رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده‌ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها  

 

 

معرفی کارکنان دانشكده ها

یکی از این همکاران به صورت تصادفی در شکل مقابل دیده می شود. برای آشنایی با دیگران به لیست زیر مراجعه گردد

 

فراهانی، احمد
گروه طراحی، پایش و نگهداری

» بیش آشنایی...

 کارکنان دانشكده

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentآقایمحمدرضاآرواندانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمحسنابوالقاسم پورabolghasem@pwut.ac.irمعاونت دانشجوییمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 Attachmentسرکار خانمالهاماسدزاده زنجانیasadzadeh_e@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمودامیدیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانمناهیداویسی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایرضاترابیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمحمدتکلودانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایغلامرضاجعفرآبادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایابوالفضلجعفریajafari@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمصطفيجهانگيريjahangiri@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانمآذرجوهرچیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایبهرام علیچگینیShahid1354@yahoo.comدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعبدالعلیحسن زاده شیرکوهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایشاهپورحسنیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانمزهراساداتخانیاندانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمحسنخدابخش mkhodabakhsh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایحسنخداییمعاونت پژوهشی و فناوریدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایاکبرخرقانیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایرضاخمسه نژاددانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 آقایحمیدرضاخوانساریدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایعباسدوروزهdoroozeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانمافتخارالساداتدیانefdayyan@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلیذاکریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایداودرحیمی نیادانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایحمیدرضارشیدیrashidi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایسعیدرشیدیاندانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایداودرنجبردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایامیرهوشنگریحانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحسنزهره ونددانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانملیلاسبزه پرورlsabzehparvar@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانمشبنمسبلانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایحسنسلیمانی اقدم soleymani@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایرضی ا...سمیعیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمحمدرضاشعبانی ازدینی mr_shabani2001@yahoo.comمعاونت مالی و منابع انسانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسيد رضاشمشیرگران shamshirgaran@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمرتضیشیاسیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانمزهراصادقپور سمنانی sadeghpour@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایباب اللهصحرائیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایشاپورصفری کله سرsafari@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 زین العابدین طبرزدیAttachmentآقایزین العابدینطبرزدیدانشکده مدیریت و اقتصاد
 وحید ظروفیAttachmentآقایوحیدظروفیvahidzorofi@yahoo.comدانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایامیدظهوریانomid_zohourian@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایرضاعابدینیreza.abedini@gmail.comدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعلی اصغرعرب عامریarabameri@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانممریمعزیزaziz@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایکامرانعضدی قاجاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلیرضاعموئی مرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 Attachmentآقایاحمدفراهانیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایسعیدفرخیانfarrokhian@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایرسولفردیمعاونت مالی و منابع انسانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایاکبرقادری سارانasalghsaran@yahoo.comدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایابراهیممشهدی فراهانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایرضامنفرددانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 مهری رازلیقی Attachmentآقایمحمودمهری رازلیقیدانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایاحسان ا...مهندس ستودهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایسیدمحمدمیرکمالیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعلینادرپوردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعباسنسرین پورnasrinpour@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانمیاسمیننصیری خونساریدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمسیبنیکبخت مالواجردیnicbakht@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایحسنهاشمی یگانه yeganeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانممرجانهرسینیmharsini@pwut.ac.ir دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعلی اکبرهرسینی‌دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آقایمهینولی محمدmvm524@yahoo.comدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمحمد جعفرکاویانی kaviani@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 فهیمه کبیرزادهAttachmentسرکار خانمفهیمهکبیرزاده fahimhk@yahoo.comدانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایابراهیمکردمانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمصطفیکریمی سرشگیmkarimi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایحسنکهندل H_KOHANDEL37@YAHOO.COMدانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایمهدیکوهساریدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 فرامرز کیانیانAttachmentآقایفرامرزکیانیانfkianian@yahoo.comدانشکده مدیریت و اقتصاد