رد کردن تا محتوای اصلی
بخش فارسي سايت دانشگاه

پارسی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی  

BuildingsPic

 
تصویر ساختمان ها
  
نما: 
ویرایشفیلدهای مورد نیازاندازه عکسبندانگشتی
 
B_ petro-pars
jpgآجيپ -پتروپارس -پارس جنوبي 44 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_ petro-pars
 
B_AmirKabir
jpgامير كبير41 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_AmirKabir
 
B_AmirKabir1
jpgامير كبير49 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_AmirKabir1
 
B_Amuzesh
jpgآموزش42 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Amuzesh
 
B_Amuzesh1
jpgآموزش 49 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Amuzesh1
 
B_AnbarDaneshgah
jpgانبار دانشگاه 36 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_AnbarDaneshgah
 
B_Aparteman
jpgآپارتمان 158 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Aparteman
 
B_Aparteman2
jpgآپارتمان 242 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Aparteman2
 
B_Aparteman4
jpgآپارتمان  449 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Aparteman4
 
B_Apartenam3
jpgآپارتمان 3 69 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Apartenam3
 
B_BankeMeli
jpgبانك ملي ايران (شعبه دانشگاه)55 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_BankeMeli
 
B_Barq1
jpgدانشكده برق شماره 1 41 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Barq1
 
B_Barq2
jpgدانشكده برق شماره 247 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Barq2
 
B_BohraTabiee
jpgمركز مطالعه بحران طبيعي52 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_BohraTabiee
 
B_Bufeh
jpgبوفه آفتاب 47 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Bufeh
 
B_Chamran
jpgساختمان چمران 49 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Chamran
 
B_Daneshgah
jpgدانشگاه صنعت آب و برق55 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Daneshgah
 
B_Daneshkade Ab
jpgدانشكده آب شماره 1 -كارگاه بتن 45 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Daneshkade Ab
 
B_Darmangah
jpgدرمانگاه 60 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Darmangah
 
B_Edari
jpgاداري 48 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Edari
 
B_Edari1
jpgاداري59 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Edari1
 
B_Entesharat
jpgانتشارات صبا 55 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Entesharat
 
B_FarhangiVarzeshi
jpgمجموعه فرهنگي ورزشي 38 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_FarhangiVarzeshi
 
B_JaberHayan
jpgجابر بن حيان 57 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_JaberHayan
 
B_JaberHayan0
jpgجابر بن حيان 55 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_JaberHayan0
 
B_JaberHayan1
jpgجابر بن حيان 47 KB500 x 300محوطهبندانگشتی B_JaberHayan1
 
B_KhabgahDokhtan
jpgخوابگاه دختران 44 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_KhabgahDokhtan
 
B_KhabgahDokhtaran2
jpgخوابگاه دختران  255 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_KhabgahDokhtaran2
 
B_KhabgahDokhtaran3
jpgخوابگاه دختران  362 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_KhabgahDokhtaran3
 
B_KhabgahPesaran
jpgخوابگاه پسران 25 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_KhabgahPesaran
 
B_KhabgahPesaran1
jpgخوابگاه پسران 156 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_KhabgahPesaran1
 
B_MarkazRoshd
jpgمركز رشد پشتيباني و نوآوري ها 54 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_MarkazRoshd
 
B_Masjed
jpgمسجد و كتابخانه 38 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Masjed
 
B_Masjed1
jpgمسجد و كتابخانه 35 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Masjed1
 
B_Mehmansara 8
jpgمهمانسرا854 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Mehmansara 8
 
B_Mehmansara
jpgمهمانسرا 260 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Mehmansara
 
B_Mehmansara1
jpgمهمانسرا 148 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Mehmansara1
 
B_Mehmansara3
jpgمهمانسرا 342 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Mehmansara3
 
B_Mehmansara4
jpgمهمانسرا 463 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Mehmansara4
 
B_Mehmansara5
jpgمهمانسرا555 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Mehmansara5
 
B_Mehmansara6
jpgمهمانسرا 649 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Mehmansara6
 
B_Mehmansara7
jpgمهمانسرا 751 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Mehmansara7
 
B_MekanikEnerji
jpgدانشكده انرژي 61 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_MekanikEnerji
 
B_MotaleatDinamiki
jpgمركز مطالعات ديناميكي شبكه ايران 41 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_MotaleatDinamiki
 
B_Motorkhane
jpgموتورخانه آپارتمان هاي مسكوني 56 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Motorkhane
 
B_MotorkhaneTEdari
jpgموتورخانه تاسيسات اداري48 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_MotorkhaneTEdari
 
B_NahadRahbari
jpgنهاد رهبري 80 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_NahadRahbari
 
B_NahadRahbari1
jpgنهاد رهبري73 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_NahadRahbari1
 
B_Nanvayi
jpgنانوايي49 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Nanvayi
 
B_PFazaySabz1
jpgپيمانكار فضاي سبز60 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_PFazaySabz1
 
B_PFazaySabz2
jpgپيمانكار فضاي سبز77 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_PFazaySabz2
 
B_Ranjbaran
jpgمجمعه فرهنگي ورزشي شهيد رنجبران60 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Ranjbaran
 
