رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد  

 

 

معرفی کارکنان دانشكده

 

کیانیان، فرامرز

» بیش آشنایی...

فرامرز کیانیان

 کارکنان دانشكده

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع نام گروه‏(6)
 زین العابدین طبرزدیAttachmentآقایزین العابدینطبرزدیدانشکده مدیریت و اقتصاد
 وحید ظروفیAttachmentآقایوحیدظروفیvahidzorofi@yahoo.comدانشکده مدیریت و اقتصاد
 مهری رازلیقی Attachmentآقایمحمودمهری رازلیقیدانشکده مدیریت و اقتصاد
 فهیمه کبیرزادهAttachmentسرکار خانمفهیمهکبیرزاده fahimhk@yahoo.comدانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایحسنکهندل H_KOHANDEL37@YAHOO.COMدانشکده مدیریت و اقتصاد
 فرامرز کیانیانAttachmentآقایفرامرزکیانیانfkianian@yahoo.comدانشکده مدیریت و اقتصاد