رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد  

 

                                    

                                        معرفی فعالیت‌های آموزشي كوتاه مدت دانشكده

 

آموزش های کوتاه مدت تخصصی دانشکده مدیریت و اقتصاد، یکی از بخش های عمده فعالیت های آموزشی در سطوح کاردانی، کارشناسی و بالاتر در قالب دوره های طرح رشد و ارتقاء و دوره های اختصاصی و همچنین دوره های درخواستی وزارت نیرو و سایر صنایع از قبیل پتروشیمی، کشتیرانی، صنایع و معادن و ارتش و همچنین ارائه آموزش های بین الملل را تشکیل می دهد که توسط اعضاء هیأت علمی و کادر آموزشی اجرا می گردد. این دوره ها در هر سال تقریبا شامل 300 دوره آموزشی می باشند.

برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت در زمینه مدیریت و منابع انسانی، ارزیابی طرح های اقتصادی، امور مالی و حسابداری، اقتصاد و ... ویژه صنعت آب و برق و برخی صنایع دیگر(نظیر پتروشیمی، نفت، گاز و ...) توسط این دانشکده انجام شده که عناوین برخی از دوره های کوتاه مدت اجرا شده که اجرای بیش از 2000 دوره و معادل بیش از یک میلیون نفر ساعت می باشد به شرح زیر است:

- آشنایی با قوانین اداری، مالی، محاسباتی، حقوق، بازرگانی، و... ویژه صنعت آب و برق.

- سیستم حسابداری و بودجه یزی عملیاتی.

- تجزیه و تحلیل گزارشات مالی اساسی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

- مدیریت مصرف آب و برق و انرژی.

- ایمنی پیشگیری در صنایع.

- بررسی و ارزیابی اقتصادی پروژه های آب و برق.

- طراحی نظام های آموزشی مناسب صنعت آب و برق.

- برگزاری دوره های تحول اداری.

- خصوصی سازی صنعت آب و برق.

 

 

 دوره هاي تخصصي و كوتاه مدت