رد کردن تا محتوای اصلی

گروه قدرت

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه قدرت  

 

 

 

کارکنان گروه  

دوروزه، عباس

» بیش آشنایی...

 کارکنان گروه

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentآقایغلامرضاجعفرآبادی
 Attachmentآقایبهرام علیچگینیShahid1354@yahoo.com
 Attachmentآقایعبدالعلیحسن زاده شیرکوهی
 Attachmentآقایشاهپورحسنی
 Attachmentآقایمحسنخدابخش mkhodabakhsh@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایعباسدوروزهdoroozeh@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایحمیدرضارشیدیrashidi@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایامیرهوشنگریحانی
 Attachmentسرکار خانمزهراصادقپور سمنانی sadeghpour@pwut.ac.ir
 Attachmentسرکار خانممریمعزیزaziz@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایکامرانعضدی قاجار
 Attachmentآقایاکبرقادری سارانasalghsaran@yahoo.com
 Attachmentآقایابراهیممشهدی فراهانی
 Attachmentآقایمسیبنیکبخت مالواجردیnicbakht@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایعلی اکبرهرسینی‌
 Attachmentآقایابراهیمکردمانی
 Attachmentآقایمصطفیکریمی سرشگیmkarimi@pwut.ac.ir