رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی  

 

برنامه درسي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي

 سیلابس دوره ها

ویرایش
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مدیریت و اقتصاد ‎(1)
 Egكارشناسي ارشد اقتصاد انرژيEg.pdf405 KBکارشناسی ارشددانشکده مدیریت و اقتصادآقای محمد حسین رمضانی
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‎(9)
 Civil_Phdدکتری عمران شش گرایشCivil_Phd.pdf3257 KBدکترادانشکده مهندسی آب و محیط زیستآقای محمد حسین رمضانی
 Abfa_PhDدکتری محیط زیست - آب و فاضلابAbfa_PhD.pdf703 KBدکترادانشکده مهندسی آب و محیط زیستآقای محمد حسین رمضانی
 Mod_Savanehكارشناسي ارشد مديريت سوانح طبيعي (سيل و زلزله)Mod_Savaneh.pdf645 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی آب و محیط زیستآقای محمد حسین رمضانی
 Kh_Pكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاك و پيKh_P.pdf934 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی آب و محیط زیستآقای محمد حسین رمضانی
 Abكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي آبAb.pdf729 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی آب و محیط زیستآقای محمد حسین رمضانی
 Abfaكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي آب و فاضلابAbfa.pdf801 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی آب و محیط زیستآقای محمد حسین رمضانی
 Ab_zirكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي آبهاي زيرزمينيAb_zir.pdf6605 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی آب و محیط زیستآقای محمد حسین رمضانی
 Roكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي رودخانهRo.pdf877 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی آب و محیط زیستآقای محمد حسین رمضانی
 Zeكارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزلهZe.pdf733 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی آب و محیط زیستآقای محمد حسین رمضانی
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ‎(7)
 D_Bدكتري برق كليه گرايشهاD_B.pdf469 KBدکترادانشکده مهندسی برق و کامپیوترآقای محمد حسین رمضانی
 Coكارشناسي ارشد مهندسي  برق - كنترلCo.pdf845 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی برق و کامپیوترآقای محمد حسین رمضانی
 Poكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرتPo.pdf958 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی برق و کامپیوترآقای محمد حسین رمضانی
 Po_Rكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرت - تجديد ساختارPo_R.pdf16290 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی برق و کامپیوترآقای محمد حسین رمضانی
 Po_Pكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرت - حفاظت شبكهPo_P.pdf282 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی برق و کامپیوترآقای محمد حسین رمضانی
 Po_Mكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرت - مديريت و كنترل شبكه‌هاي قدرتPo_M.pdf390 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی برق و کامپیوترآقای محمد حسین رمضانی
 Po_Eكارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرت- الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكيPo_E.pdf1082 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی برق و کامپیوترآقای محمد حسین رمضانی
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ‎(5)
 En_Tكارشناسي ارشد مهندسي انرژي‌هاي تجديدپذيرEn_T.pdf683 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی مکانیک و انرژیآقای محمد حسین رمضانی
 Ei_Bكارشناسي ارشد مهندسي ايمني و بازرسي فنيEi_B.pdf1881 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی مکانیک و انرژیآقای محمد حسین رمضانی
 Me_Tb_Mكارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - مديريت انرژي الكتريكيMe_Tb_M.pdf5902 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی مکانیک و انرژیآقای محمد حسین رمضانی
 Me_Dكارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - طراحي كاربرديMe_D.pdf1022 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی مکانیک و انرژیآقای محمد حسین رمضانی
 Tabdil_Energyکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیTabdil_Energy.pdf1111 KBکارشناسی ارشددانشکده مهندسی مکانیک و انرژیآقای محمد حسین رمضانی