رد کردن تا محتوای اصلی

فعالیت ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > فعالیت ها > پایان نامه ها  

 

 

پایان نامه های دانشجویی

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

 

 پایان نامه های تحصیلی مقاطع مختلف

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
استاد راهنما
بسط/تجمیع مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ‎(264)
 آشكار سازي جزيره شدگي منابع توليد پراكنده ژنراتوري با روش هاي پسيومريم زاد فلاح فرشميسپاسیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 آشكار سازي جزيره شدگي منابع توليد پراكنده ژنراتوري با روش هاي پسيومريم زادفلاح فرشميسپاسیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 آل‍ودگ‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ و غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌ آن‌م‍خ‍ت‍اری‌ ، ن‍ادر
 آل‍ودگ‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍رق‌ و ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌م‍ه‍راب‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 آل‍ودگ‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍رق‌ و ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌ف‍لاح‌ گ‍ل‍ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ی‍ر خ‍لاق‌
 آنالیز دینامیکی سد خاکی با تاکید بر تاثیر م‍دت‌ زم‍ان‌ م‍وث‍ر ش‍ت‍اب‍ن‍گ‍اش‍ت‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‍ه‍اع‍ب‍دی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 آن‍ال‍ی‍ز ف‍ودال‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ در ح‍ی‍ن‌ ک‍ار در ح‍وزه‌ ف‍رک‍ان‍س‌خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و،ب‍اب‍ک‌دانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍ی‍از روی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از م‍خ‍ازن‌ س‍ده‍ات‍راب‍ی‌ ، ص‍دی‍ق‍ه‌
 اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍ی‍از روی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از م‍خ‍ازن‌ س‍ده‍اب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ، ن‍وب‍خ‍ت‌
 اث‍رات‌ س‍اخ‍ت‌ س‍د س‍ف‍ی‍درود ب‍ر م‍وف‍ول‍وژی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ دس‍ت‌ رودخ‍ان‍ه‌ص‍ادق‍ی‌ارک‍م‍ی‌،م‍ص‍طف‍ی‌
 اث‍رات‌ س‍د ک‍رج‌ روی‌ س‍ف‍ره‌ آب‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ک‍رج‌م‍رادی‌ ه‍ارون‍ی‌ ، ت‍ورج‌
 ارائه الگوريتم جديد جهت جلوگيري از وقوع خاموشيهاي سراسري در سيستمهاي قدرت مبتني بر تلفيق جهت توان انتقالي خطوط و منطق فازيعلي عاملي جوادیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارائ‍ه‌ رواب‍ط طراح‍ی‌ ب‍ر روی‌ س‍رری‍زه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ در ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ ف‍اض‍لاب‌ م‍رک‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌پ‍ره‍ی‍زک‍اری‌ ،م‍ج‍ی‍د
 ارزيابي سيستم كنترل نيروگاه سيكل تركيبي طرح نيام شركت مپنا ..... وهاب حاجي حاجي منتظریدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 ارزی‍اب‍ی‌ آب‍گ‍ذاری‌ و ت‍زری‍ق‌ پ‍ذی‍ری‌ و پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د م‍خ‍زن‍ی‌ م‍روک‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ )ع‍ادل‍ی‌ ، اح‍م‍د
 ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ر اث‍ر خ‍اک‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ژئ‍وگ‍ری‍د ب‍ر ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ارب‍ری‌ پ‍ی‌ ه‍اک‍ی‍ق‍ب‍ادی‌،م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌محبوبی اردکانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍د ب‍ت‍ن‍ی‌ غ‍ل‍طک‍ی‌ زی‍ردان‌ج‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 ارزی‍اب‍ی‌ پ‍روژه‌ ب‍اروری‌ اب‍ره‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ درخ‍ت‍ان‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ اگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍روژه‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌- ۱ ،اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ،س‍ال‌ آب‍ی‌۸۸-۸۹)ش‍ای‍ق‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌مطيعيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ س‍ی‍لاب‌ در رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍ه‍ای‌ ی‍ک‌ ب‍ع‍دی‌ و دو ب‍ع‍دی‌ ،م‍ورد م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ ،رودخ‍ان‍ه‌ گ‍رگ‍ان‍رود در ب‍ازه‌ س‍د گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ۱ ت‍ا ش‍ه‍ر گ‍ن‍ب‍د ک‍اووس‌پ‍ورح‍س‍ن‌ زارع‌ ،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ددی‌ م‍ی‍زان‌ ن‍ش‍س‍ت‌ س‍طح‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ در اث‍ر ح‍ف‍ر ت‍ون‍ل‌ در م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ک‌ خ‍ط ۲ ق‍طار ش‍ه‍ری‌ ک‍رج‌)ظه‍وری‍ان‌،ان‍س‍ی‍هنورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ارزی‍اب‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ی‍ک‌ م‍وت‍ور اح‍ت‍راق‌ داخ‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ آن‍ال‍ی‍ز اک‍س‍رژی‌ک‍ی‍ا اح‍م‍دی‌ ، ف‍رزاد
 ارزی‍اب‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍س‍اب‌ ورودی‌ ب‍ه‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ت‍ن‍دگ‍وی‍ان‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌م‍ول‍ودزاده‌ ،ن‍ش‍م‍ی‍ل‌
 ارزی‍اب‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍دل‌ Iwacres و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ (ANN) در ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍ارش‌ - روان‍اب‌رف‍ی‍ع‍ی‌ ، ام‍ی‍ن‌موسوي ندوشنيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 ارزی‍اب‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ول‍ره‍ای‌ آب‍ی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ب‍ری‍د ت‍راک‍م‍ی‌ج‍ولائ‍ی‌ ، ای‍م‍ان‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍رازج‍ان‌ - اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رس‍ج‍ادی‌ ، م‍ه‍دی‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ و غ‍ی‍ر خ‍طی‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ب‍ه‍رام‍ی‌ ج‍وی‍ن‍ی‌ ، روح‌ الام‍ی‍ن‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ و غ‍ی‍ر خ‍طی‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ش‍ری‍ف‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از(GIS)درم‍دل‍س‍ازی‌ ف‍ش‍ار و پ‍ای‍ش‌ آب‌ ب‍ح‍س‍اب‌ ن‍ی‍ام‍ده‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ آب‌ ش‍ه‍ری‌ه‍ج‍ران‌ ف‍ر،اح‍م‍د
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍دی‍ده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ لای‍ه‌ م‍رزی‌ در خ‍ن‍ک‌ ک‍اری‌ پ‍ره‌ ه‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ق‍ب‍ادی‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اف‍زای‍ش‌ ق‍درت‌ خ‍روج‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍ن‍ک‌ ک‍ردن‌ ه‍وای‌ ورودی‌ ت‍وس‍ط ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ س‍رم‍ام‍ن‍ت‍ص‍ر ، ک‍ورش‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ه‌ روش‌ BOT)ش‍ه‍رن‍م‍ون‍ه‌،ب‍اب‍ل‌)اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ل‍ی‌،م‍ی‍رب‍اق‍ر
 ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ ت‍ورب‍ولان‍ت‌ از روی‌ ی‍ک‌ ت‍خ‍ت‌ ب‍ا درج‍ه‌ ح‍رارت‌ م‍ت‍غ‍ی‍رپ‍رت‍و ن‍ی‍ا ، خ‍دم‍ت‌ ع‍ل‍ی‌
 ان‍ت‍ق‍ال‌ رس‍وب‌ رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ در ش‍رای‍ط س‍ی‍لاب‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد اس‍ت‍وک‍س‍ت‍ی‍ک‌رض‍ازاده‌ ،س‍ی‍ام‍ک‌
 ان‍ج‍ام‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ح‍ری‍م‌ در ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ چ‍ن‍د ش‍اه‍ی‌ از طری‍ق‌ - ن‍رم‌ اف‍زار( ( G.WATERدش‍ت‌ ده‌ پ‍ه‍ن‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌م‍ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍ور ، ف‍ت‍ح‌ ا...
 اه‍داف‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از اج‍رای‌ اب‍زاردق‍ی‍ق‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اب‍زارم‍ن‍دی‌ در س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ب‍ی‍ات‍ی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
 اه‍م‍ی‍ت‌ آزم‍ای‍ش‍ات‌ ب‍ر ج‍ا در م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ده‍ا(ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وئ‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍اس‍خ‍گ‍وئ‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍وج‍دان‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌ ،م‍س‍ع‍ود
 ب‍ازی‍اف‍ت‌ ان‍رژی‌ خ‍روج‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از ب‍ا م‍ب‍دل‌ ح‍رارت‍ی‌ HEAT PIPE و ک‍ارب‍رد آن‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍رم‍ای‍ش‌ س‍وخ‍ت‌ م‍ای‍ع‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ س‍ن‍ن‍دج‌م‍ح‍م‍دی‌،ام‍ی‍ر
 ب‍الاآم‍دن‌ آب‌ دری‍ای‌ خ‍زر و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر س‍واح‍ل‌ش‍ی‍خ‌ طلائ‍ی‌ ، ع‍ب‍دا...
 ب‍الاآم‍دن‌ آب‌ دری‍ای‌ خ‍زر و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر س‍واح‍ل‌ه‍اش‍م‍ی‌ م‍ح‍م‍د آب‍اد ، ح‍م‍ی‍د
 ب‍رآورد پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ک‍وری‍ن‌ ش‍ورع‍راق‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 ب‍رآورد ح‍ج‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍خ‍ازن‌ س‍ده‍اب‍ن‍ی‌ زم‍ان‌ لاری‌ ،ف‍ره‍اد
 ب‍رآورد ح‍داک‍ث‍ر ب‍ارن‍دگ‍ی‌ م‍ح‍ت‍م‍ل‌ ( ( P.M.P ب‍رای‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا و ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ق‍ره‌ س‍و و رس‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍م‌( ( P.M.Pف‍رخ‍ی‌ ، ش‍اپ‍ور
 ب‍رآورد ح‍داک‍ث‍ر ب‍ارن‍دگ‍ی‌ م‍ح‍ت‍م‍ل‌ ( ( P.M.P ب‍رای‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا و ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ق‍ره‌ س‍و و رس‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍م‌( ( P.M.Pق‍ره‌ ب‍اغ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ب‍رآورد ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ه‍ش‍دار س‍ی‍ل‌ در رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ان‍وروزی‌ ،ام‍ی‍ر
 بررسي اضافه ولتاژهای گذرا در پستهاي GISمهرداد مجيديجوادیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي پايداري شبكه هاي ميكروگريد در هنگام وقوع اختلال و ارائه روشي براي كنترل و بهبود آنهاجر عبدالهي نياآقا محمدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 بررسي پايداري شبكه هاي ميكروگريد در هنگام وقوع اختلال و ارائه روشي براي كنترل و بهبود آنهاجر عبدالهي نياآقا محمدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ب‍ررس‍ی‌ آب‌ ب‍ه‌ ح‍س‍اب‌ ن‍ی‍ام‍ده‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ آب‌ ش‍ه‍ری‌ (پ‍ای‍ل‍وت‌ ج‍وادی‍ه‌ )ب‍رات‍ی‌ ،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ن‍ورآب‍اد - اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌اک‍ب‍ری‌ گ‍واب‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ س‍د ب‍ارون‌ و م‍ح‍وطه‌ اطراف‌ آن‌ح‍ص‍اری‌ اص‍ل‌ ، ب‍ه‍رام‌
 ب‍ررس‍ی‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ س‍د ب‍ارون‌ و م‍ح‍وطه‌ اطراف‌ آن‌گ‍ل‍ش‍ت‍ری‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ج‍ری‍ان‌ در آب‍گ‍ی‍ر ج‍ان‍ب‍ی‌ در ق‍وس‌ ۱۸۰ درج‍ه‌م‍ی‍رع‍لای‍ی‌ ،س‍ی‍دم‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ض‍ری‍ب‌ زب‍ری‌ در رودخ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ق‍دی‍م‌خ‍ان‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ راب‍طه‌ ض‍ری‍ب‌ زب‍ری‌ و ان‍دازه‌ ق‍طرذرات‌ درآب‍راه‍ه‌ه‍ای‌ ب‍اش‍ی‍ب‌ ت‍ن‍دوب‍س‍ت‍ردرش‍ت‌ دان‍ه‌.م‍طی‍ع‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ درون‍ی‌ در م‍ج‍اورت‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ق‍اطع‌ در ک‍ن‍اره‌ ه‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌س‍لام‍ت‌ رون‍دی‌،ه‍دی‍ه‌مجدزاده طباطباييدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آب‌ ش‍س‍ت‍گ‍ی‌ در رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ا ن‍اش‍ی‌ از ج‍ت‌ اف‍ق‍ی‌ م‍س‍ت‍غ‍رق‌ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍ب‍ودی‌عطاريدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 ب‍ررس‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ آب‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ ان‍دی‍م‍ش‍ک‌ دزف‍ول‌پ‍اک‌ م‍ن‍ش‌ ، م‍ن‍ص‍ور
 ب‍ررس‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ز خ‍طی‌ و غ‍ی‍ر خ‍طی‌ در رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ خ‍اک‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ گ‍م‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍ر ش‍ده‌ در ش‍ه‍ر اروم‍ی‍ه‌)ق‍اس‍م‍پ‍ورم‍ل‍ک‍ی‌،ف‍اطم‍ه‌مهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ آب‌ س‍طح‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ع‍ب‍دل‍ی‌ ،م‍س‍ع‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍ول‍ه‌ گ‍ردب‍ادی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ب‍ه‌ ن‍ی‍ا، ب‍ه‍روز
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ری‍ان‌ و م‍ش‍ع‍ل‌ ک‍ان‍ال‌ ب‍ر ت‍وزی‍ع‌ س‍رع‍ت‌ و دم‍ا در ک‍ان‍ال‌ ورودی‌ ب‍وی‍ل‍ر ب‍ازی‍اب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از CFDج‍زی‍ن‍ی‌ ، ف‍رن‍از
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ش‍ار و ادوات‌ ک‍اه‍ن‍ده‌ م‍ص‍رف‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ آب‌ش‍ه‍رام‌ راد،پ‍ژم‍ان‌فاضليدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ج‍ری‍ان‌ گ‍رداب‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ در داخ‍ل‌ ل‍ول‍ه‌ م‍ک‍ش‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ آب‍ی‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ع‍م‍ودی‌رح‍م‍ان‍ی‌،ص‍ادق‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ح‍ف‍ر ت‍ون‍ل‌ ب‍ر پ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ری‍ز ش‍م‍ع‌ ه‍اس‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌،ع‍ل‍یقربان بيگيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ض‍رب‍ه‌ ن‍اش‍ی‌ از ری‍زش‌ آوار و رف‍ت‍ار پ‍س‌ از زل‍زل‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ازرپ‍رور،پ‍وی‍اصافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ن‍اش‍ی‌ از ب‍رگ‍ش‍ت‌ پ‍س‍اب‌ ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ ص‍اف‍ی‌ه‍او ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ن‍ظری‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ت‍ه‍ران‍پ‍ارس‌ )م‍ی‍س‍م‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ان‍ف‍وذپ‍ذی‍ری‌ و س‍ی‍م‍ان‍خ‍وری‌ درس‍اخ‍ت‍گ‍اه‌ س‍د ک‍ارون‌ ۳ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، س‍ی‍د ب‍اق‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ان‍ف‍وذپ‍ذی‍ری‌ و س‍ی‍م‍ان‍خ‍وری‌ درس‍اخ‍ت‍گ‍اه‌ س‍د ک‍ارون‌ ۳ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، س‍ی‍د ب‍اق‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍س‍اب‌ و ی‍ا ف‍اض‍لاب‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ش‍ه‍ری‌ ج‍ه‍ت‌ آب‍ی‍اری‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز،اس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ ،پ‍ای‍ل‍وت‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ زاه‍دان‌ و زاب‍ل‌ل‍ش‍ک‍ری‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ اع‍ت‍ب‍ار روش‍ه‍ای‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ از س‍طح‌ آزاد آب‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍رف‌ ک‍س‍ی‍ل‍ی‍ان‌ک‍ه‍ی‍ود،ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ چ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ و ح‍وم‍ه‌ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ح‍ذف‌ آرس‍ت‍ی‍ک‌ از آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ق‍ان‍ع‌ ب‍اق‍ری‌ ،اح‍س‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ دم‍ا رت‍ن‌ - ک‍وپ‍ن‌ - ت‍رن‍ت‌ وی‍ت‌طاف‍ی‌ زارع‌،رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ج‍ری‍ان‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍س‍ت‍ر در ش‍رای‍ط آب‍گ‍ی‍ری‌ از ق‍وس‌ و ان‍س‍داد آن‌ در م‍دل‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍چ‍ان‌ رودرم‍ض‍ان‍ی‍ان‌ ،ام‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍واج‌ الاس‍ت‍ی‍ک‌ - پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ در م‍ی‍ل‍ه‌ ه‍ات‍ازه‌ دل‌ ، ک‍ورش‌
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ک‍ردن‌ در اف‍ت‌ ت‍ی‍وپ‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ و پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ ن‍اپ‍ای‍دار در پ‍ای‍اب‌ ای‍ن‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ام‍م‍ت‍از پ‍ور ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ب‍ود ران‍دم‍ان‌ م‍ی‍ک‍روت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ ت‍وس‍ط ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ب‍ازی‍اف‍ت‌ ح‍رارت‍ی‌م‍ن‍ت‍ظرب‍ارف‍روش‌ ،م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍لان‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ اراک‌زی‍وردار ، م‍ظف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍لان‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ س‍ی‍لاخ‍ور - ل‍رس‍ت‍ان‌پ‍اک‌ م‍ن‍ش‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍گ‍اش‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍س‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌ گ‍س‍ل‌رح‍ی‍م‍ی‌،س‍ی‍د ص‍ادق‌مهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ و م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ب‍ازه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ک‍ان‍ی‌ واق‍ع‌ در رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از اب‍زار GIS ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ح‍وض‍ه‌ ام‍ام‍ه‌ع‍ب‍اس‍ی‌ ، ف‍ری‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍درول‍وژی‌ در ح‍وزه‌ س‍د گ‍اوک‍ش‍ان‌زارع‍ی‌ ، ج‍لال‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ ان‍در ک‍ن‍ش‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ م‍دف‍ون‌ س‍وخ‍ت‌ ف‍رودگ‍اه‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ان‍ف‍ج‍ارذوال‍ف‍ق‍اری‌،م‍ح‍س‍ن‌صافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ در م‍خ‍زن‌ س‍ده‍ا(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د ش‍ک‍ا رود)آق‍اج‍ان‍ی‌ ، ح‍ام‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ م‍وج‌ در م‍خ‍ازن‌ م‍وج‌ گ‍ی‍ر دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ال‌زن‍دی‌ ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ م‍وج‌ در م‍خ‍ازن‌ م‍وج‌ گ‍ی‍ر دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ال‌م‍ی‍ر ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ دوم‍ک‌اوران‍ی‌ ،اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍اف‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍د ب‍ا ج‍ری‍ان‌ اف‍ق‍ی‌ در ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌خ‍س‍روج‍ردی‌ ،ح‍م‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ در م‍خ‍زن‌ س‍ده‍ا و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ازی‌ آن‍ه‍اب‍اب‍اع‍ل‍ی‌،م‍ح‍م‍ودرض‍انورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ف‍ش‍اره‍ای‌ ه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ روی‌ س‍ازه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ف‍ش‍اره‍ای‌ ه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ روی‌ س‍ازه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌م‍ش‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍دی‍ده‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ر آس‍ت‍ان‍ه‌ ح‍رک‍ت‌ رس‍وب‍ات‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌اف‍ش‍ارن‍ی‍ا ، ع‍ص‍م‍ت‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ی‍ره‌ ب‍ن‍دی‌ آب‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ آب‌ ب‍ه‌ ح‍س‍اب‌ ن‍ی‍ام‍ده‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ آب‌ ش‍ه‍ری‌ص‍ادق‍ی‌ ،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍اض‍لاب‌ چ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍ذب‍ی‌ ب‍ر م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ خ‍اک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ اث‍ر پ‍ذی‍رق‍ل‍ی‌ پ‍ورت‍وس‍ه‌،م‍س‍ع‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ طرح‌ ت‍غ‍ذی‍ع‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و رودخ‍ان‍ه‌ ش‍ور ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ش‍رق‍ی‌ دش‍ت‌ س‍رخ‍ون‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ - ه‍رم‍زگ‍ان‌ت‍اج‍داری‌ ،م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ رف‍ت‍ار م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ در ش‍رای‍ط ت‍ن‍ش‌ س‍ه‌ م‍ح‍وری‌آج‍رل‍و، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍رع‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ آب‍گ‍ی‍ره‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ م‍وج‍ود در ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ ق‍وس‍ی‌ ش‍ک‍ل‌پ‍ورن‍ص‍ی‍ری‌ ،م‍ری‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ق‍طع‌ پ‍ای‍دار رودخ‍ان‍ه‌ک‍رم‍ی‌ ،م‍ری‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ آن‍لای‍ن‌ ع‍م‍ر خ‍زش‍ی‌ و خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ره‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ت‍ورب‍وش‍ارژ TMج‍ع‍ف‍ری‌ ،م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍رم‍وه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ چ‍رخ‍ش‍ی‌ دو ج‍ه‍ت‍ه‌ درون‌ م‍ح‍ف‍ظه‌ اح‍ت‍راق‌ م‍وت‍ورگ‍رداب‍ه‌ ای‌ ت‍ک‌ ف‍از و دوف‍ازص‍ائ‍م‍ی‌ ،س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍رم‍وه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ و آن‍ال‍ی‍ز اگ‍زرژی‌ در ج‍ری‍ان‌ م‍غ‍ش‍وش‌ چ‍رخ‍ش‍ی‌ م‍س‍ت‍ه‍ل‍ک‌ ش‍ون‍ده‌ درون‌ ب‍ا ش‍ار ح‍رارت‍ی‌ ث‍اب‍ت‌ دی‍وارک‍اظم‍ی‌ ،ص‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ ب‍ا م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روی‍گ‍رده‍ای‌ لازم‌ طرح‍ه‍ای‌ آت‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آب‌،ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌پ‍ن‍ج‍م‌آب‌ ت‍ه‍ران‌ب‍ی‍گ‍ی‌،ف‍ری‍دون‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ و ت‍ب‍خ‍ی‍ر ی‍ک‌ ق‍طره‌ م‍ای‍ع‌ داخ‍ل‌ ک‍ام‍ال‌ ب‍ر اث‍ر ت‍اب‍ش‌ در م‍ی‍دان‌ ج‍ری‍ان‌ گ‍ازی‌ (پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌)ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ ع‍ددی‌ (دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ (CFDج‍لال‍ی‍ان‌ ،ام‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ دش‍ت‌ ب‍ردس‍ی‍ر ق‍ری‍ت‍ه‌ ال‍ع‍رب‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر درآن‌ول‍دی‍ان‌ ، ت‍ورج‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د ه‍م‍زم‍ان‌ ح‍رارت‌ و ب‍رق‌ در م‍ی‍ک‍روت‍ورب‍ی‍ن‌اک‍رم‍ی‍ان‌ ،ک‍وروش‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ چ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ و ح‍وم‍ه‌ آن‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ رح‍ی‍م‌ آب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍د ق‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ چ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ و ح‍وم‍ه‌ آن‌ن‍ورب‍خ‍ش‌،م‍ه‍ی‍ار
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ع‍ددی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‍ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ س‍ن‍گ‍ف‍رش‍ه‍ا در م‍ح‍ی‍ط ن‍ا پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍م‍ان‌ م‍ج‍زا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ گ‍اه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ س‍د گ‍ت‍ون‍د ع‍ل‍ی‍اام‍ی‍ن‌ پ‍ور ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ راه‌ ح‍ل‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ و دف‍ع‌ (ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌) ف‍اض‍لاب‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍وم‍ی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ای‌)زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍م‍ن‍ان‌ع‍ل‍ی‌ م‍رادی‌ ،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ غ‍ال‍ب‌ ک‍ش‍ک‍ان‌ رود در اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ج‍ای‍دری‌ ، ش‍ه‍رام‌
 ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍ک‍ان‍ی‌ در ش‍رای‍ط پ‍رش‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ در م‍ج‍اورت‌ س‍رری‍ز ج‍ان‍ب‍ی‌ف‍ره‍ادی‌ راد،س‍م‍ی‍راجليلي قاضي زادهدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ اش‍ب‍اع‌ و غ‍ی‍ر اش‍ب‍اع‌ آل‍وده‌ ب‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ک‍ن‍گ‍ان‍ی‌،م‍ه‍راننورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ک‍ش‍ش‍ی‌ چ‍ن‍د لای‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ب‍ری‍دی‌ ف‍ل‍ز - ال‍ی‍اف‌ و اث‍رات‌ لای‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ و زاوی‍ه‌ ال‍ی‍اف‌ ب‍ر روی‌ آن‍ه‍اداری‍وش‍ی‌ ،س‍ه‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ در ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ف‍دوی‌،وح‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ش‍دت‌ طی‍ف‍ی‌ ب‍ا ک‍ازی‍م‍م‌ ک‍رن‍ش‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ م‍دف‍ون‌ع‍ب‍اس‍ی‌ ورک‍ی‌،رق‍ی‍ه‌حسنيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ در م‍خ‍ازن‌ س‍ده‍ا(س‍ده‍ای‌ س‍ف‍ی‍درود،ل‍ت‍ی‍ان‌،ک‍رج‌)س‍ارای‍ی‌،اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍ه‌ گ‍س‍ل‌ ف‍ع‍ال‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د رودب‍ار ل‍رس‍ت‍ان‌)ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍دنورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ س‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ق‍وس‍ی‌ ب‍زرگ‌ ت‍ح‍ت‌ زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ در ای‍ران‌ب‍اق‍ری‌ ،غ‍لام‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ روش‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ح‍ج‍م‌ س‍ف‍ره‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ب‍ی‍لان‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ب‍ی‍لان‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍وس‍ان‍ات‌ س‍طح‌ س‍ف‍ره‌ و م‍ق‍دار ب‍رد اش‍ت‍ه‍ارد در دش‍ت‌ ک‍رج‌ب‍ان‍پ‍روری‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ روش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د آم‍ار ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌م‍طل‍وب‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ روش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د آم‍ار ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ه‍اش‍م‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍اره‍ای‌ ات‍ف‍اق‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار ش‍م‍ارش‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ه‍ا در ب‍ارگ‍ذاری‌ ات‍ف‍اق‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ طول‌ ع‍م‍ر و ع‍م‍ر ب‍اق‍ی‍م‍ان‍ده‌ام‍ی‍ری‌ ، م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍س‍ری‍ع‌ آب‍گ‍ی‍ری‌ ل‍ج‍ن‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آب‌ در ب‍س‍ت‍ره‍ای‌ م‍ت‍ع‍ارف‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ج‍دد از ل‍ج‍ن‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌۳ و ۴ت‍ه‍ران‍پ‍ارس‌ )س‍ل‍طان‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ دردش‍ت‌ ب‍ه‍ش‍ه‍رف‍لاح‌ گ‍ل‍ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ی‍ر خ‍لاق‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ دردش‍ت‌ ب‍ه‍ش‍ه‍رم‍اک‍وئ‍ی‍ان‌ ، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍روز گ‍رف‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اس‍م‍ز م‍ع‍ک‍وس‌ در ص‍ورت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ازآب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ رازی‌)ج‍م‍ال‍ی‌،ی‍دال‍ل‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ل‍ج‍ن‌ در ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ ک‍ش‍ورزم‍ان‍ی‌،م‍رت‍ض‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ل‍ول‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍اض‍لاب‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍رم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍وری‌ ،اک‍ب‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ رون‍د پ‍ی‍ش‍روی‌ آب‌ ش‍ور در آب‍خ‍وان‌ دش‍ت‌ ک‍ه‍ورس‍ت‍ان‌ و ت‍وص‍ی‍ه‌ راه‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از آن‌اف‍ن‍دی‌ ،ن‍س‍ری‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و س‍از و ک‍ار ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ارس‍ت‌ و ت‍اث‍ی‍رآن‌ درآب‍گ‍ذاری‌ س‍اخ‍ت‍گ‍اه‌ س‍د س‍اوه‌ف‍رج‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍لاب‍ه‍ای‌ ورودی‌ ب‍ه‌ م‍خ‍زن‌ س‍د گ‍ت‍ون‍دش‍ه‍رک‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ س‍ده‍ای‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ای‌ ک‍ارون‌ س‍ه‌ و چ‍ه‍ار در ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍لاب‌م‍ی‍رزائ‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌ ع‍س‍گ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ و ای‍ج‍اد م‍دل‌ چ‍ن‍د م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ در ب‍وی‍ل‍ردول‍ت‌ خ‍واه‌ ، م‍س‍ع‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ ض‍ری‍ب‌ ش‍دت‌ ج‍ری‍ان‌ س‍رری‍زه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ ض‍ری‍ب‌ ش‍دت‌ ج‍ری‍ان‌ س‍رری‍زه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌دان‍ی‍ال‍ی‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ در س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌ رودش‍ک‍اری‌،س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ طغ‍ی‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ (ح‍وض‍ه‌ س‍ی‍روان‌ )رح‍م‍ان‍ی‌ ، ی‍دا...
 ب‍ررس‍ی‌ طغ‍ی‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ (ح‍وض‍ه‌ س‍ی‍روان‌ )ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اف‍زای‍ش‌ س‍طح‌ آب‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ و اث‍رات‌ ن‍ام‍طل‍وب‌ آن‌ در س‍اح‍ل‌ م‍ج‍اور و ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ روش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌زراع‍ت‌ پ‍رور ، ع‍زی‍ز
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز خ‍وردگ‍ی‌ ک‍ان‍ال‌ آب‌ در ه‍ادی‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ات‍ورژن‍رات‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌س‍رداری‌ ،م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ف‍رو ن‍ش‍س‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ و ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ف‍روچ‍ال‍ه‌ه‍ادردش‍ت‌ ق‍ام‍ن‍ی‍ن‌ و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ت‍وس‍ع‍ه‌ آن‌ه‍اش‍م‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد اب‍زاره‍ای‌ دق‍ی‍ق‌ س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ در ح‍ال‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د س‍ت‍ارخ‍ان‌ش‍اه‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ک‍از ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار در اث‍ر ان‍ف‍ج‍ارآق‍اس‍ی‌،ع‍ب‍اس‌راستي اردكانيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد راه‍ک‍ار ن‍وی‍ن‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ SMBR ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ راه‍ب‍ری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ غ‍ش‍ای‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌( ب‍ا اج‍رای‌ پ‍ای‍ل‍وت‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌)ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ابدليانس قلي كنديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد راک‍ت‍ور ب‍ا ف‍ل‍دار ب‍ی‌ ه‍وازی‌ (ABR) در ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ای‍ل‍وت‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌،ش‍روی‍ن‌بدليانس قلي كنديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد راک‍ت‍ور ب‍ی‍وف‍ی‍ل‍ت‍ر ه‍وازی‌ در ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ل‍ب‍ن‍ی‌ش‍ی‍وائ‍ی‌ ک‍ج‍وری‌ ،ح‍س‍ام‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ف‍پ‍وش‌ (ب‍لان‍ک‍ت‌)ه‍ای‌ ن‍ف‍وذ ن‍اپ‍ذی‍ر ب‍الادس‍ت‌ س‍ده‍او م‍ص‍ال‍ح‌ ج‍دی‍د ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ع‍زی‍زم‍ق‍دم‌،ک‍اظم‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ان‍ت‍ق‍ال‌ رس‍وب‍ات‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر رژی‍م‌ رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍ی‌ش‍ادب‍ه‍ر،ال‍ه‍ام‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ی‍وب‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ در ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ آب‍ی‍اری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ زری‍ن‍ه‌روددان‍ش‍ج‍و،ک‍ی‍وم‍رث‌
 ب‍ررس‍ی‌ ع‍ی‍وب‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ک‍ان‍ال‌ آب‌ آور س‍د ق‍وری‍چ‍ای‌ اردب‍ی‍ل‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍زاده‌ ،اص‍غ‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍ذف‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ از آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا اج‍رای‌ پ‍ای‍ل‍وت‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌)ع‍ب‍اس‍پ‍ور،رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ف‍اگ‌ در ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ازی‌ ۲ ، ۹۴V زی‍م‍ن‍س‌ت‍ح‍وی‍ل‍دار،ب‍ه‍ن‍ام‌
 ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ح‍ذف‌ ف‍س‍ف‍ر از پ‍س‍اب‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍ع‍ق‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ا در م‍ح‍ی‍ط م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌( م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ای‍ل‍وت‍ی‌)پ‍وی‍ا،طال‍ب‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌ آب‍ادی‌فاضليدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ دوگ‍ان‍ه‌ آب‍رس‍ان‍ی‌ - م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر اس‍ک‍و - اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌پ‍ه‍ل‍وان‍ی‌،م‍ه‍دی‌جليلي قاضي زادهدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ب‍ررس‍ی‌ م‍رف‍ول‍وژی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ک‍ارون‌ ( ح‍د ف‍اص‍ل‌ گ‍ت‍ون‍د ت‍ااه‍واز )طاووس‌ ن‍ژاد ،ی‍دا...
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍اک‌ م‍س‍ل‍ح‌ در س‍د ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌چ‍ائ‍ی‍چ‍ی‌ م‍ل‍ت‌ ش‍اه‍ی‌ ، روی‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍اک‌ م‍س‍ل‍ح‌ در س‍د ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ب‍ه‍رام‍ی‌ ج‍وی‍ن‍ی‌ ، روح‌ الام‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از س‍د و ش‍ب‍ک‍ه‌ آب‍ی‍اری‌ گ‍ت‍ون‍دس‍ج‍ادی‌ ، س‍ی‍د ص‍ادق‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اث‍ر ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ و آزب‍س‍ت‌ س‍ی‍م‍ان‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ آب‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ودی‌ ش‍ه‍ر س‍م‍ن‍ان‌ )ت‍ق‍وی‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ب‍ی‍رج‍ن‍د ( آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ )ج‍ع‍ف‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آب‌ خ‍روج‍ی‌ از ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ ت‍ه‍ران‍پ‍ارس‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ک‍دورت‌ و ق‍طر و ت‍ع‍داد ذرات‌ خ‍روج‍ی‌اح‍م‍دی‌ ، غ‍زال‌
 ب‍ررس‍ی‌ م‍ورف‍ول‍وژی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ - م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ چ‍ن‍داب‌ (ورام‍ی‍ن‌) در رودخ‍ان‍ه‌ ج‍اج‍رود(پ‍ای‍ی‍ن‌ دس‍ت‌ س‍د ل‍ت‍ی‍ان‌ )ش‍ک‍ی‍ب‍ا،پ‍وی‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ا پ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ ب‍دن‍ه‌ س‍د خ‍اک‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌م‍ن‍اف‍ی‌ ق‍راب‍ائ‍ی‌ ، س‍ی‍د م‍س‍ع‍ودنورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ش‍ت‌ و ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ارب‍ری‌ پ‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ ب‍ا دی‍واره‌ ری‍ن‍گ‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا س‍ای‍ر ان‍واع‌ پ‍ی‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍ی‌ ه‍ای‌ ری‍ن‍گ‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ ذخ‍ی‍ره‌ م‍ی‍ع‍ان‍ات‌ گ‍ازی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ک‍ش‍ور)زارع‌،م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌نورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ پ‍س‍ام‍ن‌ در پ‍وش‍ش‌ ح‍ائ‍ل‌ ح‍رارت‌ ن‍اش‍ی‌ از اف‍زای‍ش‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ لای‍ه‌ اک‍س‍ی‍دی‌ در اث‍ر ب‍ارگ‍ذاری‌ س‍ی‍ک‍ل‍ی‍ک‌ ح‍رارت‍ی‌زک‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ارت‍ع‍اش‌ س‍ی‍ال‌ در م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ و ل‍ول‍ه‌ ای‌م‍ی‍رزای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ و آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ زاه‍دان‌س‍رخ‍ی‍ل‌ ، ح‍ب‍ی‍ب‌ ا...
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍لان‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ده‍گ‍لان‌س‍ال‍م‍ی‌ ، ش‍ه‍رام‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز س‍رب‍از ( ت‍اای‍س‍ت‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ردان‌ )ب‍راه‍وئ‍ی‌ ، ص‍ف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز س‍رب‍از ( ت‍اای‍س‍ت‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ردان‌ )ت‍ش‍ک‍ری‌ ه‍اش‍م‍ی‌ ، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ - ح‍رارت‍ی‌ ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ چ‍رخ‍ش‍ی‌ ت‍ک‌ ف‍از داخ‍ل‍ی‌ ،ت‍ول‍ی‍د ش‍ده‌ ت‍وس‍ط چ‍ن‍د م‍ول‍د چ‍رخ‍ش‌اح‍م‍دون‍د،م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍ری‍ز م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ ب‍ه‌ دش‍ت‌ م‍س‍ی‍ل‍ه‌م‍وث‍ق‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ ، ف‍رام‍رز
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز س‍راوان‌م‍س‍ت‌ ن‍ه‍ی‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز س‍راوان‌رح‍م‍ان‍ی‌ ، ی‍دا...
 ب‍ررس‍ی‌ و آن‍ال‍ی‍ز اب‍ع‍ادی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در طراح‍ی‌ و ت‍س‍ت‌ ش‍ی‍ره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ ف‍ش‍ار ب‍الا طراح‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ آزم‍ای‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ی‍ره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ از دی‍د م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌رع‍ن‍ای‌ اخ‍وان‌ ، ف‍اطم‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ح‍وزه‌ زای‍ن‍ده‌ رودام‍ی‍ری‍ان‌ ، ک‍ی‍اس‍ت‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ارس‍ت‌ ح‍وض‍ه‌ م‍ه‍ارل‍و - اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌م‍ش‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ارس‍ت‌ ح‍وض‍ه‌ م‍ه‍ارل‍و - اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ک‍ات‍ب‍ی‌ ، اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ف‍لای‍وی‍ل‌ ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ب‍ه‍رام‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ ع‍ل‍ل‌ م‍م‍ن‍وع‍ی‍ت‌ دش‍ت‌ ق‍ه‍اون‍دح‍س‍ن‌ زاده‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ت‍ن‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ در پ‍رده‌ آب‌ ب‍ن‍د س‍ده‍ام‍ن‍ص‍وری‌ ، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ت‍ن‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ در پ‍رده‌ آب‌ ب‍ن‍د س‍ده‍اخ‍ی‍ام‌ ب‍اش‍ی‌ ، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ و ح‍ل‌ ع‍ددی‌ م‍ع‍ادلات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ج‍ری‍ان‌ دو ف‍ازی‌ غ‍ل‍ی‍ظ (چ‍گ‍ال‍ی‌) در م‍خ‍ازن‌ و ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ س‍د ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ FINITE VOLOUMEپ‍ارس‍ا،ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ل‍س‍ی‌ (رس‍وب‍ات‌ ل‍س‍ی‌) ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍رک‍ب‍ب‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ آن‍ه‍ا در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و رف‍ت‍ار ای‍ن‌ خ‍اک‍ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ق‍رض‍ه‌ س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ت‍ی‍م‍وری‌ ،ج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ارس‍ت‍ی‍ک‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍اداس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ع‍راق‍ی‌،ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ن‍ورب‍خ‍ش‌،م‍ه‍ی‍ار
 ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌م‍ح‍ض‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ پ‍ه‍ن‌ک‍ل‍ق‍ائ‍ی‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ن‍ف‍وذپ‍ذی‍ری‌ پ‍ی‌ س‍د ک‍وار و ظرف‍ی‍ت‌ ت‍زری‍ق‌ پ‍ذی‍ری‌ آن‌خ‍ش‍ن‍ودی‌،ب‍ه‍روز
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ی‍درول‍وژی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍لان‌ آب‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ک‍وه‍دش‍ت‌م‍ح‍م‍ودی‌ ک‍وه‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ی‍درول‍وژی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍لان‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ورام‍ی‍ن‌ارب‍اب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ح‍وزه‌ زای‍ن‍ده‌ رودغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌ ، ن‍اص‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ی‍زد - اردک‍ان‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ازGIS - RSروزب‍ه‌،م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآم‍دی‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اج‍رای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍اض‍لاب‌ روی‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اج‍رائ‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ع‍وام‍ل‌ زم‍ان‌ و ه‍زی‍ن‍ه‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌ )رم‍ض‍ان‍ی‌،اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارائ‍ی‌ ن‍ان‍و ف‍ی‍ل‍ت‍راس‍ی‍ون‌ در ح‍ذف‌ ک‍روم‌ ش‍ش‌ ظرف‍ی‍ت‍ی‌ ازآب‌ آش‍ام‍ی‍دن‍ی‌اخ‍ت‍ری‌ راد ، ف‍اطم‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ ک‍ل‍رای‍د در اف‍زای‍ش‌ ران‍دم‍ان‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آب‌ری‍اح‍ی‌ ،رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ دان‍ه‌ ل‍ی‍ک‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ م‍اس‍ه‌ آن‍ت‍راس‍ی‍ت‌ در ص‍اف‍ی‌ ه‍ای‌ دو لای‍ه‌م‍ع‍ال‍ج‌،ش‍ه‍ری‍ار
 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ان‍وف‍ی‍ل‍ت‍راس‍ی‍ون‌ در ح‍ذف‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌ از آب‌ آش‍ام‍ی‍دن‍ی‌اک‍ب‍ری‌ ،ح‍م‍ی‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ال‍ک‍ت‍رو اس‍م‍زی‌ در اص‍لاح‌ خ‍اک‌ رس‍ی‌ واگ‍رام‍ی‍دان‍ی‌ ، رح‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ک‍م‍ی‌ آب‍خ‍وان‌ دش‍ت‌ ت‍ال‍ش‌ ت‍وس‍ط ن‍رم‌ اف‍زار modflowم‍وث‍ق‍ی‌ام‍ی‍ن‍ی‌ ،ف‍رام‍رز
 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ( ه‍ی‍دروش‍ی‍م‍ی‌ ) و ت‍داخ‍ل‌ آب‌ ش‍ور و ش‍ی‍ری‍ن‌ دش‍ت‌ اروم‍ی‍ه‌ن‍ظرب‍ی‍گ‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ رام‍ه‍رم‍زگ‍ودرزی‌ ، طه‍م‍ورث‌
 برنامه ريزي بهينه توسعه توليد ريزشبكه جهت تامين بار حرارتي و الكتريكي به منظور كاهش آلودگيبهنام نامورشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 برنامه ریزی بهره برداری سیستم قدرت با نفوذ نیروگاههای بادی و با در نظر گرفتن خودروهای برقی متصل به شبکه و مشارکت بار در بازار رزرومحمد مرادي الوندخدرزادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 برنامه ریزی توسعه شبکه فوق توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با لحاظ نمودن قیود امنیتی شبکه گاز ميلاد بهروزپناهسپاسیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و خ‍اک‌ ( ش‍ب‍ک‍ه‌ آب‍ی‍اری‌ و زه‍ک‍ش‍ی‌ م‍غ‍ان‌ )ع‍دن‌ ف‍ر ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و خ‍اک‌ ( ش‍ب‍ک‍ه‌ آب‍ی‍اری‌ و زه‍ک‍ش‍ی‌ م‍غ‍ان‌ )ح‍ص‍اری‌ اص‍ل‌ ، ب‍ه‍رام‌
 به كارگيري روش فازورهاي ديناميكي در تخمين فركانس با استفاده از PMUها در سيستم هاي قدرتمهدي ميرزا حسني هاعاملیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بهره برداري بهينه در فضاهاي چند حاملي، با استفاده از هاب هاي انرژيعلي شاه محمديقاضی زاده; سالم نیادانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از س‍د و ش‍ب‍ک‍ه‌ آب‍ی‍اری‌ دزرض‍وی‌ ن‍ژاد ، ول‍ی‌ ا...
 ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ش‍رب‌ و ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ش‍ه‍راراک‌ع‍رف‍ات‍ی‌ ، س‍ی‍د ک‍م‍ال‌
 ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از س‍د ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍ی‍اری‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ک‍م‍ب‍ود آب‌ ( س‍د درون‍گ‍ر )ش‍ری‍ف‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از س‍د ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍ی‍اری‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ک‍م‍ب‍ود آب‌ ( س‍د درون‍گ‍ر )پ‍ژم‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ه‍ن‍گ‍ام‌ س‍ازی‌ م‍دل‍س‍ازی‌ اج‍زای‌ م‍ح‍دود در آن‍ال‍ی‍ز ارت‍ع‍اش‍ی‌ع‍ب‍اس‍ی‌ ، ک‍اوه‌
 ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ آب‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ک‍ن‌ چ‍ن‍د م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ (MED)س‍ی‍ف‍ی‌ ، م‍ری‍م‌
 ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اب‍ع‍اد س‍ازه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ارس‍ی‍لاب‌ در ح‍وض‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌دان‍ن‍ده‌ م‍ه‍ر،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اب‍ع‍اد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ (س‍د - گ‍وره‌ ) م‍ه‍ار س‍ی‍لاب‌س‍راب‍ن‍دی‌ ،ام‍ی‍ر
 ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ان‍ع‍ق‍اد و ل‍خ‍ت‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍واد م‍ن‍ع‍ق‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ در ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ی‍زدی‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍ای‍ل‍وت‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍اض‍لاب‌ ب‍ه‌ روش‌ ل‍ج‍ن‌ ف‍ع‍ال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از راک‍ت‍ور دول‍وم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ل‍ج‍ن‌ ح‍ج‍ی‍م‌ ش‍ده‌ و ش‍ن‍اوراب‍راه‍ی‍م‍ی‌،م‍رت‍ض‍ی‌بدليانس قلي كنديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍وزی‍ع‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ رودخ‍ان‍ه‌ - آب‍خ‍ون‌ ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ج‍دا س‍ازی‌ و ب‍زرگ‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ل‍س‍ک‍وپ‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ک‍ی‍م‍اگ‍ر ک‍ن‍ک‌ ل‍اه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ،وح‍ی‍دعليمحمديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ج‍ان‍م‍ای‍ی‌ آب‍گ‍ی‍ری‌ در رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍رف‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌م‍ع‍ص‍وم‍ی‌،م‍ی‍ر م‍ح‍م‍دعليمحمديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ض‍رای‍ب‌ ج‍ری‍ان‌ ب‍رگ‍ش‍ت‍ی‌ در م‍دل‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍از ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌س‍ب‍ززاده‌،ای‍م‍ان‌عليمحمديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‌ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ اح‍داث‌ س‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ئ‍وری‍ه‍ای‌ ح‍دی‌ن‍ظری‌،ب‍ه‍زادمجدزاده طباطباييدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 تحليل رفتار ديناميكي ريز شبكه ها در پاسخ به اختلالات توليد و جزيره اي شدن حامد ملكي خدرزادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ اث‍ر گ‍ود ب‍رداری‌ ب‍ر رف‍ت‍ار گ‍روه‌ ش‍م‍ع‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اور ت‍ح‍ت‌ ب‍ار م‍ح‍وری‌ف‍ام‍ی‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌،ح‍ام‍دمحبوبی اردکانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ خ‍اک‍ری‍زه‍ای‌ م‍ت‍ک‍ی‌ ب‍ر ش‍م‍ع‌ش‍م‍س‌،ع‍ل‍ی‌محبوبی اردکانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌ گ‍ودب‍رداری‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ در م‍ح‍ی‍ط ش‍ه‍ری‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ م‍ت‍رو W 7 ت‍ه‍ران‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اف‍ض‍ل‌،م‍ح‍م‍د ج‍وادمحبوبی اردکانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ری‍ان‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ان‍ال‌ و س‍رری‍ز ج‍ان‍ب‍ی‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ اف‍ت‌ ان‍ش‍ع‍اب‍ی‌ن‍ص‍ی‍ب‍ی‌ ،م‍ل‍ی‍ح‍ه‌جليلي قاضي زادهدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ش‍ک‍ل‌ پ‍ذی‍ری‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ب‍ا ب‍ادب‍ن‍د خ‍ارج‌ از م‍رک‍زخ‍وش‍م‍ود،ع‍ل‍ی‍رض‍اصافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍طرات‌ ن‍اش‍ی‌ از پ‍دی‍ده‌ی‌ ج‍وش‍ش‌ (Piping) در م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ب‍اق‍ری‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ، ف‍ائ‍زه‌نورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ در خ‍اک‍ه‍ای‌ م‍ارن‍ی‌ م‍وردی‌ : م‍خ‍ازن‌ م‍ی‍ع‍ان‍ات‌ گ‍ازی‌ در س‍ای‍ت‌ ت‍ب‍ک‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ه‍ژب‍ری‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا نورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ی‍ن‍ی‍ی‌ ن‍ا م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ه‌ روس‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ن‍ص‍ی‍ری‌،اح‍س‍انصافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع(تعیین مکان و ظرفیت) با هدف کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گروهیمحمدرضا كريم زادهشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع(تعیین مکان و ظرفیت) با هدف کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گروهیمحمدرضا کريم زادهشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 تشخيص الگوهاي تخليه جزئي عايق هاي جامد ومايع با استفاده از شبكه عصبيمحمد اسكوئيیزدی زاده; مهدیانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 تشخيص خطاي بهنگام كليدهاي فشار قوي به كمك آناليز هوشمند سيگنال هاي الكتريكي و مكانيكي كليدعلي فروتني افضلیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 تعيين آرايش با حداقل تلفات در سيستم هاي توزيع شعاعي برمبناي آناليز حساسيتمحسن چراغيرمضانپوردانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌ ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ در لای‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍رف‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ل‍س‍ازی‌ ب‍ا Anfis و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ت‍ق‍ی‌ پ‍ور ن‍دوش‍ن‌،م‍ی‍ث‍م‌مهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ م‍دت‌ دوام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا ن‍ی‍روگ‍اه‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ و ش‍رای‍ط زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ه‍ف‍ت‌ ل‍ن‍گ‌،م‍ه‍دی‌مهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ طی‍ف‌ طراح‍ی‌ س‍رع‍ت‌ ب‍رای‌ خ‍اک‌ ن‍وع‌ Iو II ای‍ران‌آزاد،م‍رت‍ض‍ی‌مهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ طی‍ف‌ طراح‍ی‌ ش‍ت‍اب‌ اف‍ق‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ خ‍اک‌ ن‍وع‌( Iب‍س‍ت‍ر س‍ن‍گ‍ی‌ )ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا طی‍ف‌ ب‍ازت‍اب‌ اس‍ت‍ان‍دارد ۲۸۰۰( وی‍رای‍ش‌ س‍وم‌)ج‍ب‍اری‌،ح‍م‍ی‍درض‍امهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍دن‌ ب‍س‍ت‍ر رودخ‍ان‍ه‌ در ش‍رای‍ط س‍ی‍لاب‍ی‌ب‍اق‍ری‌ ن‍ژاد،م‍ه‍دی‌مجدزاده طباطباييدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 جايابي بهينه كنترل كننده سيلان توان بين خطي تعميم يافته به منظور افزايش بهره وري خطوط شبكه و بهبود پروفيل ولتاژ شبكهمهدي پاشائيسالم نیا; آقا محمدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 جبرانسازی عدم تعادل بار در ریزشبکه ها(میکروگرید)جدا از شبکهفرهاد فتح الهياحمدیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 حذف بار هوشمند با استفاده از اطلاعات PMU برای جلوگيري از ناپايداري فرکانسی و ولتاژی سیستمهای قدرتسيد احسان قاسميعاملیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ح‍ذف‌ ی‍ون‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍ت‍رات‌ از آب‌ آش‍ام‍ی‍دن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ف‍ی‍ل‍ت‍ر ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍س‍اب‌ح‍اج‍ی‌ ع‍م‍وش‍ا،پ‍ری‍ارشيدي مهرآباديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍وری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ رودخ‍ان‍ه‌ - م‍خ‍زن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌رض‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌عليمحمديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍واب‍ع‌ خ‍س‍ارت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ب‍زرگ‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ن‍اطق‌ ۲۲ گ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)ک‍رم‍ان‍ی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌حسنيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 شبیه سازی عددی جریان آب و رسوب در حوضچه های رسوبگیر محسن اقبال احمدیقريشي نجف آباديدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه منابع آب
 ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ع‍دد م‍ن‍ف‍ص‍ل‌( م‍ج‍زای‌) س‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‍ری‍زه‌ ای‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍دی‍ده‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ذرات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ی‍ک‌ س‍د ک‍وت‍اه‌ع‍لائ‍ی‌ ،اب‍راه‍ی‍م‌محبوبی اردکانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ع‍ددی‌ ج‍ری‍ان‌ آب‌ رس‍وب‌ در ح‍وض‍چ‍ه‌ ه‍ای‌ رس‍وب‌ گ‍ی‍ر( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ح‍وض‍چ‍ه‌ رس‍وب‌ گ‍ی‍ر ن‍ک‍و آب‍اد)اق‍ب‍ال‌ اح‍م‍دی‌،م‍ح‍س‍ن‌قريشي نجف آباديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم كنترل دور در توربين هاي باديمحسن اسديان یزدی زادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم ياتاق مغناطيسي فعالايمان زاده حسنیزدی زاده; رمضانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 كنترل هماهنگ مشعل و ميكروتوربين در يك ميكرو CHP مبتني بر بويلر خانگيمهدي ركاب طلائيلطیف شبگاهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 مدلسازي و طراحي كنترل‌كنند H2/Hinf براي سيستم آب شيرين‌كن تقطير چندمرحله‌ايمحمد تقي مازينيیزدی زاده; رمضانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 م‍دل‍س‍ازی‌ ع‍ددی‌ رف‍ت‍ار م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ م‍ص‍ال‍ح‌ دان‍ه‌ ای‌ اش‍ب‍اح‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زا م‍ن‍ف‍ص‍ل‌ dem ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ف‍ش‍ار آب‌ ح‍ف‍ره‌ ای‌خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ،ی‍ون‍س‌محبوبی اردکانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 م‍دل‍س‍ازی‌ ن‍ش‍س‍ت‌ در ت‍ون‍ل‌ ه‍ای‌ ک‍م‌ ع‍م‍ق‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍اب‍ل‌ اص‍ف‍ه‍ان‌س‍ق‍ازاده‌ ،م‍ح‍م‍دمحبوبی اردکانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 مسير يابي ربات متحرك ميداني با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم يادگيري مبتني بر شاخص هاي فازي عوارض زمينپدرام كرمانيافضلیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه کنترل و ابزار دقیق
 م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ام‍ی‍ن‌ رس‍وب‌ ب‍ر ش‍ک‍ل‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ق‍اطع‌ پ‍ای‍دار ک‍ان‍ال‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ا ب‍س‍ت‍ر م‍اس‍ه‌ ای‌ج‍ع‍ف‍ری‌،ام‍ی‍ن‌مجدزاده طباطباييدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍ددی‌ رف‍ت‍ار ش‍ال‍وده‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ع‍ی‌ در م‍ع‍رض‌ اص‍طک‍اک‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ج‍دارن‍ی‍ک‍زاد،م‍ه‍دی‌محبوبی اردکانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ و ارزی‍اب‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ روزم‍ی‍ن‍ی‌ و ب‍وم‍ی‌ س‍ازی‌ آن‌ ب‍رای‌ ای‍ران‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا و س‍ازه‌ ه‍ای‌ ش‍ب‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ف‍ولادی‌)ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌،ه‍ادی‌حسنيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 معيار تجزيه پذيري شبكه شاخصي براي جزيره سازي عمدي و كنترل شده شبكه هاي قدرت در مواقع اضطراريامين سپهوندآقا محمدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍زری‍ق‌ ج‍ت‌ و اخ‍ت‍لاط ع‍م‍ی‍ق‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ خ‍اک‍ه‍اع‍دل‍ی‌ ،ع‍اطف‍ه‌قربان بيگيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ف‍اض‍لاب‌ه‍ن‍رخ‍واه‌ ،ب‍اب‍ک‌رشيدي مهرآباديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
بسط/تجمیع مقطع تحصیلیكارشناسي ‎(701)
  انجام آزمايشات جهت تشخيص اتصال حلقه در سيم پيچ تحريك مولد سنكرون انسيه قنبرينقاشاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
  بررسي كيفيت توان( power quality)در توربين هاي بادي نيرو گاه بينالود محمد  نجف زادهدیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
  تعيين ميزان تخفيف حريم در فيدرهاي هوايي 20 كيلوولت با توجه به بخشنامه وزارت نيرو معصومه حاتم خانياسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
  راهكارهاي حفظ تعادل ولتاژ نقطه خنثي در اينورترهاي سه سطحي محمد حلاجسالم نیادانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
  ارزيابي وضعيت موجود مصرف برق کارخانه سيمان درود از طريق اندازه گيري محمد عنبريخدرزادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
  اندازه گيري پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از مدلسازي اجزاء محدود علي اصغر صداقتي  نقاشاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
  بررسي رفتار حرارتي موتورهاي الكتريكي و انتخاب بهترين مشخصه رله حرارتي محافظ موتور محمدصادق سلطاني مقدمرضاییدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
  بررسي شيوه هاي رتبه بندي پيشامدهاي حوزه توان اکتيو سيستم هاي قدرت جواد کريميستایش نظردانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
  بررسي و مدلسازي آماري هارمونيکهاي موجود در جريان هجومي ترانسفورماتور و تاثير عوامل مختلف بر روي آن سجاد ياحقي فرمشکوه الدینیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
  تحليل و شبيه سازي افت ولتاژ ناشي از برقدار کردن ترانسفورماتور هاي قدرت و پاک کردن خطاها نفيسه قاسميخدرزادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 lattice systems with friction perrormance for support in tunnelsان‍ص‍اری‌ ،م‍ی‍ث‍م‌صافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 آتش سوزي در پست هاي فشار قوي و روش هاي پيشگيري و مقابله با آنجواد قلي نژاداحمدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 آزمايش سيكل حرارتي اتصالات مياني و انتهايي خطوط انتقال نيرو و مقايسه ارزيابي آنها در استانداردهاي ASTM , IECمحمد حسين عشتاقيرضاییدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 آزم‍ای‍ش‌ ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌ و م‍دار م‍ج‍ازی‌ آزم‍ای‍ش‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ق‍درت‌ه‍ادی‌ پ‍ور،آت‍وس‍ادانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 آزم‍ای‍ش‍ات‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر درس‍اخ‍ت‌ م‍دل‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌پ‍ش‍م‌ف‍روش‌،غ‍لام‍رض‍ا
 آشنايي با اصول تستهاي ديناميکي رله هاي ديستانس و بررسي نتايج حاصله بر روي يک شبکه نمونهمهدي غلامزادهجوادیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌اف‍زارات‍وک‍د واس‍ت‍ف‍اده‌ ازآن‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ Process And Instrumentation Diagramاک‍ب‍ری‌ ، رس‍ول‌
 آماده سازي يك مجموعه آزمايشگاهي ژنراتور آسنكرون با تحريك سه فازبهنام امين زادهنقاشان; قاضی زادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 آن‍ال‍ی‍ز ارت‍ع‍اش‍ات‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌س‍ن‍ائ‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌حقانیدانشکده مدیریت و اقتصادگروه اقتصاد و بهره وری
 آن‍ال‍ی‍ز ت‍ن‍ش‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار caesar2طاه‍ری‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
 آن‍ال‍ی‍ز ح‍رارت‍ی‌ دی‍گ‌ ب‍خ‍ار ب‍ام‍ت‍د Zonningم‍ح‍ب‌ ع‍ل‍ی‌ ، اص‍غ‍ر
 آن‍ال‍ی‍ز دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ دی‍واره‍ای‌ ح‍ائ‍ل‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌اک‍ب‍ری‌ م‍طل‍ق‌ ،ع‍ل‍ی‌
 آن‍ال‍ی‍ز دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍د خ‍اک‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍اث‍ی‍ر م‍دت‌ زم‍ان‌ م‍وث‍ر ش‍ت‍اب‍ن‍گ‍اش‍ت‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‍ه‍اس‍ام‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
 آن‍ال‍ی‍ز ف‍رک‍ان‍س‍ی‌ و ب‍الان‍س‌ ت‍وروژن‍رات‍ور ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌ق‍رائ‍ی‌،اس‍دادانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آن‍ال‍ی‍ز ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍د ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ب‍اس‍پ‍ورآت‍ش‌ پ‍ی‍ک‍ر ، م‍ح‍م‍د
 آن‍ال‍ی‍ز و طراح‍ی‌ س‍د ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ وزن‍ی‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د ب‍ت‍ن‍ی‌ وزن‍ی‌ RCC س‍ی‍روان‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌راس‍ت‍ی‌ ف‍ر ، ع‍اطف‍ه‌
 آن‍ال‍ی‍ز و طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ م‍ح‍وری‌ت‍وک‍ل‍ی‌ ، اک‍ب‍ر
 آن‍ال‍ی‍زوطراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ت‍ی‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ازم‍ح‍وری‌ ب‍راس‍اس‌ روش‌ اص‍ل‍ی‌ واص‍لاح‌ ش‍ده‌ Ainiely and Mathiesonاع‍ت‍دال‍ی‌ زاده‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 اب‍زارب‍ن‍دی‌ و رف‍ت‍ارن‍گ‍اری‌ س‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ورس‍ه‍راب‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 اتوماسيون شبکه هاي توزيع از ديدگاه حفاظت بهرام قره باغيخدرزادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 اث‍ر اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ طراح‍ی‌ ب‍ر ت‍خ‍ری‍ب‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌دم‍ان‌،م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍دخرازي فرددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 اث‍ر زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ روی‌ پ‍دی‍ده‌ ت‍ش‍دی‍د خ‍اک‌س‍ح‍اب‌ زاده‌ ،زه‍رامهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 اث‍رات‌ س‍اخ‍ت‌ س‍د س‍ف‍ی‍درود ب‍ر م‍وف‍ول‍وژی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ دس‍ت‌ رودخ‍ان‍ه‌س‍ارای‍ی‌،اح‍م‍د
 اج‍رای‌ دال‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍ن‍ی‍ده‌ پ‍س‌ ک‍ش‍ی‍ده‌ح‍ی‍درزاه‌، ه‍ی‍ث‍م‌
 اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌رن‍ج‍ی‌،رض‍اوزين رامدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 اج‍رای‌ س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ س‍ده‍ای‌ گ‍ت‍ون‍د و ک‍ی‍ن‍ه‌ورس‌پ‍ی‍ران‌ ع‍ق‍ل‌ ، پ‍ی‍ام‌
 ارائه روش هوشمند براي بارزدايي با استفاده از شاخص ميانگين df\dt و تعيين مقدار آن به كمك شبكه عصبيمهتاب ميكائيليعاملیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌ م‍ص‍رف‍ی‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍زخ‍ال‍ق‌ پ‍ن‍اه‌ ، ج‍ب‍ار
 ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ رف‍ع‌ م‍ش‍ک‍ل‌ ب‍ال‍ک‍ی‍ن‍گ‌ رش‍ت‍ه‌ای‌ در ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ ب‍ا روش‌ ل‍ج‍ن‌ ف‍ع‍ال‌ف‍ای‍ض‍ی‌ ، ام‍ی‍ر
 ارائ‍ه‌ رواب‍ط طراح‍ی‌ ب‍ر روی‌ س‍رری‍زه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ در ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ ف‍اض‍لاب‌ م‍رک‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ روچ‍ی‌ ،م‍ری‍م‌
 ارائ‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ت‍اب‍ن‍گ‍اش‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ک‍ری‍م‍ی‍ان‌ ،س‍وگ‍ل‌حسنيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ارائ‍ه‌ و ک‍ارب‍رد روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ خ‍س‍ارات‌ س‍ی‍ل‌ در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز م‍ادرس‍و (گ‍رگ‍ان‍رود)م‍ح‍م‍ودی‍ان‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ راب‍طه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ل‍ب‍ری‍زه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍م‍ان‍ی‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌
 ارايه ي الگوريتم بارزدايي هوشمند درسيستم هاي قدرت با استفاده از شاخص df/dtعليرضا رقميعاملیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارت‍ع‍اش‍ات‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ش‍ای‍س‍ت‍ه‌،اح‍س‍ان‌
 ارزيابي آماري نحوه بهره برداري تجهيزات حامل جريان در شبكه هاي توزيع با استفاده از تصوير برداري حرارتي طمورث سلگيسپاسیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارزيابي اقتصادي اثرات زيست محيطي توليد پراكندهرضا صدقيشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارزيابي پايداري گذراي سيستم هاي قدرت با استفاده از داده هاي PMUغزاله آجرلوعاملیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارزيابي تلفات انرژي در شرايط عدم قطعيت با استفاده از منطق فازي در شبكه هاي توزيععارف صالحياسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارزيابي تلفات و مقايسه روشهاي محتلف در شبکه توزيع برق طبس امير اسماعيل اخوان صفاراسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارزيابي قابليت اعتماد سيستم هاي توزيع با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو آبتين کيااسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارزيابي كيفيت توان نيروگاههاي بادي در شرايط اتصال به شبكهحسين افتخاريعاملیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ارزیابی عملکرد زمانی مراحل راه­اندازی و خواباندن توربین بخار سری E شرکت زیمنس با در نظرگرفتن تنش حرارتی فخری اسفستانی رامینمنتظریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 ارزی‍اب‍ی‌ آب‍گ‍ذاری‌ و ت‍زری‍ق‌ پ‍ذی‍ری‌ و پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د م‍خ‍زن‍ی‌ م‍روک‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ )ای‍م‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌
 ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ ب‍ر رژی‍م‌ رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ی‍خ‍چ‍ال‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ رودخ‍ان‍ه‌ س‍رداب‌ رودت‍ف‍ک‍ری‌ ،م‍ح‍م‍دج‍وادمطيعيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه آب و فاضلاب
 ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍د ب‍ت‍ن‍ی‌ غ‍ل‍طک‍ی‌ زی‍ردان‌م‍وزون‌، ح‍س‍ن‌
 ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دوام‌ ب‍ت‍ن‌ ال‍ی‍اف‍ی‌ ، پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ال‍ه‌ آب‍ادی‌،ع‍ل‍ی‌صافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ س‍ی‍لاب‌ در رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍ه‍ای‌ ی‍ک‌ ب‍ع‍دی‌ و دو ب‍ع‍دی‌ ،م‍ورد م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ ،رودخ‍ان‍ه‌ گ‍رگ‍ان‍رود در ب‍ازه‌ س‍د گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ۱ ت‍ا ش‍ه‍ر گ‍ن‍ب‍د ک‍اووس‌م‍ی‍رزای‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 ارزی‍اب‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ طرح‌ ف‍اض‍لاب‌ زاب‍ل‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، س‍ی‍د ب‍اق‍ر
 ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ه‍ی‍دروم‍ک‍ان‍ی‍ک‍ال‌ از ن‍ظر ران‍دم‍ان‌ و ک‍ارای‍ی‌ در س‍ده‍ای‌ ای‍ران‌اق‍راری‍ان‌ ،م‍ری‍م‌
 ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ راه‍ه‍ای‌ اح‍ی‍ای‌ ح‍وض‍چ‍ه‌ ه‍ای‌ روس‍وب‍گ‍ی‍ر (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ح‍وض‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ی‍ر وص‍ی‍ل‍ه‌)ث‍ان‍ی‌ م‍ن‍د ، ک‍ری‍م‌
 ارزی‍اب‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍س‍اب‌ ورودی‌ ب‍ه‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ت‍ن‍دگ‍وی‍ان‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌م‍ش‍ای‍خ‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
 ارزی‍اب‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ از خ‍رپ‍ا و ت‍ی‍ر ورق‌ام‍ی‍د ، اح‍م‍دصافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ص‍اف‍ی‌ ه‍ای‌ درش‍ت‌ دان‍ه‌ اف‍ق‍ی‌ در ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌خ‍دای‍ی‌ ،م‍س‍ع‍ود
 استخراج پارامترهاي ماشين سنكرون آزمايشگاه ماشين بروشهاي مختلف محمد احسان كارگهي نقاشاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ع‍م‍ق‌ آب‌ - خ‍س‍ارت‌ در ح‍وض‍ه‌ ت‌ب‍ری‍ز م‍ادرس‍وس‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 استفاده از حفاظت هاي ويژه در افزايش تبادل توان ناحيه خراسان با توجه به ديناميك بار و توليدزهرا منصور كياييسپاسیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 استفاده از ماشين هاي القائي با تغذيه دوبل ( DFGI) در نيـروگاه ها و مزارع باديمرتضي ميرزاوندعاملیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍ج‍م‍اد در ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ی‍ال‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌دی‍ب‍اج‍ی‌ ، س‍ی‍د ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ت‍ن‌ ال‍ی‍اف‍ی‌ در ق‍طع‍ات‌ پ‍وش‍ش‌ ت‍ون‍ل‍ه‍ای‌ ح‍ف‍ری‌ ش‍ده‌ ب‍ا دس‍ت‍گ‍اه‌ TBMک‍ری‍م‍ی‌ ح‍س‍ن‌ آب‍ادی‌ ،ف‍رش‍ی‍د
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ت‍ن‌ ال‍ی‍اف‍ی‌ در ق‍طع‍ات‌ پ‍وش‍ش‌ ت‍ون‍ل‍ه‍ای‌ ح‍ف‍ری‌ ش‍ده‌ ب‍ا دس‍ت‍گ‍اه‌ TBMن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ،اح‍م‍د
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از دی‌ اک‍س‍ی‍دک‍ل‍ر در ح‍ذف‌ م‍واد آل‍ی‌ ب‍اق‍ی‍م‍ان‍ده‌ از پ‍س‍اپ‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ ش‍ه‍ری‌ک‍وش‍اف‍ر ، ل‍ی‍لا
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از دی‍وار ب‍رش‍ی‌ در اس‍ک‍ل‍ت‌ ف‍ل‍زی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ب‍ادب‍ن‍دغ‍لام‍رض‍ای‍ی‌ ،رس‍ول‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زارCCCADج‍ه‍ت‌ م‍وازن‍ه‌ ج‍رم‍ی‌ و ح‍رارت‍ی‌ س‍ی‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ وب‍ررس‍ی‍ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍ی‍ن‍چ‌ واک‍س‍رژی‌ درطراح‍ی‌ آن‍ه‍اراه‍زادی‌ ، داود
 اس‍ت‍ف‍اده‌ از(GIS)درم‍دل‍س‍ازی‌ ف‍ش‍ار و پ‍ای‍ش‌ آب‌ ب‍ح‍س‍اب‌ ن‍ی‍ام‍ده‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ آب‌ ش‍ه‍ری‌اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ل‍ی‌،م‍ی‍رب‍اق‍ر
 اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ درب‍ه‍ره‌ وری‌ ت‍ورب‍وف‍ی‍د پ‍م‍پ‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍وازع‍ل‍ی‍زاده‌ ، م‍ح‍م‍ود
 اس‍ت‍ف‍اده‌ و ک‍ارب‍رد م‍اده‌ پ‍رل‍ی‍ت‌ م‍ن‍ب‍س‍ط ش‍ده‌ در س‍اخ‍ت‌ ب‍ت‍ن‌ س‍ب‍ک‌ام‍ام‌ ج‍م‍ع‍ه‌ ، ای‍م‍ان‌
 اس‍ت‍ف‍اده‌ازاطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ (GIS) درم‍دل‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (GMS)آزاده‌ ، س‍پ‍ی‍ده‌
 اص‍ول‌ و طراح‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ن‍ش‍ت‌ گ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ن‍ی‍ک‌ خ‍واه‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 اف‍زای‍ش‌ ت‍وان‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ ل‍وش‍ان‌ وچ‍اب‍ه‍ار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ چ‍ی‍ل‍ر ج‍ذب‍ی‌اک‍ب‍ری‌ رح‍ی‍م‌ آب‍ادی‌ ،اح‍م‍د
 اف‍زای‍ش‌ ق‍درت‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍اش‍ش‌ آب‌ در ورودی‌ ک‍م‍پ‍رس‍ورج‍دی‍دی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 امكان سنجي اتصال مستقيم يك نيروگاه توليد پراكنده به پست فوق توزيعزهرا اخلاقيرفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 امكان سنجي استفاده از نانوتكنولوژي در سنعت برق ايران، با توجه به كاربرد اين فناوري در عايق ها و كاهش تلفاتفرناز صفدرياناسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 امكان سنجي تغذيه يك خانه مسكوني با تراز انرژي صفر در يك منطقه كويري(طبس)سيد محمد طالبيسالم نیادانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 امكان سنجي حريم الكتريكي استوانه اي خطوط انتقال و بررسي عوامل موثر بر آن عليرضا مبرهنيجوادیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 امکان سنجی فنی، آنالیز اگزرژی و اگزرژی استفاده از میکروتوربین و چیلر جذبی جهت تولید همزمان برق, جهت حرارت و برودت برای یک ساختمان مشخصامیدبیگی علیعامریدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اح‍داث‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ زب‍ال‍ه‌ س‍وزک‍س‍ائ‍ی‍ان‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ BOT ج‍ه‍ت‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ از م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ف‍رج‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اف‍زای‍ش‌ ق‍درت‌ خ‍روج‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍ن‍ک‌ ک‍ردن‌ ه‍وای‌ ورودی‌ ت‍وس‍ط ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ س‍رم‍ام‍ن‍ت‍ص‍ر ، ک‍ورش‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ EPM در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ی‍ث‍م‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اف‍زای‍ش‌ ق‍درت‌ خ‍روج‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ ج‍زی‍ره‌ ک‍ی‍ش‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ دم‍ای‌ ه‍وای‌ ورودی‌ ت‍وس‍ط چ‍ی‍ل‍ر ج‍ذب‍ی‌ن‍وروزی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ول‍ی‍د آب‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‌ چ‍اب‍ه‍ار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ ح‍رارت‍ی‌ دود خ‍روج‍ی‌ از ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌.گ‍ل‍ی‌،س‍م‍ی‍ه‌
 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ه‌ روش‌ BOT)ش‍ه‍رن‍م‍ون‍ه‌،ب‍اب‍ل‌)رم‍ض‍ان‍ی‌،اح‍م‍د
 انتخاب تركيب مناسب از منابع توليد پراكنده جهت تغذيه يك شبكه محلي نيما امامي شفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 انتخاب مجدد برقگيرهاي موجود در شبكه با در نظر گرفتن اضافه ولتاژ ناشي از فرورزونانسمهدي گودرزيشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 انتخاب مناسب اينورتر جهت اتصال واحدهاي پراكنده فتوولتائيك به شبكهحسن نامورانشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ح‍ل‌ ج‍داس‍از ارزه‌ ای‌( ش‍ی‍ر ق‍طع‌ خ‍ودک‍ار )در م‍خ‍ازن‌ آب‌ ب‍ا روش‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌زاه‍دی‌ رض‍ای‍ی‍ه‌،ان‍دی‍ش‍ه‌راستي اردكانيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ع‍ی‍ار س‍ی‍لاب‌ طراح‍ی‌ س‍ده‍اف‍رق‍ان‍ی‌ ،ام‍ی‍د
 ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ن‍اس‍ب‌ م‍ح‍ل‌ ج‍دا س‍از ل‍رزه‌ ای‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ م‍خ‍زن‌ آب‌ت‍ش‍ک‍ری‌ ،س‍ی‍دم‍ح‍م‍دص‍ادق‌راستي اردكانيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ان‍ت‍خ‍اب‌ و طراح‍ی‌ م‍دار ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ پ‍م‍پ‌ گ‍ردش‍ی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ آب‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ ت‍ورب‍ولان‍ت‌ از روی‌ ی‍ک‌ ت‍خ‍ت‌ ب‍ا درج‍ه‌ ح‍رارت‌ م‍ت‍غ‍ی‍رپ‍رت‍و ن‍ی‍ا ، خ‍دم‍ت‌ ع‍ل‍ی‌
 ان‍ت‍ق‍ال‌ رس‍وب‌ رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ در ش‍رای‍ط س‍ی‍لاب‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد اس‍ت‍وک‍س‍ت‍ی‍ک‌م‍ح‍م‍دی‌ ،آرزو
 انجام آزمايش و استخراج يک آلگوريتم جهت شناسايي محل تخليه الکتريکي جزئي در ژنراتور موجود در سوله نيروگاهاحمد صفري پور  نقاشاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 انجام آزمايشات جهت تشخيص ترك ميله روتور در موتور آسنكرون حسنعلي مقدمنقاشاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 انجام مطالعات هماهنگي حفاظتي براي يك نيروگاه توليد از نوع ژنراتور سنكروننرگس طالب نژادرفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 اندازه گيري تخليه الكتريكي جزيي بر روي شينه ژنراتور حاوي نشتي آب محمدحسن مطهرياننقاشاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ن‍ش‍ه‍ای‌ پ‍س‍م‍ان‍د ب‍اروش‌ س‍وراخ‌ زن‍ی‌اص‍غ‍ری‌ ف‍ری‍اد ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ان‍دک‍ن‍ش‌ ش‍م‍ع‌ - خ‍اک‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍اره‍ای‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ج‍ام‍ی‌ ،م‍ه‍ردادقربان بيگيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ان‍واع‌ ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و ن‍ک‍ات‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ آن‍ه‍ارش‍ون‍د ، غ‍لام‍رض‍ا
 اه‍داف‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از اج‍رای‌ اب‍زاردق‍ی‍ق‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اب‍زارم‍ن‍دی‌ در س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ع‍زی‍زم‍ق‍دم‌،ک‍اظم‌
 اه‍م‍ی‍ت‌ آزم‍ای‍ش‍ات‌ ب‍ر ج‍ا در م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ده‍ا(ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وئ‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍اس‍خ‍گ‍وئ‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍اک‍ب‍ری‌ ،م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
 باز آرائي شبکه توزيع با کمک منطق فازي مجيد ذوالعليرمضانپوردانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 باز طراحي پست هاي توزيع زميني براي اضافه كردن ژنراتور گازسوز معين منبع چي  قاضی زادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ب‍ازس‍ازی‌ س‍ده‍ای‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ن‍ون‍وروز،ری‍ح‍ان‍ه‌نورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ازی‍اب‍ی‌ ح‍ج‍م‌ م‍ف‍ی‍د م‍خ‍ازن‌ ت‍وس‍ط ن‍رم‌ اف‍زارRES CON ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د س‍ف‍ی‍د رودع‍طاپ‍ورم‍ش‍ه‍دی‌ ، ام‍ی‍ررض‍ا
 ب‍ازی‍اف‍ت‌ ان‍رژی‌ خ‍روج‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از ب‍ا م‍ب‍دل‌ ح‍رارت‍ی‌ HEAT PIPE و ک‍ارب‍رد آن‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍رم‍ای‍ش‌ س‍وخ‍ت‌ م‍ای‍ع‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ س‍ن‍ن‍دج‌م‍ح‍م‍دی‌،ام‍ی‍ر
 ب‍ازی‍اف‍ت‌ ح‍رارت‌ ازت‍ل‍ف‍ات‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍زوطراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍رم‍ای‍ش‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ آن‌ج‍وه‍ری‌ ،ق‍اس‍م‌
 برآورد بار شبكه هاي توزيع با استفاده از بانك اطلاعات مشتركين و سيستم اطلاعات مكاني (GIS)محسن كلانتري  شفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 ب‍رآورد ب‍ار ک‍ف‌ رودخ‍ان‍ه‌ در ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ی‍دروم‍ت‍ری‌ ، ت‍رج‍ی‍ح‍ا ورودی‌ ب‍ه‌ م‍خ‍زن‌ س‍د م‍خ‍زن‍ی‌ ب‍ه‌ چ‍ن‍د روش‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍اروش‌ ت‍ل‍ه‌ ان‍دازی‌ ب‍ارک‍ف‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‌ ب‍رت‍رش‍ی‍ش‍ه‌گ‍ر ، م‍س‍ع‍ود
 ب‍رآورد پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ روان‍گ‍رای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ای‍ش‍ات‌ CPT-SPT م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اج‍رای‌ دو گ‍ان‍ه‌ در م‍ح‍ل‌ف‍لاح‌ ق‍وی‍دل‌ ، ح‍ام‍د
 ب‍رآورد ح‍ج‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍خ‍ازن‌ س‍ده‍اس‍ل‍طان‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍رآورد رس‍وب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ و ارائ‍ه‌ م‍ع‍ادلات‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌ چ‍ن‍دگ‍ات‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ دی‍گ‍ر م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ح‍وزه‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ )ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، س‍ی‍ده‌ زی‍ن‍ب‌
 ب‍رآورد ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ه‍ش‍دار س‍ی‍ل‌ در رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ام‍ح‍م‍دی‌ اح‍م‍دآب‍ادی‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ب‍رآورد ف‍رس‍ای‍ش‌ آب‍ی‌ در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ب‍ه‌ روش‌ پ‍س‍ی‍اک‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ ب‍ار ک‍ل‌ م‍واد رس‍وب‍ی‌ در م‍ن‍اطق‌ خ‍ش‍ک‌ و ن‍ی‍م‍ه‌ خ‍ش‍ک‌ق‍رب‍ان‌ ن‍ژاد ، رض‍ا
 ب‍ررس‌ اث‍ر م‍دت‌ دوام‌ م‍وث‍ر در آن‍ال‍ی‍ز دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ رف‍ت‍ار س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ۶ طب‍ق‍ه‌ ف‍ولادی‌ چ‍رم‍چ‍ی‌ ،س‍پ‍ی‍ده‌ مهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 بررسي آثار خطوط انتقال نيرو بر روي خطوط لوله گاز و تعيين حريم بهينه احسان نعمتي  دیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي آسيب پذيري پستهاي فوق توزيع تهران در برابر زلزلهعليرضا احمديشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي اثرات منابع توليد پراكنده در كاهش تلفات شبكه توزيع در يك شبكه نمونه واقعي (شهر نيشابور نيما دادفر  رمضانپوردانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي اثرات منفي خازن گذاري در شبكه هاي توزيعحميد حامدنياشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي اضافه ولتاژ ها در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكندهحامد رمضان پورشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي اضافه ولتاژهاي كليد زني در خطوط انتقال400kv و230kv عوامل موثر بر كاهش آن به كمك شبيه سازي از طريق نرم افزار ATPآرين مدديمشکوه الدینیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي امكان افزايش سرعت حل مساله پخش بار اقتصادي مفيد به قيود امنيت OPF به وسيله خلاص سازي شبكه عطاالله مقيم خاوريقاضی زادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي انواع تكنولوژي نيروگاه هاي مقياس كوچك زباله سوز و امكان سنجي احداث آن در دانشگاهآويشن غلامرضايي ثانيرفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي پايداري يك شبكه قدرت پس از بكار گيري جبرانسازsssc جهت افزايش توان انتقالي مهدي حسينيان  توفیق سعادتیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي پديده درختي شدن در عايق هاي جامد و مدلسازي و مطالعه آماري آن هادي افكارمشکوه الدینیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي تاثير تغيير ساختار شبكه توزيع در شبكه موجود و پيشنهادي فشار متوسط در كاهش تلفات با استفاده از روش ژنتيكسيد مجتبي شجاع الساداتياسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي تاثير جايگزيني ترانسفورماتورهاي توزيع در كاهش تلفات انرژي شبكه احسان پورسليميشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي تاثير جريان هجومي ترانسفورماتورها در اتصال واحدهاي بادي به شبکه سمانه فريد مقدمشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي تاثير ذخيره سازهاي انرژي بر كيفيت توان در حضور توربين هاي باديابراهيم صادقيشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي تاثير سيم گارد در ميدان الكتريكي خطوط انتقال دو مداره و استخراج معادله محاسبه ماكزيمم ميدان بر حسب پارامترهاي فيزيكي و هندسه برجهاي متداول فرهاد صديقيجوادیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي تاثير كاهش كيفيت توان برروي موتورهاي القايي سه فازهپانيذ شبگرد فومنيسالم نیادانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي دلايل وقوع شرايط نامتعارف ولتاژ در تابستان 1385 در شبکه انتقال برق منطقه اي تهرانامير حقيقتسپاسیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي راه هاي توزيع ولتاژ ضربه به نحو مناسب بر روي سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت مهدي كرمي  مشکوه الدینیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي راهکارهاي افزايش امکان انتقال توان از نيروگاه ري صبا قياميسپاسیاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي ساختار خطوط 765كيلو ولت از نقطه نظر ميدان الكتريكي در سطح هادي ها ، پارامترهاي الكتريكي خط و ضرورت ترانسپوزه نمودن فازها سيد مصطفي مهدوي جوادی; قاضی زادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي سيستم هاي تغذيه داخلي AC پست هاي فشار قوي و مطالعه مورديسعيد شهبازياحمدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي علل بروز خطا در واحدهاي 2& 4 بخار نيروگاه منتظر قائم و ارائه راه حلبهزاد حاجي حسينلو و روح اله نصيري رادنقاشاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي علل تركيدن CT پست فشار قوي ازگلسميرا بابايي رادشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي عملکرد و تاثير نصب نشان دهنده هاي خطا در منطقه برق بهمن شرکت توزيع برق جنوبغرب تهران محمود رجبياسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي فني و اقتصادي و طراحي يك نمونه آزمايشگاهي دنبال كننده خورشيد ي جهت افزايش راندمان انرژتيك ماژولهاي فتو ولتاييك مهدي خالوندي – امير عزيزيشفیعی; رمضانیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي كاربرد اعداد فازي در IS G شبكه هاي توزيعهرمز علي تبار ملكشاهيرمضانپوردانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي مزاياي فني و اقتصادي شبكه هاي توزيع dcامير عباس مطلبي فينيشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي مكان يابي نصب برقگير و امكان سنجي حذف بعضي از برقگيرها در فيدرهاي فشار متوسط هوايي شركت توزيع برق تهراناحمد مرتضوياسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي ميدان مغناطيسي خط 765 كيلوولت تكمداره افقي و ارزيابي تلفات سيم گارد بر اثر القا جريان فازهاسجاد مراديجوادیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي نتايج حاصله از اجراي اتوماسيون در شركت توزيع جنوب شرق تهران و اثرات آن بر شاخص هاي بهره برداريمحمدرضا نقيبي زادهاسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي نتايج حاصله از اجراي اتوماسيون در شركت توزيع جنوب شرق تهران و اثرات آن بر شاخص هاي بهره برداريمحمدرضا نقيبي زادهاسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و امكان سنجي استفاده از عايق ها با كلاس حرارتي بالا در ترانسفورماتور هاي قدرتميترا رضا خانلومشکوه الدینیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و تعيين كيفيت توان شبكه شهيد عباسپورمحمد مهدي دادجوشفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و حذف مولفه صفر توان راكتيو شبكه 3 فاز نامتقارن با تعميم روش مينيمم سازي و ارائه راهكار عمليمحمد آختهتوفیق سعادتیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و شبيه سازي ترانسفورماتور هاي و سيستم زمين مولد هاي پراكنده DG از نوع ژنراتور سنكرون بر عملكرد آنهامريم حسينيرفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و شبيه سازي عملكرد ترانسفورماتور هاي الكترونيك قدرت توزيع( PET)مهدي درياييسالم نیادانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و شبيه سازي كاركرد ميكروتوربين در مدهاي كاري تنها و متصل به شبكه در محيط Simulinkاحسان محموديستایش نظردانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و شناخت راههاي كاهش مصارف داخلي نيروگاه گازي دماوند حميدرضا نادرياسداللهیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و شيوه هاي تعديل بازار برق و شبيه سازي فرآيند هاي آن براي يک شبکه نمونهندا حاجي بندهستایش نظردانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و مدلسازي كنترل سرعت موتور القايي با استفاده از روش برگشت قدرت به شبكه زهرا جلالينقاشاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و مقايسه ترانسفورماتور هاي روغني هرمتيك و معموليامين رهبر رضا خانلورفیعیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و مقايسه رفتار برقگير Zno با محفظه چيني و محفظه سيليكون رابر و انرژي قابل جذب در برقگيرمرواريد جبلي جوان و فاطمه پاليزبانرضاییدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و مقايسه رفتار مقره هاي كامپوزيت يكپارچه و مدولار(بشقاب جدا)ميلاد خدريرضاییدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و مقايسه عملكرد محدود ساهاي جريان خطاي نوع ابر رسانايي super conducting و نوع حالت جامدsolid state FCLمحمد حسين خزاعيجوادیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسي و مقايسه كرونا و RIV در مقره هاي سوزني معمولي، راديوفري و سيليكون رابرخشايار اكبريرضاییدانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه قدرت
 بررسی امکان استفاده از Heat pump جهت گرمایش (سرمایش) به جای هیترهای برقی در روستاهای بدون دسترسی به گاز شهریمحمدزاده علیرضاموسی میالیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 بررسی نیروگاه هیدرودینامیک مغناطیسی MHDاخوت عباسموسی میالیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 ب‍ررس‍ی‌ B.C.P در ن‍ی‍روگ‍اه‌م‍ح‍ب‍ت‍ی‌،اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ NCR (NONCONFORMITY REPORT) ه‍ای‌ ص‍ادره‌ از س‍ای‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ف‍ارس‌ در س‍اخ‍ت‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ HRSG وت‍ه‍ی‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ آن‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍دی‍ده‍ادی‌ ،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ آب‌ ب‍ه‌ ح‍س‍اب‌ ن‍ی‍ام‍ده‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ آب‌ ش‍ه‍ری‌ (پ‍ای‍ل‍وت‌ ج‍وادی‍ه‌ )اف‍ن‍دی‌ ،ن‍س‍ری‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍ع‍دادی‌ از زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍رب‌ ای‍ران‌ ب‍ر روی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ق‍ل‍ی‌ ن‍ژاد ب‍رن‍ج‍س‍ت‍ان‍ک‍ی‌ ،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ج‍ری‍ان‌ در آب‍گ‍ی‍ر ج‍ان‍ب‍ی‌ در ق‍وس‌ ۱۸۰ درج‍ه‌زی‍ودار،م‍ظف‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ض‍ری‍ب‌ زب‍ری‌ در رودخ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ع‍ب‍دل‍ی‌ ،م‍س‍ع‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ی‍ک‌ ب‍ع‍دی‌ س‍رع‍ت‌ در پ‍ی‍چ‍ان‌ رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ا ب‍س‍ت‍ر ث‍اب‍ت‌ و م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا ی‍ک‌ دان‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ، ف‍رزان‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ی‍ک‌ ب‍ع‍دی‌ س‍رع‍ت‌ در ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌اک‍ب‍رزاده‌ ب‍رن‍ج‍ی‌ ، وح‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ راب‍طه‌ ض‍ری‍ب‌ زب‍ری‌ و ان‍دازه‌ ق‍طرذرات‌ درآب‍راه‍ه‌ه‍ای‌ ب‍اش‍ی‍ب‌ ت‍ن‍دوب‍س‍ت‍ردرش‍ت‌ دان‍ه‌.دان‍ش‍ج‍و،ک‍ی‍وم‍رث‌
 ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍خ‍رب‌ پ‍وش‍ش‌ پ‍ره‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازن‍ج‍ف‍ی‌،وش‍م‍گ‍ی‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ل‍رزه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر و ت‍ق‍وی‍ت‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ زل‍زل‍ه‌ ک‍وب‍ه‌ )م‍ل‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،س‍ی‍د س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ وارد ب‍ر س‍ف‍ی‍د رود در زل‍زل‍ه‌ ۱۳۶۹ رودب‍ار و م‍ن‍ج‍ی‍ل‌ و درس‌ ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ س‍د ل‍ت‍ی‍ان‌ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌ ،ن‍وی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ق‍طع‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در پ‍وش‍ش‌ ت‍ون‍ل‍ه‍ا ب‍ا روش‌ اج‍رای‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ج‍ع‍ف‍ری‌ ،م‍ه‍ران‌صافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ات‍اق‌ اح‍ت‍راق‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازب‍ه‍رام‍ی‍ان‌ م‍طل‍ق‌ ، ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر اف‍زودن‍ی‌ ه‍ا در اف‍زای‍ش‌ دوام‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ت‍ن‌ض‍رغ‍ام‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌،م‍ات‍ی‍اوزين رامدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ آب‌ س‍طح‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ص‍ادق‍ی‌،اس‍دال‍ل‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ج‍ری‍ان‌ گ‍رداب‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ در داخ‍ل‌ ل‍ول‍ه‌ م‍ک‍ش‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ آب‍ی‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ع‍م‍ودی‌رح‍م‍ان‍ی‌،ص‍ادق‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر خ‍وردگ‍ی‌ و ک‍ث‍ی‍ف‍ی‌ در م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌پ‍ازش‍گ‍ر ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌ ب‍ا م‍ح‍ت‍وی‌ ف‍رک‍ان‍س‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ م‍خ‍ازن‌ ه‍وای‍ی‌ م‍س‍ق‍ف‌ ب‍ت‍ن‍ی‌س‍ی‍دک‍ل‍ب‍ادی‌،س‍ی‍دم‍ح‍م‍دحسنيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر س‍رع‍ت‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ ب‍ر روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ق‍ی‍س‍ان‍ی‌ ، ال‍ه‍ام‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ل‍غ‍زش‌ در ات‍ص‍الات‌ ب‍رش‍ی‌ و خ‍م‍ش‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ م‍رک‍ب‌ ف‍ولاد و ب‍ت‍ن‌ک‍اردگ‍ر،م‍ی‍لادصافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ف‍اظت‌ ب‍ت‍ن‌ در اف‍زای‍ش‌ ع‍م‍ر س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌غ‍لام‍پ‍ور اراب‍اس‍ت‍ان‌،ه‍وم‍ن‌وزين رامدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍خ‍ارام‍ی‍ری‌ ، ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ در ب‍ه‍ره‌ ب‍ردای‌ از م‍خ‍ازن‌ س‍ده‍ا( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍د زولا)ش‍ه‍ری‍اری‌ ن‍ی‍ا،ال‍ن‍ازعليمحمديدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ پ‍دی‍ده‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ IWRM ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زارRIBASIM)م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دش‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ )ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ن‍اش‍ی‌ از ب‍رگ‍ش‍ت‌ پ‍س‍اب‌ ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ ص‍اف‍ی‌ه‍او ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ن‍ظری‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ت‍ه‍ران‍پ‍ارس‌ )اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ن‌ ،م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ان‍ف‍وذپ‍ذی‍ری‌ و س‍ی‍م‍ان‍خ‍وری‌ درس‍اخ‍ت‍گ‍اه‌ س‍د ک‍ارون‌ ۳ب‍ی‍گ‌ زاده‌، داود
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ان‍ف‍وذپ‍ذی‍ری‌ و س‍ی‍م‍ان‍خ‍وری‌ درس‍اخ‍ت‍گ‍اه‌ س‍د ک‍ارون‌ ۳ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، س‍ی‍د ب‍اق‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ض‍ری‍ب‌ اه‍م‍ی‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا س‍طوح‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ی‍رک‍ون‍د،ب‍ه‍زاد خرازي فرددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ادارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ASME در طراح‍ی‌ ب‍وی‍ل‍ر وت‍ه‍ی‍ه‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌زارع‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد AWS ب‍رای‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ن‍وروزی‌ ج‍ه‍ان‌ آب‍ادی‌ ،اس‍لام‌
 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍س‍اب‌ و ی‍ا ف‍اض‍لاب‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ش‍ه‍ری‌ ج‍ه‍ت‌ آب‍ی‍اری‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز،اس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ ،پ‍ای‍ل‍وت‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ زاه‍دان‌ و زاب‍ل‌ح‍س‍ان‍ی‌ ، س‍ه‍ی‍لا
 ب‍ررس‍ی‌ اص‍طک‍اک‌ ج‍داره‌ و ان‍در ک‍ن‍ش‌ پ‍وش‍ش‌ ت‍ون‍ل‌ ب‍ا خ‍اک‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌غ‍ن‍دال‍ی‌ ،م‍ح‍م‍دصافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ اف‍زای‍ش‌ ق‍درت‌ و ران‍دم‍ان‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ س‍ری‌ GEF5 ن‍ی‍روگ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ت‍زری‍ق‌ ب‍خ‍ارم‍ح‍م‍دی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ح‍ذف‌ آرس‍ت‍ی‍ک‌ از آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ص‍ال‍ح‌ ن‍ژاد،ع‍زت‌
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از ن‍ظر ع‍م‍ر م‍ف‍ی‍د ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از و ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار و ای‍ج‍اد ش‍رای‍ط ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍رای‌ ه‍م‌ خ‍وان‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ف‍ی‍د دو س‍ی‍س‍ت‍م‌م‍ع‍م‍ارپ‍ور ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ اق‍دام‍ات‌ م‍م‍ک‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ ب‍ه‌ روش‌ ل‍ج‍ن‌ ف‍ع‍ال‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ح‍ج‍ی‍م‌ ش‍دن‌ و ش‍ن‍اور ش‍دن‌ ل‍ج‍ن‌س‍ی‍ف‌ پ‍ور ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ج‍ری‍ان‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍س‍ت‍ر در ش‍رای‍ط آب‍گ‍ی‍ری‌ از ق‍وس‌ و ان‍س‍داد آن‌ در م‍دل‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍چ‍ان‌ رودت‍ق‍وی‌ ،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍واج‌ الاس‍ت‍ی‍ک‌ - پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ در م‍ی‍ل‍ه‌ ه‍ات‍ازه‌ دل‌ ، ک‍ورش‌
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ل‍ف‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍خ‍ار ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و گ‍رم‍ای‍ش‌ ش‍ه‍ری‌ش‍ج‍اع‍ی‌ ، خ‍ی‍را...
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ س‍اخ‍ت‌ ری‍ن‍گ‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ م‍وت‍ور ژن‍رات‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ف‍ره‍ادی‌ ،ای‍رج‌
 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ک‍ردن‌ در اف‍ت‌ ت‍ی‍وپ‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ و پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ ن‍اپ‍ای‍دار در پ‍ای‍اب‌ ای‍ن‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ام‍م‍ت‍از پ‍ور ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ اج‍ک‍ت‍وره‍ا و طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ، ی‍وس‍ف‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ای‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ و طراح‍ی‌ ح‍رارت‍ی‌ و س‍ی‍الات‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ دو ف‍ش‍اره‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ، رح‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ روش‍ه‍ای‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍وج‍ود ب‍ر اس‍اس‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ س‍ازه‌ ه‍اق‍ال‍ب‍ی‌ زاده‌،م‍ح‍م‍دوزين رامدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ روش‍ه‍ای‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ م‍وج‍ود ب‍ر اس‍اس‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ س‍ازه‌ ه‍ات‍راب‍ی‌ ک‍چ‍وس‍ن‍گ‍ی‌،م‍ح‍م‍دراستي اردكانيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ روش‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍اری‌ اج‍زاء داغ‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازم‍ق‍رس‌ ب‍ن‍د ، رح‍ی‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ ( ه‍ل‍ر ) ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرن‍دک‍رم‍ان‌ام‍ی‍ری‌ ، ای‍رج‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ف‍ن‍ه‍ا وطراح‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ف‍ن‌ ج‍ری‍ان‌ ش‍ع‍اع‍ی‌ش‍ادم‍ه‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و طراح‍ی‌ ح‍رارت‍ی‌ و س‍ی‍الات‍ی‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آن‌ن‍ج‍ف‍ی‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ک‍م‍پ‍رس‍وه‍ای‌ م‍وج‍ود در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ام‍ه‍دی‌ زاده‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ک‍ن‍دان‍س‍وره‍ای‌ ه‍وائ‍ی‌ و طراح‍ی‌ آن‌ع‍ج‍م‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ و ن‍ق‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ری‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ژن‍رات‍ور ( ری‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ) در طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ آن‍ه‍ام‍س‍ت‍وف‍ی‌ ف‍خ‍ران‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍ار آت‍ش‌ س‍وزی‌ در س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ و ب‍ت‍ن‍ی‌ب‍اق‍رزاده‌ ص‍ب‍ا،پ‍وی‍اصافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌ ت‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و طراح‍ی‌ آن‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رپ‍ورم‍ح‍م‍دی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ اب‍زار س‍ی‍م‍ول‍ی‍ن‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و ارت‍ع‍اش‍ات‌ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌،م‍رض‍ی‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‍ه‍ای‌ ل‍ول‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ج‍دد در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍اض‍لاب‌ش‍ک‍ی‍ب‍ا،پ‍وی‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ب‍ود ران‍دم‍ان‌ م‍ی‍ک‍روت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌ ت‍وس‍ط ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ب‍ازی‍اف‍ت‌ ح‍رارت‍ی‌م‍ن‍ت‍ظرب‍ارف‍روش‌ ،م‍ج‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ع‍ل‍ل‌ خ‍راب‍ی‌ آن‌خ‍رم‍ی‌ ، وح‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍وی‍ل‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ و ع‍ل‍ل‌ ت‍ری‍پ‌ آن‌راس‍ت‍ی‌ ک‍ردار،س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍وی‍ل‍ر و ع‍ل‍ل‌ اوره‍ی‍ت‌ ش‍دن‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ س‍وپ‍ر ه‍ی‍ت‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ع‍ث‍ت‌ذوال‍ف‍ق‍اری‌ ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ب‍وی‍ل‍روع‍ل‍ل‌ اوره‍ی‍ت‌ ش‍دن‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ س‍وپ‍ر ه‍ی‍ت‍رذوال‍ف‍ق‍ار ،م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ و م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ب‍ازه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ک‍ان‍ی‌ واق‍ع‌ در رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از اب‍زار GIS ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ح‍وض‍ه‌ ام‍ام‍ه‌پ‍ور ث‍ان‍ی‌ ، س‍ی‍ن‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ دی‍واره‍ای‌ ح‍ای‍ل‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دی‍وار ح‍ای‍ل‌ وزن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ش‍م‌م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ی‍ج‍ائ‍ی‍ه‌ ،ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ س‍طح‌ درام‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌ب‍س‍اون‍دم‍ن‍ش‌ ، م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ در م‍خ‍زن‌ س‍ده‍ا(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍د ش‍ک‍ا رود)ف‍دای‍ی‌ ، م‍ن‍ص‍ور
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ گ‍وده‍ای‌ ب‍ا دی‍واره‌ ه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ م‍ی‍خ‍ک‍وب‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زاره‍ا snail ,plaxis و م‍ق‍ای‍س‍ع‌ ن‍ت‍ای‍ج‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ت‍روی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)ت‍ائ‍ب‍ی‌ ،وح‍ی‍دمحبوبی اردکانیدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ اح‍داث‌ س‍د زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دش‍ت‌ ش‍ه‍رب‍اب‍ک‌ج‍ع‍ف‍ری‌ ک‍ن‍گ‌،ع‍ب‍اس‌ آجرلودانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍اف‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍د ب‍ا ج‍ری‍ان‌ اف‍ق‍ی‌ در ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ف‍لاح‌ پ‍ور،م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ آب‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌ در پ‍ای‍اب‌ س‍رری‍زه‍ا و راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍رب‍وطه‌س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ آب‍ادی‌،ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ درم‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ای‍م‍ان‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ج‍وش‍ش‌ در ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ائ‍م‌ دی‍گ‌ ب‍خ‍ارش‍ج‍اع‍ی‌ ، ف‍رزاد
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ج‍وش‍ش‌ در ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ائ‍م‌ دی‍گ‌ ب‍خ‍ار ب‍ا ف‍لاک‍س‌ ح‍رارت‍ی‌ غ‍ی‍ری‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ت‍ق‍ی‌ پ‍ور ، م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ ، ب‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ل‍ی‌ ب‍ر اث‍رات‌ ان‌ در ای‍ران‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ج‍لال‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ س‍ای‍ش‌ (EROSION) در ب‍وی‍ل‍رح‍س‍ن‍ی‌،طاه‍ره‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ض‍رب‍ه‌ ق‍وچ‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ خ‍ی‍زآب‌ع‍لائ‍ی‌ ، ف‍ری‍د
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ک‍اوی‍ت‍اس‍ی‍ون‌ در پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ی‍رک‍ولاس‍ی‍ون‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ک‍اءاس‍دی‍ان‌ ، ول‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ک‍اوی‍ت‍اس‍ی‍ون‌ در ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ آب‍ی‌م‍وس‍وی‌،س‍ی‍دم‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ دم‍ا در ج‍داره‌ ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍ن‍دار در دی‍واره‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ام‍ک‍ب‍ری‌ ، س‍ی‍د ح‍ج‍ت‌ ا...
