رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت امور دانشجویی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور دانشجویی > p3  

 
 

برنامه متخصصان :

   

روز

متخصصان روانشناس

ساعت حضور

محل برگزاری جلسه

شنبه

آقای باغستانی

16 تا 20

اتاق مشاوره

(طبقه دوم ساختمان چمران)

یکشنبه

خانم مصوری منش

9 تا 16

یکشنبه

آقای باغستانی

16 تا 20

دوشنبه

خانم عزیز

8:15 تا 14:30

سه شنبه

آقای چمی کارپور

9 تا 16

سه شنبه

آقای باغستانی

16 تا 20

سه شنبه

آقای خزایی

15 تا 20

خوابگاه پسران

چهار شنبه

آقای سیدنژاد

13 تا 16:45

اتاق مشاوره

(طبقه دوم ساختمان چمران)

چهار شنبه

آقای خزایی

15 تا 20

خوابگاه پسران

پنج شنبه

آقای باغستانی

9 تا 15

 کلیه دانشجویان محترم پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور،
می توانند جهت تعیین وقت جلسه های حضوری در محل پردیس شهیدعباسپور با مشاورین ذکر شده در جدول فوق، به آدرس وب سایت زیر مراجعه نمایند:    
http://counseling.sbu.ac.ir

لازم به ذکر است مهلت تعیین وقت برای هر جلسه، تا ساعت 16:30 روز قبل می باشد.