رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت امور دانشجویی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور دانشجویی > شوراها و کمیسیون ها  

شوراها و کمیسیون ها 

 

 

 

    دانشگاه فضای باز و آزادی است که دانشجویان را به اختیار و با تقبل مسئولیت رفتار و حفظ حریم ها و شاُن دانشجوئی برای ورود به جامعه آماده می نماید.

    بدیهی است در چنین محیطی احتمال رفتار نامطلوب نسبت به ارزش ها و اصطکاک میان اعضاء آن وجود دارد. 

    شوراها در جامعه دانشگاهی مراکز تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد عضو های این مجموعه هستند. و وظیفه قضاوت در خصوص سوء رفتار  و یا شکایات دانشجوئی را بعهده دارند.و بر اساس ضوابط ،واکنش متناسب  را تعیین می نمایند.