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ی‍اف‌ ف‍ل‍زی‌ ت‍اب‍ی‍ده‌ ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍م‍ش‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ (اب‍داع‌ ن‍وع‍ی‌ ال‍ی‍اف‌ ف‍ل‍زی‌ )ک‍ای‍دان‌ ،ی‍وس‍ف‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍دی‍ده‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ر آس‍ت‍ان‍ه‌ ح‍رک‍ت‌ رس‍وب‍ات‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ب‍الای‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌ ، ب‍ه‍روز
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ی‍ره‌ ب‍ن‍دی‌ آب‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ آب‌ ب‍ه‌ ح‍س‍اب‌ ن‍ی‍ام‍ده‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ آب‌ ش‍ه‍ری‌اس‍ح‍اق‍ی‌ ،آری‍ن‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دم‍ا ب‍ر روی‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ل‍ج‍ن‌ ف‍ع‍ال‌ک‍ی‍وم‍رث‍ی‌ ، پ‍رس‍ت‍و
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رژی‍م‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ ح‍وض‌ ه‍واده‍ی‌ ب‍ر پ‍دی‍ده‌ ب‍ال‍ک‍ی‍ن‍گ‌ام‍ی‍دی‌ ، ه‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر زم‍ان‌ م‍ان‍دای‍ی‌ ش‍دن‌ ،ع‍م‍ق‌ و س‍رع‍ت‌ در خ‍س‍ارت‌ س‍ی‍لاب‌ک‍اظم‌ پ‍ور، س‍ج‍اد
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ر روی‌ ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ارب‍ری‌ پ‍ی‌ ه‍ا ب‍خ‍ص‍وص‌NY م‍ع‍ن‍وی‌،م‍ص‍طف‍ی‌نورزاددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍اض‍لاب‌ چ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍ذب‍ی‌ ب‍ر م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ خ‍اک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ اث‍ر پ‍ذی‍راح‍م‍دی‌ ،م‍ح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍رای‍ن‍د ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ ف‍ی‍ل‍ت‍ر در دوران‌ س‍ازگ‍اری‌ ص‍اف‍ی‌ک‍ی‍ان‍ی‌ ده‌ ک‍ی‍ان‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍ان‌ ق‍اب‍ه‍ا ب‍ر پ‍اس‍خ‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌،س‍ی‍د م‍ه‍ردادصافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ طرح‌ ت‍غ‍ذی‍ع‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و رودخ‍ان‍ه‌ ش‍ور ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ش‍رق‍ی‌ دش‍ت‌ س‍رخ‍ون‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ - ه‍رم‍زگ‍ان‌ح‍ض‍رت‍ی‌ ،ای‍وب‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍ارب‌ و ت‍ب‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ت‍وج‍ی‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ طرح‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍وض‍ه‌ای‌ آب‌رئ‍وف‌ ف‍رد ، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ رف‍ت‍ار م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ در ش‍رای‍ط ت‍ن‍ش‌ س‍ه‌ م‍ح‍وری‌ج‍ان‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍رع‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ آب‍گ‍ی‍ره‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ م‍وج‍ود در ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ ق‍وس‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ خ‍وش‌ ،م‍ری‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ق‍طع‌ پ‍ای‍دار رودخ‍ان‍ه‌خ‍طی‍ب‍ی‌ ،س‍ح‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍گ‍ی‌ س‍ازه‌ در ب‍راب‍ر آت‍ش‌ س‍وزی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌ح‍ش‍م‍ت‍ی‌ اف‍ش‍ار،دی‍ه‍ی‍م‌صافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ق‍اوم‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ و ان‍واع‌ پ‍ی‌ در رف‍ت‍ار ق‍اب‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌آق‍ام‍ح‍م‍دی‌ ،پ‍ری‍س‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر م‍خ‍رب‌ در ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زارح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ ،اح‍س‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍خ‍رب‌N.D.Tع‍ل‍ی‍دوس‍ت‌ ، خ‍س‍رو
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ ب‍ا م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روی‍گ‍رده‍ای‌ لازم‌ طرح‍ه‍ای‌ آت‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آب‌،ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌پ‍ن‍ج‍م‌آب‌ ت‍ه‍ران‌خ‍دی‍ر،ح‍س‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ V94.2م‍ی‍رخ‍رازی‌ ،س‍ی‍ده‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ اس‍اس‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍خ‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرگ‍ان‌ اه‍وازش‍وش‍ت‍ری‌ زاده‌،پ‍ی‍ام‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍را ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ ۸۵ - ۱۳۶۰ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ )ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ، ام‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دش‍ت‌ م‍ش‍ه‍دب‍ن‍ی‌ اس‍دی‌ ، رض‍ا
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ام‍واج‌ زل‍زل‍ه‌ در زم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ رس‍ی‌ و ش‍ن‍ی‌ ب‍ا ض‍خ‍ام‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌( م‍طال‍ع‌ م‍وردی‌ اس‍ت‍ان‌ آذزب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌)دول‍ت‌ ی‍اری‌،ح‍ام‍دمهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍واب‍ع‌ ت‍وزی‍ع‌ ت‍وام‌ در ه‍ی‍درول‍وژی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اب‍ع‌ م‍ف‍ص‍ل‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دب‍ی‌ اوج‌ و ح‍ج‍م‌ روان‍اب‌ س‍ی‍لاب‌)ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌،م‍ح‍م‍دص‍ادق‌موسوي ندوشنيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ازی‌ م‍دل‌ V94.2ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍ژاد،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ان‍ب‍س‍اطی‌ و طراح‍ی‌ آن‌ع‍ب‍اس‍ی‌،ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د ه‍م‍زم‍ان‌ ح‍رارت‌ و ب‍رق‌ در م‍ی‍ک‍روت‍ورب‍ی‍ن‌اک‍رم‍ی‍ان‌ ،ک‍وروش‌
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ غ‍ل‍ت‍ک‍ی‌خ‍ال‍ق‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌خرازي فرددانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ع‍ددی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‍ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ س‍ن‍گ‍ف‍رش‍ه‍ا در م‍ح‍ی‍ط ن‍ا پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍م‍ان‌ م‍ج‍زا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ گ‍اه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ س‍د گ‍ت‍ون‍د ع‍ل‍ی‍ام‍ق‍ص‍ودی‌ ، ح‍م‍ی‍د
 ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ راه‌ ح‍ل‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ و دف‍ع‌ (ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌) ف‍اض‍لاب‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍وم‍ی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ای‌)زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍م‍ن‍ان‌رح‍ی‍م‌ خ‍ان‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ غ‍ال‍ب‌ ک‍ش‍ک‍ان‌ رود در اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌م‍ک‍اری‍ان‌ ، س‍ی‍روس‌
 ب‍ررس‍ی‌ ج‍ن‍س‌ خ‍واص‌ اک‍س‍ی‍داس‍ی‍ون‌ و خ‍وردگ‍ی‌ و ع‍ل‍ل‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ن‍ازل‍ه‍ای‌ ردی‍ف‌ اول‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ از ج‍ن‍س‌ س‍وپ‍ر آل‍ی‍اژ پ‍ای‍ه‌ ک‍ب‍ال‍ت‌ ۴۱۴ - FSXت‍راب‍ی‍ان‌،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ زی‍ر پ‍ودری‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در س‍اخ‍ت‌ م‍خ‍ازن‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ارپ‍ولادی‌ س‍وی‍ی‍ن‍ی‌ ،ف‍ره‍ود
 ب‍ررس‍ی‌ ح‍رارت‍ی‌ spray cooling ponds و ع‍م‍ل‍ک‍رد و روش‌ طراح‍ی‌ آن‍ه‍اش‍وش‍ی‌ ، ت‍ق‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ واگ‍را و پ‍دی‍ده‌ واگ‍رای‍ی‌ ( ان‍ج‍ام‌ آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ه‍ی‍دروم‍ت‍ری‌ دو گ‍ان‍ه‌ و ب‍ی‍ن‌ ه‍ول‌)م‍س‍ع‍ودی‌ ، م‍ح‍م‍د م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍س‍ارات‌ ن‍اش‍ی‌ از زل‍زل‍ه‌ ب‍ر روی‌ ت‍ون‍ل‌ ه‍ا و م‍روری‌ ب‍ر طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ای‌ ب‍ن‍اه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ع‍ل‍ی‌ م‍رادی‌ ،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍ن‍ش‌ در خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍ازح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ش‍ع‍ار،ام‍ی‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ در ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌اح‍م‍دی‌ ن‍ژاد،ن‍س‍ی‍ب‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌ ک‍ن‍دان‍س‍وره‍ای‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از ن‍ی‍روگ‍اه‌ام‍ام‍زاده‌ ، س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍زرگ‍ا و ان‍رژی‌ آزاد ش‍ده‌ از زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌م‍وس‍وی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍دمهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ک‍دورت‌ ورودی‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ان‍دازه‌ ذرات‌ خ‍روج‍ی‌ ف‍ی‍ل‍ت‍رص‍ل‍ح‌ م‍ی‍رزائ‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ رودخ‍ان‍ه‌ - م‍خ‍زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ رس‍وب‌ع‍ب‍دی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ رس‍وب‌ گ‍ذاری‌ در م‍خ‍ازن‌ س‍ده‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زارGSTARS اس‍لام‍ی‌ ف‍رد،م‍رج‍ان‌سيدسراجيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه منابع آب
 ب‍ررس‍ی‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ در م‍خ‍ازن‌ س‍ده‍ا(س‍ده‍ای‌ س‍ف‍ی‍درود،ل‍ت‍ی‍ان‌،ک‍رج‌)ح‍اج‍ی‌ پ‍ور،ع‍ب‍اس‌
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ س‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ق‍وس‍ی‌ ب‍زرگ‌ ت‍ح‍ت‌ زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ در ای‍ران‌ت‍ی‍م‍وری‌ ،ج‍واد
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‍ی‌ ب‍ا و ب‍دون‌ ج‍داس‍از ل‍رزه‌ ای‌ در دو س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ف‍ل‍زی‌ و ب‍ت‍ن‍ی‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ش‍ت‍اب‌ زل‍زل‍ه‌ن‍ب‍وی‌ زاده‌ ، ای‍م‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ۵ ، ۷ ، ۹ طب‍ق‍ه‌ ب‍ر روی‌ چ‍ه‍ار ت‍ی‍پ‌ خ‍اک‌ ذک‍ر ش‍ده‌ در آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌۲۸۰۰ب‍ی‌ ن‍ی‍از، اح‍س‍ان‌
 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ آن‍ه‍اف‍رج‍ی‌،م‍ه‍ردادمهدوياندانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ روان‍س‍ازی‌ ی‍ات‍اق‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ل‍ت‍ان‌ و ع‍ل‍ل‌ خ‍راب‍ی‌ آن‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‌ع‍ظی‍م‍ی‌ ، اح‍م‍د
 ب‍ررس‍ی‌ روش‌ SOCOSE در ح‍وزه‌ م‍ع‍رف‌ ک‍س‍ی‍ل‍ی‍ان‌پ‍ورک‍اظم‌ ،ش‍ادی‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ا و م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رای‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ ری‍زی‌ در زی‍ر آب‌م‍ی‍رق‍اس‍م‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍اوزين رامدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ای‌ ب‍ازی‍اب‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زارص‍ف‍ری‌،م‍رض‍ی‍ه‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ اف‍زای‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رج‌ ه‍ل‍ر در اث‍ر اف‍زای‍ش‌ دم‍ای‌ م‍ح‍ی‍طم‍ق‍دس‌،م‍ی‍ث‍م‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ س‍ازی‌ در ای‍ران‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ای‍ن‌ س‍ازه‌ ه‍ا در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌خ‍وش‌ خ‍واه‍ش‌ ، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ز م‍ودال‌ه‍اش‍م‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍س‍ری‍ع‌ آب‍گ‍ی‍ری‌ ل‍ج‍ن‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آب‌ در ب‍س‍ت‍ره‍ای‌ م‍ت‍ع‍ارف‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ج‍دد از ل‍ج‍ن‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌۳ و ۴ت‍ه‍ران‍پ‍ارس‌ )دان‍ن‍ده‌ م‍ه‍ر،ع‍ل‍ی‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ طی‍ف‌ پ‍اس‍خ‌ غ‍ی‍ر الاس‍ت‍ی‍ک‌ع‍س‍گ‍ری‍ان‌ ،م‍ح‍م‍د س‍ج‍ادصافيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍روز گ‍رف‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اس‍م‍ز م‍ع‍ک‍وس‌ در ص‍ورت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ازآب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ رازی‌)ه‍اش‍م‍ی‌،ارس‍لان‌
 ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ح‍ف‍اری‌ ت‍ون‍ل‌ و ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ م‍ت‍رو ،م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ م‍ی‍دان‌ ش‍ه‍دا - ت‍ه‍ران‌دم‍زآب‍اد،ع‍ل‍ی‌قربان بيگيدانشکده مهندسی آب و محیط زیستگروه سازه و ژئوتکنیک