رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > درباره > کارکنان  

 

 

کارکنان پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور به اموری چون پشتیبانی تدریس و پژوهش در معاونت ها، ادارات و دانشکده های مختلف پرديس اشتغال دارند. لیست اسامی و مشخصات آنها به قرار زیر است

 کارکنان

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentآروانمحمدرضادانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 Attachmentابراهیم زادهایرجمعاونت دانشجویی
 Attachmentابراهیمیسمانهمرکز آموزش های تخصصی
 Attachmentابراهیمینادرمعاونت مالی و منابع انسانی
 Attachmentابوالقاسم پورمحسنabolghasem@pwut.ac.irمعاونت دانشجوییمرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 Attachmentاروندیسمیهمرکز آموزش های تخصصی
 Attachmentاسدپورمرکیهحسنحوزه ریاست
 Attachmentاسدزاده زنجانیالهامasadzadeh_e@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 Attachmentاسدزاده زنجانی الههeasadzadeh@pwut.ac.irمرکز آموزش های تخصصی
 Attachmentاسدیانامیرمعاونت مالی و منابع انسانی
1 - 10 بعدی

 ‭(مخفی)‬ کارکنان دانشگاه-1