رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده‌ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها  

 

 

معرفی کارکنان دانشكده ها

یکی از این همکاران به صورت تصادفی در شکل مقابل دیده می شود. برای آشنایی با دیگران به لیست زیر مراجعه گردد

 

کهندل ، حسن

» بیش آشنایی...

 کارکنان دانشكده

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentآقایمحمدرضاآرواندانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمحسنابوالقاسم پورabolghasem@pwut.ac.irمعاونت دانشجوییمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 Attachmentسرکار خانمالهاماسدزاده زنجانیasadzadeh_e@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمودامیدیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانمناهیداویسی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایرضاترابیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمحمدتکلودانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایغلامرضاجعفرآبادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایابوالفضلجعفریajafari@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمصطفيجهانگيريjahangiri@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانمآذرجوهرچیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایبهرام علیچگینیShahid1354@yahoo.comدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعبدالعلیحسن زاده شیرکوهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایشاهپورحسنیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانمزهراساداتخانیاندانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمحسنخدابخش mkhodabakhsh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایحسنخداییمعاونت پژوهشی و فناوریدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایاکبرخرقانیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایرضاخمسه نژاددانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 آقایحمیدرضاخوانساریدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایعباسدوروزهdoroozeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانمافتخارالساداتدیانefdayyan@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلیذاکریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایداودرحیمی نیادانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایحمیدرضارشیدیrashidi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایسعیدرشیدیاندانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایداودرنجبردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایامیرهوشنگریحانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحسنزهره ونددانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانملیلاسبزه پرورlsabzehparvar@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانمشبنمسبلانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایحسنسلیمانی اقدم soleymani@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایرضی ا...سمیعیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمحمدرضاشعبانی ازدینی mr_shabani2001@yahoo.comمعاونت مالی و منابع انسانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسيد رضاشمشیرگران shamshirgaran@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمرتضیشیاسیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانمزهراصادقپور سمنانی sadeghpour@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایباب اللهصحرائیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایشاپورصفری کله سرsafari@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 زین العابدین طبرزدیAttachmentآقایزین العابدینطبرزدیدانشکده مدیریت و اقتصاد
 وحید ظروفیAttachmentآقایوحیدظروفیvahidzorofi@yahoo.comدانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایامیدظهوریانomid_zohourian@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایرضاعابدینیreza.abedini@gmail.comدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعلی اصغرعرب عامریarabameri@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانممریمعزیزaziz@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایکامرانعضدی قاجاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلیرضاعموئی مرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 Attachmentآقایاحمدفراهانیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایسعیدفرخیانfarrokhian@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایرسولفردیمعاونت مالی و منابع انسانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایاکبرقادری سارانasalghsaran@yahoo.comدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایابراهیممشهدی فراهانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایرضامنفرددانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 مهری رازلیقی Attachmentآقایمحمودمهری رازلیقیدانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایاحسان ا...مهندس ستودهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایسیدمحمدمیرکمالیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعلینادرپوردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعباسنسرین پورnasrinpour@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانمیاسمیننصیری خونساریدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمسیبنیکبخت مالواجردیnicbakht@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایحسنهاشمی یگانه yeganeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانممرجانهرسینیmharsini@pwut.ac.ir دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعلی اکبرهرسینی‌دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آقایمهینولی محمدmvm524@yahoo.comدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمحمد جعفرکاویانی kaviani@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 فهیمه کبیرزادهAttachmentسرکار خانمفهیمهکبیرزاده fahimhk@yahoo.comدانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایابراهیمکردمانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمصطفیکریمی سرشگیmkarimi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایحسنکهندل H_KOHANDEL37@YAHOO.COMدانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایمهدیکوهساریدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 فرامرز کیانیانAttachmentآقایفرامرزکیانیانfkianian@yahoo.comدانشکده مدیریت و اقتصاد