير محليحسين بايستهحق جو
 كنترل ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي توزيع در حضور DG با ژنراتورهاي سنكرون و يا القايي بهنام رضاييخدرزاده
 محاسبه نقطه داغ در ترانسفورماتورهاي قدرت در شرايط هارمونيکي ابراهيم داداش زادهخدرزاده
 محاسبه و مدلسازي تابع هزينه توليد در واحدهاي تيپ آنسالدو و تهيه نرم افزار مربوطهآرش طالبيانعاملی
 محاسبه و مدلسازي رفتار حالتهاي گذراي ترانسفورماتورهاي جريان و بررسي عوامل تاثير گذار بر آن محسن اسكوئيانجوادی
 محاسبه و مدلسازي فاصله و هاديهاي فرعي در ساختارهاي باندل از نقطه نظر الكتريكي مسعود جوكار راهجرديخدرزاده
 محاسبه و مدلسازي ميدان الكتريكي خطوط انتقال با لحاظ نمودن سيمهاي محافظ خطمحمد رضا  ملكيجوادی
 مدل سازي واحدهاي توليد پراكنده در پخش بار سيستم هاي توزيعمهدي طبرزديوحيدي نسب
 مدلسازي انتشار سيگنال تخليه الكتريكي جزئي در ژنراتورهاي كابليحسين پورقاسمنقاشان
 مدلسازي جريان شارژينگ خطوط فشار قوي و تهيه دستورالعمل برقدار کردن خطوط گرمحمد صادق غفوري دره گرگيجوادی
 مدلسازي كنترل ماشين القائي با استفاده از روش شريبوس و تهيه مشخصات سخت افزار كنترلرمهرنوش پير مرادينقاشان; سالم نیا
 مدلسازي و تحليل عملكرد كنترل كننده ديناميكي توان عبوري خط انتقالمريم شهابيان آلاشتيخدرزاده
 مديريت انرژي در ساختمان هاي اداري دانشكده برقسيد محمود قاضيسپاسیان
 مديريت دارايي در شبكه هاي توزيع معين فروتنرمضانپور
 مديريت همزمان بار و ولتاژ ريز شبكه MICROGID با منبع انرژي بادي و سلول سوختياحد عابسيرفیعی
 مطالعات برنامه ريزي نيروگاه ها در شبكه برق ايران براس سال هاي 1395 الي 1400زهرا مجاهدي و هانيه معرفت جويسپاسیان
 مطالعات بهره برداري و اضافه ولتاژ هاي كليدزني خط بيرجند – زاهدان محمد باقر عبايي كوپاييقاضی زاده
 مطالعات پايداري ولتاژ در شبكه برق خوزستانزهرا گل بوسپاسیان
 مطالعات جايابي خطوط 765KV در شبکه برق ايران الهه پاگردسپاسیان
 مطالعات جايابي در شبکه برق ايران با در نظر گرفتن هزينه سوخت رساني و توسعه شبکه مينا اسکندريسپاسیان
 مطالعات عملكرد رله هاي مختلف در شناسايي جزيره اي شدن در حضور چند منبع توليد پراكندهامين بيرامي ايناللو سپاسیان
 مطالعات فني اقتصادي انتخاب T-OFF در مقايسه با ورود خروج درشبكه برق ايرانسيد مصطفي عباسيسپاسیان
 مطالعه پخش بار AC شبكه توزيع به روش فازي مهدي محمديرمضانپور
 مطالعه تاثير اتصال واحدهاي بادي بر شبکه هاي توزيعساور اسماعيليعاملی
 مطالعه قابليت اطمينان نيرو گاه بادي با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو پروين مرنديرمضانپور
 مطالعه نيروگاه هاي دودكش خورشيدي و بررسي موردي هزينه هاي نصب و توليدرضا حيدري‌ آباديآقا شعبانی
 مطالعه هارمونيک هاي ناشي از عملکرد سيکلوکانورترهاي نيروگاه دماوند مجيد رنگي خامنه  رمضانپور
 مطالعه و بررسي ديناميكي اثرات منابع توليد پراكنده در پايداري ولتاژ در شبكه هاي انتقال با شبيه سازي در حوزه زمان اکبر زارعبهادر نژاد
 مطالعه و شبيه سازي جريان هجوي ترانسفورماتورهاي قدرت شبكه انتقال استان تهراناحسان دايي چينيآقا شعبانی
 مطالعه و شبيه سازي ولتاژ و جريان القاي الكترو مغناطيسي در هادي ها و سيم گارد خطوط انتقال فشار قوي 230KV و 400KVمحمد رفيع نيا جوادی
 مقاومت ترمزي و تاثير آن در بهبود پايداري ژنراتور پوريا بهروانسالم نیا
 مقايسه پارامترهاي خطوط انتقال دو مداره فشار قوي در وضعيت سوپر باندل (SB) و راكتانس كم (LR) و تاثير آن بر تلفات اهمي خطوطمليكا اسماعيليجوادی
 مقايسه روشهاي مختلف ارزشگذاري توان راکتيو در فضاي تجديد ساختار توان فاطمه شريفيبهادر نژاد
 مقايسه عملكرد برقگيرهاي قديمي Sic و برقگيرهاي Zno در برابر اضافه ولتاژ هاي گذرا و شبيه سازي رفتار آنها و سطح عايقي شبكه و ارزيابي هماهنگي عايقي تجهيزات در پست نمونه سيامك آذين فر و هاتف خوشکاررضایی
 مقايسه فني اقتصادي نيروگاه هاي هسته اي و حرارتي با كمك نرم افزار وسپاحسان گلابي خوزاني احمدیان
