رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > درباره > اعضاي هیات علمی  

 

 

معرفی اعضای هیات علمی

پردیس فنی و مهندسی شهيد عباسپور

اعضای هیات علمی پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور به امر تدریس و پژوهش در دانشکده های مختلف پرديس اشتغال دارند. لیست اسامی و مشخصات آنها به قرار زیر است:

 

 اعضای هیات علمی

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
آقا / خانمنامنام خانوادگیدرجه هیات علمینام دانشکده
 Attachmentآقایعلي محمد آجرلومربیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسید محمد حسینآقا شعبانیمربیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمد رضاآقا محمدیدانشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایابوالفضلاحمدیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمحمد جواداحمدیمربیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمداحمدیاناستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایسید محمد حسیناسداللهیمربی آموزشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایهادیاشعریونمربیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلی اکبرافضلیاندانشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentسرکار خانمآرزوامدادیاستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایجوادامینیاناستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایاسد اله اکبریان اقدممربیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایيوسفعليبخشيمربی آموزشیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایگاگيك بدليانس قلي كنديدانشیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایجوادبریجانیانمربی آموزشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمومنبهادر نژاداستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایسیدسعیدبهشتیمربی آموزشیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمختاربیدیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمهدیپورقلیاستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آقایحسینترکمناستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمصطفیتقی زاده استادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقاییعقوبتوفیق سعادتیمربیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایداوودتوکلیمربیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمصطفيتيزقدماستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایحمیدجان نثاری لادانیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانمفاطمهجدااستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایابوالفضلجعفریمربی آموزشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمد رضا جليلي قاضي زادهاستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایحمیدجوادیدانشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمدحاجي‌ستودهاستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقاینعمتحسنياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایفرهادحق جواستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر محمود حقانیAttachmentآقایمحمودحقانیاستادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایرامینحقیقی خوشخواستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایغلام رضاحیدریاستادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد
 محمد خارستانیAttachmentآقایمحمدخارستانیمربی آموزشیاردانشکده مدیریت و اقتصاد
 دکتر محمد خدابخشیAttachmentآقایمحمدخدابخشیاستادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایمجتبیخدرزادهدانشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمد حسينخرازي فردمربیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسعيدخرقاني استادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایاحمدخورسندي آقاييمربیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسید محسندیانمربی آموزشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلیذبیحیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایاکبررئوفیمربی آموزشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایرضاراستي اردكانياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایخسرورحمانیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعبدالله رشيدي مهرآبادياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایاحمدرضاییمربیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایاحمد رضويمربیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمنصوررفیعیاستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایپرویزرمضانپوراستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعباسرهیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایحمیدروانبخشمربیمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 Attachmentآقایعباسروحانی بسطامیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایخسروروشندلمربیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعلیزارعی تل آبادیمربی آموزشیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایاحمدسالم نیااستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمدصادقسپاسیاندانشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمهردادستایش نظراستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمجیدسدیفیمربیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقاینادرسلمانيمربیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمحمودسمیع زادهاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایميرحسنسيدسراجياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمحمدآقاشفیعیاستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 آقایمجتبیشوریاناستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایعباسشويديمربیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمحمودرضاشیراونداستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمسعودصادقيانمربیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایحسینصادقی سقدلاستادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایمحمدصافياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایهادیطباطبایی ملاذیاستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمدعامریدانشیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایمحمدتقیعاملیدانشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایشفیقعسگری حدادمربیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایجلالعطارياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایهادیعظیمیمربیمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 Attachmentآقایابوالقاسمعلي قارداشياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسعيدعليمحمدياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایهوشنگعيديمربی آموزشیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایداودغرویاناستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایاحمد رضا غواصيهاستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمجتبيفاضلياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentسرکار خانممریمفانیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایاحمدفصیح فراستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایرمضانعلیفلاح رفیعاستادیارمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 Attachmentآقایمحمدصادققاضی زادهدانشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایسعيدقربان بيگياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسيد حسين قريشي نجف آبادياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایغلامرضالطیف شبگاهیاستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمد رضا مجدزاده طباطبايياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایاحمدرضامحبوبی اردکانیدانشیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایآرمانمحسنیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دکتر رضا محسنیAttachmentآقایرضامحسنیاستادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد
 آقایرضامحمدياستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمد جوادمحمودیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعلي‌ اصغر مرتضوياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسيد عمادالدين مرعشياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایامیر حسینمزینیاستادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایمحمد رضامشکوه الدینیاستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایبیژنمشکینیمربی آموزشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلیمصلی نژاداستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایهمايونمطيعياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمحسنمنتظریاستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایشهراممنصوریاستادیارمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 Attachmentآقایعباسمهدوياناستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایمهديمهديزاده كفاشمربیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایحمید رضامهدیانیاستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایسيد سعيد موسوي ندوشنياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسید احمدموسویمربی آموزشیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایسید ابراهیمموسوی ترشیزیدانشیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایسید حسینموسوی خوانساریمربی آموزشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایمحمد جوادموسی میالیمربیدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentسرکار خانممريمميرابياستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایسید حجت اللهمکبریمربی آموزشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایسید جوادمیر رضایی رودکیاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایاسماعیلمیرزایی دم آبیمربی آموزشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایامیر فرهادنجفیدانشیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایابراهیمنجیمیاستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر محمد نصیریAttachmentآقایمحمدنصیریاستادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایعلي اكبر نظام آباديمربیدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 دکتر سید رضا نظری هاشمیAttachmentآقایسید رضانظری هاشمیاستادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد
 Attachmentآقایمحمد رضانقاشاناستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلينورزاداستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایعبدالحسیننیکجومربی آموزشیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایوحيدوحيدي نسباستادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایعلیرضاوفائی نژاداستادیاردانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentآقایفوادکیانپورمربیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentآقایسید مجیدیادآور نیک روشاستادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 Attachmentآقایعلی رضایزدی زادهدانشیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر