رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی  

 

 

 

آشنایی با اعضای هیات علمی دانشكده

 یکی از اساتید

زارعی تل آبادی، علی
گروه نیروگاه های حرارتی

» بیشتر...

 اساتید دانشكده

ویرایشتصویرفیلتر
بسط/تجمیع نام گروهگروه انرژی ‏(5)
 حمیدجان نثاری لادانیhjannesari@pwut.ac.irجان نثاری لادانی،  حمید
 فاطمهجداfa_joda@pwut.ac.irجدا،  فاطمه
 رامینحقیقی خوشخوKhoshkhoo@pwut.ac.irحقیقی خوشخو،  رامین
 محمدعامریAmeri_m@yahoo.comعامری،  محمد
 مریمفانیفانی،  مریم
بسط/تجمیع نام گروهگروه سیالات و ماشین های دوار ‏(4)
 داوودتوکلیTavakoli@pwut.ac.irتوکلی،  داوود
 احمدفصیح فرfasihfar@pwut.ac.irفصیح فر،  احمد
 آرمانمحسنیarman_mohseni@pwut.ac.irمحسنی،  آرمان
 امیر فرهادنجفیafnajafi@pwut.ac.irنجفی،  امیر فرهاد
بسط/تجمیع نام گروهگروه طراحی، پایش و نگهداری ‏(12)
 مصطفیتقی زاده taghizadeh@pwut.ac.irتقی زاده ،  مصطفی
 علیذبیحیzabihi@pwut.ac.irذبیحی،  علی
 خسرورحمانیkhrahmani@pwut.ac.irرحمانی،  خسرو
 عباسرهیabbasrahi@pwut.ac.irرهی،  عباس
 عباسروحانی بسطامیabbas.rohani@gmail.comروحانی بسطامی،  عباس
 مجیدسدیفیsodeifi@yahoo.comسدیفی،  مجید
 محمودسمیع زادهm_sameezadeh@sbu.ac.irسمیع زاده،  محمود
 محمد جوادمحمودیmjmahmoodi@aut.ac.ir        mj_mahmoudi@sbu.ac.irمحمودی،  محمد جواد
 مهديمهديزاده كفاشmehdizadehk@pwut.ac.irمهديزاده كفاش،  مهدي
 سید ابراهیمموسوی ترشیزیemoussavi@pwut.ac.irموسوی ترشیزی،  سید ابراهیم
 عبدالحسیننیکجوNikdjou@pwut.ac.irنیکجو،  عبدالحسین
 سید مجیدیادآور نیک روشnikravesh@pwut.ac.irیادآور نیک روش،  سید مجید
بسط/تجمیع نام گروهگروه نیروگاه های حرارتی ‏(9)
 ابوالفضلاحمدیاحمدی،  ابوالفضل
 جوادامینیانaminian@pwut.ac.ir امینیان،  جواد
 مختاربیدیmbidi@pwut.ac.irبیدی،  مختار
 خسروروشندلroshandel@pwut.ac.irروشندل،  خسرو
 علیزارعی تل آبادیalizarei@pwut.ac.irزارعی تل آبادی،  علی
 مسعودصادقيانsadeghian@pwut.ac.irصادقيان،  مسعود
 سید احمدموسویseyyedahmadmousavi@yahoo.comموسوی،  سید احمد
 محمد جوادموسی میالیjavadmusakalf@yahoo.co.ukموسی میالی،  محمد جواد
 سید جوادمیر رضایی رودکیj.roudaki@pwut.ac.irمیر رضایی رودکی،  سید جواد