 مكان يابي و تعيين ظرفيت بهينه توليد پراكنده توسط مولدهاي گازسوز در شبكه توزيع با هدف كاهش تلفات مصطفي مصطفي لورفیعی
 مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع با استفاده از تصاوير ماهواره اي و DGPS مرتضي صبوري كناريرفیعی
 نحوه پخش توان رزرو اكتيو جهت افزايش سطح ايمني در سيستم هاي قدرتزيبا فرزادپورعاملی
 نرم افزار بارزدايي هوشمند درسيستم هاي قدرت جهت افزايش پليداري و قابليت اطمينان شبكهحمزه موذنعاملی
 نرم افزار بررسي تاثير پارامترهاي (چگالي بار- انرژي توزيع نشده- نوع ساختار) بر مكان يابي كليدهاي مانوري شبكه توزيع در محيط Matlabمحمد علي پورستایش نظر
 نرم افزار بررسي هزينه سود بررسي اجراي گزينه هاي مديريت مصرف بازار برق در محيط Matlabمهرداد مرادي و نساء حاجي لوستایش نظر
 هماهنگي رله هاي جريان زياد جهتي در شبكه هاي حلقوي با استفاده از نقاط شكست سميه بياتخدرزاده
 هماهنگي كنترل عملكرد تپ چنجر زير بار (OLTC) وSVC سعيد امين زادهخدرزاده
 کاربردSTATCOM به منظور جبران سازي فليکر ولتاژ ناشي از کوره هاي قوس الکتريکي مهدي جديديسالم نیا
بسط/تجمیع مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ‎(19)
 آشكار سازي جزيره شدگي منابع توليد پراكنده ژنراتوري با روش هاي پسيومريم زاد فلاح فرشميسپاسیان
 آشكار سازي جزيره شدگي منابع توليد پراكنده ژنراتوري با روش هاي پسيومريم زادفلاح فرشميسپاسیان
 آن‍ال‍ی‍ز ف‍ودال‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ در ح‍ی‍ن‌ ک‍ار در ح‍وزه‌ ف‍رک‍ان‍س‌خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و،ب‍اب‍ک‌
 ارائه الگوريتم جديد جهت جلوگيري از وقوع خاموشيهاي سراسري در سيستمهاي قدرت مبتني بر تلفيق جهت توان انتقالي خطوط و منطق فازيعلي عاملي جوادی
 بررسي اضافه ولتاژهای گذرا در پستهاي GISمهرداد مجيديجوادی
 بررسي پايداري شبكه هاي ميكروگريد در هنگام وقوع اختلال و ارائه روشي براي كنترل و بهبود آنهاجر عبدالهي نياآقا محمدی
 برنامه ريزي بهينه توسعه توليد ريزشبكه جهت تامين بار حرارتي و الكتريكي به منظور كاهش آلودگيبهنام نامورشفیعی
 برنامه ریزی بهره برداری سیستم قدرت با نفوذ نیروگاههای بادی و با در نظر گرفتن خودروهای برقی متصل به شبکه و مشارکت بار در بازار رزرومحمد مرادي الوندخدرزاده
 برنامه ریزی توسعه شبکه فوق توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با لحاظ نمودن قیود امنیتی شبکه گاز ميلاد بهروزپناهسپاسیان
 به كارگيري روش فازورهاي ديناميكي در تخمين فركانس با استفاده از PMUها در سيستم هاي قدرتمهدي ميرزا حسني هاعاملی
 بهره برداري بهينه در فضاهاي چند حاملي، با استفاده از هاب هاي انرژيعلي شاه محمديقاضی زاده; سالم نیا
 تحليل رفتار ديناميكي ريز شبكه ها در پاسخ به اختلالات توليد و جزيره اي شدن حامد ملكي خدرزاده
 تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع(تعیین مکان و ظرفیت) با هدف کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گروهیمحمدرضا كريم زادهشفیعی
 تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع(تعیین مکان و ظرفیت) با هدف کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گروهیمحمدرضا کريم زادهشفیعی
 تعيين آرايش با حداقل تلفات در سيستم هاي توزيع شعاعي برمبناي آناليز حساسيتمحسن چراغيرمضانپور
 جايابي بهينه كنترل كننده سيلان توان بين خطي تعميم يافته به منظور افزايش بهره وري خطوط شبكه و بهبود پروفيل ولتاژ شبكهمهدي پاشائيسالم نیا; آقا محمدی
 جبرانسازی عدم تعادل بار در ریزشبکه ها(میکروگرید)جدا از شبکهفرهاد فتح الهياحمدیان
 حذف بار هوشمند با استفاده از اطلاعات PMU برای جلوگيري از ناپايداري فرکانسی و ولتاژی سیستمهای قدرتسيد احسان قاسميعاملی
 معيار تجزيه پذيري شبكه شاخصي براي جزيره سازي عمدي و كنترل شده شبكه هاي قدرت در مواقع اضطراريامين سپهوندآقا محمدی