رد کردن تا محتوای اصلی

گروه قدرت

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه قدرت  

 

 

اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق-قدرت

سپاسیان، محمدصادق
دانشیار

» بیش آشنایی...

 اساتید گروه

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentسید محمد حسینآقا شعبانیshabani@pwut.ac.irمربی
 Attachmentمحمد رضاآقا محمدیAghaMohammadi@pwut.ac.irدانشیار
 Attachmentمحمد جواداحمدیahmadi@pwut.ac.irمربی
 AttachmentمحمداحمدیانAhmadian@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentسید محمد حسیناسداللهیasadulahi@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentجوادبریجانیانberijanian@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentمومنبهادر نژادbahadornejad@pwut.ac.irاستادیار
 حسینترکمنTorkaman@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentیعقوبتوفیق سعادتیsaadati@pwut.ac.irمربی
 AttachmentحمیدجوادیJavadi@pwut.ac.ir  و javadih@yahoo.com دانشیار
 Attachmentفرهادحق جوHaghjoo@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحسنخدابخش mkhodabakhsh@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 AttachmentمجتبیخدرزادهKhederZadeh@pwut.ac.irدانشیار
 Attachmentعباسدوروزهdoroozeh@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentسید محسندیانdayyan@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentحمیدرضارشیدیrashidi@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentاحمدرضاییahmadrezaii@pwut.ac.irمربی
 Attachmentمنصوررفیعیm_rafii@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentپرویزرمضانپورramezanpour@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentاحمدسالم نیاsalemnia@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحمدصادقسپاسیانsepasian@pwut.ac.irدانشیار
 Attachmentمهردادستایش نظرmsnazar@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحمدآقاشفیعیshafiyi@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحمدتقیعاملیameli@pwut.ac.irدانشیار
 Attachmentمحمدصادققاضی زادهGhazizadeh@pwut.ac.irدانشیار
 رضامحمديrmohammadi@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمحمد رضامشکوه الدینیاستادیار
 Attachmentعلیمصلی نژادMosallanejad@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentسید حجت اللهمکبریMokaberi@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentمحمد رضانقاشانnaghashan@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمسیبنیکبخت مالواجردیnicbakht@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentعلی اکبرهرسینی‌دارای مجوز تدریس
 Attachmentوحيدوحيدي نسبvahidinasab@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentمصطفیکریمی سرشگیmkarimi@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس