رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور پشتیبانی و مالی > اداره تدارکات > درباره > آشنایی با کارکنان  

 

 

کارکنان اداره تدارکات دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) به کار پشتیبانی امور تدارکاتی در دانشگاه اشتغال دارند. لیست اسامی و مشخصات آنها به قرار زیر است:

 آشنایی با یکی از همکاران

فردی، رسول

» آشنايي بيشتر ...

 سیاهه کارکنان


Data Source Error: A field or property with the name 'Attachments' was not found on the selected data source.