رد کردن تا محتوای اصلی

فعالیت ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > فعالیت ها > کتاب ها  

 

 

معرفی کتاب های چاپ شده و دردست چاپ

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

 

 کتاب های چاپ شده و در دست چاپ

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
نويسنده
بسط/تجمیع وضعیت چاپ : چاپ شده ‎(30)
 آشنایی با مفاهیم مکانیک سیالاتشمشیرگران ، سيد رضا; نجفی، امیر فرهاددانشگاه صنعت آب و برق
1,387
3-16-8348-964-978209
 آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا Arc Veiw-GIS وب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍ب‍ی‌(Extentions)مطيعي، همايون
1,382
 آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا Arc View-GIS و ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌(Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst, Geoprocessing, Hydro, HecGeoRAS (Extensionsمطيعي، همايون
1,387
 آموزش ایمنی خطرات جریان های الکتریکیانتشارات دانشگاه صنعت آب و برق
1,388
246
 آموزش ایمنی خطرات جریانهای الکتریکی - چاپ دوممکبری، سید حجت اللهانتشارات دانشگاه صنعت آب و برق
1,389
269
 ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ف‍ای‍ت‌ اب‍زارگ‍ذاری‌ س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ و س‍ن‍گ‍ری‍زه‌ای‌ ب‍ه‌ روش‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌نورزاد، علي
1,388
 اص‍ول‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ح‍ری‍م‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌رضوي، احمد
1,387
 برنامه ریزی انرژیذبیحی، علیدانشگاه صنعت آب و برق
1,390
3-29-8348-964-978414
 پمپ - فن (ویرایش سوم )فصیح فر، احمدانتشارات دانشگاه صنعت آب و برق
1,388
232
 توربين‌هاي بخار و گاز (چاپ دوم)توکلی، داوود; شمشیرگران ، سيد رضادانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
1,389
6-28-8348-964-978522
 راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ای‍ش‌ ت‍راوش‌ در س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ دم‍ای‍ی‌نورزاد، علي
1,389
 روان‍گ‍رای‍ی‌ خ‍اک‌،ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا و دس‍ت‍اورده‍ای‌ ن‍وی‍ن‌نورزاد، علي
1,389
 روی‍ک‍رده‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ در ن‍ظارت‌ ب‍ر س‍ده‍انورزاد، عليت‍رج‍م‍ه‌ :ع‍ل‍ی‌ ن‍ورزاد ، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ن‍ورب‍خ‍ش‌
1,388
 ریاضیات عمومیمنصوری، شهرامانتشارات دانشگاه صنعت آب و برق
1,389
478
 ش‍ی‍م‍ی‌ آب‌بدليانس قلي كندي، گاگيك
1,382
 طراح‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌بدليانس قلي كندي، گاگيك
1,388
 طراح‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ، ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌بدليانس قلي كندي، گاگيك
1,381
 مبانی مهندسی مخابراتدانشگاه آ؛زاد اسلامی - واحد تهران جنوب
1,387
892
 متالوژی, شیمی و خوردگی در بویلررحمانی، خسروانتشارات دانشگاه صنعت آب و برق
1,388
387
 م‍روری‌ ب‍ر اب‍زاره‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ت‍رک‌ ه‍ا و درزه‍انورزاد، علي
1,387
 م‍ش‍ارک‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ در پ‍روژه‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌وف‍اض‍لاب‌ وب‍رق‌ ک‍ش‍ورب‍راس‍اس‌ روش‌BOT/بدليانس قلي كندي، گاگيك
1,381
 مکانیک خاک و پینورزاد، عليمهندس مصطفی جلال
1,391
 م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زارABAQUS نورزاد، عليت‍رج‍م‍ه‌ :ع‍ل‍ی‌ ن‍ورزاد، م‍ص‍طف‍ی‌ ج‍لال‌
1,389
 م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌بدليانس قلي كندي، گاگيك
1,381
 نظریه و مسائل احتمال , متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفیدانشگاه صنعت آب و برق
1,387
470
 ویژگیهای مواد در مهندسی برق و الکترونیکمشکوه الدینی، محمد رضاانتشارات دانشگاه صنعت آب و برق
1,389
512
 ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ وس‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ه‍ش‍دار س‍ی‍لاب‌مطيعي، همايون
1,383
 ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌(GIS) درم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍لاب‌ رودخ‍ان‍ه‌ه‍امطيعي، همايون
1,383
 ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌( ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌،رف‍ت‍ارن‍گ‍اری‌، ن‍گ‍ه‍داری‌ وع‍لاج‌ب‍خ‍ش‍ی‌)حسني، نعمت
1,382
 ک‍ن‍ت‍رل‌ رودخ‍ان‍ه‌ در زم‍ان‌ اج‍رای‌ س‍د( س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍ح‍راف‌ ج‍ری‍ان‌ رودخ‍ان‍ه‌)مطيعي، همايون
1,379