رد کردن تا محتوای اصلی

هسته سرمایه گذاری خطر پذیر

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > گروه پشتیبانی از نوآوری و کارآفرینی > هسته سرمایه گذاری خطر پذیر > موضوع فعالیت  

 
 

    موضوع فعاليت:
موضوع فعاليت هسته سرمایه گذاری خطر پذیر مطابق مصوبه هيئت مدیره این هسته عبارت است از:

 • مشارکت در پروژه های تحقیقاتی اقتصادی
 • امكان سنجي و بررسي مالي و اقتصادي و تهيه گزارش توجيهي (Feasibility Study Report) به عنوان يكي از پيش نيازهاي ضروري فرآيند تأمين مالي طرح ها و پروژه ها
 • نظارت بر پيشرفت طرحها و تزريق مناسب منابع مالي به عنوان يكي از ابزارهاي كاهش ريسك طرحها و پروژه ها
 • ايجاد مراکز مشاوره مالي در مرکز رشد جهت آشنا کردن شرکتهاي دانش بنيان با نحوه برقراري تعامل با بازار سرمايه
 • ارزش گذاری شرکت های نوپا و تازه تاسیس
 • ارائه گزارشات طبقه بندی شده صحیح مالی به مرکز رشد و  مدیران شرکت های نوپا جهت تصمیم گیری مناسب
 • کمک به ايجاد معامله (پذيرش) بین كارآفرينان و حامیان ، از طریق ایجاد ادبيات مشترك بين آن ها خصوصا در مسائل مربوط به دانش فني
 •  ارائه مشاوره جهت غربال اوليه طرح های کارآفرینان
 • کمک جهت تهیه اسناد اوليه معامله و تكميل فرآيند های پيش از تصويب قرارداد شامل پيش نويس سرمايه گذاري و اصول مورد توافق و ...
 • نظارت بر هدف­هاي خاص از پيش تعيين شده مالي و عملياتي و نحوه تحقق آنها
 • کمک به خروج از سرمایه گذاری شامل دست يابي به شيوه خروج مناسب از طریق ارائه گزارش نهايي داخلي شامل نوع خروج مورد نظر از ديد كارشناسان ، خريدار /خريداران، ارزش كسب وكار، نرخ بازگشت داخلي و محاسبه هاي آن و هر شرايط خاص ديگر مربوط به خروج است.