رد کردن تا محتوای اصلی

منابع و مراجع

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی > منابع و مراجع > پایان نامه ها  

 

فهرست پایان نامه های دانشجویی

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

 پایان نامه های دانشجویان دانشگاه

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
استاد راهنما
بسط/تجمیع نام دانشکده‎(3093)
بسط/تجمیع مقطع تحصیلی‎(2563)
 آزم‍ای‍ش‍ات‌ راه‌ ان‍دازی‌ پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۶۳ و ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌زن‍د،ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌
 آزم‍ای‍ش‍ات‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ول‍ت‍اژ در ح‍ال‍ت‌ ب‍ی‌ ب‍اری‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وردای‍ری‌ پ‍ور،م‍ح‍م‍درض‍ا
 آزم‍ای‍ش‍ات‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ای‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ اص‍ل‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌طال‍ب‍ی‌،ج‍م‍ش‍ی‍د
 آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ان‍ح‍وه‌ طراح‍ی‌ اس‍ت‍ات‍ور ژن‍رات‍وره‍ای‌ MW ۲۵۰ ب‍ه‌ ب‍الا و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار اول‍ی‍ه‌خ‍ن‍دان‌ ، ب‍ه‍رام‌
 آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ رل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍س‍ت‍ان‍س‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ ب‍ر روی‌ ی‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زارdigsilentغ‍لام‍زاده‌ ،م‍ه‍دی‌
 آش‍ک‍ارس‍ازی‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ن‍اق‍ص‌ در ع‍ای‍ق‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌م‍ت‍ول‍ی‌ ام‍ام‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌
 آش‍ک‍ارس‍ازی‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ خ‍طای‌ واح‍ده‍ای‌ گ‍ازی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ف‍ازی‌ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ان‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 آش‍ک‍ارس‍ازی‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ خ‍طای‌ واح‍ده‍ای‌ گ‍ازی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ف‍ازی‌ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ان‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 آل‍ودگ‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ و غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌ آن‌ق‍ره‌ ب‍اغ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 آل‍ودگ‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍رق‌ و ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌م‍ه‍راب‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 آل‍ی‍اژه‍ای‌ ح‍اف‍ظه‌دارب‍ه‍ادران‌ ، ب‍ه‍ن‍از
 آم‍وزش‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ق‍درت‌ن‍ای‍ب‌،ن‍اص‍ر
 آن‍ال‍ی‍ز ارت‍ع‍اش‍ات‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌س‍ن‍ائ‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
 آن‍ال‍ی‍ز اگ‍زرژی‌ ب‍رای‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍خ‍ارح‍م‍ی‍دی‌ ، آرم‍ی‍ت‍ا
 آن‍ال‍ی‍ز اگ‍زرژی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ن‍ک‍اءخ‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌ ،ش‍ع‍ی‍ب‌
 آن‍ال‍ی‍ز پ‍ای‍داری‌ ول‍ت‍اژ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍خ‍ش‌ ب‍ار ت‍داوم‍ی‌ن‍ورائ‍ی‌ ن‍ژاد ، م‍ن‍ص‍ور
 آن‍ال‍ی‍ز ح‍رارت‍ی‌ دی‍گ‌ ب‍خ‍ار ب‍ام‍ت‍د Zonningم‍ح‍ب‌ ع‍ل‍ی‌ ، اص‍غ‍ر
 آن‍ال‍ی‍ز رف‍ت‍ار م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‍ی‌ ژن‍رات‍ور س‍ن‍ک‍رون‌ دره‍ن‍گ‍ام‌ اس‍ن‍ک‍رون‍ی‌ ش‍دن‌ح‍ائ‍ری‌ ، ه‍م‍ای‍ون‌
 آن‍ال‍ی‍ز س‍ی‍لاب‍ه‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍اخ‍ت‍ران‌ک‍ی‍وان‌ ن‍ی‍ا ، م‍ح‍س‍ن‌
 آن‍ال‍ی‍ز ش‍دت‌ م‍ی‍دان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در ک‍اب‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رص‍دی‍ق‌ م‍ف‍اخ‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
 آن‍ال‍ی‍ز ف‍رک‍ان‍س‍ی‌ و ب‍الان‍س‌ ت‍وروژن‍رات‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌ق‍رائ‍ی‌،اس‍دا
 آن‍ال‍ی‍ز ف‍ودال‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ در ح‍ی‍ن‌ ک‍ار در ح‍وزه‌ ف‍رک‍ان‍س‌خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و،ب‍اب‍ک‌
 آن‍ال‍ی‍ز ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍د ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ب‍اس‍پ‍ورآت‍ش‌ پ‍ی‍ک‍ر ، م‍ح‍م‍د
 آن‍ال‍ی‍ز و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ازرون‌ ب‍ه‌ روش‌ آگ‍ررژوک‍ون‍وم‍ی‍ک‌ ( ( Exergoeconomicص‍لاح‍ی‌ پ‍روی‍ن‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌
 آن‍ال‍ی‍ز و طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ م‍ح‍وری‌ت‍وک‍ل‍ی‌ ، اک‍ب‍ر
 آن‍ال‍ی‍ز و طراح‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌PIDف‍ازی‌ک‍رام‍ت‌ زاده‌ ، م‍ه‍رداد
 آن‍ال‍ی‍ز وض‍ع‍ی‍ت‌ اض‍طراری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ض‍رائ‍ب‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ش‍اداب‍ی‌ ن‍ژاد ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 آن‍ال‍ی‍زوطراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ت‍ی‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ازم‍ح‍وری‌ ب‍راس‍اس‌ روش‌ اص‍ل‍ی‌ واص‍لاح‌ ش‍ده‌ Ainiely and Mathiesonاع‍ت‍دال‍ی‌ زاده‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 ات‍ص‍ال‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ خ‍راس‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍راس‍ری‌اخ‍وان‌ ، ع‍ب‍اس‌
 ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ وف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ازدی‍دگ‍اه‌ ح‍ف‍اظت‌ق‍ره‌ب‍اغ‍ی‌ ، ب‍ه‍رام‌
 اث‍ر ادوات‌ facts ب‍ر روی‌ پ‍ای‍داری‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ول‍ت‍اژج‍م‍ش‍ی‍دی‌،م‍ج‍ی‍د
 اث‍ر ادوات‌ facts ب‍ر روی‌ پ‍ای‍داری‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ول‍ت‍اژج‍م‍ش‍ی‍دی‌،م‍ج‍ی‍د
 اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍ی‍از روی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از م‍خ‍ازن‌ س‍ده‍ات‍راب‍ی‌ ، ص‍دی‍ق‍ه‌
 اث‍ر ح‍ذف‌ ش‍ی‍ن‍ه‌ ات‍ص‍ال‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ م‍وت‍ور ال‍ق‍ائ‍ی‌ (اس‍ن‍ک‍رون‌ ) ق‍درت‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ ب‍الا درب‍ارگ‍ی‍ری‌ ازم‍اش‍ی‍ن‌ب‍اب‍ائ‍ی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
 اث‍ر زاوی‍ه‌ ب‍رخ‍ورد ب‍ر ه‍واگ‍ی‍ری‌ در ه‍واده‌ س‍رری‍زه‍اع‍طاری‌ ، ج‍لال‌
 اث‍ر ف‍ی‍ل‍ت‍ره‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ و غ‍ی‍رف‍ع‍ال‌ ب‍ر روی‌ ک‍اه‍ش‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زارATPح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 اث‍ر ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍طوط HVDC روی‌ پ‍ای‍داری‌ گ‍ذرای‌ س‍ی‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ق‍دس‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روص‍ب‍رآم‍وز،ام‍ی‍ر
 اث‍رات‌ س‍د ک‍رج‌ روی‌ س‍ف‍ره‌ آب‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ک‍رج‌ب‍خ‍ش‍ی‌ ، ی‍وس‍ف‍ع‍ل‍ی‌
 اج‍زاء م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ب‍ادی‌ م‍ون‍ت‍اژ ش‍ده‌ در ای‍ران‌ و م‍ب‍اح‍ث‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍اض‍ام‍ن‌ ،س‍ع‍ی‍ده‌
 ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌ م‍ص‍رف‍ی‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍زب‍ی‍گ‌ زاده‌، داود
 ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ اص‍لاح‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از در خ‍ص‍وص‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از پ‍دی‍ده‌ ان‍ف‍ج‍ار ش‍دی‍د درات‍اق‌ اح‍ت‍راق‌ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
 ارائ‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ان‍رژی‌ ب‍رق‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍ش‍ورک‍ی‍ان‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ در ک‍اه‍ش‌ خ‍ام‍وش‍ی‍ه‍ادر ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ و ت‍ج‍اری‌آب‍ائ‍ی‌ ، م‍ن‍ص‍ور
 ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ روش‌ ن‍وی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍ای‍اب‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ خ‍ازن‌ج‍ع‍ف‍رزاده‌، ج‍ع‍ف‍ر
 ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و ن‍ظارت‌ ه‍ر چ‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ر ص‍ورت‌ وض‍ع‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ارس‍ال‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ در طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ل‌ ک‍ش‍ورک‍ام‍ک‍ار زح‍م‍ت‍ک‍ش‌ ، ه‍اش‍م‌
 ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍دی‍ران‌ح‍م‍ی‍دی‌ ، ص‍ادق‌
 ارزی‍اب‍ی‌ آب‍گ‍ذاری‌ و ت‍زری‍ق‌ پ‍ذی‍ری‌ و پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د م‍خ‍زن‍ی‌ م‍روک‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ )ع‍ادل‍ی‌ ، اح‍م‍د
 ارزی‍اب‍ی‌ آم‍اری‌ س‍طح‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ در ت‍اب‍ع‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ س‍روی‍س‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ف‍ت‍اح‌ ، ب‍ه‍اره‌
 ارزی‍اب‍ی‌ اص‍ول‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ق‍طع‌ ب‍ار م‍ش‍ت‍رک‍ان‌ص‍ب‍اغ‍ی‌ ل‍م‍راس‍ک‍ی‌ ،رض‍ا
 ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ار در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍اش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
 ارزی‍اب‍ی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ از دی‍دگ‍اه‌ خ‍طر پ‍ذی‍ری‌ خ‍ام‍وش‍ی‌زارع‌ ، م‍ی‍ث‍م‌
 ارزی‍اب‍ی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ از دی‍دگ‍اه‌ خ‍طر پ‍ذی‍ری‌ خ‍ام‍وش‍ی‌زارع‌ ، م‍ی‍ث‍م‌
 ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ق‍رارداده‍ای‌ پ‍ن‍ج‍گ‍ان‍ه‌ ف‍ی‍م‍اب‍ی‍ن‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍راس‍اس‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ABC از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ م‍ال‍ی‌ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌ ،ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
 ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍د ب‍ت‍ن‍ی‌ غ‍ل‍طک‍ی‌ زی‍ردان‌ج‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ ول‍ت‍اژ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍خ‍ش‌ ب‍ار چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌P-Vم‍ی‍رزاخ‍ان‍ی‌ س‍ی‍لاب‌ ، م‍ح‍م‍د
 ارزی‍اب‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ MADMح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
 ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌(ANN)رس‍ت‍م‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ طب‍س‌اخ‍وان‌ ص‍ف‍ار ،ام‍ی‍راس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ارزی‍اب‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ طرح‌ ف‍اض‍لاب‌ زاب‍ل‌ع‍زی‍زی‍ان‌، ن‍رگ‍س‌
 ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ پ‍ول‍س‍ات‍ور ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اک‍س‍ی‍لات‍ور (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍ه‍ران‌ )ف‍راه‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ژن‍رات‍ور و ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ از ن‍ظر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ارس‍طوئ‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ارزی‍اب‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍اش‍ان‌ه‍اش‍م‍ی‌ م‍زرع‍ه‌ن‍و ، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
 ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍واد ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ (رزی‍ن‌ - ف‍ای‍ب‍رگ‍لاس‌ ) در س‍اخ‍ت‌ ک‍راس‌ آرم‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ن‍ظام‌ آب‍ادی‌ ،پ‍رس‍ت‍و
 ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ژاد،س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
 ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ژاد،س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
 ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ در خ‍ط ان‍ت‍ق‍ال‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ (ج‍لال‌ ) ن‍ک‍اءش‍ادم‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
 ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ و ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ج‍ب‍اری‌،س‍اس‍ان‌
 ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌ ه‍وای‍ی‌ و زم‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌رج‍ائ‍ی‌ آب‍ی‍ز ، م‍ح‍م‍ود
 ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ زن‍ج‍ان‌ب‍ل‍وری‍ان‌ ، اص‍غ‍ر
 ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ش‍ه‍لای‍ی‌،پ‍روی‍ز
 ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍وک‍ی‍ا،آت‍ب‍ی‍ن‌
 ارزی‍اب‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ی‍ک‌ م‍وت‍ور اح‍ت‍راق‌ داخ‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ آن‍ال‍ی‍ز اک‍س‍رژی‌ک‍ی‍ا اح‍م‍دی‌ ، ف‍رزاد
 ارزی‍اب‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ول‍ره‍ای‌ آب‍ی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ب‍ری‍د ت‍راک‍م‍ی‌ج‍ولائ‍ی‌ ، ای‍م‍ان‌
 ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍لاس‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌م‍ه‍دوی‌ زاده‌ ، ف‍اض‍ل‌
 ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ت‍وان‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍ادی‌ در ش‍رای‍ط ات‍ص‍ال‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌اف‍ت‍خ‍اری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 اس‍ت‍ان‍دارد پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ و ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روق‍ل‍ی‌ ن‍ژاد ، ح‍س‍ن‌
 اس‍ت‍خ‍راج‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ س‍ن‍ک‍رون‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ک‍ارگ‍ه‍ی‌ ،م‍ح‍م‍داح‍س‍ان‌
 اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍دل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ش‍ت‍رک‍ان‌دی‍ن‍ی‌ ، ف‍اخ‍ت‍ه‌
 اس‍ت‍رات‍ژی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ق‍دار ت‍وان‌ ذخ‍ی‍ره‌ چ‍رخ‍ان‌ و ن‍ح‍وه‌ پ‍خ‍ش‌ آن‌ در واح‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌م‍ه‍دوی‌ خ‍واه‌ ،گ‍ل‍ن‍ازال‍س‍ادات‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ ار STATCOM ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍ب‍ران‍س‍ازی‌ ف‍ل‍ی‍ک‍رول‍ت‍اژ ن‍اش‍ی‌ از ک‍وره‌ه‍ای‌ ق‍وس‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ج‍دی‍دی‌ ، م‍ه‍دی‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍رازج‍ان‌ - اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍ج‍م‍اد در ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ی‍ال‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌دی‍ب‍اج‍ی‌ ، س‍ی‍د ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ ب‍اد ج‍ه‍ت‌ پ‍م‍پ‍اژ آب‌ از چ‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (s-dvr) ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ب‍رق‌ع‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‌،س‍ی‍دم‍ص‍طف‍ی‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ل‍ق‍ه‌ ک‍رون‍ا در ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ی‍دان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و ت‍وزی‍ع‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ روی‌ م‍ق‍ره‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در خ‍طوط ف‍ش‍ار ق‍وی‌س‍رل‍ک‌ ،م‍ح‍م‍ود
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ در م‍ت‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ات‍ری‍س‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌خ‍واج‍ه‌ زاده‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازه‍ای‌ ان‍ال‍وگ‌ در آم‍وزش‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌طری‍ف‍ی‌،م‍ن‍ص‍ور
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ت‍وول‍ت‍ای‍ی‍ک‌ در ک‍اه‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ و ج‍ب‍ران‌ اف‍ت‌ ول‍ت‍اژ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ ب‍ا ت‍غ‍ذی‍ه‌ دوب‍ل‌ (DFIG) در ن‍ی‍روگ‍اه‌ م‍زارع‌ ب‍ادی‌م‍ی‍رزاون‍د ، م‍رت‍ض‍ی‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ق‍ره‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ در خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ه‍وائ‍ی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ وارده‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ره‌ه‍اب‍اک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زارای‍زدی‌ ، ف‍اطم‍ه‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ ۱۶ ب‍ی‍ت‍ی‌ و ت‍ری‍س‍ت‍وره‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ ش‍ون‍ده‌ ب‍ان‍ور در ش‍ب‍ک‍ه‌ HVDCرس‍ول‍ی‌ ، ع‍ب‍د ال‍رس‍ول‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زارCCCADج‍ه‍ت‌ م‍وازن‍ه‌ ج‍رم‍ی‌ و ح‍رارت‍ی‌ س‍ی‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ وب‍ررس‍ی‍ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍ی‍ن‍چ‌ واک‍س‍رژی‌ درطراح‍ی‌ آن‍ه‍اراه‍زادی‌ ، داود
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در طراح‍ی‌ ح‍وض‍چ‍ه‌ ه‍ای‌ رس‍وب‌ گ‍ی‍رآی‍ت‍ی‌ ، اح‍س‍ان‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ ازHVDC LIGHT در ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍اری‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ق‍اض‍ی‌ م‍رادی‌،ن‍ی‍م‍ا
 اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ درب‍ه‍ره‌ وری‌ ت‍ورب‍وف‍ی‍د پ‍م‍پ‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍وازع‍ل‍ی‍زاده‌ ، م‍ح‍م‍ود
 اس‍ت‍ف‍اده‌از س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍ی‍ام‌ ک‍وت‍اه‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ ب‍رای‌ ارس‍ال‌ آخ‍ری‍ن‌ ف‍رم‍ان‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : م‍وت‍ورپ‍ل‍ه‌ای‌ف‍رح‌ آب‍ادی‌ ، س‍ی‍د ای‍م‍ان‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌از م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ ب‍رای‌ ل‍ح‍اظ ک‍ردن‌ اث‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ روی‌ ن‍م‍ره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ازف‍وت‍ول‍ت‍ان‍ی‍ک‌ در ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ت‍غ‍ذی‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ه‍او پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌ت‍ب‍رزه‌،م‍ح‍س‍ن‌
 اص‍ول‌ ت‍س‍ت‌ و ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍رک‍ش‍ن‌ م‍وت‍وره‍ای‌ ق‍طاره‍ای‌ م‍ت‍روم‍خ‍ت‍اری‌ ،م‍س‍ع‍ود
 اص‍ول‌ طراح‍ی‌ پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ GLSب‍رن‍ادل‌ ، پ‍روی‍ز
 اص‍ول‌ طراح‍ی‌ ت‍ورب‍وژن‍رات‍ورآت‍ش‍ی‌ ، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 اص‍ول‌ و طراح‍ی‌ ح‍ف‍اظت‌ پ‍س‍ت‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ ۲۳۰/۱۳۲/۳۳ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌رح‍ی‍م‍ی‌،ح‍م‍ی‍د
 اص‍ول‌ و طراح‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ن‍ش‍ت‌ گ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ن‍ی‍ک‌ خ‍واه‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 اص‍ول‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ س‍ازی‌ اب‍ع‍ادپ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۶۳ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ، اردش‍ی‍ر
 اص‍ول‌ ک‍ار و ای‍م‍ن‍ی‌ در ک‍ارت‍ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ( و ام‍ض‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ )ای‍زدی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
 اع‍م‍ال‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍اره‍ای‌ س‍ه‌ ف‍از ن‍ام‍ت‍ع‍ادل‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌ ،س‍ی‍د م‍ح‍س‍ن‌
 اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‍ی‌ واس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ی‍ل‍ت‍ر ف‍ع‍ال‌ م‍وازی‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ج‍ب‍ران‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‍ه‍اص‍ادق‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 اف‍زای‍ش‌ ظرف‍ی‍ت‌ پ‍س‍ت‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌ غ‍ای‍ت‍ی‌ زن‍ج‍ان‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ح‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ات‍و ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ورب‍ا راک‍ت‍ورج‍م‍ش‍ی‍دی‌،ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 اف‍زای‍ش‌ ظرف‍ی‍ت‌ ف‍ی‍دره‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌ع‍ارف‍ی‌،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 اف‍زای‍ش‌ ق‍درت‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍اش‍ش‌ آب‌ در ورودی‌ ک‍م‍پ‍رس‍ورج‍دی‍دی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ درس‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌رض‍ائ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ طراح‍ی‌ ب‍اس‌ داک‍ت‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار م‍رب‍وطه‌ح‍ب‍ی‍ب‌،رض‍ا
 ال‍گ‍وی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ی‍ک‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ( ن‍ک‍اء )ح‍ی‍درزاده‌ ، ل‍طف‌ ا...
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اج‍رای‌ ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ت‍وزی‍ع‌ در ب‍خ‍ش‍ی‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز.دلاور،ن‍ی‍ره‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اح‍داث‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ زب‍ال‍ه‌ س‍وزک‍س‍ائ‍ی‍ان‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍دی‍ده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ لای‍ه‌ م‍رزی‌ در خ‍ن‍ک‌ ک‍اری‌ پ‍ره‌ ه‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ق‍ب‍ادی‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌ ف‍ی‍وزدارازدی‍دگ‍اه‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ف‍روغ‍ی‌ ن‍س‍ب‌،م‍ح‍م‍د
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ ف‍اض‍لاب‌ش‍ج‍اع‍ی‌ ، اح‍م‍د
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اف‍زای‍ش‌ ق‍درت‌ خ‍روج‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍ن‍ک‌ ک‍ردن‌ ه‍وای‌ ورودی‌ ت‍وس‍ط ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ س‍رم‍ام‍ن‍ت‍ص‍ر ، ک‍ورش‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ج‍اد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ش‍ت‍رک‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌ ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ورح‍ج‍ت‍ی‌ ،ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ج‍اد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ش‍ت‍رک‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌ ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ورح‍ج‍ت‍ی‌ ،ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ س‍ری‍ع‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ت‍ه‍ران‌ پ‍س‌ از وق‍وع‌ زل‍زل‍ه‌ل‍گ‍زی‍ان‌،وح‍ی‍د
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ در ام‍ور ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ،ف‍ی‍روزه‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ روی‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ژن‍رات‍ور س‍ن‍ک‍رون‌ در رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ آن‌ح‍اج‍ت‍ی‌ ،م‍ری‍م‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ م‍وت‍ور ال‍ق‍ای‍ی‌ ۳۸۰ ول‍ت‌م‍ه‍رج‍و ، م‍ه‍رگ‍ان‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ اف‍زای‍ش‌ ت‍وان‌ خ‍روج‍ی‌ و ران‍دم‍ان‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍اش‍ش‌ ب‍خ‍ارغ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، س‍ل‍م‍ان‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اف‍زای‍ش‌ ق‍درت‌ خ‍روج‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ ج‍زی‍ره‌ ک‍ی‍ش‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ دم‍ای‌ ه‍وای‌ ورودی‌ ت‍وس‍ط چ‍ی‍ل‍ر ج‍ذب‍ی‌ن‍وروزی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ران‍دم‍ان‌ م‍وت‍وره‍ای‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ دی‍اگ‍رام‌ دای‍ره‌ای‌م‍دی‍ری‌ دل‍ش‍اد،م‍ص‍طف‍ی‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ک‍ارب‍رد م‍ح‍دود س‍از ج‍ری‍ان‌ خ‍طا در پ‍س‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ورپ‍ورف‍رزاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ک‍ارب‍رد م‍ح‍دود س‍از ج‍ری‍ان‌ خ‍طا در پ‍س‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ورپ‍ورف‍رزاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ک‍ارب‍رد م‍ح‍دودس‍از ج‍ری‍ان‌ خ‍طادرش‍ب‍ک‍ه‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌آق‍ائ‍ی‌ ،ج‍م‍ش‍ی‍د
 ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ت‍وزی‍ع‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ TOCب‍اق‍ری‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ش‍رای‍ط ب‍ارگ‍ذاری‌ خ‍طوط ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ف‍رم‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ی‍الات‌ در س‍ی‍ک‍ل‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ات‍ح‍اد،م‍س‍ع‍ود
 ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ول‍د ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ادی‌خ‍وش‌ ص‍ول‍ت‌ ، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
 ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍پ‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ب‍ه‍روج‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د در ای‍ران‌ات‍ح‍اد ،م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د در ای‍ران‌ات‍ح‍اد ،م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ن‍اس‍ب‌ ( درش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ) ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ک‍اه‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ان‍رژی‌ در ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ ش‍ه‍ری‍ارق‍اس‍م‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
 ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍طح‌ م‍ق‍طع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ودرج‍ه‌ ح‍رارت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ک‍اب‍ل‌ روغ‍ن‍ی‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌س‍ل‍ح‍ش‍ور ت‍رش‍ی‍زی‌ ، م‍ح‍م‍ود
 ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍طوح‌ ول‍ت‍اژ م‍ن‍اس‍ب‌ در خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌م‍ع‍ی‍ن‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ان‍ت‍خ‍اب‌ ظرف‍ی‍ت‌ رزرو اک‍ت‍ی‍و ج‍ه‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ ری‍س‍ک‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ف‍رزاد پ‍ور، زی‍ب‍ا
 ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ح‍ل‌ م‍ن‍اس‍ب‌ و ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ارن‍س‍ف‍ور م‍ات‍وره‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ح‍اج‍ی‍زاده‌،ج‍واد
 ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍وت‍ور ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌ت‍م‍س‍ک‍ن‍ی‌ زاه‍دی‌ ، م‍ه‍ر اف‍ش‍ی‍ن‌
 ان‍ت‍خ‍اب‌ ن‍وع‌ ش‍ی‍ن‍ه‌ در پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌س‍ب‍ح‍ان‌ ،م‍رت‍ض‍ی‌
 ان‍ت‍خ‍اب‌ و طراح‍ی‌ م‍دار ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ پ‍م‍پ‌ گ‍ردش‍ی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ آب‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌ ح‍رارت‍ی‌ ت‍وس‍ط ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‌ اه‍ل‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
 ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ ت‍ورب‍ولان‍ت‌ از روی‌ ی‍ک‌ ت‍خ‍ت‌ ب‍ا درج‍ه‌ ح‍رارت‌ م‍ت‍غ‍ی‍رپ‍رت‍و ن‍ی‍ا ، خ‍دم‍ت‌ ع‍ل‍ی‌
 ان‍ج‍ام‌ آزم‍ای‍ش‌ آش‍ک‍ارس‍ازی‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ج‍زی‍ی‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ RTD ه‍ای‌ ژن‍رات‍ور م‍وج‍ود در س‍ول‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ح‍ل‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ج‍زی‍ی‌ص‍ف‍ری‌ پ‍ورف‍ت‍ی‍ده‌ ، اح‍م‍د
 ان‍ج‍ام‌ آزم‍ای‍ش‍ات‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ک‍ن‍ت‍رل‌ دورال‍ک‍ت‍ر پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ آس‍ن‍ک‍رون‌ ت‍ک‍ف‍ازو ت‍ه‍ی‍ه‌ درای‍و م‍رب‍وطه‌ت‍م‍دن‌ ،س‍ع‍ی‍د
 ان‍ج‍ام‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ح‍ری‍م‌ در ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ چ‍ن‍د ش‍اه‍ی‌ از طری‍ق‌ - ن‍رم‌ اف‍زار( ( G.WATERدش‍ت‌ ده‌ پ‍ه‍ن‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ول‍دی‍ان‌ ، ت‍ورج‌
 ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ج‍زئ‍ی‌ ب‍ر روی‌ ش‍ی‍ن‍ه‌ ژن‍رات‍ور دارای‌ ن‍ش‍ت‍ی‌ آب‌م‍طه‍ری‍ان‌ ،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ن‍ش‍ه‍ای‌ پ‍س‍م‍ان‍د ب‍اروش‌ س‍وراخ‌ زن‍ی‌اص‍غ‍ری‌ ف‍ری‍اد ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ دران‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ح‍س‍ن‍ی‌ ، س‍اس‍ان‌
 ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ول‍ت‍اژ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ از راه‌ دوراس‍ک‍ن‍دری‌ ،ن‍اص‍ر
 ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ س‍ن‍ک‍رون‌ در ح‍ال‍ت‌ گ‍ذرات‍راب‍ی‌،ح‍ب‍ی‍ب‌
 ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ج‍زئ‍ی‌ ب‍ر روی‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌گ‍ورک‍ی‌ ،س‍وران‌
 ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود درش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ غ‍رب‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌وث‍ی‍ق‌ ، رض‍ا
 ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ان‍رژی‌ در ی‍ک‌ ف‍ی‍در ن‍م‍ون‍ه‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ه‍ری‍اراح‍م‍دی‌ اص‍ل‌ ، م‍ف‍ی‍د
 ان‍رژی‌ ت‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍د و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ و طراح‍ی‌ آب‍گ‍رم‍ک‍ن‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌اس‍دی‌ ،م‍س‍ع‍ود
 ان‍واع‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ ب‍زرگ‌ ( ت‍ورب‍وال‍ت‍رن‍ات‍ور )طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ن‍ژاد ، ش‍ع‍ب‍ان‌
 ان‍واع‌ ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و ن‍ک‍ات‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ آن‍ه‍ارش‍ون‍د ، غ‍لام‍رض‍ا
 اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌س‍ل‍م‍ان‍ی‌،اس‍دال‍ل‍ه‌
 اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌س‍ل‍م‍ان‍ی‌،اس‍دال‍ل‍ه‌
 ای‍ج‍اد م‍دل‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ی‍م‍ان‌م‍وح‍دی‌ ، اح‍م‍د
 ای‍ن‍ت‍رف‍ی‍س‍ی‍ن‍گ‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ درس‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ک‍اداه‍وش‍ی‍ار، ح‍س‍ی‍ن‌
 ای‍ن‍ورت‍ر PWM س‍ه‌ ف‍ازه‌ م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍وری‌ ( ب‍ه‌ روش‌ م‍دولاس‍ی‍ون‌ دل‍ت‍ا )ک‍لان‍ت‍ر،ج‍واد
 ب‍ارزدای‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا ه‍دف‌ ح‍داق‍ل‌ س‍ازی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ق‍طع‍ی‌ م‍ش‍ت‍رک‍ان‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌م‍ق‍دس‍ان‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌ ،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍از طراح‍ی‌ پ‍س‍ت‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ اض‍اف‍ه‌ ک‍ردن‌ ژن‍رات‍ور گ‍از س‍وزم‍ن‍ب‍ع‌ چ‍ی‌ ، م‍ع‍ی‍ن‌
 ب‍ازآرای‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍خ‍ش‌ ب‍ار DC ف‍ازی‌ و ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ف‍ازی‌ذوال‍ع‍ل‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
 ب‍ازرس‍ی‌ ج‍رث‍ق‍ی‍ل‌ م‍ت‍ح‍رک‌ب‍ه‍ل‍ول‍ی‌ ، ک‍وروش‌
 ب‍ازرس‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازواص‍ف‌ ،ص‍درا
 ب‍ازطراح‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ ازپ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍س‍ت‍م‌ ه‍ی‍ب‍ری‍دع‍س‍گ‍ری‌،م‍ج‍ی‍د
 ب‍ازی‍اب‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ار در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ب‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
 ب‍الاآم‍دن‌ آب‌ دری‍ای‌ خ‍زر و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر س‍واح‍ل‌ش‍ی‍خ‌ طلائ‍ی‌ ، ع‍ب‍دا...
 ب‍الان‍س‌ م‍ح‍وره‍ای‌ ص‍ل‍ب‌ و غ‍ی‍ر ص‍ل‍ب‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار و ت‍س‍ت‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ن‍ص‍ر،م‍ی‍ث‍م‌
 ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ظف‍ری‌،ف‍رب‍د
 ب‍دس‍ت‌ آوردن‌ س‍طوح‌ ه‍م‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ در م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍اب‍ل‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍روح‍دان‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌
 ب‍دس‍ت‌ آوردن‌ م‍دل‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ رل‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ زی‍ادن‍ی‍ازی‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍رآورد ب‍ار پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۶۳ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ص‍ف‍ائ‍ی‌،م‍ه‍دی‌
 ب‍رآورد ب‍ار ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ م‍ش‍ت‍رک‍ی‍ن‌ و س‍ام‍ان‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‌ (GIS)ک‍لان‍ت‍ری‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍رآورد ب‍اراس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ در ش‍رای‍ط ب‍ازار رق‍اب‍ت‍ی‌ ( ب‍ا در ن‍ظرگ‍رف‍ت‍ن‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ واج‍ت‍م‍اع‍ی‌ )ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ،ح‍م‍ی‍درض‍ا
 ب‍رآورد ب‍اراس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ در ش‍رای‍ط ب‍ازار رق‍اب‍ت‍ی‌ ( ب‍ا در ن‍ظرگ‍رف‍ت‍ن‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ واج‍ت‍م‍اع‍ی‌ )ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ،ح‍م‍ی‍درض‍ا
 ب‍رآورد پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ک‍وری‍ن‌ ش‍ورگ‍رگ‍ی‍ج‌ ، ف‍ره‍اد
 ب‍رآورد پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ار ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ وم‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍ار درش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌رح‍م‍ان‍ی‌،وح‍ی‍د
 ب‍رآورد ت‍ق‍ری‍ب‍ی‌ ض‍ری‍ب‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ان‍رژی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
 ب‍رآورد ت‍ق‍ری‍ب‍ی‌ ض‍ری‍ب‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ان‍رژی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
 ب‍رآورد ح‍ال‍ت‌ و پ‍خ‍ش‌ ب‍ار در ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ غ‍رب‌ک‍ارون‌
 ب‍رآورد ح‍داک‍ث‍ر ب‍ارن‍دگ‍ی‌ م‍ح‍ت‍م‍ل‌ ( ( P.M.P ب‍رای‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا و ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ق‍ره‌ س‍و و رس‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍م‌( ( P.M.Pف‍رخ‍ی‌ ، ش‍اپ‍ور
 ب‍رآورد ح‍داک‍ث‍رب‍اراس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ در س‍ال‌۹۰م‍ی‍رت‍اج‌ال‍دی‍ن‍ی‌ ،س‍ی‍د ن‍اص‍ر
 ب‍رآورد ح‍داک‍ث‍رب‍اراس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ در س‍ال‌۹۰م‍ی‍رت‍اج‌ال‍دی‍ن‍ی‌ ،س‍ی‍د ن‍اص‍ر
 ب‍رآورد س‍طح‌ ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌رخ‍ت‌ اف‍ک‍ن‌، ع‍ل‍ی‌
 ب‍رآورد ض‍ری‍ب‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍ش‍ار ض‍ع‍ی‍ف‌ ش‍ه‍رت‍ک‍اب‌م‍ه‍رب‍ان‍ی‌ ،س‍ج‍اد
 ب‍رآورد و ب‍ررس‍ی‌ ق‍درت‌ ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌ در پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۶۳/۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ب‍رق‌ ت‍ه‍ران‌ق‍رب‍ان‍پ‍ور ، ب‍ه‍روز
 ب‍رآورد و م‍دل‌ س‍ازی‌ ض‍ری‍ب‌ ب‍ار ب‍رای‌ م‍ص‍ارف‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ و ت‍ج‍اری‌ف‍ات‍ح‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ، ع‍س‍گ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ، ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ح‍ف‍اظت‌ دی‍س‍ت‍ان‍س‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌خ‍ات‍م‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ B.C.P در ن‍ی‍روگ‍اه‌م‍ح‍ب‍ت‍ی‌،اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ PLCه‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ OMRONاح‍م‍دی‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ن‍ورآب‍اد - اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ک‍ردی‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ س‍د ب‍ارون‌ و م‍ح‍وطه‌ اطراف‌ آن‌ح‍ص‍اری‌ اص‍ل‌ ، ب‍ه‍رام‌
 ب‍ررس‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ک‍اران‌ م‍ری‍وان‌م‍ش‍ی‍رپ‍ن‍اه‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار خ‍طوط ن‍ی‍رو ب‍ر روی‌ خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ گ‍از و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ح‍ری‍م‌ م‍ن‍اس‍ب‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار م‍رب‍وطه‌ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ی‍زدی‌ ،اح‍س‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ران‍ه‌ در ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ص‍رف‍ی‌ ،وح‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍خ‍رب‌ پ‍وش‍ش‌ پ‍ره‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازن‍ج‍ف‍ی‌،وش‍م‍گ‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ت‍ه‍ران‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌اح‍م‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ آب‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ ان‍دی‍م‍ش‍ک‌ دزف‍ول‌طاف‍ی‌ زارع‌،رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ آم‍اری‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ روی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ در ک‍ارگ‍اه‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ب‍اخ‍ت‍رک‍رم‌ رض‍ائ‍ی‌، ای‍رج‌
 ب‍ررس‍ی‌ ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ت‍وزی‍ع‌ و ت‍اث‍ی‍رآن‌ ب‍ر ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ق‍ادری‌، ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر SVC ب‍رن‍وس‍ان‍ات‌ ول‍ت‍اژ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ف‍ولاد خ‍راس‍ان‌ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌،ف‍رزاد
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر آلای‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ات‍م‍س‍ف‍ری‌ ب‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍وردگ‍ی‌ چ‍ن‍د ف‍ل‍ز در ن‍ق‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍ش‍ورن‍ادری‌ ، م‍ی‍ن‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍اد ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رج‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ خ‍ش‍ک‌ام‍ی‍ری‌ ، م‍ری‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ب‍ه‍ب‍ود ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌م‍ح‍م‍دی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍ول‍ه‌ گ‍ردب‍ادی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ب‍ه‌ ن‍ی‍ا، ب‍ه‍روز
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ری‍ان‌ و م‍ش‍ع‍ل‌ ک‍ان‍ال‌ ب‍ر ت‍وزی‍ع‌ س‍رع‍ت‌ و دم‍ا در ک‍ان‍ال‌ ورودی‌ ب‍وی‍ل‍ر ب‍ازی‍اب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از CFDج‍زی‍ن‍ی‌ ، ف‍رن‍از
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ح‍رارت‍ی‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ول‍ت‍اژ در ک‍اه‍ش‌ طول‌ ع‍م‍ر وس‍ای‍ل‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ص‍ادق‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر خ‍وردگ‍ی‌ و ک‍ث‍ی‍ف‍ی‌ در م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌پ‍ازش‍گ‍ر ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر س‍روی‍س‌ پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ در ک‍اه‍ش‌ ان‍رژی‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ش‍ده‌م‍ه‍دوی‌ ، س‍ی‍د م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ع‍دم‌ ت‍ع‍ادل‌ ب‍ار ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ م‍ی‍ن‍اب‌ ب‍رت‍ل‍ف‍ات‌ وام‍ک‍ان‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌م‍وی‍دی‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ق‍رارداده‍ای‌ خ‍ری‍د وف‍روش‌ ب‍رق‌ - (ان‍رژی‌ - ظرف‍ی‍ت‌ ) ب‍ی‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا ( ی‍اش‍رک‍ت‌ ه‍ا) در ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ل‍ع‍ل‍ه‌ئ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ق‍رارداده‍ای‌ خ‍ری‍د وف‍روش‌ ب‍رق‌ - (ان‍رژی‌ - ظرف‍ی‍ت‌ ) ب‍ی‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا ( ی‍اش‍رک‍ت‌ ه‍ا) در ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ل‍ع‍ل‍ه‌ئ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ی‍دان‍ه‍ای‌ اطراف‌ ب‍رج‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌ ب‍رپ‍ن‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ت‍و ول‍ت‍ائ‍ی‍ک‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ح‍ل‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ن‍ص‍ب‌ ب‍رروی‌ ب‍رج‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ق‍ری‍ش‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ AVR ب‍ر روی‌ پ‍ای‍داری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍روش‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ان‍ص‍اری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍خ‍ارام‍ی‍ری‌ ، ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ ب‍رق‌ ب‍رروی‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و دی‍م‍ان‍د درب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌خ‍س‍روی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ س‍وء خ‍ازن‌ گ‍ذاری‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ح‍ام‍د ن‍ی‍ا ، ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ف‍رک‍ان‍س‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ م‍وج‍ه‍ای‌ گ‍ذرا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌اس‍دپ‍ور ، رح‍م‍ت‌ ا..
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ق‍طع‌ ی‍ک‌ ف‍از در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ و ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ق‍ادرن‍ژاد،ن‍اج‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ت‍ورم‍ی‌ ب‍ر روی‌ ک‍ارب‍ران‌ در ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ح‍م‍ی‍دی‍ان‌،م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ول‍ت‍اژ ض‍رب‍ه‌ای‌ روی‌ ک‍اب‍ل‌ ه‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ب‍اع‍ای‍ق‌ XLPEح‍دادی‌ پ‍ور ، ش‍اپ‍ور
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ک‍ل‍ی‍دزن‍ی‌ خ‍ازن‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌ ب‍ر روی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رواس‍ت‍اد ح‍س‍ن‌ ، ن‍ص‍را..
 ب‍ررس‍ی‌ اج‍زاء س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍رب‍وطه‌ح‍اص‍ل‍ی‌ ،ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ اح‍ت‍راق‌ اض‍اف‍ی‌ در ب‍وی‍ل‍ر ب‍ازی‍اب‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌ و خ‍وی‌ت‍اج‍ی‍ک‌ م‍ن‍ص‍وری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ان‍ف‍وذپ‍ذی‍ری‌ و س‍ی‍م‍ان‍خ‍وری‌ درس‍اخ‍ت‍گ‍اه‌ س‍د ک‍ارون‌ ۳ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، س‍ی‍د ب‍اق‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ب‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌رض‍ائ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ل‍وک‌ ۱ و ب‍ل‍وک‌ ۲ دردش‍ت‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‌ت‍ق‍اع‍دی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار واح‍د ۲ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍م‍دان‌س‍ع‍ادت‌ طرق‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ی‌ ت‍ی‍ر س‍اده‌ ی‍ک‌ س‍ر گ‍ی‍ردار و ت‍ی‍ر اوی‍ل‍ر - ب‍رن‍ول‍ی‌ و ح‍ل‌ ت‍ی‍ر ی‍ک‌ س‍ر گ‍ی‍ردار ب‍ه‌ روش‌ اج‍زا م‍ح‍دود و م‍ع‍رف‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ز م‍ودال‌ ت‍ج‍رب‍ی‌م‍ح‍م‍دج‍ان‍ی‌ ، ف‍رزاد
 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ ول‍ت‍اژ درش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌رئ‍ی‍س‍ی‌،اس‍دا...
 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد API 653 درب‍ازرس‍ی‌ وت‍ع‍م‍ی‍ر ون‍گ‍ه‍داری‌ م‍خ‍ازن‌ ذخ‍ی‍ره‌ س‍وخ‍ت‌م‍رداس‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ض‍ور واح‍ده‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌م‍ی‍رب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍ظاه‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ض‍ور واح‍ده‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌م‍ی‍رب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍ظاه‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍طوط چ‍ن‍د م‍داره‌ چ‍ن‍د ول‍ت‍اژه‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ وف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ م‍ازن‍دران‌رض‍ائ‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ اش‍ک‍الات‌ م‍وج‍ود در ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ ق‍زوی‍ن‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ااس‍دزاده‌ ، ب‍اب‍ک‌
 ب‍ررس‍ی‌ اص‍ول‌ ارس‍ال‌ و دری‍اف‍ت‌ ت‍ل‍وزی‍ون‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ (DITB)م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ ، م‍ری‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ اص‍ول‌ طراح‍ی‌ ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍ش‍ار ض‍ع‍ی‍ف‌ه‍اش‍م‍ی‌،س‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ اص‍ول‌ و ک‍ارت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ دک‍ن‍ت‍ی‍ک‌(K)ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌ش‍ه‍ی‍دزاده‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ اص‍ول‌ و ک‍ارت‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ ب‍وی‍ل‍ر دک‍ن‍ت‍ی‍ک‌(S)س‍ی‍گ‍ارودی‌ ، م‍ح‍م‍د طاه‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ اص‍ول‌ ک‍ل‍ی‌ گ‍رم‍ای‍ش‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ، ع‍ادل‌
 ب‍ررس‍ی‌ اض‍اف‍ه‌ ول‍ت‍اژ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍د زن‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رآن‌ در دو خ‍ط ان‍ت‍ق‍ال‌ واق‍ع‍ی‌ ۴۰۰ و ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍و وات‌ از طری‍ق‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار ATPم‍ددی‌ ،آری‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ اع‍ت‍ب‍ار روش‍ه‍ای‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ از س‍طح‌ آزاد آب‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍رف‌ ک‍س‍ی‍ل‍ی‍ان‌ب‍ان‍پ‍روری‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ طرح‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ خ‍ط ب‍ازس‍ازی‌ ق‍طع‍ات‌ داغ‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ازی‌ در ش‍رک‍ت‌ ( ن‍ت‍ن‌ ) ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌AHPخ‍ات‍م‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ق‍درت‌وی‍س‍ی‌ ف‍رد ، اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ چ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ و ح‍وم‍ه‌ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ، خ‍ل‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ دم‍ا رت‍ن‌ - ک‍وپ‍ن‌ - ت‍رن‍ت‌ وی‍ت‌پ‍اک‌ م‍ن‍ش‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ه‍ش‍دارده‍ن‍ده‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ن‍ص‍ب‌ روی‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رون‍اص‍ری‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍واج‌ س‍ی‍ار ب‍روش‌ ل‍ت‍ی‍س‌ دی‍اگ‍رام‌ دب‍روژن‌ درس‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌م‍ج‍ی‍دپ‍ور،رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ل‍ف‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍خ‍ار ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و گ‍رم‍ای‍ش‌ ش‍ه‍ری‌ش‍ج‍اع‍ی‌ ، خ‍ی‍را...
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ س‍رم‍ا ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ پ‍ی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ن‍اظری‌، ف‍رزاد
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ن‍ت‍ور ارزش‌ ح‍رارت‍ی‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا ( ن‍ظی‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ اس‍لام‌ آب‍اد اص‍ف‍ه‍ان‌ )ف‍روغ‍ی‌ ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ج‍دد از آب‍ه‍ای‌ خ‍روج‍ی‌ دش‍ت‌ ورام‍ی‍ن‌ف‍روت‍ن‌ ، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ژن‍رات‍ور س‍ن‍ک‍رون‌ ب‍ه‌ ج‍ای‌ آس‍ن‍ک‍رون‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ادی‌م‍ی‍رزای‍ی‌ ن‍ق‍ل‍ب‍ری‌ ،ام‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ س‍اخ‍ت‌ ری‍ن‍گ‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ م‍وت‍ور ژن‍رات‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ف‍ره‍ادی‌ ،ای‍رج‌
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ر ب‍راس‍اس‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍ش‍س‍ت‍ی‌ب‍ه‍رام‍ی‌ آذر ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ق‍رارگ‍رف‍ت‍ن‌ ی‍ک‌ .C.W.P در ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍م‍دان‌ ب‍ج‍ای‌ دو پ‍م‍پ‌ م‍وازی‌ک‍راب‍ی‌ ، ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ک‍ردن‌ در اف‍ت‌ ت‍ی‍وپ‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ و پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ ن‍اپ‍ای‍دار در پ‍ای‍اب‌ ای‍ن‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ام‍م‍ت‍از پ‍ور ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ در ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ارپ‍ی‍چ‌ و س‍اخ‍ت‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ت‍وس‍ل‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ MIMO روش‌ پ‍اس‍خ‌ پ‍ل‍ه‌ام‍ج‍دی‌ ف‍ر ، روی‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ اج‍ک‍ت‍وره‍ا و طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ، ی‍وس‍ف‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ای‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ و طراح‍ی‌ ح‍رارت‍ی‌ و س‍ی‍الات‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ دو ف‍ش‍اره‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ، رح‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ روش‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍اری‌ اج‍زاء داغ‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازم‍ق‍رس‌ ب‍ن‍د ، رح‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ س‍طوح‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ (ک‍ارت‌ ،ک‍د ،ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ص‍دا)خ‍ادم‍ی‌ ،س‍ی‍د م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ ( ه‍ل‍ر ) ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرن‍دک‍رم‍ان‌ام‍ی‍ری‌ ، ای‍رج‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ف‍ن‍ه‍ا وطراح‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ف‍ن‌ ج‍ری‍ان‌ ش‍ع‍اع‍ی‌ش‍ادم‍ه‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و طراح‍ی‌ ح‍رارت‍ی‌ و س‍ی‍الات‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آن‌ن‍ج‍ف‍ی‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ک‍م‍پ‍رس‍وه‍ای‌ م‍وج‍ود در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ام‍ه‍دی‌ زاده‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ک‍ن‍دان‍س‍وره‍ای‌ ه‍وائ‍ی‌ و طراح‍ی‌ آن‌ع‍ج‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ اوره‍ال‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ارن‍ی‍روگ‍اه‌س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ق‍م‌ن‍س‍ی‍م‍ی‌ ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍اس‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍وری‌م‍ه‍دی‌ آب‍ادی‌ ، اردش‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ ت‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و طراح‍ی‌ آن‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رپ‍ورم‍ح‍م‍دی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ع‍ل‍ل‌ خ‍راب‍ی‌ آن‌خ‍رم‍ی‌ ، وح‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ و ع‍ل‍ل‌ ت‍ری‍پ‌ آن‌راس‍ت‍ی‌ ک‍ردار،س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍وی‍ل‍ر و ع‍ل‍ل‌ اوره‍ی‍ت‌ ش‍دن‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ س‍وپ‍ر ه‍ی‍ت‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ع‍ث‍ت‌ذوال‍ف‍ق‍اری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍لان‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ اراک‌ق‍اس‍م‍ی‌ ، ذب‍ی‍ح‌ ا...
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍لان‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ س‍ی‍لاخ‍ور - ل‍رس‍ت‍ان‌زی‍وردار ، م‍ظف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارال‍ل‌ ن‍م‍ودن‌ ت‍ران‍س‍ه‍ای‌ ۶۳/۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ واث‍رات‌ آن‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ ت‍ه‍ران‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ اق‍دم‌ ، ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ژئ‍وم‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وده‌ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ در م‍س‍ی‍ر ت‍ون‍ل‌ چ‍غ‍اخ‍ورع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ، س‍ی‍د خ‍ل‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ب‍ی‍لان‌ آب‌ ( ح‍وزه‌ ح‍ن‍ی‍ف‍ق‍ان‌ ف‍ارس‌ )ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ب‍ی‍لان‌ آب‌ ( س‍ول‍گ‍ان‌ و اق‍ب‍لاغ‌ )ام‍ی‍ن‌ ال‍رع‍ی‍ا ، رح‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ب‍ی‍لان‌ آب‌ ح‍وزه‌ ق‍ش‍لاق‌ش‍اه‍وئ‍ی‌ ، س‍اع‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍درول‍وژی‌ در ح‍وزه‌ س‍د گ‍اوک‍ش‍ان‌ج‍م‍ش‍ی‍د ن‍ژاد،ان‍ور
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ت‍ول‍ی‍د و ت‍دوی‍ن‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ام‍ان‍ی‌ پ‍ور ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ده‍ای‌ پ‍ش‍ت‌ ب‍ن‍ددار ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ان‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ اث‍رات‌ زل‍زل‍ه‌ خ‍رداد ۶۹ گ‍ی‍لان‌ ب‍رروی‌ س‍د س‍پ‍ی‍د رودم‍وس‍وی‌ ، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ گ‍ذرا در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍اش‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍اب‍ع‌ ان‍رژی‌ف‍ی‍ض‌ ع‍ارف‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ گ‍ذرای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ خ‍راس‍ان‌رج‍ب‍ی‌،ارس‍لان‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ م‍وج‌ در م‍خ‍ازن‌ م‍وج‌ گ‍ی‍ر دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ال‌زن‍دی‌ ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آب‌ آه‍ک‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دم‍اون‍دب‍رزگ‍ر ری‍ح‍ان‍ی‌ ، م‍ن‍ص‍ور
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ دوم‍ک‌ارب‍اب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آب‍ی‌ آه‍ک‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍روان‌ ب‍ا ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ و پ‍م‍پ‍اژی‍وس‍ف‍ی‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ب‍ار ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌ و پ‍ای‍داری‌ ول‍ت‍اژ درش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ ت‍ه‍ران‌م‍ردان‍پ‍ور ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ درم‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ای‍م‍ان‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ت‍ش‍دی‍د زی‍ر س‍ن‍ک‍رون‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ج‍وش‍ش‌ در ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ائ‍م‌ دی‍گ‌ ب‍خ‍ارش‍ج‍اع‍ی‌ ، ف‍رزاد
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ج‍وش‍ش‌ در ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ائ‍م‌ دی‍گ‌ ب‍خ‍ار ب‍ا ف‍لاک‍س‌ ح‍رارت‍ی‌ غ‍ی‍ری‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ت‍ق‍ی‌ پ‍ور ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ و خ‍وردگ‍ی‌ در ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ و خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ آب‌ن‍ق‍ی‌ زاده‌ م‍ه‍ن‍ه‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ض‍رب‍ه‌ ق‍وچ‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ خ‍ی‍زآب‌ع‍لائ‍ی‌ ، ف‍ری‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ف‍رورزن‍ان‍س‌ج‍م‍ال‍ی‌ ف‍رد ، م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ف‍ش‍اره‍ای‌ ه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ روی‌ س‍ازه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ف‍ل‍ی‍ک‍رن‍اش‍ی‌ از ب‍ارض‍رب‍ه‌ای‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ و روش‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ن‍وس‍ان‌ ق‍درت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ررل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍س‍ت‍ان‍س‌رش‍ی‍دی‌ ص‍درال‍س‍ادات‌ ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ک‍اوی‍ت‍اس‍ی‍ون‌ در پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ی‍رک‍ولاس‍ی‍ون‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ک‍اءاس‍دی‍ان‌ ، ول‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ دم‍ا در ج‍داره‌ ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍ن‍دار در دی‍واره‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ام‍ک‍ب‍ری‌ ، س‍ی‍د ح‍ج‍ت‌ ا...
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ ش‍ع‍اع‍ی‌ دم‍ا در س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‌ اس‍ت‍وان‍ه‌ای‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌زورآب‍ادی‌ ، ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍م‍پ‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍م‍ب‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ س‍د لارن‍ص‍ی‍ری‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ( دوس‍ان‌ )م‍ح‍ت‍وی‌ ه‍روی‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍اده‌ س‍اری‌ و ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ت‍ه‍ران‌م‍ه‍رآور، خ‍س‍رو
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ادوات‌ FACTS ب‍ر ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ت‍راب‍ی‍ان‌ ،م‍ه‍رداد
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍اده‍ای‌ ۱۲۰ روزه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ع‍ارف‍ی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ Zno درک‍اه‍ش‌ اض‍اف‍ه‌ ول‍ت‍اژه‍ای‌ گ‍ذرا در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ش‍ارض‍ع‍ی‍ف‌گ‍ی‍ل‍وان‍ژاد،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ان‍ب‍وه‌ لام‍پ‍ه‍ای‌ ک‍م‌ م‍ص‍رف‌ ب‍ر رف‍ت‍ارح‍رارت‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ س‍ه‌ ف‍ازج‍ل‍وی‍ان‌ ،م‍ح‍م‍دزم‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ واح‍د ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د روی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رک‍ان‍س‌ و پ‍ای‍داری‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ق‍درت‌ح‍اج‍ی‌،م‍رت‍ض‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ی‍ک‌ ک‍ول‍ره‍ا ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ خ‍ش‍ک‌ غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ( ب‍رج‌ ه‍ل‍و)م‍س‍ع‍ودی‌ ، ام‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ران‍ه‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ اض‍طراری‌ و ق‍طع‍ی‍ه‍ای‌ خ‍ودک‍ارم‍ظاه‍ری‌،م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍رروی‌ طول‌ ع‍م‍رت‍ران‍س‍ه‍ااح‍ت‍رام‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ح‍رارت‌ ب‍ر ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ج‍زئ‍ی‌ در ع‍ای‍ق‍ه‍ای‌ ج‍ام‍دم‍ح‍م‍د گ‍ل‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍طاه‍ا در ای‍ج‍اد ن‍وس‍ان‍ات‌ زی‍ر س‍ن‍ک‍رون‌ و خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ح‍ور ت‍ورب‍وژن‍رات‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌ع‍رب‌ ،پ‍ژم‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر در وپ‌ واح‍ده‍ای‌ م‍ی‍ت‍س‍وب‍ی‍ش‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ واح‍ده‍ا و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌لال‍ه‌،م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ (ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌) ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‍ج‍ون‍وش‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ار ب‍ر ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌اب‍ت‍ی‍اع‌ ، م‍ه‍ش‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍ک‍رون‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍ر پ‍ای‍داری‌ گ‍ذرای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌س‍ع‍ی‍دی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍رای‍ط م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍رروی‌ م‍ی‍زان‌ خ‍طای‌ ک‍ن‍ت‍ورده‍ق‍ان‌،ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد T.S.C ب‍ام‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ج‍دول‌ ب‍رروی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ول‍ت‍اژ و ض‍ری‍ب‌ ق‍درت‌ ب‍الاش‍م‍س‌ ، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ف‍ی‍ل‍ت‍ره‍ای‌ ک‍م‍پ‍رس‍ور ب‍روی‌ ت‍ول‍ی‍د واح‍ده‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ V94.2م‍ح‍م‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ اراک‌ ب‍ر روی‌ ش‍ک‍ل‌ م‍وج‌ ول‍ت‍اژ م‍ن‍طق‍ه‌ح‍م‍ی‍دی‌ ، اک‍ب‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ول‍ی‍د پ‍راک‍ن‍ده‌ در ک‍اه‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ در ی‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌دادف‍ر،ن‍ی‍م‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍زان‌ دق‍ت‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍ک‍رون‌ ب‍ر پ‍ای‍داری‌ گ‍ذرای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌رض‍ای‍ی‌ ،م‍ی‍ن‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍ح‍وه‌ زم‍ی‍ن‌ ک‍ردن‌ در ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ارح‍م‍ت‍ی‌ ،ای‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍وع‌ س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‌ درم‍ش‍خ‍ص‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌طلای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‍ی‌ لام‍پ‌ ک‍م‌ م‍ص‍رف‌ ،اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ وس‍ی‍ع‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌خ‍ض‍ری‌،ی‍اس‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ اح‍ت‍راق‌ ب‍ر ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ره‌ ه‍ای‌ ث‍اب‍ت‌ ردی‍ف‌ اول‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازاف‍ض‍ل‌ ده‍ک‍ردی‌ ،م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ س‍وء پ‍دی‍ده‌ GIC در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ج‍ودک‍ی‌،خ‍س‍رو
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ت‍روی‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ ت‍ه‍ران‌رح‍م‍ت‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رج‍ری‍ان‌ ه‍ج‍وم‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا در ات‍ص‍ال‌ واح‍ده‍ای‌ ب‍ادی‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ف‍ری‍د م‍ق‍دم‌ ، س‍م‍ان‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ره‍ا رم‍ون‍ی‍ک‍ه‍ا و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ ول‍ت‍اژ دراف‍زای‍ش‌ ح‍رارت‌ و ای‍ج‍اد خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ درم‍وت‍وره‍ای‌ ان‍دک‍س‍ی‍ون‍ی‌ق‍رآن‍ی‌ ، وح‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ رف‍ت‍ار م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ در ش‍رای‍ط ت‍ن‍ش‌ س‍ه‌ م‍ح‍وری‌آج‍رل‍و، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار اس‍ک‍ادی‌ م‍ت‍روی‌ ت‍ه‍ران‌ و ح‍وم‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍ه‍ران‌م‍وس‍وی‌ ،س‍ی‍د آص‍ف‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ی‍دره‍ای‌ اول‍وی‍ت‌ دار ازن‍ظر ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ درش‍رای‍ط اض‍طراری‌ وارائ‍ه‌ راه‌ ح‍ل‌ب‍اش‍ی‌ازغ‍دی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌م‍وم‍ن‍ی‌ ، ک‍ی‍وم‍رث‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ی‍اوری‌ خ‍و،ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ آن‍لای‍ن‌ ع‍م‍ر خ‍زش‍ی‌ و خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ره‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ت‍ورب‍وش‍ارژ TMج‍ع‍ف‍ری‌ ،م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌آش‍وری‌،م‍رت‍ض‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍رم‍وه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ چ‍رخ‍ش‍ی‌ دو ج‍ه‍ت‍ه‌ درون‌ م‍ح‍ف‍ظه‌ اح‍ت‍راق‌ م‍وت‍ورگ‍رداب‍ه‌ ای‌ ت‍ک‌ ف‍از و دوف‍ازص‍ائ‍م‍ی‌ ،س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍رم‍وه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ و آن‍ال‍ی‍ز اگ‍زرژی‌ در ج‍ری‍ان‌ م‍غ‍ش‍وش‌ چ‍رخ‍ش‍ی‌ م‍س‍ت‍ه‍ل‍ک‌ ش‍ون‍ده‌ درون‌ ب‍ا ش‍ار ح‍رارت‍ی‌ ث‍اب‍ت‌ دی‍وارک‍اظم‍ی‌ ،ص‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍دن‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ پ‍س‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ل‍وش‍ان‌ب‍ی‍گ‍ی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍خ‍رب‌N.D.Tع‍ل‍ی‍دوس‍ت‌ ، خ‍س‍رو
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ واح‍د ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر و ارائ‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار ج‍دی‍د ه‍م‍راه‌ ب‍اش‍رح‌ وظای‍ف‌ آن‌ام‍ی‍ر طی‍ب‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ ب‍ا م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روی‍گ‍رده‍ای‌ لازم‌ طرح‍ه‍ای‌ آت‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آب‌،ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌پ‍ن‍ج‍م‌آب‌ ت‍ه‍ران‌ب‍ی‍گ‍ی‌،ف‍ری‍دون‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ار م‍ش‍ت‍رک‍ی‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍ل‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍رم‍ز ض‍د ق‍ف‍ل‌آری‍ان‍ژاد ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ و ت‍ب‍خ‍ی‍ر ی‍ک‌ ق‍طره‌ م‍ای‍ع‌ داخ‍ل‌ ک‍ام‍ال‌ ب‍ر اث‍ر ت‍اب‍ش‌ در م‍ی‍دان‌ ج‍ری‍ان‌ گ‍ازی‌ (پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌)ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ ع‍ددی‌ (دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ (CFDج‍لال‍ی‍ان‌ ،ام‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ دش‍ت‌ ب‍ردس‍ی‍ر ق‍ری‍ت‍ه‌ ال‍ع‍رب‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر درآن‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، ک‍رام‌ال‍دی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ SULZER TYPE S7م‍وق‍رع‍ص‍اره‌ ، پ‍ی‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ درآرم‍ات‍ورب‍ن‍دی‌ ک‍ان‍ال‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ دس‍ت‍ک‌ و پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ک‍اب‍ل‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ت‍ه‍ران‌طاه‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ان‍رژی‌ در ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ق‍م‌ص‍ادق‍ی‌ ، اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‍ات‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌م‍ح‍م‍ودی‌ ، ن‍اص‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‌ راک‍ت‍ی‍و واف‍ت‌ ول‍ت‍اژ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ زاه‍دان‌ش‍م‍ی‍ک‍ی‌ ، ق‍درت‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍وپ‍ک‌ (pig) و ک‍ارب‍رد آن‌ در خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ب‍ن‍دری‍ان‌ ، وح‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ان‍ب‍س‍اطی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ک‍اءام‍ی‍رپ‍ن‍اه‌ ،ت‍وح‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ V947.3دان‍ش‌ اف‍روز،س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ V947.3دان‍ش‌ اف‍روز،س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ار در واح‍ده‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌ن‍ص‍رت‍ی‌ ف‍ی‍روزس‍الاری‌ ،اب‍راه‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ام‍واج‌ ض‍رب‍ه‌ای‌ ب‍ر روی‌ س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ورع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د ه‍م‍زم‍ان‌ ح‍رارت‌ و ب‍رق‌ در م‍ی‍ک‍روت‍ورب‍ی‍ن‌اک‍رم‍ی‍ان‌ ،ک‍وروش‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ چ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ و ح‍وم‍ه‌ آن‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ رح‍ی‍م‌ آب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍د ق‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ب‍ازرس‍ی‌ و ن‍ش‍س‍ت‌ ی‍اب‍ی‌ در خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ و ت‍وزی‍ع‌ف‍رج‍ی‌ ،آرش‌
 ب‍ررس‍ی‌ ج‍ب‍ران‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وان‌ راک‍ت‍ی‍و SVC درح‍ال‍ت‌ گ‍ذرا ب‍ا م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ABC ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زارA.T.Pارف‍اق‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ م‍واد و م‍ح‍ص‍ولات‌ ش‍رک‍ت‌ س‍اخ‍ت‌ ن‍ی‍روم‍ع‍ی‍ن‌ ف‍ر ، م‍ح‍م‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ه‍ب‍ود ن‍ظام‌ ب‍ودج‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ق‍ش‍ق‍اوی‌ ، ح‍ی‍در
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍الات‌ گ‍ذرا درم‍اش‍ی‍ن‌ س‍ن‍ک‍رون‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازم‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ س‍ه‌ ف‍ازب‍خ‍ش‍ی‌،اح‍س‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍ال‍ت‌ گ‍ذرا در م‍اش‍ی‍ن‌ اس‍ن‍ک‍رون‌م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍ال‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍ذرا درس‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌اع‍ت‍م‍ادی‌ ، ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍ال‍ت‍ه‍ای‌ ح‍ال‍ت‍ه‍ای‌ گ‍ذرای‌ م‍وت‍وره‍ای‌ س‍ن‍ک‍رون‌ از ن‍وع‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ دائ‍م‌س‍ع‍ادت‍ی‌ ، ی‍ع‍ق‍وب‌
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍ال‍ت‍ه‍ای‌ گ‍ذاری‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ل‍ی‍د زن‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ای‍ران‌پ‍ی‍رم‍رادی‌ ب‍زن‍ج‍ان‍ی‌،م‍راد ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍ال‍ت‍ه‍ای‌ گ‍ذاری‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ل‍ی‍د زن‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ای‍ران‌پ‍ی‍رم‍رادی‌ ب‍زن‍ج‍ان‍ی‌،م‍راد ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍د ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍وان‌ از ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌ و راه‍ک‍ار اف‍زای‍ش‌ آن‌ق‍ی‍ام‍ی‌ ، ص‍ب‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍دان‍ت‍ر ف‍از آب‌ ش‍ور و ش‍ی‍ری‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ ت‍ب‍ری‍ز ( ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ )خ‍ی‍اوی‌ ، م‍ح‍م‍د ف‍ری‍دون‌
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍رارت‍ی‌ spray cooling ponds و ع‍م‍ل‍ک‍رد و روش‌ طراح‍ی‌ آن‍ه‍اش‍وش‍ی‌ ، ت‍ق‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ا دراس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ح‍ات‍م‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ وع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍پ‍چ‍ن‍ج‍ره‍ای‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ وان‍ت‍ق‍ال‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌روح‍ی‌ای‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍طاه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍ور ه‍ای‌ اک‍ت‍ی‍و و راک‍ت‍ی‍و س‍ه‌ ف‍ازه‌ از طری‍ق‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ و ان‍ج‍ام‌ آزم‍ای‍ش‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ص‍ف‍ری‌،ج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ GILک‍ری‍م‌ س‍رم‍دی‌ ،روح‌ ال‍ل‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍ری‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌پ‍ورج‍ب‍ار، م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍طوط ک‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ک‍ردان‌ دش‍ت‌ ه‍ش‍ت‍گ‍ردم‍ح‍ض‍ری‌ ، ص‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ک‍ش‍ش‍ی‌ چ‍ن‍د لای‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ب‍ری‍دی‌ ف‍ل‍ز - ال‍ی‍اف‌ و اث‍رات‌ لای‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ و زاوی‍ه‌ ال‍ی‍اف‌ ب‍ر روی‌ آن‍ه‍اداری‍وش‍ی‌ ،س‍ه‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌ ک‍ن‍دان‍س‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از ن‍ی‍روگ‍اه‌ام‍ام‍زاده‌ ، س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ س‍ن‍ت‍ی‌ آب‍ی‍اری‌ در اراض‍ی‌ پ‍ای‍اب‌ س‍د ع‍ل‍وی‍ان‌ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌ ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ دلای‍ل‌ وق‍وع‌ ش‍رای‍ط ن‍ام‍ت‍ع‍ارف‌ ول‍ت‍اژ در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۵ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ، ام‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ران‍دم‍ان‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرن‍د ک‍رم‍ان‌ف‍رح‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ راه‍ه‍ای‌ اف‍زای‍ش‌ ظرف‍ی‍ت‌ ت‍ب‍ادل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ و ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌رض‍وی‍ان‌،س‍ی‍د وح‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ وزارت‌ ن‍ی‍روک‍ی‍ان‍ی‌،س‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ راک‍ت‍ان‍س‌ پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور و ش‍ب‍ک‍ه‌خ‍ود ن‍ی‍ا،ف‍ری‍دون‌
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ان‍واع‌ م‍ق‍ره‌ ه‍ا در آل‍ودگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ارزان‍ی‌،رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ دارای‌ ع‍ای‍ق‌ م‍ای‍ع‌ PCBزارع‌،م‍ی‍ث‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ح‍رارت‍ی‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ر اک‍س‍ی‍د روی‌خ‍ات‍م‍ی‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ح‍رارت‍ی‌ م‍وت‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ رل‍ه‌ ح‍رارت‍ی‌ م‍ح‍اف‍ظ م‍وت‍ورس‍ل‍طان‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ژن‍رات‍ور س‍ن‍ک‍رون‌ ت‍وس‍ط ن‍رم‌ اف‍زار س‍ی‍م‍ول‍ی‍ن‍گ‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ن‍ت‍ای‍ج‌ س‍ی‍م‍ولات‍ور آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد،ب‍ه‍م‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ف‍رک‍ان‍س‌ ق‍رص‍ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د روی‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍رن‍اح‍ی‍ه‌ زی‍ر آس‍ت‍ان‍ه‌ ه‍دای‍ت‌م‍ح‍ج‍وب‌ ، ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار م‍اش‍ی‍ن‌ اس‍ن‍ک‍رون‌ در ف‍رک‍ان‍س‌ م‍ت‍غ‍ی‍رپ‍ورع‍ب‍اس‌ ، خ‍س‍رو
 ب‍ررس‍ی‌ روال‍ه‍ادی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍خ‍ار دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ق‍م‌م‍ه‍دی‌ پ‍ور ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ روش‌ اس‍م‍ز م‍ع‍ک‍وس‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ای‍ر روش‍ه‍ای‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌س‍ل‍ح‍ش‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ح‍ج‍م‌ س‍ف‍ره‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ب‍ی‍لان‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ب‍ی‍لان‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍وس‍ان‍ات‌ س‍طح‌ س‍ف‍ره‌ و م‍ق‍دار ب‍رد اش‍ت‍ه‍ارد در دش‍ت‌ ک‍رج‌رض‍وی‌ ، اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ روش‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍راس‍ری‌ ب‍رق‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‍ای‌ ف‍ارس‌ص‍دی‍ق‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‌ ن‍وی‍ن‌ ان‍ج‍م‍اد و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ای‍ر روش‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ارف‌ی‍اس‍ری‌ ن‍ژاد ، زی‍ن‍ب‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ا و م‍دل‌ ه‍ای‌ ذوب‌ ی‍خ‌ در خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ب‍ادل‍ی‌،م‍س‍ل‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور و ج‍ای‍گ‍اه‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ج‍زئ‍ی‌ درآن‌ص‍ال‍ح‍ی‌ زاده‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ و اف‍ت‌ ول‍ت‍اژ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌س‍ب‍زی‍ک‍اری‌ ، ج‍ع‍ف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ و ک‍اه‍ش‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ و ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ داخ‍ل‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍خ‍اری‌ ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌ف‍لاح‍ت‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ آب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍م‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ج‍ع‍ف‍ری‌ پ‍ای‍دار،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍طه‌ ات‍ص‍ال‍ی‌ درخ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌ fault locatorاح‍م‍دی‌ زاده‌ ،ع‍ب‍دالام‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ای‍دارس‍ازی‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ و م‍ع‍ادلات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر آن‌ن‍ام‍ج‍و،ش‍ه‍ره‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ز م‍ودال‌ه‍اش‍م‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍اره‍ای‌ ات‍ف‍اق‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار ش‍م‍ارش‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ه‍ا در ب‍ارگ‍ذاری‌ ات‍ف‍اق‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ طول‌ ع‍م‍ر و ع‍م‍ر ب‍اق‍ی‍م‍ان‍ده‌ام‍ی‍ری‌ ، م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ورب‍ی‍ات‌ ،ام‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ورب‍ی‍ات‌ ،ام‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ دردش‍ت‌ ب‍ه‍ش‍ه‍رف‍لاح‌ گ‍ل‍ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ی‍ر خ‍لاق‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ج‍زی‍ره‌ ای‌ ن‍م‍ودن‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ده‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ق‍درت‌ پ‍س‌ از ب‍روز اغ‍ت‍ش‍اش‌س‍ل‍طان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ج‍زی‍ره‌ ای‌ ن‍م‍ودن‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ده‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ق‍درت‌ پ‍س‌ از ب‍روز اغ‍ت‍ش‍اش‌س‍ل‍طان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ داخ‍ل‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ی‍اف‍ت‍ی‍ان‌ ،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ چ‍اه‍ه‍اب‍ی‍ات‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌روش‍ن‌ م‍ی‍لان‍ی‌ ، ک‍ری‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ران‍دم‍ان‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ای‌ ب‍ازی‍اب‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍ا م‍ش‍ع‍ل‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ح‍دی‍دی‌ ، ب‍اب‍ک‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ خ‍طاه‍ای‌ ام‍پ‍دان‍س‌ ب‍الااس‍دی‌،ب‍اب‍ک‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ول‍ی‍د energy harvesting و ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ و ان‍رژی‍ه‍ای‌ خ‍رد و ک‍وچ‍ک‌ ت‍وس‍ط ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ THERMOELECTRIC ENERGY HARVESTING و PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTINGس‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ روزب‍ه‍ان‍ی‌ ،م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ه‍ت‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ک‍ردن‌ ول‍ت‍اژ ض‍رب‍ه‌ ص‍اع‍ق‍ه‌ ب‍ر روی‌ س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍اک‍رم‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍لاب‍ه‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌وث‍وق‌ ، م‍س‍ع‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ج‍م‍ع‌ ب‍رف‌ و ی‍خ‌ روی‌ ه‍ادی‍ه‍ای‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌دژم‌ خ‍وی‌ ،اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ ح‍ری‍م‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روک‍ری‍م‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ س‍طح‌ ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ و ت‍وزی‍ع‌ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍ج‍دی‍د س‍اخ‍ت‍ار و اس‍ت‍ق‍رار اس‍ت‍رات‍ژی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد آن‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍ک‍اء- ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ - طوس‌ و ت‍ب‍ری‍ز طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۶۸ -۸۱ه‍م‍ای‍ون‍پ‍ور،م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ رون‍د س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ( ت‍وان‍ی‍ر ) و اث‍رات‌ س‍اخ‍ت‍ار و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ آن‌ ( خ‍ودگ‍ردان‌ غ‍ی‍ر م‍ت‍م‍رک‍ز ) در رون‍د چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ارت‍ق‍اء ب‍ه‍ره‌ وری‌راون‍دی‌ ، ح‍ب‍ی‍ب‌
 ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و س‍از و ک‍ار ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ارس‍ت‌ و ت‍اث‍ی‍رآن‌ درآب‍گ‍ذاری‌ س‍اخ‍ت‍گ‍اه‌ س‍د س‍اوه‌ف‍رج‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار و اث‍رات‌ آن‌ در ن‍گ‍ه‍داری‌س‍ی‍اح‌ زاده‌ ، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار پ‍ان‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ت‍و ول‍ت‍ای‍ی‍ک‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‍ه‍ا درای‍ران‌ک‍اظم‍ی‌ ف‍ر ، داری‍وش‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار خ‍واص‌ و ع‍ل‍ل‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ره‌ ه‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از و روش‍ه‍ای‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ع‍م‍ر ب‍اق‍ی‍م‍ان‍ده‌ آن‌ع‍اب‍دی‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ن‍رم‌ اف‍زاری‌ DS ه‍ای‌ م‍دارات‌ لاج‍ی‍ک‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍رت‍ی‍ب‍ی‌ ت‍ورب‍ودم‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍زج‍ن‍گ‍ل‌ دوس‍ت‌ ، رش‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار و آزم‍ای‍ش‌ ک‍اب‍ل‌ ک‍راس‌ ل‍ی‍ن‍گ‌م‍ع‍ن‍وی‌،م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رد م‍وت‍وره‍ای‌ پ‍ل‍ه‌ای‌ه‍اش‍م‍ی‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ ، ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زاری‌- ن‍رم‌ اف‍زاری‌ م‍دارات‌ ف‍رم‍ان‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر plcم‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍رژل‍ول‍ه‌ و ک‍اوی‍ت‍اس‍ی‍ون‌ در ت‍ورب‍ی‍ن‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌م‍ه‍رب‍ان‍ی‌ ، اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ ع‍ای‍ق‍ی‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ATPب‍اق‍ی‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ ع‍ای‍ق‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ۴۰۰ kv اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ و ج‍ای‍اب‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ آن‌زاه‍دی‌ ن‍ی‍ا، م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ق‍وط ول‍ت‍اژ وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ران‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار ATPن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ، ب‍اب‍ک‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍س‍وره‍ا و ن‍ق‍ش‌ آن‍ه‍ا در ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ از ص‍ن‍ع‍ت‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ، آرش‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ DIVERT DAMPER دری‍چ‍ه‌ ب‍ای‌ پ‍س‌ ورودی‌ ب‍وی‍ل‍ر ب‍ازی‍اب‌ در ب‍وی‍ل‍ره‍ای‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ آن‌خ‍دادادی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ث‍ب‍ت‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ در ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ازی‌ V94.2 و اس‍ت‍ان‍دارد ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌ش‍ه‍ب‍ا،م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ ژن‍رات‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ن‍ت‍ظری‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍درت‌ش‍ک‍ری‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍ی‍لان‌س‍ی‍اه‌ ک‍وه‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍رم‍ز ق‍طاره‍ای‌ م‍ت‍رو ت‍ه‍ران‌ و رف‍ع‌ ع‍ی‍ب‌ آن‌س‍لام‍ی‌ ،س‍ی‍داس‍ع‍د
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌آت‍ش‌ اف‍روز،م‍ح‍م‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ان‍ب‍ار ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و ل‍زوم‌ اص‍لاح‌ آن‌ح‍س‍ن‌ زاده‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ روغ‍ن‍ک‍اری‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار و طراح‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ی‍ات‍اق‍ان‌آق‍ائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ای‍ق‍ی‌ س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‌ ان‍ت‍ه‍ائ‍ی‌ و ه‍س‍ت‍ه‌ اس‍ت‍ات‍ور م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ردان‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌م‍ظف‍ر،ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ف‍رک‍ان‍س‌ ک‍ن‍ت‍ور SFC واح‍ده‍ای‌ گ‍ازی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ل‍وش‍ان‌ق‍اس‍م‍ی‌ ، ن‍اص‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ وص‍ول‌ م‍طال‍ب‍ات‌ (درآم‍ده‍ای‌) ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ت‍ی‍م‍وری‌،اش‍رف‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍ازرس‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍اپ‍ه‍ن‍ائ‍ی‌،س‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ و ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ اج‍رائ‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌اص‍غ‍ری‌ ، ای‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ن‍اظر ب‍ر درج‍ه‌ ح‍رارت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ اس‍لام‌ آب‍ادب‍غ‍دادی‌ ، اک‍ب‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ن‍اظر ب‍رح‍ل‍ق‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‍ال‍وگ‌ ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍زص‍درال‍دی‍ن‍ی‌ ، ن‍ش‍اط
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ن‍ظارت‌ ب‍ر ت‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ روت‍ور ت‍ورب‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ک‍اء ت‍ورب‍وم‍اک‍س‌ن‍ق‍ن‍ه‌ ، ام‍ی‍ررض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌ و اص‍لاح‌ آن‌رس‍ول‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍ال‍ش‍ی‍ن‍گ‌ پ‍لان‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ اس‍لام‌ آب‍اد اص‍ف‍ه‍ان‌ک‍ری‍م‍ی‌ ، ت‍راب‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و ح‍ف‍اظت‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار س‍ری‌ E زی‍م‍ن‍س‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،س‍ی‍دن‍ادر
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ وح‍ف‍اظت‌ واح‍دگ‍ازی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍خ‍راج‌-SEQUENCINGای‍ن‌ واح‍داع‍ت‍ض‍اد،ف‍ره‍ن‍گ‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ زن‍ج‍ان‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ، ع‍ب‍دالاح‍د
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور وم‍دل‍س‍ازی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍رای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌ع‍ی‍س‍ی‌ زاده‌ ، ح‍م‍زه‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ث‍ب‍ت‌ ارت‍ع‍اش‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‌م‍ح‍م‍ودی‍ان‌ ، اق‍دس‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ خ‍طوطن‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ درف‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍خ‍ارت‍ق‍وائ‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍م‍ک‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ آب‍ی‌اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ ، اک‍ب‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌آزاد ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و ن‍ظارت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ق‍م‌ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ،ک‍اظم‌
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍لاب‍ه‍ای‌ ورودی‌ ب‍ه‌ م‍خ‍زن‌ س‍د گ‍ت‍ون‍دع‍س‍گ‍ری‌ ن‍ژاد ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ب‍ات‌ خ‍طای‌ ت‍ام‍س‍ون‌ و ن‍ح‍وه‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ب‍رروی‌ ع‍م‍ر و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ م‍ازن‍دران‌س‍پ‍ه‍ری‌ ، ف‍رام‍رز
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط ک‍ارک‍رد ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار در ح‍ال‍ت‌ غ‍ی‍ر ن‍ام‍ی‌ب‍ه‍روزوزی‍ری‌ ،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ ن‍اش‍ی‌ از اح‍ت‍راق‌ س‍وخ‍ت‌ گ‍ازج‍اوی‍دی‌ ، پ‍ی‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ واح‍ت‍راق‌ درب‍وی‍ل‍رخ‍دائ‍ی‌ ، ش‍اه‍رخ‌
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ و ای‍ج‍اد م‍دل‌ چ‍ن‍د م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ در ب‍وی‍ل‍ردول‍ت‌ خ‍واه‌ ، م‍س‍ع‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ح‍وزه‌ ت‍وان‌ اک‍ت‍ی‍و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ک‍ری‍م‍ی‌ ، ج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ب‍ازار ب‍رق‌ در ی‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ح‍اج‍ی‌ ب‍ن‍ده‌ ، ن‍دا
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍وس‍س‍ه‌ IEEEم‍وس‍وی‌ م‍ب‍ارک‍ه‌،س‍ی‍د پ‍ی‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍طا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ع‍ب‍اس‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌رح‍م‍ان‍ی‌،اح‍س‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ص‍ورت‌ ج‍ری‍ان‍ات‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر س‍ود س‍ه‍ام‌ ن‍ق‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ت‍ه‍ران‌ .ت‍وده‌ خ‍ی‍ل‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ وارده‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ زری‍ن‍ه‌ رود و ارائ‍ه‌ راه‌ح‍ل‍ه‍ای‌ م‍رم‍ت‌ آن‌م‍ی‍ررض‍وی‌ ص‍ال‍ح‍ی‍ان‌ ، س‍ی‍د رض‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ض‍ری‍ب‌ n در ف‍رم‍ول‌ ن‍ان‍ی‍ک‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ درودزن‌ن‍م‍ازی‌ ، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ض‍ری‍ب‌ ش‍دت‌ ج‍ری‍ان‌ س‍رری‍زه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ ض‍واب‍ط ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ( ان‍ت‍ق‍ال‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و ت‍وزی‍ع‌ آب‌ ) در ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ آب‍ی‍اری‌ پ‍روژه‌ آب‍ی‍اری‌ دش‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‌خ‍ج‍س‍ت‍ه‌ ، اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ک‍رم‍ی‌،ول‍ی‌ا...
 ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ پ‍س‍ت‌ ۴۰۰/۲۳۰/۶۳ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍اد گ‍رگ‍ان‌پ‍ی‍ش‍ه‌ورج‍ب‍اری‌ ، ق‍اس‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ س‍وخ‍ت‌ رس‍ان‍ی‌ گ‍از ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ دم‍اون‍د و م‍دل‌ س‍ازی‌ آن‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار PDMSش‍ک‍ری‌ ،رام‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ م‍ن‍ظر ق‍ائ‍م‌ و م‍دل‌ س‍ازی‌ آن‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار PDMSی‍ح‍ی‍ی‌ زاده‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ م‍ن‍ت‍ظر ق‍ائ‍م‌ وم‍دل‌ س‍ازی‌ آن‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار PDMSی‍ح‍ی‍ی‌ زاده‌ ب‍ال‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍ور پ‍م‍پ‌ اج‍ک‍ت‍ورک‍ن‍دان‍س‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‌رام‍ی‍ن‌اه‍واززارع‌ ن‍ی‍ک‍وپ‍روری‍زدی‌،اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ - ل‍ول‍ه‌ ای‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ TEMA-ASMEش‍ای‍گ‍ان‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ و آن‍ال‍ی‍ز ت‍ن‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ س‍وخ‍ت‌ گ‍از ن‍ی‍روگ‍اه‌ پ‍رن‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار CaesarII- 4.5آش‍وری‌ ، ص‍اب‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ م‍خ‍ازن‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌خ‍راج‍ی‌ ، رح‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ طرح‌ وع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ی‍ره‍ای‌ ک‍ن‍ار گ‍ذرگ‍ل‌ اف‍ش‍ان‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ در س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌ رودش‍ک‍اری‌،س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ طری‍ق‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ و م‍ش‍خ‍ص‌ ک‍ردن‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ب‍ه‌ ات‍م‍ام‌ رس‍ی‍ده‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور ( م‍ن‍ا ) آذرب‍ای‍ج‍ان‌ از زم‍ان‌ ت‍اس‍ی‍س‌ س‍ال‌ ۶۹ ت‍اپ‍ای‍ان‌ س‍ال‌۷۳ک‍م‍ال‍ی‌ ، س‍ی‍اوش‌
 ب‍ررس‍ی‌ طغ‍ی‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ (ح‍وض‍ه‌ س‍ی‍روان‌ )رح‍م‍ان‍ی‌ ، ی‍دا...
 ب‍ررس‍ی‌ طول‌ ع‍م‍ر م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌رح‍ی‍م‍ی‍ان‌ ، آی‍دی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ب‍رق‌ گ‍ی‍ره‍ای‌ پ‍س‍ت‌ ۴۰۰/۲۳۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌ ف‍ی‍روز ب‍ه‍رام‌م‍ح‍راب‍ی‌ ،ص‍ادق‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ت‌ ت‍رک‌ خ‍وردگ‍ی‌ پ‍ره‌ه‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ در واح‍ده‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ م‍ن‍ت‍ظر ق‍ائ‍م‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ راد،ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ت‌ س‍وخ‍ت‍ن‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ درم‍ن‍طق‍ه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌م‍ح‍م‍ودی‌ ، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ت‌ ش‍ک‍س‍ت‌ م‍ح‍ور پ‍م‍پ‌ اج‍ک‍ت‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍وازع‍ل‍وی‌ ، س‍ی‍د روح‌ ا...
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ آس‍ی‍ب‌ دی‍د گ‍ی‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ خ‍راس‍ان‌ و ارائ‍ه‌ راه‌ ح‍ل‌ ج‍ه‍ت‌ رف‍ع‌ آن‍ه‍ال‍طف‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ آس‍ی‍ب‌ دی‍دگ‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ق‍درت‌ 20KV و 63KV در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رق‌ م‍ازن‍دران‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ رف‍ع‌ آن‍ه‍ام‍وس‍وی‌ رس‍ت‍م‌ ،س‍ی‍دم‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ آس‍ی‍ب‌ دی‍دن‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ ۲۰ kv ش‍رک‍ت‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍ارس‌ک‍اراژی‍ان‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اش‍ک‍ال‌ در اس‍ت‍ات‍ورژن‍رات‍ور واح‍د ی‍ک‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ن‍ک‍اءاص‍غ‍ری‌ ، ک‍ری‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اف‍زای‍ش‌ دم‍ای‌ ب‍خ‍ار خ‍روج‍ی‌ س‍وپ‍ره‍ی‍ت‍ر ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ه‍ن‍د و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ،م‍ه‍ی‍ار
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ج‍ری‍ان‌ گ‍از ب‍ه‌ G.R.FAN ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍م‍دان‌ و آس‍ی‍ب‌ دی‍دگ‍ی‌ ف‍ن‌ب‍رزگ‍راول‌ ،ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍الا ب‍ودن‌ دم‍ای‌ ک‍وپ‍ه‌ ل‍ود ک‍وپ‍ل‍ی‍ن‍گ‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍از م‍دل‌ ۹۰۰۱ - MSب‍رزگ‍ر ج‍لال‍ی‌ ،رح‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز خ‍طا در واح‍ده‍ای‌ II و IV ب‍خ‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‌ م‍ن‍ت‍ظر ق‍ائ‍م‌ن‍ص‍ی‍ری‌ راد ، روح‌ ا...
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز خ‍وردگ‍ی‌ ک‍ان‍ال‌ آب‌ در ه‍ادی‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ات‍ورژن‍رات‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌س‍رداری‌ ،م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز ع‍ی‍ب‌ درت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌م‍وس‍وی‌ آزاد،م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ پ‍ائ‍ی‍ن‌ ب‍ودن‌ روح‍ی‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر ( ح‍وزه‌ س‍ت‍ادی‌ )م‍ع‍ال‍ج‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ پ‍دی‍ده‌ ن‍وس‍ان‌ ول‍ت‍اژ درش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ه‍ر زی‍ر آب‌ و روش‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و اص‍لاح‌ آن‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازن‍رم‌ اف‍زارATPاب‍راه‍ی‍م‌ ن‍ژاد،م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ره‌ ه‍ای‌ ردی‍ف‌ اول‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازل‍طی‍ف‍ی‌ ،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ال‍س‍ادات‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ای‍ق‍ی‌ ک‍اب‍ل‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ XLPE 66KVع‍س‍گ‍ری‍ان‌ ،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ع‍ای‍ق‍ی‌ م‍ول‍ده‍ای‌ س‍ن‍ک‍رون‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌ع‍م‍ری‌ ، ج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرگ‍ان‌ت‍وده‌ رن‍ج‍ب‍ر،م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ وات‍روال‌ ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرگ‍ان‌طاه‍ری‌ ب‍روج‍ن‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ک‍ل‍ی‍د ق‍درت‌ پ‍س‍ت‌ ان‍ج‍ی‍رک‌ اراک‌آذری‌ ج‍ه‍رم‍ی‌ ،م‍ح‍م‍دج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍رک‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ خ‍طوط ۶۳ و ۱۳۲ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ خ‍راس‍ان‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زارATPس‍ال‍م‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍رک‍ی‍دن‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ج‍ری‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌ ازگ‍ل‌ب‍اب‍ائ‍ی‌ راد ، س‍م‍ی‍را
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍رک‍ی‍دن‌ و ان‍ف‍ج‍ار س‍رک‍اب‍ل‌ م‍ف‍ص‍ل‍ه‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌خ‍ش‍ن‍ود،اب‍راه‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ح‍وادث‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ وارائ‍ه‌ طری‍ق‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رطرف‌ ن‍م‍ودن‌ ی‍ا ک‍اه‍ش‌ آن‍ه‍ا درش‍ب‍ک‍ه‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ک‍اوی‍ان‍ی‌ ، ج‍ع‍ف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍راب‍ی‌ س‍ر ک‍اب‍ل‌ و م‍ف‍ص‍ل‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ۲۰ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو ب‍رق‌ ق‍زوی‍ن‌غ‍ری‍ب‍ی‌ ل‍ورن‌ ،ب‍ه‍روز
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍راب‍ی‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ س‍وپ‍ر ه‍ی‍ت‍ر پ‍لات‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادب‍ی‍گ‍ل‍ری‌ ،ل‍ی‍لا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍م‍ش‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ س‍وپ‍ر ه‍ی‍ت‍ر ب‍وی‍ل‍ر ب‍ازی‍اب‌ ح‍رارت‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ق‍م‌غ‍ری‍ب‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در چ‍گ‍ال‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍زش‍ادروان‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍وردگ‍ی‌ درپ‍ی‍ش‌ گ‍رم‌ ک‍ن‌ ه‍ای‌ ه‍وا در ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ و روش‍ه‍ای‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ خ‍وردگ‍ی‌ در آن‍ه‍ات‍وک‍ل‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍وردگ‍ی‌ ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ آب‍رس‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍ردپ‍ورع‍ب‍دا... ، ن‍ب‍ی‌ ا...
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍وردگ‍ی‌ و رس‍وب‌ گ‍ذاری‌ در ب‍وی‍ل‍ره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ه‍ای‌ ب‍خ‍اری‌ و روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ری‌ آن‍ه‍اس‍رداری‌ ، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ س‍وخ‍ت‍ن‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ول‍ت‍اژkv ۲۰ پ‍س‍ت‌ kv ۶۳/۲۰ ام‍ام‍ش‍ه‍ر ی‍زدص‍ال‍ح‍ی‌ آس‍ف‍ی‍چ‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ س‍وخ‍ت‍ن‌ م‍وت‍وره‍ای‌ ۶ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌آذراز،م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ س‍وپ‍ر ه‍ی‍ت‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍زرگ‌ اص‍ف‍ه‍ان‌دروی‍ش‍ی‌ ، ن‍اص‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ س‍وپ‍ر ه‍ی‍ت‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ک‍اء ( ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌ )آی‍وم‍ن‌ وردخ‍ان‍ی‌ ، آرش‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ س‍وپ‍ر ه‍ی‍ت‍ر ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ب‍ه‍ادران‍ی‌ ، ش‍ه‍رام‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ص‍دم‍ه‌ دی‍دن‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ روغ‍ن‍ی‌ در ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ت‍راب‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍ی‍ب‌ و روش‍ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ آن‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ و ف‍وق‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ زم‍ی‍ن‍ی‌دی‍و ک‍لائ‍ی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ف‍رو ن‍ش‍س‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ و ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ف‍روچ‍ال‍ه‌ه‍ادردش‍ت‌ ق‍ام‍ن‍ی‍ن‌ و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ت‍وس‍ع‍ه‌ آن‌ه‍اش‍م‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ف‍روپ‍اش‍ی‌ م‍ق‍ره‍ای‌ خ‍ط ان‍ت‍ق‍ال‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ س‍ی‍رج‍ان‌ - ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌ک‍ری‍م‍ی‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ق‍طع‍ی‌ خ‍ط ان‍ت‍ق‍ال‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ش‍ی‍راز - س‍ورم‍ق‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌A.T.Pق‍دی‍ری‌ ، ب‍ه‍م‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ن‍ش‍س‍ت‌ آب‌ ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ان‍گ‌ روغ‍ن‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار واح‍د ۲ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ن‍ت‍ظری‌زن‍گ‍ن‍ه‌،م‍ح‍م‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ک‍اوی‍ت‍اس‍ی‍ون‌ در پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‌ پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌س‍لام‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ره‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍اری‌ رل‍ه‌ه‍ای‌ م‍ول‍ف‍ه‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌ف‍ارس‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍اری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد رل‍ه‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ب‍رگ‍ش‍ت‌ ت‍وان‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍اری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد رل‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ و پ‍س‍ت‌ آن‌ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ ، ع‍ل‍ی‌ ع‍س‍گ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد G.R.F AN ب‍رروی‌ س‍طوح‌ ح‍رارت‍ی‌ دی‍گ‌ ب‍خ‍اری‍زدان‍ی‌ ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ وم‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ وخ‍وردگ‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ آن‌اس‍ک‍ن‍دری‌ ص‍دی‍ق‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ م‍راد
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ 230 KW ف‍ارس‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ول‍ت‍اژه‍ای‌ گ‍ذرا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار EMPTم‍ظل‍وم‌ زاده‌ ، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ش‍ه‍ر و طوس‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍اک‍ه‍ن‍م‍وئ‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و طراح‍ی‌ آس‍ان‍س‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، اس‍دا..
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ج‍ب‍ران‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ ت‍وان‌ راک‍ت‍ی‍و در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ SVCم‍خ‍ت‍ارزاده‌،س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ح‍ال‍ت‌ م‍ان‍دگ‍ار ژن‍رات‍وره‍ای‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ ت‍ک‍ف‍از خ‍ود ت‍ح‍ری‍ک‌ ای‍زول‍ه‌غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌ ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ط ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ی‍ف‌ زی‍اران‌ و ع‍ل‍ل‌ ق‍طی‍ع‍ی‍ه‍اآن‌پ‍روی‍زی‌ ، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دس‍ت‍گ‍اه‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ ی‍اب‌ خ‍طام‍وس‍وی‌ ، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو در ب‍راب‍ر ص‍اع‍ق‍ه‌س‍اس‍ان‍ف‍ر،پ‍وری‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ی‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ combind cycle power plantsاس‍ک‍ن‍دری‌ ، ف‍ره‍اد
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ی‍ره‍ای‌ ک‍ن‍ار گ‍ذر ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌س‍روری‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و اه‍م‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‌ و اص‍ول‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ک‍م‍پ‍رس‍ورع‍س‍ک‍ری‍ان‌،ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ت‍اث‍ی‍ر ن‍ص‍ب‌ ن‍ش‍ان‌ ده‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ خ‍طا در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍رق‌ - ت‍ه‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌رج‍ب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و طراح‍ی‌ ح‍رارت‍ی‌ ک‍ن‍دان‍س‍ور س‍طح‍ی‌ف‍ره‍ادی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ س‍ی‍الات‍ی‌ ب‍رج‌ خ‍ش‍ک‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ( ک‍ن‍دان‍س‍ور ه‍وای‍ی‌ )م‍رت‍ض‍وی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍وپ‍ل‍ی‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌رض‍ائ‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ ع‍دم‌ ان‍ج‍ام‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ در م‍ول‍ده‍ای‌ دی‍زل‌ اض‍طراری‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، س‍ی‍دام‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ و م‍ق‍ادی‍ران‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ف‍رش‍ی‍دف‍ر،آرش‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ اج‍زا ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار و روش‍ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر م‍خ‍رب‌ک‍ف‍ی‍ل‍ی‌ لاری‍م‍ی‌ ،ح‍ام‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طا درس‍ن‍ج‍ش‌ و ب‍رآورد ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ م‍ص‍رف‍ی‌ واق‍ع‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌م‍ه‍دی‍زاده‌ ، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ در ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ق‍دری‌،ن‍اه‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ن‍ک‍اءق‍ش‍ق‍اوی‌ ، ص‍ف‍در
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ای‍داری‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ق‍رص‌ ه‍ای‌ ب‍رق‌ گ‍ی‍رZNOراز،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍ق‍ره‍ای‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ون‌ زا ب‍روس‍رام‍ی‍ک‍ی‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍اح‍ج‍اب‍ی‌،م‍ن‍ص‍ور
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر درپ‍ی‍ری‌ و ف‍رس‍ودگ‍ی‌ و خ‍وردگ‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و س‍ازه‌ ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ه‍ا و خ‍طوط ت‍وزی‍ع‌ و ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ران‍ه‌ آن‍ه‍ااک‍ب‍ری‌،اردلان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ص‍ادق‍ی‌ ، ب‍ه‍ن‍ام‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ی‍وب‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ س‍م‍ن‍ان‌ و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از آن‍ه‍ادی‍اری‌،ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ی‍وب‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ دوارص‍ال‍ح‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د س‍اخ‍ت‌ م‍ق‍ره‌ه‍ای‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ و ض‍ای‍ع‍ات‌ م‍ق‍ره‌م‍ی‍رن‍ج‍ف‍ی‌ زاده‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌ رس‍وب‌ در ح‍وزه‌ ج‍اج‍رود و ان‍ب‍اش‍ت‍گ‍ی‌ آن‌ درم‍خ‍زن‌ س‍د ل‍ت‍ی‍ان‌ح‍ج‍ت‌ دوس‍ت‌ ،ن‍ادر
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ و رس‍وب‌ گ‍ذاری‌ رودخ‍ان‍ه‌ اه‍رح‍س‍ی‍ن‌ ل‍ر ، م‍ی‍ر رس‍ول‌
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‌ ه‍ا و طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ف‍ن‌ ج‍ری‍ان‌ م‍ح‍وری‌ح‍س‍ن‌ زاده‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ن‍ف‍رد لام‍پ‍ه‍ای‌ ک‍م‌ م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ق‍رب‍ان‌ زاده‌،ج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍ط ت‍ک‍ف‍از ت‍ک‌ س‍ی‍م‌اب‍راه‍ی‍م‌ ن‍ژاد،س‍ی‍ده‍ان‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍ل‍ق‍وی‌ ن‍م‍ودن‌ ف‍ی‍دره‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍ش‍ارم‍ت‍وس‍ط ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ررم‍ض‍ان‍ی‌ ، طه‍م‍اس‍ب‌
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ دی‍س‍ک‍ن‍ت‌ و طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ش‍ای‍گ‍ان‌ ، پ‍وی‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ف‍اگ‌ در ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ازی‌ ۲ ، ۹۴V زی‍م‍ن‍س‌ت‍ح‍وی‍ل‍دار،ب‍ه‍ن‍ام‌
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از لام‍پ‍ه‍ای‌ ت‍وان‌ پ‍ائ‍ی‍ن‌ و ران‍دم‍ان‌ ب‍ج‍ای‌ لام‍پ‍ه‍ای‌ م‍ع‍م‍ول‍ی‌ در م‍ع‍اب‍ر ک‍م‍ت‍ر از ۱۲ م‍ت‍ردرام‍ام‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ ا...
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ادی‌ در ای‍ران‌ق‍دی‍ری‌ ،م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ خ‍طوط ت‍وزی‍ع‌ ۱۱ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌ ب‍ه‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌وطن‌ دوس‍ت‌ ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍ر ک‍اب‍ل‌ و م‍ف‍ص‍ل‌ و س‍ای‍ر ات‍ص‍الات‌ ک‍اب‍ل‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ن‍ی‍ائ‍ی‌ م‍ن‍ش‌ ، م‍ح‍م‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍اگ‌ و م‍دی‍ا در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌روح‍ی‌ ق‍ادی‌ ک‍لائ‍ی‌ ، ح‍ی‍در
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ AC ب‍ه‌ DCس‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍ووات‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ح‍ل‍ق‍وی‌ و طراح‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ازش‍ه‍ر ق‍م‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‍ان‌ ، داود
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ق‍درت‌ M.O.V. VAC.SF6درش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ و م‍ت‍وس‍طف‍ای‍زی‌ زاده‌،م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ واق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍اب‍ل‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ XLPE ت‍ه‍ران‌ب‍اروئ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ، طراح‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍ت‍وول‍ت‍ائ‍ی‍ک‌ ( ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ س‍ی‍ل‍ک‍ون‌ ) و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍اش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ غ‍رب‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ روش‌ ف‍ازی‌ش‍ه‍رآئ‍ی‍ن‍ی‌ ، س‍ی‍د ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ن‍وری‌ ف‍رد ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار ANSYS در ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ح‍وره‍ا و م‍دل‍س‍ازی‌ م‍ح‍ور ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از۲،۹۴.Vزارع‌ ع‍ف‍ی‍ف‍ی‌ ،س‍ارا
 ب‍ررس‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار lab view در ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌اس‍ع‍دی‌ ب‍ن‍اب‌ ، ن‍اص‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‍ک‍اری‌ پ‍ره‌ ث‍اب‍ت‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ و ری‍ش‍ه‌ پ‍ره‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ک‍م‍پ‍رس‍ورم‍دب‍ر،م‍رت‍ض‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍وری‌ (O.T.C) و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ان‍واع‌ م‍ت‍داول‌گ‍ودرزی‌ ،اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ دوار و طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ن‍وری‌،م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍دول‍وژی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ و ارائ‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‍ه‌م‍ن‍ص‍وری‌ ،پ‍روی‍ز
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ب‍رج‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ ت‍رزائ‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار و ارائ‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زارن‍ص‍ی‍ری‌ ک‍ی‍ا،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ BS 500 وطراح‍ی‌ ی‍ک‌ م‍خ‍زن‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍اره‍اش‍م‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ در ه‍ی‍درول‍وژی‌ از س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ رودخ‍ان‍ه‌ ک‍رخ‍ه‌اف‍ش‍ار ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ اس‍ک‍ادار درش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ش‍ف‍ق‌ ، ف‍ره‍اد
 ب‍ررس‍ی‌ م‍رف‍ول‍وژی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ک‍ارون‌ ( ح‍د ف‍اص‍ل‌ گ‍ت‍ون‍د ت‍ااه‍واز )م‍ح‍م‍ودی‌ ک‍وه‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍زای‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د پ‍راک‍ن‍ده‌پ‍ن‍اه‍ن‍ده‌،ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اح‍ت‍راق‌ و خ‍وردگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‌ درت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ام‍ی‍ری‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍اص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ در طراح‍ی‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روج‍ع‍ف‍رزاده‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ه‍ی‍ت‍ره‍ای‌ ف‍ش‍ار ض‍ع‍ی‍ف‌ و ف‍ش‍ار ق‍وی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ارخ‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍اک‌ م‍س‍ل‍ح‌ در س‍د ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌چ‍ائ‍ی‍چ‍ی‌ م‍ل‍ت‌ ش‍اه‍ی‌ ، روی‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌خ‍ل‍ج‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ در م‍دل‍ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌م‍طی‍ع‍ی‌ ، ه‍م‍ای‍ون‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌دی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و طراح‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ازن‍ی‌زارع‌ زاده‌،ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ اک‍س‍ی‍د روی‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ی‍دان‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ آن‍ه‍اج‍ام‍ی‌ م‍ول‍ی‍د،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ م‍وت‍وره‍ا و ب‍اره‍ا در ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌ و ان‍ت‍ص‍اب‌ و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ م‍ن‍اس‍ب‌ از آن‍ه‍اپ‍ورف‍ارس‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ع‍ل‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ م‍ای‍ع‌ ت‍م‍ی‍ز ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ا ب‍خ‍ار و طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌م‍اش‍ن‍چ‍ی‍ان‌ ،م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍وخ‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‍ه‍اب‍ه‍زاد ، ع‍ی‍س‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از س‍د و ش‍ب‍ک‍ه‌ آب‍ی‍اری‌ گ‍ت‍ون‍دع‍ادل‍ی‌ ن‍س‍ب‌ ، ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍ب‍ار و ح‍س‍اب‍داری‌ آن‌ در ش‍رک‍ت‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ ت‍ه‍ران‌ع‍س‍گ‍ری‌،رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ وم‍س‍ائ‍ل‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍اف‍رش‍ادی‍ان‌،اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ق‍درت‌ رادی‍و اک‍ت‍ی‍و در ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ک‍اء و اث‍ر ج‍ب‍ران‌ آن‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ واق‍ع‍ی‌ف‍ت‍ح‍ی‌ ش‍وب‌، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ اپ‍ش‍ت‍ای‍ن‌ی‍وس‍ف‍ی‍ان‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ع‍ای‍ب‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا و ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ع‍ی‍وب‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر آن‍ه‍اج‍لال‍ی‌ ، ب‍ه‍رام‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ع‍ض‍لات‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ زن‍ج‍ان‌ج‍ع‍ف‍ری‌،پ‍ی‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ اک‍س‍ی‍د روی‌ ب‍ا پ‍وش‍ش‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ و پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍ر ی‍ک‌ م‍طاب‍ق‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ان‍ج‍ف‍ی‌ زرم‍ه‍ری‌ ،م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ب‍ی‍رج‍ن‍د ( آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ )ج‍ع‍ف‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍واد و س‍اخ‍ت‍ار م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ب‍الاج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ،ودود
 ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ج‍ذب‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ب‍خ‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ) درش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ن‍ک‍اء ( ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ن‍ک‍اء )دوان‍ل‍و ، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ج‍ذب‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ن‍ی‍روی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا ( م‍خ‍ص‍وص‍ا" ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در م‍ن‍اطق‌ م‍ح‍روم‌ و ارائ‍ه‌ راه‌ح‍ل‍ه‍ائ‍ی‌ در ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌ )رف‍ی‍ع‍ی‌ ش‍م‍س‌ آب‍ادی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍وت‍وره‍ای‌ اس‍ن‍ک‍رون‌ ش‍ی‍ار دوب‍ل‌ و ش‍ی‍ار ع‍م‍ی‍ق‌ه‍رن‍دی‌ زاده‌ ، م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ م‍وج‍ب‍ر ع‍ای‍ق‍ی‌ و خ‍م‌ گ‍وش‍ه‌ای‌آری‍ان‌ ، م‍ری‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍وج‍گ‍ی‍ره‍ای‌ از ن‍ظر م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ و ق‍درت‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ م‍وج‍گ‍ی‍ر ن‍م‍ون‍ه‌اس‍دی‍ان‌ ،س‍م‍ان‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ظرف‍ی‍ت‌ در ب‍ازار رق‍اب‍ت‍ی‌ ب‍رق‌ح‍س‍ن‍ی‌ ،رض‍وان‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍دان‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ در پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍رس‍لام‍ت‌ اپ‍رات‍وره‍ای‌ پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍دم‌ ت‍ع‍ادل‌ ب‍ار ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ اردب‍ی‍ل‌ش‍ج‍اع‍ی‌ اس‍رم‍ی‌،م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ خ‍س‍ارت‌ وارده‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظوران‍ت‍خ‍اب‌ روش‌ ج‍ب‍ران‌ خ‍س‍ارت‌م‍ح‍م‍ودی‌ ، پ‍وری‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ رل‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍طع‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ و ل‍غ‍زش‌ ق‍طب‌ در واح‍ده‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ت‍ق‍وی‌ طل‍ب‌،ب‍اب‍ک‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ در م‍خ‍زن‌ س‍د اک‍ب‍ات‍ان‌م‍ی‍رزائ‍ی‌ ، ام‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ راه‌ ان‍داز ت‍ورب‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ج‍دی‍د ت‍ب‍ری‍زخ‍وش‌ ف‍طرت‌،ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ن‍ص‍ب‌ ،ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ،ب‍ارگ‍ذاری‌ و ت‍س‍ت‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ خ‍ش‍ک‌ن‍ج‍ف‌ زاده‌ ،م‍ه‍دی‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ش‍ت‌ و ع‍لاج‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ س‍د م‍ه‍اب‍ادرف‍ی‍ع‌ف‍ر،زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ آرای‍ش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ارائ‍ه‌ آرای‍ش‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در خ‍طوط ۲۰ ک‍ی‍ل‍ووات‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اری‌ث‍ق‍ف‍ی‌ ، ه‍اش‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ان‍واع‌ ات‍ص‍الات‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ض‍ع‍ی‍ف‌آق‍ای‍ی‌،اس‍دال‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ پ‍س‍ام‍ن‌ در پ‍وش‍ش‌ ح‍ائ‍ل‌ ح‍رارت‌ ن‍اش‍ی‌ از اف‍زای‍ش‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ لای‍ه‌ اک‍س‍ی‍دی‌ در اث‍ر ب‍ارگ‍ذاری‌ س‍ی‍ک‍ل‍ی‍ک‌ ح‍رارت‍ی‌زک‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ درج‍ه‌ ح‍رارت‌ درارت‍ف‍اع‌ س‍د پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ وری‍س‍ت‍وه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د روی‌ل‍طف‍ی‌ ن‍ی‍ا ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ رادی‍و اک‍ت‍ی‍و در ت‍ل‍ف‍ات‌ اه‍م‍ی‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ و ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌رح‍ی‍م‍ی‌،س‍ل‍ی‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رای‌ ح‍ض‍ور در ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ازات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ت‍وزی‍ع‌م‍ح‍م‍ودی‌ اول‌،س‍ی‍د ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ی‍ب‍رن‍وری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ارب‍رد آن‌ل‍واف‌ ق‍ض‍وی‌ ،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌ ( واح‍ده‍ای‌ ه‍ی‍ت‍اچ‍ی‌ )ق‍اض‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍واس‍ان‍ات‌ ف‍رک‍ان‍س‌ پ‍ائ‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ق‍درت‌ PSSس‍ل‍طان‍ی‌ ک‍رم‍ی‌ ، ش‍ه‍دوس‍ت‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ درس‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌ و اث‍رات‌ آن‌ روی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ رل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌گ‍ل‍ب‍ار، ف‍ری‍ب‍رز
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ س‍طح‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ رض‍ائ‍ی‍ه‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌داوری‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ژئ‍وت‍رم‍ال‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍اس‍ای‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ارف‌م‍رادی‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ و طراح‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ اج‍زای‌ آن‌رج‍ائ‍ی‌ ، پ‍ی‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ وارد ب‍ر ه‍ادی‍ه‍ا و ع‍ن‍اص‍ر ح‍ام‍ل‌ ج‍ری‍ان‌ت‍اج‍دان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ارت‍ع‍اش‌ س‍ی‍ال‌ در م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ و ل‍ول‍ه‌ ای‌م‍ی‍رزای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ وارده‌ در س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‌ ه‍ای‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌غ‍ف‍اری‌ ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ه‍ا درس‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌ذوال‍ری‍اس‍ت‍ی‍ن‌ ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ HVDC و روش‍ه‍ای‌ ح‍ذف‌ آن‍ه‍ا ( ف‍ی‍ل‍ت‍ری‍ن‍گ‌ )رض‍ائ‍ی‌ ، ش‍ه‍لا
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ه‍ا در م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ع‍ظی‍م‍ی‌ ، داری‍وش‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ TPZ , TPY ,TPX درت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ج‍ری‍ان‌رس‍ول‍ی‌ ، ن‍اص‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ رل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ در س‍طوح‌ ول‍ت‍اژ ۲۳۰ و ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌م‍ح‍م‍دی‌ ، ب‍اب‍ک‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ارس‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ س‍د ۱۵ خ‍ردادک‍ار ه‍م‍ت‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ و آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ زاه‍دان‌ری‍ک‍ی‌ ، ن‍اص‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍دروش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ چ‍ش‍م‍ه‌ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌ع‍زی‍زی‌ ، ج‍ب‍ار
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍لان‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ده‍گ‍لان‌زارع‍ی‌ ، ج‍لال‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ت‍ه‍رودع‍ل‍م‍داری‌ ، ص‍درال‍دی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز س‍راوان‌ ( م‍اش‍گ‍ی‍ل‌ )ق‍زاق‌ ج‍اه‍د ، غ‍لام‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز س‍رب‍از ( ت‍اای‍س‍ت‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ردان‌ )ب‍راه‍وئ‍ی‌ ، ص‍ف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ک‍ارون‌ ( ف‍رم‍ول‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ )روان‍ب‍خ‍ش‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ رودخ‍ان‍ه‌ ق‍ره‌ ت‍ی‍ک‍ان‌ ( خ‍راس‍ان‌ )چ‍رک‍زی‌ ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ دش‍ت‌ چ‍ال‍وس‌ - ت‍ن‍ک‍اب‍ن‌ص‍م‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ی‍دارو ( خ‍راس‍ان‌ )اس‍ح‍اق‍ی‍ان‌ ، ک‍اظم‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ س‍رش‍اخ‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارون‌اس‍دی‌ ، ع‍ب‍اس‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‍ک‍ی‌ دش‍ت‌ ای‍وان‍ک‍ی‌ف‍ی‍ض‌ آق‍ائ‍ی‌ ، خ‍ل‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ - ح‍رارت‍ی‌ ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ چ‍رخ‍ش‍ی‌ ت‍ک‌ ف‍از داخ‍ل‍ی‌ ،ت‍ول‍ی‍د ش‍ده‌ ت‍وس‍ط چ‍ن‍د م‍ول‍د چ‍رخ‍ش‌اح‍م‍دون‍د،م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍ری‍ز م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ ب‍ه‌ دش‍ت‌ م‍س‍ی‍ل‍ه‌ت‍اج‍ی‍ک‌ ، داود
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز س‍راوان‌م‍س‍ت‌ ن‍ه‍ی‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ و آزم‍ای‍ش‌ رف‍ت‍ار RID در ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ج‍زئ‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌س‍ی‍ف‍ی‌ ، س‍ی‍د ح‍ب‍ی‍ب‌
 ب‍ررس‍ی‌ و آن‍ال‍ی‍ز اب‍ع‍ادی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در طراح‍ی‌ و ت‍س‍ت‌ ش‍ی‍ره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ ف‍ش‍ار ب‍الا طراح‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ آزم‍ای‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ی‍ره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ از دی‍د م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌رع‍ن‍ای‌ اخ‍وان‌ ، ف‍اطم‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ارائ‍ه‌ روش‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رآورد ت‍ل‍ف‍ات‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ و دف‍ع‌ ل‍ج‍ن‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ ج‍ن‍وب‌ اص‍ف‍ه‍ان‌گ‍رج‍ی‌ ،ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ گ‍س‍ت‍رده‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌اح‍م‍د زاده‌ ، خ‍س‍رو
 ب‍ررس‍ی‌ و ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ درح‍ال‌ ح‍اض‍رس‍ت‍وده‌ ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ و ام‍ک‍ان‌ ک‍ارب‍رد ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ئ‍وری‌ ف‍ازی‌ در م‍ح‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ ع‍ب‍ور ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍وزی‍ع‌س‍ج‍ودی‌ ،م‍ص‍دق‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍خ‍اراف‍ض‍ل‍ی‌ ، ب‍اق‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ و ان‍ج‍ام‌ ت‍س‍ت‌ درج‍ه‌ ح‍رارت‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ه‍ای‌ ق‍درت‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍داردIECان‍ص‍اری‌ ، ای‍رج‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ای‍ج‍اد س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ آب‌ ب‍رای‌ س‍ازم‍ان‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌رس‍ول‍ی‌ ق‍اس‍م‌ ل‍وئ‍ی‌ ، س‍ی‍د ع‍ب‍دا...
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اج‍زاء م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ boiler feed pump ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌آران‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ح‍وزه‌ زای‍ن‍ده‌ رودق‍ن‍ب‍ری‌ ، اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ار واح‍د ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ( ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌ )اک‍ب‍ری‌ ، ج‍م‍ش‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ اس‍پ‍ی‍دت‍رون‍ی‍ک‌ IVه‍ادی‍ان‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ارس‍ت‌ ح‍وض‍ه‌ م‍ه‍ارل‍و - اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌م‍ش‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ب‍س‍ت‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ش‍اه‌ م‍ح‍م‍دی‌ ، ب‍ه‍روز
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ گ‍ذرای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ای‍م‍ن‌ ب‍ا وج‍ود ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍اری‌ و گ‍ازی‌م‍وس‍وی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍وادث‌ خ‍طوط ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ن‍ودش‍ت‌ق‍زل‍س‍ف‍ل‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍راب‍ی‌ ق‍طع‍ه‌ راب‍ط ب‍ی‍ن‌ ات‍اق‌ اح‍ت‍راق‌ و ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از (T.P) ن‍ی‍روگ‍اه‌ ق‍م‌ق‍رب‍ان‍ی‌ ، ق‍اس‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ف‍لای‍وی‍ل‌ ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ب‍ه‍رام‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زاری‌ و ن‍رم‌ اف‍زاری‌ پ‍ای‍ان‍ه‌ه‍ا در ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ی‍وس‍ف‍ی‌ ، س‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ح‍ف‍اظت‌ ات‍ص‍ال‌ زم‍ی‍ن‌اه‍رام‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ درت‍ورب‍و ژن‍رات‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌ و ع‍وام‍ل‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ آن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ، اح‍س‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍وی‍ز در م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ح‍ذف‌ آن‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ج‍زئ‍ی‌رب‍ان‍ی‍ان‌ ، رس‍ول‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍وره‌ ه‍ای‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ ذوب‌ (ف‍رک‍ان‍س‌ ش‍ب‍ک‍ه‌)ف‍اض‍ل‌ ، ب‍اب‍ک‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ ع‍ل‍ل‌ م‍م‍ن‍وع‍ی‍ت‌ دش‍ت‌ ق‍ه‍اون‍دح‍ی‍دری‌ ، ام‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ در پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ت‍وزی‍ع‌ واج‍رای‌ آن‌ روی‌ ی‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ در ت‍ه‍ران‌ک‍ری‍م‍ی‌ ف‍رد
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ت‍ن‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ در پ‍رده‌ آب‌ ب‍ن‍د س‍ده‍ام‍ن‍ص‍وری‌ ، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ ت‍ول‍ی‍د ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ وی‍ژه‌ طرح‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ آب‍رس‍ان‍ی‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و روش‌ طراح‍ی‌ ه‍ی‍ت‍ر ب‍ازDEAERATORم‍ی‍رص‍ادق‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ب‍دس‍ت‌آوردن‌ ف‍رک‍ان‍س‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ م‍ح‍وررس‍ت‍ه‌،س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‌ ق‍طع‍ات‌ م‍دورش‍ری‍ف‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ رل‍ه‌ اض‍اف‍ه‌ ج‍ری‍ان‌ب‍ه‍رام‍ی‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ م‍دار TESTER ک‍ارت‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ RT370زی‍ب‍ائ‍ی‌ ، ف‍رزاد
 ب‍ررس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ م‍دل‌ AC ب‍ه‌ AC ب‍ا ک‍م‍وت‍اس‍ی‍ون‌ اج‍ب‍اری‌ ب‍رای‌ ب‍ارR-Lن‍ب‍ی‌ ب‍زی‌ ، ک‍ب‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍اره‍ای‌ ق‍طع‌ پ‍ذی‍ر در ک‍اه‍ش‌ ق‍درت‌ص‍اب‍ر،ح‍م‍زه‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ خ‍ام‍وش‍ی‌ و ان‍رژی‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ش‍ده‌ درش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اری‌گ‍ل‍وگ‍اه‍ی‌ ، س‍ی‍د ع‍م‍ران‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ در دس‍ت‍رس‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌دری‌ ، م‍ب‍ی‍ن‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ق‍درت‌ ب‍ازار در ب‍ازار خ‍دم‍ات‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ت‍وان‌ راک‍ت‍ی‍ورزاق‍ی‌ ، ه‍ان‍ی‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍ق‍ش‌ پ‍اس‍خ‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در طراح‍ی‌ ب‍ازار ب‍رق‌س‍ی‍دی‌ پ‍ور،ع‍اب‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ م‍دل‌ ری‍اض‍ی‌ دی‍گ‌ ب‍خ‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زم‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ ، ب‍ی‍ژن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ و ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌م‍ح‍م‍ودی‌ ، اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ و طراح‍ی‌ ب‍رج‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ خ‍ش‍ک‌ غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ (ه‍ل‍ر)ص‍درج‍م‍ال‍ی‌،ای‍رج‌
 ب‍ررس‍ی‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍الات‍ی‌ ش‍ی‍ر پ‍روان‍ه‌ ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ آب‍ی‌ م‍س‍ج‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌ق‍دارا ، م‍ح‍م‍د ه‍ژی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ آب‌ م‍ق‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍وی‍ل‍ر ک‍م‍ک‍ی‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍خ‍ار (ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرگ‍ان‌ اه‍واز)ن‍وذری‌ ، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ آب‍ی‌ل‍واف‍ی‍ان‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ش‍م‍ال‍غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ات‍اب‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍ف‍اظت‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‌ م‍ن‍ت‍ظرق‍ائ‍م‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ارت‍ع‍اش‌ ی‍ات‍اق‍ان‌م‍ه‍راب‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ و طراح‍ی‌ ک‍ن‍دان‍س‍وره‍ای‌ ت‍م‍اس‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌پ‍اش‍ائ‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد رادی‍ات‍ورس‍ازی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ون‍ی‍روگ‍اه‍ی‌پ‍ارس‍ا،س‍ی‍اوش‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌ درس‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌اب‍ری‌ ، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ گ‍رم‍ک‍ن‌ ب‍خ‍اری‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ک‍اءرح‍م‍ان‍ی‍ان‌ ، ج‍ع‍ف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ج‍داول‌ خ‍واص‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ی‌ آب‌ و ب‍خ‍ار و م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍دی‍ده‌ ت‍ق‍طی‍ر ب‍رروی‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ودی‌ واس‍ت‍ف‍اده‌ ازآن‌ درطراح‍ی‌ ه‍ی‍ت‍ر ع‍م‍ودی‌ژی‍ان‍ف‍ر ، ش‍ه‍رام‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍دل‌ س‍ازی‌ ج‍ری‍ان‌ ش‍ارژی‍ن‍گ‌ خ‍طوط ف‍ش‍ار ق‍وی‌ در ه‍ن‍گ‍ام‌ ب‍رق‌ دار ک‍ردن‌ آن‍ه‍اغ‍ف‍وری‌ دره‌ گ‍رگ‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍دل‌ س‍ازی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ج‍ع‍ف‍رپ‍ور،ش‍اه‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ آم‍اری‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود در ج‍ری‍ان‌ ه‍ج‍وم‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور و ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍روی‌ آن‌ی‍اح‍ق‍ی‌ ف‍ر ، س‍ج‍اد
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ اص‍ول‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ م‍داره‍ای‌ ف‍رم‍ان‌ درپ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌ع‍ل‍وی‍ان‌ ، ع‍ب‍اس‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ژن‍رات‍ور س‍ن‍ک‍رون‌ک‍ردان‍ی‌ ، ب‍ی‍ژن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ س‍طوح‌ ح‍رارت‍ی‌ دی‍گ‌ ب‍خ‍ار دی‍واره‌ آب‍ی‌ اک‍ون‍وم‍ای‍زر ، س‍وپ‍ره‍ی‍ت‍ر ری‌ ه‍ی‍ت‍ر ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ن‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ، ک‍وروش‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍غ‍زه‌ه‍ای‌ cores ح‍اص‍ل‌ از س‍ازن‍ده‌ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‌ ج‍ه‍رم‌ اس‍م‍اری‌ در ح‍وض‍ه‌ ک‍ارس‍ت‌ م‍ه‍ارل‍وک‍اظم‍ی‌ ، ه‍اش‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ارس‍ت‍ی‍ک‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍ادس‍ج‍ادی‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ف‍ن‌ آوری‌ ی‍ات‍اق‍ان‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ت‍وک‍ل‍ی‌ ف‍ری‍م‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍ب‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آم‍اری‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ درش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رودس‍رم‍ح‍م‍دی‌ س‍ارس‍ر ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ن‍ورب‍خ‍ش‌،م‍ه‍ی‍ار
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ورج‍ری‍ان‌ روغ‍ن‍ی‌ و SF6ق‍م‍ی‍ش‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ ک‍اب‍ل‌ ه‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌ب‍اش‌ ق‍ره‌،ع‍ب‍دال‍طی‍ف‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ح‍ذف‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ص‍ف‍ر ت‍وان‌ اک‍ت‍ی‍و در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ا م‍ت‍ق‍ارن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ع‍م‍ی‍م‌ روش‌ م‍ی‌ ن‍ی‍م‍م‌ س‍ازی‌آخ‍ت‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رف‍ت‍ار ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ای‌ ش‍اخ‍ک‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ون‌ ک‍ارب‍ای‍د و اک‍س‍ی‍د روی‌پ‍ورخ‍اق‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رف‍ت‍ار س‍ر ک‍اب‍ل‌ ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رف‍ت‍ار س‍ر ک‍اب‍ل‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍اری‌م‍ج‍ی‍دی‌ ق‍ادی‍ک‍لای‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ ه‍ای‌ آش‍ک‍ارس‍ازی‌ و ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌ح‍م‍زه‌ ل‍وئ‍ی‌ ، م‍ی‍ث‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ اب‍ت‍ک‍اری‌ درح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍ار ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ح‍ی‍دری‌ ، ی‍ع‍ق‍وب‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ خ‍ش‍ک‌ ک‍ردن‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌ت‍وان‌،ب‍ه‍م‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ روان‍اب‌ س‍طح‍ی‌ ح‍وزه‌ زری‍ن‍ه‌ روداک‍ب‍ری‍ان‌ م‍ق‍دم‌ ، اس‍د ا
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ق‍م‌پ‍ی‍رم‍راد ک‍ن‍دی‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ آب‍ی‍اری‌ ب‍اران‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‌ در ای‍ران‌ن‍وروزی‌ ، م‍ه‍ران‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ه‌ ف‍از دوم‍داره‌ و ش‍ش‌ ف‍ازج‍ب‍اری‌ ،ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ای‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌م‍ح‍م‍ود آب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ روغ‍ن‍ک‍اری‌ دردون‍روگ‍اه‌ م‍ش‍خ‍ص‌ وآن‍ال‍ی‍ز م‍ح‍ت‍وی‍ات‌ روغ‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ی‍ات‍اق‍ان‍ه‍اغ‍ف‍ارف‍ام‍ی‍ان‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ی‍وزی‌ و م‍ع‍م‍ول‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌ س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌رض‍ائ‍ی‌ ،ن‍وی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ و خ‍ورش‍ی‍دی‌طاه‍ری‌ ن‍ی‍ا،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ رود ش‍ور و ج‍لال‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌طال‍ب‍ی‍ان‌،ال‍ل‍ه‍ی‍ار
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ری‍س‍ت‍وره‍ای‌ اک‍س‍ی‍د روی‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ام‍واج‌ ص‍اع‍ق‍ه‌.ب‍اب‍ای‍ی‌ زاه‍د ک‍لای‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ و اص‍ول‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍ف‍ظه‌ ق‍طع‌ آن‍ه‍اگ‍ران‍م‍ای‍ه‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ پ‍ه‍ن‌ام‍ی‍ری‍ان‌ ، ک‍ی‍اس‍ت‌
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ خ‍وی‌ ن‍ی‍از و ام‍ک‍ان‍ات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ج‍ب‍اری‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ س‍ی‍ل‌ در ک‍ش‍ور و ک‍ارب‍رد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍راوان‍ی‌ و ری‍س‍ک‌ س‍ی‍لاب‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍رخ‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ح‍وض‍ه‌ گ‍لاب‌ دره‌ ت‍ه‍ران‌)س‍ل‍طان‍ی‍ان‌،ص‍دی‍ق‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌خ‍ش‍خ‍و ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ف‍اظت‌ درب‍راب‍ر ص‍اع‍ق‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌پ‍وی‍ا،ک‍ی‍ان‍وش‌
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍ودآوری‌ درش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌ پ‍س‌ازاس‍ت‍ق‍راراس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو۹۰۰۰رح‍ی‍م‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د