رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهشی و فناوری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > معاونت‌ها > معاونت پژوهشی و فناوری  

 

 

معرفی کارکنان معاونت پژوهشی و فناوری

 یکی از همکاران

شمشیرگران ، سيد رضا
مدیر دفتر فناوری اطلاعات
shamshirgaran@pwut.ac.ir

» بیشتر...

 لیست کارکنان

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع نام اداره ‏(2)
 مجیداصفهانیان
 Attachmentسمیرامحمدهاشم
بسط/تجمیع نام ادارهگروه پشتیبانی نوآوری و کارآفرینی ‏(1)
 AttachmentعبدالحسیننیکجوNikdjou@pwut.ac.ir
بسط/تجمیع نام ادارهمدیریت امور پژوهشی ‏(4)
 Attachmentحسنخداییکارشناس امور پژوهشی
 Attachmentاحمدرضامحبوبی اردکانیmahbobi@pwut.ac.irمدیر امور پژوهشی و فناوری
 AttachmentمحسنمنتظریMontazeri@pwut.ac.irمعاون پژوهشی و فناوری
 Attachmentزینبهاشم خانیhashemkhani@pwut.ac.irکارشناس امور پژوهشی و فناوری
بسط/تجمیع نام ادارهمدیریت فناوری اطلاعات ‏(6)
 Attachmentحمیدریحانیhreyhany@pwut.ac.ir
 Attachmentسيد رضاشمشیرگران shamshirgaran@pwut.ac.irمدیر دفتر فناوری اطلاعات
 Attachmentفاطمهصفائی نژاد Safaee@pwut.ac.irكارشناس شبكه و سخت افزار
 Attachmentسید وحیدقهاریghahhari@pwut.ac.irناظر خدمات رایانه دانشگاه - کارشناس دفتر فناوری اطلاعات
 Attachmentناصرمعصومی
 Attachmentعباسنسرین پورnasrinpour@pwut.ac.irمدیر دفتر فناوری اطلاعات
بسط/تجمیع نام ادارهکتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ‏(5)
 Attachmentافسانهرضازاده
 Attachmentآزادهشریفی
 Attachmentآمنهشعبان ایزکیizaky@pwut.ac.ir
 Attachmentمنصورهمحمدیmmohammadi@pwut.ac.ir
 Attachmentمحمدجوادنیکیniki@pwut.ac.ir