رد کردن تا محتوای اصلی

فعالیت ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > فعالیت ها  

 

 

فعالیت های این دفتر به قرار زیر است:

  • بررسی و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه
  • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
  • نظارت بر کلیه امورپژوهشی دانشگاه
  • ارتباط با مؤسسات و صنعت به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی و تخصصی
  • اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی وخدماتی بین دانشگاه وسایر مؤسسات
  • اجرای کلیه امور قراردادهای پزوهشی داخلی بین دانشگاه و مجریان
  • نظارت و رسیدگی به امور مجریان طرح های پژوهشی
  • همکاری در ارائه خدمات علمی ، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی   
  • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
  • تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف وتعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت وبلند