رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد  

 

 

 

آشنایی با اعضای هیات علمی دانشكده

حقانی، محمود
گروه مدیریت و منابع انسانی

» بیش آشنایی..

دکتر محمود حقانی

 اساتید دانشكده

ویرایشتصویرفیلتر
بسط/تجمیع نام گروهگروه اقتصاد و بهره وری ‏(5)
 محمد خارستانیمحمدخارستانیkharestani_mkh@yahoo.comعضو هیات علمی
 دکتر احمد صادقیاحمدصادقیasadeghi@pwut.ac.irعضویت هیات علمی در دست بررسی است.
 حسینصادقی سقدلSadeghih@modares.ac.irاستاد مدعو
 دکتر رضا محسنیرضامحسنیMohseni_re@yahoo.com, Mohseni_re@pwut.ac.irعضو هیأت علمی
 امیر حسینمزینیmozayani@modares.ac.irاستاد مدعو
بسط/تجمیع نام گروهگروه حسابداری صنعتی ‏(1)
 دکتر محمد نصیریمحمدنصیریmoh_nasi@yahoo.com  مدیر پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد
بسط/تجمیع نام گروهگروه مدیریت و منابع انسانی ‏(4)
 دکتر محمود حقانیمحمودحقانیhaghani@pwut.ac.ir رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد
 غلام رضاحیدریعضو هیأت علمی
 دکتر محمد خدابخشیمحمدخدابخشیmohkhodabakhsh@yahoo.comعضو هیات علمی
 دکتر سید رضا نظری هاشمیسید رضانظری هاشمیnazarihashemi@pwut.ac.irمعاون آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد