رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد  

 
پايان نامه هاي تحصیلی دانشجويان
 

 لیست پايان نامه هاي تحصيلي دانشجویان

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
استاد راهنما
بسط/تجمیع مقطع تحصیلی‎(1)
 آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌اف‍زارات‍وک‍د واس‍ت‍ف‍اده‌ ازآن‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ Process And Instrumentation Diagramاک‍ب‍ری‌ ، رس‍ول‌
بسط/تجمیع مقطع تحصیلیكارشناسي ‎(1)
 آن‍ال‍ی‍ز ارت‍ع‍اش‍ات‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌س‍ن‍ائ‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌حقانی