رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت امور آموزشی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > كاركنان  

 

 

معرفی کارکنان معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

 یکی از همکاران

صفرآبادی فراهانی ، محمد

» بیش آشنایی...

 لیست کارکنان

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع نام اداره ‏(8)
 Attachmentزهرازیرکساز
 Attachmentمحمدصفرآبادی فراهانی safarabadi@pwut.ac.ir
 Attachmentجلیلصفرعلیزاده
 Attachmentسیماعباسزادگانabbaszadegan@pwut.ac.ir
 Attachmentالهامعربی حصارامیرearabi@pwut.ac.ir
 Attachmentجبارفیروزشیرکوهی
 Attachmentعلی اصغرفیض آبادی
 Attachmentسیدمحمدرضانبویnabavi@pwut.ac.ir
بسط/تجمیع نام ادارهمدیریت امور آموزشی ‏(6)
 Attachmentمحمدعلیجهانیانفر
 Attachmentمریمرسولیrasooli@pwut.ac.ir
 Attachmentغلامرضاملک محمدیmalek@pwut.ac.ir
 Attachmentمریممیرغفاریmirghafari@pwut.ac.ir
 Attachmentمعصومهواضحی فردكارشناس آموزش
 Attachmentوحيدوحيدي نسبvahidinasab@pwut.ac.irمدیر امور آموزشی دانشگاه- مسئول دبیرخانه کمیته منتخب ارتقاء مرتبه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- عضو هيأت علمي
بسط/تجمیع نام ادارهمدیریت تحصیلات تکمیلی ‏(3)
 Attachmentمحمدحسینرمضانیmh_ramezani@sbu.ac.irمدیر تحصیلات تکمیلی
 Attachmentآرشزاوشیكارشناس ارشد خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي
 Attachmentالهامکرمعلی زادهكارشناس تحصيلات تكميلي