رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی  

 

 فایل های قابل دریافت از سایت

ویرایش
بسط/تجمیع دسته بندی : سیلابس ‎(22)
بسط/تجمیع موضوع : دانشكده مديريت و اقتصاد ‎(1)
Eg.pdfEgكارشناسي ارشد اقتصاد انرژيدانشكده مديريت و اقتصاد405 KBآقای محمد حسین رمضانی 
بسط/تجمیع موضوع : دانشكده مهندسي آب و محيط زيست ‎(7)
Civil_Phd.pdfCivil_Phdدکتری عمران شش گرایشدانشكده مهندسي آب و محيط زيست3257 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Mod_Savaneh.pdfMod_Savanehكارشناسي ارشد مديريت سوانح طبيعي (سيل و زلزله)دانشكده مهندسي آب و محيط زيست645 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Kh_P.pdfKh_Pكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاك و پيدانشكده مهندسي آب و محيط زيست934 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Ab.pdfAbكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي آبدانشكده مهندسي آب و محيط زيست729 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Abfa.pdfAbfaكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي آب و فاضلابدانشكده مهندسي آب و محيط زيست801 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Ro.pdfRoكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي رودخانهدانشكده مهندسي آب و محيط زيست877 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Ze.pdfZeكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزلهدانشكده مهندسي آب و محيط زيست733 KBآقای محمد حسین رمضانی 
بسط/تجمیع موضوع : دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر ‎(7)
D_B.pdfD_Bدكتري برق كليه گرايشهادانشكده مهندسي برق و كامپيوتر469 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Co.pdfCoكارشناسي ارشد مهندسي  برق - كنترلدانشكده مهندسي برق و كامپيوتر845 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Po.pdfPoكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرتدانشكده مهندسي برق و كامپيوتر958 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Po_R.pdfPo_Rكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرت - تجديد ساختاردانشكده مهندسي برق و كامپيوتر16290 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Po_P.pdfPo_Pكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرت - حفاظت شبكهدانشكده مهندسي برق و كامپيوتر282 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Po_M.pdfPo_Mكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرت - مديريت و كنترل شبكه‌هاي قدرتدانشكده مهندسي برق و كامپيوتر390 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Po_E.pdfPo_Eكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرت- الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكيدانشكده مهندسي برق و كامپيوتر1082 KBآقای محمد حسین رمضانی 
بسط/تجمیع موضوع : دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي ‎(4)
En_T.pdfEn_Tكارشناسي ارشد مهندسي انرژي‌هاي تجديدپذيردانشكده مهندسي مكانيك و انرژي683 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Ei_B.pdfEi_Bكارشناسي ارشد مهندسي ايمني و بازرسي فنيدانشكده مهندسي مكانيك و انرژي1881 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Me_Tb_M.pdfMe_Tb_Mكارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - مديريت انرژي الكتريكيدانشكده مهندسي مكانيك و انرژي5902 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Me_D.pdfMe_Dكارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - طراحي كاربرديدانشكده مهندسي مكانيك و انرژي1022 KBآقای محمد حسین رمضانی 
بسط/تجمیع موضوع : دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‎(1)
Abfa_PhD.pdfAbfa_PhDدکتری محیط زیست - آب و فاضلابدانشکده مهندسی آب و محیط زیست703 KBآقای محمد حسین رمضانی 
بسط/تجمیع موضوع : همگانی ‎(2)
Ab_zir.pdfAb_zirكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي آبهاي زيرزمينيهمگانی6605 KBآقای محمد حسین رمضانی 
Tabdil_Energy.pdfTabdil_Energyکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیهمگانی1111 KBآقای محمد حسین رمضانی 
بسط/تجمیع دسته بندی : نمونه فرم کارشناسی ارشد ‎(1)
بسط/تجمیع موضوع : همگانی ‎(1)
amadegi_defa.docxamadegi_defaهمگانی3293 KBآقای محمد حسین رمضانی