B_Ranjbaran1
jpgمجموعه فرهنگي ورزشي رنجبران44 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Ranjbaran1
 
B_Regolatory
jpgرگولاتوري54 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Regolatory
 
B_SherkatHamkar
jpgشركت همكار 34 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_SherkatHamkar
 
B_Tasisat
jpgانبار تاسيسات 59 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Tasisat
 
B_Tavoni
jpgتعاوني مصرف كاركنان 50 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی B_Tavoni
 
E_Chaman
jpgزمين چمن 37 KB500 x 300محوطهبندانگشتی E_Chaman
 
E_Estakhr
jpgاستخر 43 KB500 x 300محوطهبندانگشتی E_Estakhr
 
E_Estakhr1
jpgاستخر سرپوشيده 36 KB500 x 300محوطهبندانگشتی E_Estakhr1
 
E_Futbal
jpgزمين فوتبال 39 KB500 x 300محوطهبندانگشتی E_Futbal
 
N‌‌Z_Jonubi
jpgنگهباني ضلع جنوبي دانشگاه  46 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی N‌‌Z_Jonubi
 
N_Parking3
jpgنگهباني پاركينگ  اداري شماره 354 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی N_Parking3
 
NZ_Shomali
jpgنگهباني ضلع شمالي دانشگاه 54 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی NZ_Shomali
 
NZ_ShomaliKhPesaran
jpgنگهباني خوابگاه پسران 42 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی NZ_ShomaliKhPesaran
 
P_ 4
jpgپاركينگ شماره 438 KB500 x 300محوطهبندانگشتی P_ 4
 
P_1
jpgپاركنگ شماره 158 KB500 x 300محوطهبندانگشتی P_1
 
P_3
jpgپاركينگ شماره 344 KB500 x 300محوطهبندانگشتی P_3
 
R_Golkhane
jpgگلخانه پيمانكار فضاي سبز65 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی R_Golkhane
 
R_Mehmansara
jpgمهمانسرا 33 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی R_Mehmansara
 
R_Mehmansara2
jpgمهمانسرا42 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی R_Mehmansara2
 
R_PostBargheTasisat
jpgپست برق تاسيسات 50 KB500 x 300محوطهبندانگشتی R_PostBargheTasisat
 
SA_Ashpazkhane
jpgسالن آشپزخانه يا كانتين  47 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی SA_Ashpazkhane
 
SA_Estakhr2
jpgسالن استخر 30 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی SA_Estakhr2
 
SA_Qazakhori
jpgسالن غذاخوري دانشجويي44 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی SA_Qazakhori
 
SA_ResturanTakhasosi
jpgرستوران تخصصي 51 KB500 x 350ساختمانبندانگشتی SA_ResturanTakhasosi
 
SA_SiteMarkaziArshad
jpgسايت مركزي ارشد 35 KB500 x 350ساختمانبندانگشتی SA_SiteMarkaziArshad
 
SA_Varzesh
jpgسالن ورزش33 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی SA_Varzesh
 
W_barq1
jpgدانشكده برق سوله 138 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_barq1
 
W_Barq2
jpgدانشكده برق سوله 243 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_Barq2
 
W_Barq3
jpgدانشكده برق سوله 345 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_Barq3
 
W_Dizel
jpgكارگاه ديزل41 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_Dizel
 
W_Jushkari
jpgكارگاه جوشكاري36 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_Jushkari
 
W_MashinElektriki
jpgبخش تخصصي ماشين هاي الكتريكي شماره 1 (گروه برق)34 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_MashinElektriki
 
W_PostTajhizatFesharQavi
jpgپست تجهيزات برق فشار قوي 29 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_PostTajhizatFesharQavi
 
W_Rikhtegari
jpg كارگاه ريخته گري35 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_Rikhtegari
 
W_rikhtegari1
jpgكارگاه ريخته گري52 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_rikhtegari1
 
W_TabloTasisat
jpgكارگاه تابلو و تاسيسات سوله 152 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_TabloTasisat
 
W_Tarashkari
jpgكارگاه تراشكاري (ماشين ابزار)32 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_Tarashkari
 
W_Tarashkari1
jpgكارگاه تراشكاري (ماشين ابزار )30 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_Tarashkari1
 
W_Tasisat Shabake Ab
jpgكارگاه تاسيسات و تجهيزات شبكه آب و خطوط انتقال 46 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_Tasisat Shabake Ab
 
W_TasisatEdari
jpgكارگاه تاسيسات اداري33 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_TasisatEdari
 
W_TasisateMekaniki
jpgكارگاه تاسيسات مكانيكي50 KB500 x 300ساختمانبندانگشتی W_TasisateMekaniki
 
W_TasisatMekaniki
jpgكارگاه تاسيسات مكانيكي 53 KB500 x 300محوطهبندانگشتی W_TasisatMekaniki
 
Z_Jonubi
jpgضلع جنوبي 67 KB500 x 300محوطهبندانگشتی Z_Jonubi
 
Z_Shomali
jpgضلع شمالي دانشگاه 58 KB500 x 300محوطهبندانگشتی Z_Shomali